Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2015 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2017 do 30. prosince 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2015/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 296/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2015
   ze dne 9. listopadu 2017,
   kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2017 do 30. prosince 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr, o základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a o koeficientu volatility.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 6. října 2017 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce září 2017. Uvedené informace byly 6. října 2017 v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES zveřejněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Protože je zapotřebí, aby byly uvedené technické informace okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, měla by být z náležitých závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr opatření stanovená tímto nařízením přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září do 30. prosince 2017 technické informace uvedené v odstavci 2.
   2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 30. září 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Příslušná časová struktura bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Euro
               
               
                  Česká koruna
               
               
                  Dánská koruna
               
               
                  Forint
               
               
                  Švédská koruna
               
               
                  Kuna
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,356 %
               
               
                  0,664 %
               
               
                  – 0,366 %
               
               
                  – 0,077 %
               
               
                  – 0,502 %
               
               
                  0,391 %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,266 %
               
               
                  0,911 %
               
               
                  – 0,276 %
               
               
                  0,301 %
               
               
                  – 0,285 %
               
               
                  0,647 %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,140 %
               
               
                  1,066 %
               
               
                  – 0,150 %
               
               
                  0,436 %
               
               
                  – 0,065 %
               
               
                  0,936 %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  0,004 %
               
               
                  1,178 %
               
               
                  – 0,006 %
               
               
                  0,872 %
               
               
                  0,153 %
               
               
                  1,249 %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  0,157 %
               
               
                  1,266 %
               
               
                  0,147 %
               
               
                  1,135 %
               
               
                  0,359 %
               
               
                  1,579 %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  0,294 %
               
               
                  1,327 %
               
               
                  0,284 %
               
               
                  1,604 %
               
               
                  0,567 %
               
               
                  1,884 %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  0,436 %
               
               
                  1,389 %
               
               
                  0,426 %
               
               
                  1,962 %
               
               
                  0,754 %
               
               
                  2,141 %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,573 %
               
               
                  1,430 %
               
               
                  0,563 %
               
               
                  2,228 %
               
               
                  0,918 %
               
               
                  2,338 %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,706 %
               
               
                  1,478 %
               
               
                  0,696 %
               
               
                  2,435 %
               
               
                  1,070 %
               
               
                  2,478 %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,828 %
               
               
                  1,534 %
               
               
                  0,817 %
               
               
                  2,601 %
               
               
                  1,197 %
               
               
                  2,591 %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,936 %
               
               
                  1,562 %
               
               
                  0,926 %
               
               
                  2,774 %
               
               
                  1,354 %
               
               
                  2,688 %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  1,033 %
               
               
                  1,575 %
               
               
                  1,023 %
               
               
                  2,951 %
               
               
                  1,526 %
               
               
                  2,772 %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  1,121 %
               
               
                  1,589 %
               
               
                  1,111 %
               
               
                  3,122 %
               
               
                  1,695 %
               
               
                  2,847 %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  1,197 %
               
               
                  1,609 %
               
               
                  1,187 %
               
               
                  3,280 %
               
               
                  1,853 %
               
               
                  2,913 %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  1,259 %
               
               
                  1,641 %
               
               
                  1,248 %
               
               
                  3,419 %
               
               
                  1,997 %
               
               
                  2,973 %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  1,305 %
               
               
                  1,683 %
               
               
                  1,295 %
               
               
                  3,535 %
               
               
                  2,127 %
               
               
                  3,027 %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  1,344 %
               
               
                  1,734 %
               
               
                  1,333 %
               
               
                  3,632 %
               
               
                  2,244 %
               
               
                  3,077 %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  1,380 %
               
               
                  1,790 %
               
               
                  1,370 %
               
               
                  3,713 %
               
               
                  2,350 %
               
               
                  3,122 %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  1,419 %
               
               
                  1,850 %
               
               
                  1,409 %
               
               
                  3,781 %
               
               
                  2,445 %
               
               
                  3,164 %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  1,463 %
               
               
                  1,910 %
               
               
                  1,453 %
               
               
                  3,839 %
               
               
                  2,532 %
               
               
                  3,203 %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  1,514 %
               
               
                  1,971 %
               
               
                  1,504 %
               
               
                  3,888 %
               
               
                  2,610 %
               
               
                  3,239 %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  1,570 %
               
               
                  2,032 %
               
               
                  1,560 %
               
               
                  3,929 %
               
               
                  2,681 %
               
               
                  3,272 %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  1,630 %
               
               
                  2,092 %
               
               
                  1,620 %
               
               
                  3,964 %
               
               
                  2,747 %
               
               
                  3,304 %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  1,690 %
               
               
                  2,151 %
               
               
                  1,681 %
               
               
                  3,995 %
               
               
                  2,807 %
               
               
                  3,333 %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  1,752 %
               
               
                  2,208 %
               
               
                  1,743 %
               
               
                  4,021 %
               
               
                  2,862 %
               
               
                  3,361 %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  1,813 %
               
               
                  2,263 %
               
               
                  1,804 %
               
               
                  4,043 %
               
               
                  2,913 %
               
               
                  3,387 %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  1,874 %
               
               
                  2,316 %
               
               
                  1,865 %
               
               
                  4,062 %
               
               
                  2,961 %
               
               
                  3,412 %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  1,934 %
               
               
                  2,368 %
               
               
                  1,925 %
               
               
                  4,079 %
               
               
                  3,005 %
               
               
                  3,435 %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  1,992 %
               
               
                  2,417 %
               
               
                  1,983 %
               
               
                  4,093 %
               
               
                  3,046 %
               
               
                  3,457 %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  2,048 %
               
               
                  2,465 %
               
               
                  2,040 %
               
               
                  4,105 %
               
               
                  3,084 %
               
               
                  3,478 %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  2,103 %
               
               
                  2,511 %
               
               
                  2,095 %
               
               
                  4,116 %
               
               
                  3,120 %
               
               
                  3,498 %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  2,156 %
               
               
                  2,555 %
               
               
                  2,149 %
               
               
                  4,125 %
               
               
                  3,153 %
               
               
                  3,516 %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  2,208 %
               
               
                  2,597 %
               
               
                  2,200 %
               
               
                  4,133 %
               
               
                  3,185 %
               
               
                  3,534 %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  2,257 %
               
               
                  2,638 %
               
               
                  2,250 %
               
               
                  4,140 %
               
               
                  3,215 %
               
               
                  3,551 %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  2,305 %
               
               
                  2,677 %
               
               
                  2,298 %
               
               
                  4,147 %
               
               
                  3,243 %
               
               
                  3,568 %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  2,351 %
               
               
                  2,714 %
               
               
                  2,344 %
               
               
                  4,152 %
               
               
                  3,269 %
               
               
                  3,583 %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  2,395 %
               
               
                  2,750 %
               
               
                  2,388 %
               
               
                  4,157 %
               
               
                  3,294 %
               
               
                  3,598 %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  2,437 %
               
               
                  2,784 %
               
               
                  2,431 %
               
               
                  4,161 %
               
               
                  3,318 %
               
               
                  3,612 %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  2,478 %
               
               
                  2,817 %
               
               
                  2,472 %
               
               
                  4,165 %
               
               
                  3,340 %
               
               
                  3,626 %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  2,518 %
               
               
                  2,849 %
               
               
                  2,511 %
               
               
                  4,168 %
               
               
                  3,362 %
               
               
                  3,639 %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  2,555 %
               
               
                  2,879 %
               
               
                  2,549 %
               
               
                  4,171 %
               
               
                  3,382 %
               
               
                  3,651 %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  2,592 %
               
               
                  2,908 %
               
               
                  2,586 %
               
               
                  4,173 %
               
               
                  3,402 %
               
               
                  3,663 %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  2,627 %
               
               
                  2,937 %
               
               
                  2,621 %
               
               
                  4,175 %
               
               
                  3,420 %
               
               
                  3,675 %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  2,660 %
               
               
                  2,964 %
               
               
                  2,654 %
               
               
                  4,177 %
               
               
                  3,438 %
               
               
                  3,686 %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  2,693 %
               
               
                  2,990 %
               
               
                  2,687 %
               
               
