Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2011 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2011/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 292/55
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2011
   ze dne 9. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Komise přijala nařízení (ES) č. 951/2007 (2), kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 435/2011 (4) se vzhledem ke zpožděnému zahájení programů přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství posunul konec fáze provádění projektů stanovený v čl. 43 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 951/2007 z 31. prosince 2014 na 31. prosince 2015. Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1343/2014 (5) byla fáze uzávěrky a příslušná ustanovení stanovená v čl. 43 odst. 1, odst. 2 písm. c) a v novém odst. 3 nařízení (ES) č. 951/2007 náležitě upravena a lhůty prodlouženy do 31. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V zájmu zajištění právní jistoty pro zúčastněné země je vhodné stanovit zvláštní opatření a postupy pro uzavření programu a vzdání se pohledávky prováděné společnými řídícími orgány, a to s ohledem na zásady rovného zacházení, transparentnost, řádné finanční řízení a proporcionalitu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Společný řídící orgán se může ve zvláštních případech, které musí být uvedeny v příslušných pokynech Komise, a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a proporcionality vzdát zpětného získání pohledávky bez předchozího souhlasu Komise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Lhůtu 31. prosince 2017 stanovenou nařízením (ES) č. 951/2007 ve znění pozdějších předpisů nelze dodržet z důvodu narůstajícího zpoždění a složitosti procesu uzávěrky. Tato lhůta by proto měla být prodloužena až o 36 měsíců od data předložení závěrečné zprávy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je třeba připustit scénář, kdy Komise nebude mít možnost dodržet lhůtu uzávěrky společných operačních programů v případě soudního a jiného vyšetřování a z důvodu vyšší moci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného nařízením (EU) č. 232/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení (ES) č. 951/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 951/2007 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 27 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
               „5.   Společný řídící orgán je povinen zajistit s náležitou pečlivostí do jednoho roku po vydání příkazu k inkasu veškeré činnosti, které je nutno provést ke zpětnému získání prostředků. Ujistí se zejména o tom, že pohledávka je jistá, likvidní a vymahatelná. Pokud se společný řídící orgán hodlá vzdát zpětného získání zjištěné pohledávky, zajistí, aby toto vzdání se bylo řádné a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a proporcionality. Rozhodnutí o vzdání se pohledávky musí být odůvodněné a musí být předloženo k předchozímu schválení společnému výboru pro sledování a Komisi. Na základě příslušných pokynů Komise nemusí být předchozí souhlas Komise nutný.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 43 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                           „1.   Období provádění každého společného operačního programu začíná nejdříve datem přijetí společného operačního programu Komisí a končí nejpozději 36 měsíců po předložení závěrečné zprávy.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „c)
                                    
                                    
                                       fáze finanční závěrky společného operačního programu, která zahrnuje finanční závěrku všech smluv uzavřených v rámci programu, vyhodnocení programu ex post, předložení závěrečné zprávy a konečnou platbu anebo konečné zpětné získání prostředků ze strany Komise. Tato fáze končí nejpozději 36 měsíců po datu předložení závěrečné zprávy.“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 46 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
               „3.   Pokud nebyl společný řídící orgán schopen vykázat Komisi konečnou výši způsobilých výdajů, jelikož:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           projekty byly pozastaveny soudním řízením nebo správním opravným prostředkem s odkladným účinkem; nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           důvody vyšší moci závažně ovlivňují provádění celého programu nebo jeho části,
                        
                     
                  
               
               nevztahuje se konečné datum období provádění stanovené v čl. 43 odst. 1 na tu část programu, které se týkají písmena a) nebo b) tohoto odstavce.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 210, 10.8.2007, s. 10).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2011 ze dne 5. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (Úř. věst. L 118, 6.5.2011, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1343/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 75).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.