                  4,179 %
               
               
                  3,455 %
               
               
                  3,696 %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  2,724 %
               
               
                  3,015 %
               
               
                  2,718 %
               
               
                  4,180 %
               
               
                  3,471 %
               
               
                  3,707 %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  2,754 %
               
               
                  3,039 %
               
               
                  2,748 %
               
               
                  4,182 %
               
               
                  3,486 %
               
               
                  3,716 %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  2,783 %
               
               
                  3,062 %
               
               
                  2,777 %
               
               
                  4,183 %
               
               
                  3,501 %
               
               
                  3,726 %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  2,811 %
               
               
                  3,084 %
               
               
                  2,805 %
               
               
                  4,184 %
               
               
                  3,515 %
               
               
                  3,735 %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  2,837 %
               
               
                  3,106 %
               
               
                  2,832 %
               
               
                  4,185 %
               
               
                  3,529 %
               
               
                  3,744 %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  2,863 %
               
               
                  3,126 %
               
               
                  2,858 %
               
               
                  4,186 %
               
               
                  3,542 %
               
               
                  3,752 %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  2,888 %
               
               
                  3,146 %
               
               
                  2,883 %
               
               
                  4,187 %
               
               
                  3,555 %
               
               
                  3,761 %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  2,912 %
               
               
                  3,166 %
               
               
                  2,907 %
               
               
                  4,187 %
               
               
                  3,567 %
               
               
                  3,768 %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  2,936 %
               
               
                  3,184 %
               
               
                  2,931 %
               
               
                  4,188 %
               
               
                  3,579 %
               
               
                  3,776 %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  2,958 %
               
               
                  3,202 %
               
               
                  2,953 %
               
               
                  4,188 %
               
               
                  3,590 %
               
               
                  3,784 %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  2,980 %
               
               
                  3,220 %
               
               
                  2,975 %
               
               
                  4,189 %
               
               
                  3,601 %
               
               
                  3,791 %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  3,001 %
               
               
                  3,237 %
               
               
                  2,996 %
               
               
                  4,189 %
               
               
                  3,611 %
               
               
                  3,798 %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  3,021 %
               
               
                  3,253 %
               
               
                  3,017 %
               
               
                  4,190 %
               
               
                  3,621 %
               
               
                  3,804 %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  3,041 %
               
               
                  3,269 %
               
               
                  3,036 %
               
               
                  4,190 %
               
               
                  3,631 %
               
               
                  3,811 %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  3,060 %
               
               
                  3,284 %
               
               
                  3,055 %
               
               
                  4,191 %
               
               
                  3,640 %
               
               
                  3,817 %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  3,078 %
               
               
                  3,299 %
               
               
                  3,074 %
               
               
                  4,191 %
               
               
                  3,650 %
               
               
                  3,823 %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  3,096 %
               
               
                  3,313 %
               
               
                  3,092 %
               
               
                  4,191 %
               
               
                  3,658 %
               
               
                  3,829 %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  3,113 %
               
               
                  3,327 %
               
               
                  3,109 %
               
               
                  4,191 %
               
               
                  3,667 %
               
               
                  3,835 %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  3,130 %
               
               
                  3,341 %
               
               
                  3,126 %
               
               
                  4,192 %
               
               
                  3,675 %
               
               
                  3,840 %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  3,147 %
               
               
                  3,354 %
               
               
                  3,142 %
               
               
                  4,192 %
               
               
                  3,683 %
               
               
                  3,846 %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  3,162 %
               
               
                  3,366 %
               
               
                  3,158 %
               
               
                  4,192 %
               
               
                  3,691 %
               
               
                  3,851 %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  3,178 %
               
               
                  3,379 %
               
               
                  3,174 %
               
               
                  4,192 %
               
               
                  3,699 %
               
               
                  3,856 %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  3,193 %
               
               
                  3,391 %
               
               
                  3,189 %
               
               
                  4,193 %
               
               
                  3,706 %
               
               
                  3,861 %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  3,207 %
               
               
                  3,402 %
               
               
                  3,203 %
               
               
                  4,193 %
               
               
                  3,713 %
               
               
                  3,866 %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  3,221 %
               
               
                  3,414 %
               
               
                  3,217 %
               
               
                  4,193 %
               
               
                  3,720 %
               
               
                  3,871 %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  3,235 %
               
               
                  3,425 %
               
               
                  3,231 %
               
               
                  4,193 %
               
               
                  3,727 %
               
               
                  3,875 %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  3,248 %
               
               
                  3,435 %
               
               
                  3,244 %
               
               
                  4,193 %
               
               
                  3,734 %
               
               
                  3,880 %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  3,261 %
               
               
                  3,446 %
               
               
                  3,257 %
               
               
                  4,193 %
               
               
                  3,740 %
               
               
                  3,884 %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  3,274 %
               
               
                  3,456 %
               
               
                  3,270 %
               
               
                  4,193 %
               
               
                  3,746 %
               
               
                  3,888 %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  3,286 %
               
               
                  3,466 %
               
               
                  3,282 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,752 %
               
               
                  3,892 %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  3,298 %
               
               
                  3,475 %
               
               
                  3,294 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,758 %
               
               
                  3,896 %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  3,310 %
               
               
                  3,485 %
               
               
                  3,306 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,764 %
               
               
                  3,900 %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  3,321 %
               
               
                  3,494 %
               
               
                  3,318 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,769 %
               
               
                  3,904 %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  3,332 %
               
               
                  3,503 %
               
               
                  3,329 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,775 %
               
               
                  3,908 %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  3,343 %
               
               
                  3,511 %
               
               
                  3,339 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,780 %
               
               
                  3,911 %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  3,353 %
               
               
                  3,520 %
               
               
                  3,350 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,785 %
               
               
                  3,915 %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  3,364 %
               
               
                  3,528 %
               
               
                  3,360 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,790 %
               
               
                  3,918 %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  3,374 %
               
               
                  3,536 %
               
               
                  3,370 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,795 %
               
               
                  3,922 %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  3,383 %
               
               
                  3,544 %
               
               
                  3,380 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,800 %
               
               
                  3,925 %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  3,393 %
               
               
                  3,552 %
               
               
                  3,390 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,805 %
               
               
                  3,928 %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  3,402 %
               
               
                  3,559 %
               
               
                  3,399 %
               
               
                  4,194 %
               
               
                  3,809 %
               
               
                  3,931 %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  3,411 %
               
               
                  3,566 %
               
               
                  3,408 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,814 %
               
               
                  3,934 %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  3,420 %
               
               
                  3,574 %
               
               
                  3,417 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,818 %
               
               
                  3,937 %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  3,429 %
               
               
                  3,581 %
               
               
                  3,426 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,822 %
               
               
                  3,940 %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  3,438 %
               
               
                  3,587 %
               
               
                  3,435 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,827 %
               
               
                  3,943 %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  3,446 %
               
               
                  3,594 %
               
               
                  3,443 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,831 %
               
               
                  3,946 %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  3,454 %
               
               
                  3,601 %
               
               
                  3,451 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,835 %
               
               
                  3,949 %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  3,462 %
               
               
                  3,607 %
               
               
                  3,459 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,839 %
               
               
                  3,952 %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  3,470 %
               
               
                  3,613 %
               
               
                  3,467 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,843 %
               
               
                  3,954 %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  3,478 %
               
               
                  3,620 %
               
               
                  3,475 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,846 %
               
               
                  3,957 %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  3,485 %
               
               
                  3,626 %
               
               
                  3,482 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,850 %
               
               
                  3,959 %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  3,492 %
               
               
                  3,632 %
               
               
                  3,490 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,854 %
               
               
                  3,962 %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  3,500 %
               
               
                  3,637 %
               
               
                  3,497 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,857 %
               
               
                  3,964 %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  3,507 %
               
               
                  3,643 %
               
               
                  3,504 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,861 %
               
               
                  3,967 %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  3,514 %
               
               
                  3,649 %
               
               
                  3,511 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,864 %
               
               
                  3,969 %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  3,520 %
               
               
                  3,654 %
               
               
                  3,518 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,867 %
               
               
                  3,971 %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  3,527 %
               
               
                  3,659 %
               
               
                  3,524 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,871 %
               
               
                  3,973 %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  3,534 %
               
               
                  3,665 %
               
               
                  3,531 %
               
               
                  4,195 %
               
               
                  3,874 %
               
               
                  3,976 %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  3,540 %
               
               
                  3,670 %
               
               
                  3,537 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,877 %
               
               
                  3,978 %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  3,546 %
               
               
                  3,675 %
               
               
                  3,544 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,880 %
               
               
                  3,980 %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  3,552 %
               
               
                  3,680 %
               
               
                  3,550 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,883 %
               
               
                  3,982 %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  3,558 %
               
               
                  3,685 %
               
               
                  3,556 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,886 %
               
               
                  3,984 %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  3,564 %
               
               
                  3,689 %
               
               
                  3,562 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,889 %
               
               
                  3,986 %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  3,570 %
               
               
                  3,694 %
               
               
                  3,568 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,892 %
               
               
                  3,988 %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  3,576 %
               
               
                  3,699 %
               
               
                  3,573 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,894 %
               
               
                  3,990 %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  3,581 %
               
               
                  3,703 %
               
               
                  3,579 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,897 %
               
               
                  3,992 %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  3,587 %
               
               
                  3,707 %
               
               
                  3,585 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,900 %
               
               
                  3,994 %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  3,592 %
               
               
                  3,712 %
               
               
                  3,590 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,903 %
               
               
                  3,995 %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  3,598 %
               
               
                  3,716 %
               
               
                  3,595 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,905 %
               
               
                  3,997 %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  3,603 %
               
               
                  3,720 %
               
               
                  3,601 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,908 %
               
               
                  3,999 %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  3,608 %
               
               
                  3,724 %
               
               
                  3,606 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,910 %
               
               
                  4,001 %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  3,613 %
               
               
                  3,728 %
               
               
                  3,611 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,913 %
               
               
                  4,002 %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  3,618 %
               
               
                  3,732 %
               
               
                  3,616 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,915 %
               
               
                  4,004 %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  3,623 %
               
               
                  3,736 %
               
               
                  3,621 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,918 %
               
               
                  4,006 %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  3,628 %
               
               
                  3,740 %
               
               
                  3,625 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,920 %
               
               
                  4,007 %
               
            
            
               
                  121
               
               
                  3,632 %
               
               
                  3,744 %
               
               
                  3,630 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,922 %
               
               
                  4,009 %
               
            
            
               
                  122
               
               
                  3,637 %
               
               
                  3,748 %
               
               
                  3,635 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,924 %
               
               
                  4,010 %
               
            
            
               
                  123
               
               
                  3,642 %
               
               
                  3,751 %
               
               
                  3,639 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,927 %
               
               
                  4,012 %
               
            
            
               
                  124
               
               
                  3,646 %
               
               
                  3,755 %
               
               
                  3,644 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,929 %
               
               
                  4,014 %
               
            
            
               
                  125
               
               
                  3,650 %
               
               
                  3,759 %
               
               
                  3,648 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,931 %
               
               
                  4,015 %
               
            
            
               
                  126
               
               
                  3,655 %
               
               
                  3,762 %
               
               
                  3,653 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,933 %
               
               
                  4,016 %
               
            
            
               
                  127
               
               
                  3,659 %
               
               
                  3,766 %
               
               
                  3,657 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,935 %
               
               
                  4,018 %
               
            
            
               
                  128
               
               
                  3,663 %
               
               
                  3,769 %
               
               
                  3,661 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,937 %
               
               
                  4,019 %
               
            
            
               
                  129
               
               
                  3,667 %
               
               
                  3,772 %
               
               
                  3,665 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,939 %
               
               
                  4,021 %
               
            
            
               
                  130
               
               
                  3,672 %
               
               
                  3,776 %
               
               
                  3,670 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,941 %
               
               
                  4,022 %
               
            
            
               
                  131
               
               
                  3,676 %
               
               
                  3,779 %
               
               
                  3,674 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,943 %
               
               
                  4,023 %
               
            
            
               
                  132
               
               
                  3,680 %
               
               
                  3,782 %
               
               
                  3,678 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,945 %
               
               
                  4,025 %
               
            
            
               
                  133
               
               
                  3,683 %
               
               
                  3,785 %
               
               
                  3,681 %
               
               
                  4,196 %
               
               
                  3,947 %
               
               
                  4,026 %
               
            
            
               
                  134
               
               
                  3,687 %
               
               
                  3,788 %
               
               
                  3,685 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,949 %
               
               
                  4,027 %
               
            
            
               
                  135
               
               
                  3,691 %
               
               
                  3,791 %
               
               
                  3,689 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,951 %
               
               
                  4,029 %
               
            
            
               
                  136
               
               
                  3,695 %
               
               
                  3,794 %
               
               
                  3,693 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,953 %
               
               
                  4,030 %
               
            
            
               
                  137
               
               
                  3,699 %
               
               
                  3,797 %
               
               
                  3,697 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,955 %
               
               
                  4,031 %
               
            
            
               
                  138
               
               
                  3,702 %
               
               
                  3,800 %
               
               
                  3,700 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,956 %
               
               
                  4,032 %
               
            
            
               
                  139
               
               
                  3,706 %
               
               
                  3,803 %
               
               
                  3,704 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,958 %
               
               
                  4,034 %
               
            
            
               
                  140
               
               
                  3,709 %
               
               
                  3,806 %
               
               
                  3,707 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,960 %
               
               
                  4,035 %
               
            
            
               
                  141
               
               
                  3,713 %
               
               
                  3,809 %
               
               
                  3,711 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,962 %
               
               
                  4,036 %
               
            
            
               
                  142
               
               
                  3,716 %
               
               
                  3,811 %
               
               
                  3,714 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,963 %
               
               
                  4,037 %
               
            
            
               
                  143
               
               
                  3,720 %
               
               
                  3,814 %
               
               
                  3,718 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,965 %
               
               
                  4,038 %
               
            
            
               
                  144
               
               
                  3,723 %
               
               
                  3,817 %
               
               
                  3,721 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,967 %
               
               
                  4,039 %
               
            
            
               
                  145
               
               
                  3,726 %
               
               
                  3,819 %
               
               
                  3,724 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,968 %
               
               
                  4,040 %
               
            
            
               
                  146
               
               
                  3,729 %
               
               
                  3,822 %
               
               
                  3,728 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,970 %
               
               
                  4,042 %
               
            
            
               
                  147
               
               
                  3,733 %
               
               
                  3,825 %
               
               
                  3,731 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,971 %
               
               
                  4,043 %
               
            
            
               
                  148
               
               
                  3,736 %
               
               
                  3,827 %
               
               
                  3,734 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,973 %
               
               
                  4,044 %
               
            
            
               
                  149
               
               
                  3,739 %
               
               
                  3,830 %
               
               
                  3,737 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,974 %
               
               
                  4,045 %
               
            
            
               
                  150
               
               
                  3,742 %
               
               
                  3,832 %
               
               
                  3,740 %
               
               
                  4,197 %
               
               
                  3,976 %
               
               
                  4,046 %
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Lev
               
               
                  Libra šterlinků
               
               
                  Rumunský leu
               
               
                  Zlotý
               
               
                  Islandská koruna
               
               
                  Norská koruna
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,406 %
               
               
                  0,512 %
               
               
                  1,441 %
               
               
                  1,342 %
               
               
                  4,412 %
               
               
                  0,780 %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,316 %
               
               
                  0,678 %
               
               
                  1,845 %
               
               
                  1,616 %
               
               
                  4,680 %
               
               
                  0,981 %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,190 %
               
               
                  0,798 %
               
               
                  2,230 %
               
               
                  2,012 %
               
               
                  5,000 %
               
               
                  1,122 %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  – 0,046 %
               
               
                  0,890 %
               
               
                  2,609 %
               
               
                  2,341 %
               
               
                  5,063 %
               
               
                  1,265 %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  0,107 %
               
               
                  0,976 %
               
               
                  2,974 %
               
               
                  2,617 %
               
               
                  5,023 %
               
               
                  1,398 %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  0,244 %
               
               
                  1,054 %
               
               
                  3,305 %
               
               
                  2,810 %
               
               
                  5,000 %
               
               
                  1,522 %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  0,385 %
               
               
                  1,124 %
               
               
                  3,581 %
               
               
                  2,965 %
               
               
                  5,028 %
               
               
                  1,631 %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,523 %
               
               
                  1,191 %
               
               
                  3,799 %
               
               
                  3,088 %
               
               
                  5,070 %
               
               
                  1,726 %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,655 %
               
               
                  1,253 %
               
               
                  3,996 %
               
               
                  3,207 %
               
               
                  5,097 %
               
               
                  1,810 %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,776 %
               
               
                  1,310 %
               
               
                  4,158 %
               
               
                  3,252 %
               
               
                  5,110 %
               
               
                  1,879 %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,885 %
               
               
                  1,361 %
               
               
                  4,283 %
               
               
                  3,280 %
               
               
                  5,113 %
               
               
                  1,949 %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,982 %
               
               
                  1,405 %
               
               
                  4,378 %
               
               
                  3,308 %
               
               
                  5,109 %
               
               
                  2,020 %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  1,070 %
               
               
                  1,432 %
               
               
                  4,450 %
               
               
                  3,335 %
               
               
                  5,100 %
               
               
                  2,092 %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  1,146 %
               
               
                  1,465 %
               
               
                  4,505 %
               
               
                  3,361 %
               
               
                  5,088 %
               
               
                  2,163 %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  1,207 %
               
               
                  1,502 %
               
               
                  4,546 %
               
               
                  3,387 %
               
               
                  5,074 %
               
               
                  2,231 %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  1,253 %
               
               
                  1,512 %
               
               
                  4,578 %
               
               
                  3,411 %
               
               
                  5,057 %
               
               
                  2,298 %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  1,291 %
               
               
                  1,527 %
               
               
                  4,601 %
               
               
                  3,435 %
               
               
                  5,040 %
               
               
                  2,362 %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  1,328 %
               
               
                  1,539 %
               
               
                  4,618 %
               
               
                  3,458 %
               
               
                  5,022 %
               
               
                  2,423 %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  1,366 %
               
               
                  1,548 %
               
               
                  4,629 %
               
               
                  3,480 %
               
               
                  5,003 %
               
               
                  2,482 %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  1,411 %
               
               
                  1,565 %
               
               
                  4,637 %
               
               
                  3,501 %
               
               
                  4,985 %
               
               
                  2,538 %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  1,463 %
               
               
                  1,575 %
               
               
                  4,641 %
               
               
                  3,521 %
               
               
                  4,966 %
               
               
                  2,591 %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  1,520 %
               
               
                  1,576 %
               
               
                  4,643 %
               
               
                  3,541 %
               
               
                  4,948 %
               
               
                  2,642 %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  1,580 %
               
               
                  1,573 %
               
               
                  4,643 %
               
               
                  3,559 %
               
               
                  4,930 %
               
               
                  2,691 %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  1,642 %
               
               
                  1,569 %
               
               
                  4,641 %
               
               
                  3,577 %
               
               
                  4,912 %
               
               
                  2,737 %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  1,704 %
               
               
                  1,565 %
               
               
                  4,638 %
               
               
                  3,594 %
               
               
                  4,894 %
               
               
                  2,781 %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  1,767 %
               
               
                  1,562 %
               
               
                  4,633 %
               
               
                  3,611 %
               
               
                  4,877 %
               
               
                  2,823 %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  1,829 %
               
               
                  1,561 %
               
               
                  4,628 %
               
               
                  3,626 %
               
               
                  4,860 %
               
               
                  2,864 %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  1,890 %
               
               
                  1,558 %
               
               
                  4,623 %
               
               
                  3,641 %
               
               
                  4,844 %
               
               
                  2,902 %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  1,949 %
               
               
                  1,554 %
               
               
                  4,616 %
               
               
                  3,656 %
               
               
                  4,829 %
               
               
                  2,938 %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  2,007 %
               
               
                  1,547 %
               
               
                  4,610 %
               
               
                  3,670 %
               
               
                  4,814 %
               
               
                  2,973 %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  2,063 %
               
               
                  1,538 %
               
               
                  4,603 %
               
               
                  3,683 %
               
               
                  4,799 %
               
               
                  3,006 %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  2,117 %
               
               
                  1,527 %
               
               
                  4,596 %
               
               
                  3,696 %
               
               
                  4,785 %
               
               
                  3,038 %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  2,169 %
               
               
                  1,516 %
               
               
                  4,589 %
               
               
                  3,708 %
               
               
                  4,771 %
               
               
                  3,068 %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  2,220 %
               
               
                  1,505 %
               
               
                  4,582 %
               
               
                  3,720 %
               
               
                  4,758 %
               
               
                  3,097 %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  2,268 %
               
               
                  1,496 %
               
               
                  4,575 %
               
               
                  3,731 %
               
               
                  4,745 %
               
               
                  3,125 %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  2,315 %
               
               
                  1,488 %
               
               
                  4,568 %
               
               
                  3,742 %
               
               
                  4,733 %
               
               
                  3,151 %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  2,360 %
               
               
                  1,482 %
               
               
                  4,561 %
               
               
                  3,752 %
               
               
                  4,721 %
               
               
                  3,177 %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  2,404 %
               
               
                  1,475 %
               
               
                  4,554 %
               
               
                  3,762 %
               
               
                  4,709 %
               
               
                  3,201 %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  2,445 %
               
               
                  1,468 %
               
               
                  4,547 %
               
               
                  3,772 %
               
               
                  4,698 %
               
               
                  3,224 %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  2,485 %
               
               
                  1,460 %
               
               
                  4,541 %
               
               
                  3,781 %
               
               
                  4,687 %
               
               
                  3,246 %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  2,524 %
               
               
                  1,450 %
               
               
                  4,534 %
               
               
                  3,790 %
               
               
                  4,677 %
               
               
                  3,268 %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  2,561 %
               
               
                  1,439 %
               
               
                  4,528 %
               
               
                  3,799 %
               
               
                  4,667 %
               
               
                  3,288 %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  2,597 %
               
               
                  1,428 %
               
               
                  4,521 %
               
               
                  3,807 %
               
               
                  4,657 %
               
               
                  3,308 %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  2,631 %
               
               
                  1,417 %
               
               
                  4,515 %
               
               
                  3,815 %
               
               
                  4,648 %
               
               
                  3,327 %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  2,664 %
               
               
                  1,406 %
               
               
                  4,509 %
               
               
                  3,823 %
               
               
                  4,639 %
               
               
                  3,345 %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  2,696 %
               
               
                  1,396 %
               
               
                  4,504 %
               
               
                  3,830 %
               
               
                  4,630 %
               
               
                  3,363 %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  2,726 %
               
               
                  1,389 %
               
               
                  4,498 %
               
               
                  3,837 %
               
               
                  4,622 %
               
               
                  3,380 %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  2,756 %
               
               
                  1,385 %
               
               
                  4,493 %
               
               
                  3,844 %
               
               
                  4,614 %
               
               
                  3,396 %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  2,784 %
               
               
                  1,387 %
               
               
                  4,487 %
               
               
                  3,851 %
               
               
                  4,606 %
               
               
                  3,412 %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  2,811 %
               
               
                  1,394 %
               
               
                  4,482 %
               
               
                  3,857 %
               
               
                  4,598 %
               
               
                  3,427 %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  2,838 %
               
               
                  1,407 %
               
               
                  4,477 %
               
               
                  3,864 %
               
               
                  4,591 %
               
               
                  3,442 %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  2,863 %
               
               
                  1,425 %
               
               
                  4,472 %
               
               
                  3,870 %
               
               
                  4,584 %
               
               
                  3,456 %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  2,888 %
               
               
                  1,447 %
               
               
                  4,468 %
               
               
                  3,876 %
               
               
                  4,577 %
               
               
                  3,469 %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  2,911 %
               
               
                  1,473 %
               
               
                  4,463 %
               
               
                  3,881 %
               
               
                  4,570 %
               
               
                  3,482 %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  2,934 %
               
               
                  1,501 %
               
               
                  4,459 %
               
               
                  3,887 %
               
               
                  4,564 %
               
               
                  3,495 %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  2,957 %
               
               
                  1,530 %
               
               
                  4,454 %
               
               
                  3,892 %
               
               
                  4,558 %
               
               
                  3,507 %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  2,978 %
               
               
                  1,561 %
               
               
                  4,450 %
               
               
                  3,897 %
               
               
                  4,552 %
               
               
                  3,519 %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  2,999 %
               
               
                  1,593 %
               
               
                  4,446 %
               
               
                  3,902 %
               
               
                  4,546 %
               
               
                  3,531 %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  3,019 %
               
               
                  1,625 %
               
               
                  4,442 %
               
               
                  3,907 %
               
               
                  4,540 %
               
               
                  3,542 %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  3,038 %
               
               
                  1,658 %
               
               
                  4,438 %
               
               
                  3,912 %
               
               
                  4,535 %
               
               
                  3,553 %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  3,057 %
               
               
                  1,691 %
               
               
                  4,434 %
               
               
                  3,916 %
               
               
                  4,529 %
               
               
                  3,563 %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  3,075 %
               
               
                  1,723 %
               
               
                  4,431 %
               
               
                  3,921 %
               
               
                  4,524 %
               
               
                  3,573 %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  3,093 %
               
               
                  1,756 %
               
               
                  4,427 %
               
               
                  3,925 %
               
               
                  4,519 %
               
               
                  3,583 %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  3,110 %
               
               
                  1,789 %
               
               
                  4,424 %
               
               
                  3,929 %
               
               
                  4,514 %
               
               
                  3,592 %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  3,126 %
               
               
                  1,821 %
               
               
                  4,420 %
               
               
                  3,933 %
               
               
                  4,510 %
               
               
                  3,602 %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  3,142 %
               
               
                  1,852 %
               
               
                  4,417 %
               
               
                  3,937 %
               
               
                  4,505 %
               
               
                  3,611 %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  3,158 %
               
               
                  1,884 %
               
               
                  4,414 %
               
               
                  3,941 %
               
               
                  4,500 %
               
               
                  3,619 %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  3,173 %
               
               
                  1,914 %
               
               
                  4,411 %
               
               
                  3,945 %
               
               
                  4,496 %
               
               
                  3,628 %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  3,188 %
               
               
                  1,945 %
               
               
                  4,408 %
               
               
                  3,948 %
               
               
                  4,492 %
               
               
                  3,636 %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  3,202 %
               
               
                  1,974 %
               
               
                  4,405 %
               
               
                  3,952 %
               
               
                  4,488 %
               
               
                  3,644 %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  3,216 %
               
               
                  2,004 %
               
               
                  4,402 %
               
               
                  3,955 %
               
               
                  4,484 %
               
               
                  3,652 %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  3,230 %
               
               
                  2,032 %
               
               
                  4,399 %
               
               
                  3,959 %
               
               
                  4,480 %
               
               
                  3,659 %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  3,243 %
               
               
                  2,060 %
               
               
                  4,397 %
               
               
                  3,962 %
               
               
                  4,476 %
               
               
                  3,666 %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  3,256 %
               
               
                  2,087 %
               
               
                  4,394 %
               
               
                  3,965 %
               
               
                  4,472 %
               
               
                  3,674 %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  3,268 %
               
               
                  2,114 %
               
               
                  4,392 %
               
               
                  3,968 %
               
               
                  4,469 %
               
               
                  3,681 %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  3,281 %
               
               
                  2,141 %
               
               
                  4,389 %
               
               
                  3,971 %
               
               
                  4,465 %
               
               
                  3,687 %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  3,293 %
               
               
                  2,166 %
               
               
                  4,387 %
               
               
                  3,974 %
               
               
                  4,462 %
               
               
                  3,694 %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  3,304 %
               
               
                  2,191 %
               
               
                  4,384 %
               
               
                  3,977 %
               
               
                  4,459 %
               
               
                  3,700 %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  3,315 %
               
               
                  2,216 %
               
               
                  4,382 %
               
               
                  3,980 %
               
               
                  4,455 %
               
               
                  3,707 %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  3,326 %
               
               
                  2,240 %
               
               
                  4,380 %
               
               
                  3,983 %
               
               
                  4,452 %
               
               
                  3,713 %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  3,337 %
               
               
                  2,264 %
               
               
                  4,377 %
               
               
                  3,985 %
               
               
                  4,449 %
               
               
                  3,719 %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  3,348 %
               
               
                  2,287 %
               
               
                  4,375 %
               
               
                  3,988 %
               
               
                  4,446 %
               
               
                  3,725 %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  3,358 %
               
               
                  2,309 %
               
               
                  4,373 %
               
               
                  3,990 %
               
               
                  4,443 %
               
               
                  3,730 %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  3,368 %
               
               
                  2,331 %
               
               
                  4,371 %
               
               
                  3,993 %
               
               
                  4,440 %
               
               
                  3,736 %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  3,378 %
               
               
                  2,353 %
               
               
                  4,369 %
               
               
                  3,995 %
               
               
                  4,437 %
               
               
                  3,741 %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  3,387 %
               
               
                  2,374 %
               
               
                  4,367 %
               
               
                  3,998 %
               
               
                  4,435 %
               
               
                  3,747 %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  3,396 %
               
               
                  2,394 %
               
               
                  4,365 %
               
               
                  4,000 %
               
               
                  4,432 %
               
               
                  3,752 %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  3,405 %
               
               
                  2,415 %
               
               
                  4,363 %
               
               
                  4,002 %
               
               
                  4,429 %
               
               
                  3,757 %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  3,414 %
               
               
                  2,434 %
               
               
                  4,362 %
               
               
                  4,004 %
               
               
                  4,427 %
               
               
                  3,762 %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  3,423 %
               
               
                  2,454 %
               
               
                  4,360 %
               
               
                  4,006 %
               
               
                  4,424 %
               
               
                  3,767 %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  3,432 %
               
               
                  2,473 %
               
               
                  4,358 %
               
               
                  4,009 %
               
               
                  4,422 %
               
               
                  3,772 %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  3,440 %
               
               
                  2,491 %
               
               
                  4,356 %
               
               
                  4,011 %
               
               
                  4,419 %
               
               
                  3,776 %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  3,448 %
               
               
                  2,509 %
               
               
                  4,355 %
               
               
                  4,013 %
               
               
                  4,417 %
               
               
                  3,781 %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  3,456 %
               
               
                  2,527 %
               
               
                  4,353 %
               
               
                  4,015 %
               
               
                  4,415 %
               
               
                  3,785 %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  3,464 %
               
               
                  2,544 %
               
               
                  4,351 %
               
               
                  4,017 %
               
               
                  4,412 %
               
               
                  3,790 %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  3,471 %
               
               
                  2,562 %
               
               
                  4,350 %
               
               
                  4,019 %
               
               
                  4,410 %
               
               
                  3,794 %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  3,479 %
               
               
                  2,578 %
               
               
                  4,348 %
               
               
                  4,020 %
               
               
                  4,408 %
               
               
                  3,798 %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  3,486 %
               
               
                  2,595 %
               
               
                  4,347 %
               
               
                  4,022 %
               
               
                  4,406 %
               
               
                  3,802 %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  3,493 %
               
               
                  2,611 %
               
               
                  4,345 %
               
               
                  4,024 %
               
               
                  4,404 %
               
               
                  3,806 %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  3,500 %
               
               
                  2,626 %
               
               
                  4,344 %
               
               
                  4,026 %
               
               
                  4,402 %
               
               
                  3,810 %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  3,507 %
               
               
                  2,642 %
               
               
                  4,342 %
               
               
                  4,027 %
               
               
                  4,400 %
               
               
                  3,814 %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  3,514 %
               
               
                  2,657 %
               
               
                  4,341 %
               
               
                  4,029 %
               
               
                  4,398 %
               
               
                  3,818 %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  3,521 %
               
               
                  2,672 %
               
               
                  4,340 %
               
               
                  4,031 %
               
               
                  4,396 %
               
               
                  3,821 %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  3,527 %
               
               
                  2,686 %
               
               
                  4,338 %
               
               
                  4,032 %
               
               
                  4,394 %
               
               
                  3,825 %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  3,534 %
               
               
                  2,701 %
               
               
                  4,337 %
               
               
                  4,034 %
               
               
                  4,392 %
               
               
                  3,829 %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  3,540 %
               
               
                  2,715 %
               
               
                  4,336 %
               
               
                  4,036 %
               
               
                  4,390 %
               
               
                  3,832 %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  3,546 %
               
               
                  2,728 %
               
               
                  4,334 %
               
               
                  4,037 %
               
               
                  4,389 %
               
               
                  3,835 %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  3,552 %
               
               
                  2,742 %
               
               
                  4,333 %
               
               
                  4,039 %
               
               
                  4,387 %
               
               
                  3,839 %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  3,558 %
               
               
                  2,755 %
               
               
                  4,332 %
               
               
                  4,040 %
               
               
                  4,385 %
               
               
                  3,842 %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  3,564 %
               
               
                  2,768 %
               
               
                  4,331 %
               
               
                  4,042 %
               
               
                  4,383 %
               
               
                  3,845 %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  3,570 %
               
               
                  2,781 %
               
               
                  4,330 %
               
               
                  4,043 %
               
               
                  4,382 %
               
               
                  3,849 %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  3,575 %
               
               
                  2,794 %
               
               
                  4,328 %
               
               
                  4,044 %
               
               
                  4,380 %
               
               
                  3,852 %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  3,581 %
               
               
                  2,806 %
               
               
                  4,327 %
               
               
                  4,046 %
               
               
                  4,379 %
               
               
                  3,855 %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  3,586 %
               
               
                  2,818 %
               
               
                  4,326 %
               
               
                  4,047 %
               
               
                  4,377 %
               
               
                  3,858 %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  3,591 %
               
               
                  2,830 %
               
               
                  4,325 %
               
               
                  4,048 %
               
               
                  4,375 %
               
               
                  3,861 %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  3,597 %
               
               
                  2,842 %
               
               
                  4,324 %
               
               
                  4,050 %
               
               
                  4,374 %
               
               
                  3,864 %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  3,602 %
               
               
                  2,853 %
               
               
                  4,323 %
               
               
                  4,051 %
               
               
                  4,372 %
               
               
                  3,867 %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  3,607 %
               
               
                  2,865 %
               
               
                  4,322 %
               
               
                  4,052 %
               
               
                  4,371 %
               
               
                  3,869 %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  3,612 %
               
               
                  2,876 %
               
               
                  4,321 %
               
               
                  4,054 %
               
               
                  4,370 %
               
               
                  3,872 %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  3,617 %
               
               
                  2,887 %
               
               
                  4,320 %
               
               
                  4,055 %
               
               
                  4,368 %
               
               
                  3,875 %
               
            
            
               
                  121
               
               
                  3,622 %
               
               
                  2,898 %
               
               
                  4,319 %
               
               
                  4,056 %
               
               
                  4,367 %
               
               
                  3,878 %
               
            
            
               
                  122
               
               
                  3,626 %
               
               
                  2,908 %
               
               
                  4,318 %
               
               
                  4,057 %
               
               
                  4,365 %
               
               
                  3,880 %
               
            
            
               
                  123
               
               
                  3,631 %
               
               
                  2,919 %
               
               
                  4,317 %
               
               
                  4,058 %
               
               
                  4,364 %
               
               
                  3,883 %
               
            
            
               
                  124
               
               
                  3,635 %
               
               
                  2,929 %
               
               
                  4,316 %
               
               
                  4,059 %
               
               
                  4,363 %
               
               
                  3,885 %
               
            
            
               
                  125
               
               
                  3,640 %
               
               
                  2,939 %
               
               
                  4,315 %
               
               
                  4,061 %
               
               
                  4,361 %
               
               
                  3,888 %
               
            
            
               
                  126
               
               
                  3,644 %
               
               
                  2,949 %
               
               
                  4,314 %
               
               
                  4,062 %
               
               
                  4,360 %
               
               
                  3,890 %
               
            
            
               
                  127
               
               
                  3,649 %
               
               
                  2,959 %
               
               
                  4,313 %
               
               
                  4,063 %
               
               
                  4,359 %
               
               
                  3,893 %
               
            
            
               
                  128
               
               
                  3,653 %
               
               
                  2,968 %
               
               
                  4,312 %
               
               
                  4,064 %
               
               
                  4,358 %
               
               
                  3,895 %
               
            
            
               
                  129
               
               
                  3,657 %
               
               
                  2,978 %
               
               
                  4,311 %
               
               
                  4,065 %
               
               
                  4,356 %
               
               
                  3,898 %
               
            
            
               
                  130
               
               
                  3,661 %
               
               
                  2,987 %
               
               
                  4,311 %
               
               
                  4,066 %
               
               
                  4,355 %
               
               
                  3,900 %
               
            
            
               
                  131
               
               
                  3,666 %
               
               
                  2,996 %
               
               
                  4,310 %
               
               
                  4,067 %
               
               
                  4,354 %
               
               
                  3,902 %
               
            
            
               
                  132
               
               
                  3,670 %
               
               
                  3,006 %
               
               
                  4,309 %
               
               
                  4,068 %
               
               
                  4,353 %
               
               
                  3,904 %
               
            
            
               
                  133
               
               
                  3,674 %
               
               
                  3,014 %
               
               
                  4,308 %
               
               
                  4,069 %
               
               
                  4,352 %
               
               
                  3,907 %
               
            
            
               
                  134
               
               
                  3,678 %
               
               
                  3,023 %
               
               
                  4,307 %
               
               
                  4,070 %
               
               
                  4,351 %
               
               
                  3,909 %
               
            
            
               
                  135
               
               
                  3,681 %
               
               
                  3,032 %
               
               
                  4,307 %
               
               
                  4,071 %
               
               
                  4,349 %
               
               
                  3,911 %
               
            
            
               
                  136
               
               
                  3,685 %
               
               
                  3,040 %
               
               
                  4,306 %
               
               
                  4,072 %
               
               
                  4,348 %
               
               
                  3,913 %
               
            
            
               
                  137
               
               
                  3,689 %
               
               
                  3,049 %
               
               
                  4,305 %
               
               
                  4,073 %
               
               
                  4,347 %
               
               
                  3,915 %
               
            
            
               
                  138
               
               
                  3,693 %
               
               
                  3,057 %
               
               
                  4,304 %
               
               
                  4,074 %
               
               
                  4,346 %
               
               
                  3,917 %
               
            
            
               
                  139
               
               
                  3,696 %
               
               
                  3,065 %
               
               
                  4,303 %
               
               
                  4,075 %
               
               
                  4,345 %
               
               
                  3,919 %
               
            
            
               
                  140
               
               
                  3,700 %
               
               
                  3,073 %
               
               
                  4,303 %
               
               
                  4,075 %
               
               
                  4,344 %
               
               
                  3,921 %
               
            
            
               
                  141
               
               
                  3,703 %
               
               
                  3,081 %
               
               
                  4,302 %
               
               
                  4,076 %
               
               
                  4,343 %
               
               
                  3,923 %
               
            
            
               
                  142
               
               
                  3,707 %
               
               
                  3,089 %
               
               
                  4,301 %
               
               
                  4,077 %
               
               
                  4,342 %
               
               
                  3,925 %
               
            
            
               
                  143
               
               
                  3,710 %
               
               
                  3,097 %
               
               
                  4,301 %
               
               
                  4,078 %
               
               
                  4,341 %
               
               
                  3,927 %
               
            
            
               
                  144
               
               
                  3,714 %
               
               
                  3,105 %
               
               
                  4,300 %
               
               
                  4,079 %
               
               
                  4,340 %
               
               
                  3,929 %
               
            
            
               
                  145
               
               
                  3,717 %
               
               
                  3,112 %
               
               
                  4,299 %
               
               
                  4,080 %
               
               
                  4,339 %
               
               
                  3,931 %
               
            
            
               
                  146
               
               
                  3,720 %
               
               
                  3,119 %
               
               
                  4,299 %
               
               
                  4,081 %
               
               
                  4,338 %
               
               
                  3,933 %
               
            
            
               
                  147
               
               
                  3,724 %
               
               
                  3,127 %
               
               
                  4,298 %
               
               
                  4,081 %
               
               
                  4,337 %
               
               
                  3,935 %
               
            
            
               
                  148
               
               
                  3,727 %
               
               
                  3,134 %
               
               
                  4,297 %
               
               
                  4,082 %
               
               
                  4,336 %
               
               
                  3,936 %
               
            
            
               
                  149
               
               
                  3,730 %
               
               
                  3,141 %
               
               
                  4,297 %
               
               
                  4,083 %
               
               
                  4,335 %
               
               
                  3,938 %
               
            
            
               
                  150
               
               
                  3,733 %
               
               
                  3,148 %
               
               
                  4,296 %
               
               
                  4,084 %
               
               
                  4,334 %
               
               
                  3,940 %
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Švýcarský frank
               
               
                  Australský dolar
               
               
                  Baht
               
               
                  Kanadský dolar
               
               
                  Chilské peso
               
               
                  Kolumbijské peso
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,728 %
               
               
                  1,795 %
               
               
                  1,133 %
               
               
                  1,508 %
               
               
                  2,347 %
               
               
                  4,550 %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,635 %
               
               
                  1,983 %
               
               
                  1,306 %
               
               
                  1,672 %
               
               
                  2,601 %
               
               
                  4,863 %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,519 %
               
               
                  2,138 %
               
               
                  1,448 %
               
               
                  1,776 %
               
               
                  2,934 %
               
               
                  5,236 %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  – 0,409 %
               
               
                  2,246 %
               
               
                  1,597 %
               
               
                  1,852 %
               
               
                  3,166 %
               
               
                  5,451 %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  – 0,296 %
               
               
                  2,381 %
               
               
                  1,743 %
               
               
                  1,913 %
               
               
                  3,380 %
               
               
                  5,614 %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  – 0,181 %
               
               
                  2,477 %
               
               
                  1,861 %
               
               
                  1,965 %
               
               
                  3,568 %
               
               
                  5,765 %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  – 0,070 %
               
               
                  2,586 %
               
               
                  1,958 %
               
               
                  2,018 %
               
               
                  3,732 %
               
               
                  5,889 %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,028 %
               
               
                  2,668 %
               
               
                  2,043 %
               
               
                  2,072 %
               
               
                  3,879 %
               
               
                  6,043 %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,123 %
               
               
                  2,742 %
               
               
                  2,117 %
               
               
                  2,125 %
               
               
                  4,005 %
               
               
                  6,157 %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,209 %
               
               
                  2,813 %
               
               
                  2,184 %
               
               
                  2,188 %
               
               
                  4,109 %
               
               
                  6,196 %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,272 %
               
               
                  2,878 %
               
               
                  2,243 %
               
               
                  2,236 %
               
               
                  4,189 %
               
               
                  6,203 %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,347 %
               
               
                  2,937 %
               
               
                  2,293 %
               
               
                  2,278 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  6,194 %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  0,390 %
               
               
                  2,989 %
               
               
                  2,337 %
               
               
                  2,322 %
               
               
                  4,299 %
               
               
                  6,172 %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  0,430 %
               
               
                  3,034 %
               
               
                  2,376 %
               
               
                  2,368 %
               
               
                  4,336 %
               
               
                  6,143 %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  0,490 %
               
               
                  3,071 %
               
               
                  2,416 %
               
               
                  2,411 %
               
               
                  4,365 %
               
               
                  6,108 %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  0,536 %
               
               
                  3,099 %
               
               
                  2,459 %
               
               
                  2,451 %
               
               
                  4,387 %
               
               
                  6,069 %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  0,566 %
               
               
                  3,122 %
               
               
                  2,504 %
               
               
                  2,486 %
               
               
                  4,404 %
               
               
                  6,027 %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  0,586 %
               
               
                  3,141 %
               
               
                  2,549 %
               
               
                  2,512 %
               
               
                  4,417 %
               
               
                  5,984 %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  0,599 %
               
               
                  3,158 %
               
               
                  2,594 %
               
               
                  2,529 %
               
               
                  4,427 %
               
               
                  5,940 %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  0,609 %
               
               
                  3,175 %
               
               
                  2,639 %
               
               
                  2,536 %
               
               
                  4,435 %
               
               
                  5,895 %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  0,619 %
               
               
                  3,192 %
               
               
                  2,683 %
               
               
                  2,533 %
               
               
                  4,440 %
               
               
                  5,851 %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  0,631 %
               
               
                  3,207 %
               
               
                  2,726 %
               
               
                  2,523 %
               
               
                  4,443 %
               
               
                  5,808 %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  0,646 %
               
               
                  3,220 %
               
               
                  2,768 %
               
               
                  2,510 %
               
               
                  4,445 %
               
               
                  5,765 %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  0,667 %
               
               
                  3,229 %
               
               
                  2,808 %
               
               
                  2,496 %
               
               
                  4,446 %
               
               
                  5,723 %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  0,694 %
               
               
                  3,234 %
               
               
                  2,847 %
               
               
                  2,484 %
               
               
                  4,446 %
               
               
                  5,682 %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  0,728 %
               
               
                  3,234 %
               
               
                  2,885 %
               
               
                  2,474 %
               
               
                  4,445 %
               
               
                  5,643 %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  0,767 %
               
               
                  3,232 %
               
               
                  2,921 %
               
               
                  2,467 %
               
               
                  4,443 %
               
               
                  5,604 %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  0,810 %
               
               
                  3,229 %
               
               
                  2,956 %
               
               
                  2,465 %
               
               
                  4,441 %
               
               
                  5,567 %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  0,855 %
               
               
                  3,227 %
               
               
                  2,989 %
               
               
                  2,467 %
               
               
                  4,439 %
               
               
                  5,531 %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  0,901 %
               
               
                  3,228 %
               
               
                  3,021 %
               
               
                  2,475 %
               
               
                  4,436 %
               
               
                  5,497 %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  0,949 %
               
               
                  3,231 %
               
               
                  3,052 %
               
               
                  2,488 %
               
               
                  4,433 %
               
               
                  5,463 %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  0,996 %
               
               
                  3,238 %
               
               
                  3,082 %
               
               
                  2,505 %
               
               
                  4,430 %
               
               
                  5,431 %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  1,043 %
               
               
                  3,246 %
               
               
                  3,110 %
               
               
                  2,526 %
               
               
                  4,426 %
               
               
                  5,400 %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  1,090 %
               
               
                  3,256 %
               
               
                  3,137 %
               
               
                  2,549 %
               
               
                  4,423 %
               
               
                  5,370 %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  1,136 %
               
               
                  3,268 %
               
               
                  3,163 %
               
               
                  2,573 %
               
               
                  4,420 %
               
               
                  5,342 %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  1,181 %
               
               
                  3,280 %
               
               
                  3,189 %
               
               
                  2,599 %
               
               
                  4,416 %
               
               
                  5,314 %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  1,225 %
               
               
                  3,294 %
               
               
                  3,213 %
               
               
                  2,626 %
               
               
                  4,412 %
               
               
                  5,288 %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  1,268 %
               
               
                  3,307 %
               
               
                  3,236 %
               
               
                  2,653 %
               
               
                  4,409 %
               
               
                  5,262 %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  1,310 %
               
               
                  3,321 %
               
               
                  3,258 %
               
               
                  2,680 %
               
               
                  4,405 %
               
               
                  5,238 %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  1,351 %
               
               
                  3,336 %
               
               
                  3,279 %
               
               
                  2,707 %
               
               
                  4,402 %
               
               
                  5,214 %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  1,390 %
               
               
                  3,350 %
               
               
                  3,300 %
               
               
                  2,735 %
               
               
                  4,398 %
               
               
                  5,192 %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  1,428 %
               
               
                  3,364 %
               
               
                  3,319 %
               
               
                  2,761 %
               
               
                  4,395 %
               
               
                  5,170 %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  1,465 %
               
               
                  3,379 %
               
               
                  3,338 %
               
               
                  2,788 %
               
               
                  4,391 %
               
               
                  5,149 %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  1,500 %
               
               
                  3,393 %
               
               
                  3,357 %
               
               
                  2,814 %
               
               
                  4,388 %
               
               
                  5,129 %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  1,535 %
               
               
                  3,407 %
               
               
                  3,374 %
               
               
                  2,840 %
               
               
                  4,385 %
               
               
                  5,109 %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  1,568 %
               
               
                  3,421 %
               
               
                  3,391 %
               
               
                  2,865 %
               
               
                  4,382 %
               
               
                  5,091 %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  1,601 %
               
               
                  3,434 %
               
               
                  3,407 %
               
               
                  2,889 %
               
               
                  4,379 %
               
               
                  5,072 %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  1,632 %
               
               
                  3,448 %
               
               
                  3,423 %
               
               
                  2,913 %
               
               
                  4,375 %
               
               
                  5,055 %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  1,662 %
               
               
                  3,461 %
               
               
                  3,438 %
               
               
                  2,936 %
               
               
                  4,372 %
               
               
                  5,038 %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  1,691 %
               
               
                  3,473 %
               
               
                  3,453 %
               
               
                  2,959 %
               
               
                  4,370 %
               
               
                  5,022 %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  1,719 %
               
               
                  3,486 %
               
               
                  3,467 %
               
               
                  2,981 %
               
               
                  4,367 %
               
               
                  5,007 %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  1,746 %
               
               
                  3,498 %
               
               
                  3,480 %
               
               
                  3,003 %
               
               
                  4,364 %
               
               
                  4,992 %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  1,773 %
               
               
                  3,510 %
               
               
                  3,493 %
               
               
                  3,023 %
               
               
                  4,361 %
               
               
                  4,977 %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  1,798 %
               
               
                  3,521 %
               
               
                  3,506 %
               
               
                  3,044 %
               
               
                  4,359 %
               
               
                  4,963 %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  1,823 %
               
               
                  3,533 %
               
               
                  3,518 %
               
               
                  3,063 %
               
               
                  4,356 %
               
               
                  4,949 %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  1,846 %
               
               
                  3,544 %
               
               
                  3,530 %
               
               
                  3,083 %
               
               
                  4,354 %
               
               
                  4,936 %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  1,870 %
               
               
                  3,554 %
               
               
                  3,542 %
               
               
                  3,101 %
               
               
                  4,351 %
               
               
                  4,924 %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  1,892 %
               
               
                  3,565 %
               
               
                  3,553 %
               
               
                  3,119 %
               
               
                  4,349 %
               
               
                  4,911 %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  1,914 %
               
               
                  3,575 %
               
               
                  3,563 %
               
               
                  3,137 %
               
               
                  4,346 %
               
               
                  4,899 %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  1,935 %
               
               
                  3,585 %
               
               
                  3,574 %
               
               
                  3,154 %
               
               
                  4,344 %
               
               
                  4,888 %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  1,955 %
               
               
                  3,594 %
               
               
                  3,584 %
               
               
                  3,170 %
               
               
                  4,342 %
               
               
                  4,877 %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  1,975 %
               
               
                  3,604 %
               
               
                  3,594 %
               
               
                  3,186 %
               
               
                  4,340 %
               
               
                  4,866 %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  1,994 %
               
               
                  3,613 %
               
               
                  3,603 %
               
               
                  3,202 %
               
               
                  4,338 %
               
               
                  4,855 %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  2,012 %
               
               
                  3,621 %
               
               
                  3,612 %
               
               
                  3,217 %
               
               
                  4,336 %
               
               
                  4,845 %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  2,030 %
               
               
                  3,630 %
               
               
                  3,621 %
               
               
                  3,232 %
               
               
                  4,334 %
               
               
                  4,835 %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  2,048 %
               
               
                  3,638 %
               
               
                  3,630 %
               
               
                  3,246 %
               
               
                  4,332 %
               
               
                  4,826 %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  2,065 %
               
               
                  3,647 %
               
               
                  3,638 %
               
               
                  3,260 %
               
               
                  4,330 %
               
               
                  4,817 %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  2,081 %
               
               
                  3,654 %
               
               
                  3,646 %
               
               
                  3,274 %
               
               
                  4,328 %
               
               
                  4,808 %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  2,097 %
               
               
                  3,662 %
               
               
                  3,654 %
               
               
                  3,287 %
               
               
                  4,326 %
               
               
                  4,799 %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  2,113 %
               
               
                  3,670 %
               
               
                  3,662 %
               
               
                  3,300 %
               
               
                  4,324 %
               
               
                  4,790 %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  2,128 %
               
               
                  3,677 %
               
               
                  3,670 %
               
               
                  3,312 %
               
               
                  4,323 %
               
               
                  4,782 %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  2,143 %
               
               
                  3,684 %
               
               
                  3,677 %
               
               
                  3,324 %
               
               
                  4,321 %
               
               
                  4,774 %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  2,157 %
               
               
                  3,691 %
               
               
                  3,684 %
               
               
                  3,336 %
               
               
                  4,320 %
               
               
                  4,766 %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  2,171 %
               
               
                  3,698 %
               
               
                  3,691 %
               
               
                  3,348 %
               
               
                  4,318 %
               
               
                  4,758 %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  2,185 %
               
               
                  3,704 %
               
               
                  3,698 %
               
               
                  3,359 %
               
               
                  4,316 %
               
               
                  4,751 %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  2,198 %
               
               
                  3,711 %
               
               
                  3,704 %
               
               
                  3,370 %
               
               
                  4,315 %
               
               
                  4,744 %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  2,211 %
               
               
                  3,717 %
               
               
                  3,711 %
               
               
                  3,381 %
               
               
                  4,313 %
               
               
                  4,737 %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  2,223 %
               
               
                  3,723 %
               
               
                  3,717 %
               
               
                  3,391 %
               
               
                  4,312 %
               
               
                  4,730 %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  2,236 %
               
               
                  3,729 %
               
               
                  3,723 %
               
               
                  3,401 %
               
               
                  4,311 %
               
               
                  4,723 %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  2,248 %
               
               
                  3,735 %
               
               
                  3,729 %
               
               
                  3,411 %
               
               
                  4,309 %
               
               
                  4,717 %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  2,259 %
               
               
                  3,741 %
               
               
                  3,735 %
               
               
                  3,421 %
               
               
                  4,308 %
               
               
                  4,710 %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  2,271 %
               
               
                  3,746 %
               
               
                  3,740 %
               
               
                  3,430 %
               
               
                  4,307 %
               
               
                  4,704 %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  2,282 %
               
               
                  3,752 %
               
               
                  3,746 %
               
               
                  3,439 %
               
               
                  4,305 %
               
               
                  4,698 %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  2,293 %
               
               
                  3,757 %
               
               
                  3,751 %
               
               
                  3,448 %
               
               
                  4,304 %
               
               
                  4,692 %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  2,303 %
               
               
                  3,762 %
               
               
                  3,756 %
               
               
                  3,457 %
               
               
                  4,303 %
               
               
                  4,686 %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  2,314 %
               
               
                  3,767 %
               
               
                  3,762 %
               
               
                  3,466 %
               
               
                  4,302 %
               
               
                  4,680 %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  2,324 %
               
               
                  3,772 %
               
               
                  3,767 %
               
               
                  3,474 %
               
               
                  4,301 %
               
               
                  4,675 %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  2,334 %
               
               
                  3,777 %
               
               
                  3,772 %
               
               
                  3,482 %
               
               
                  4,299 %
               
               
                  4,670 %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  2,343 %
               
               
                  3,782 %
               
               
                  3,776 %
               
               
                  3,490 %
               
               
                  4,298 %
               
               
                  4,664 %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  2,353 %
               
               
                  3,786 %
               
               
                  3,781 %
               
               
                  3,498 %
               
               
                  4,297 %
               
               
                  4,659 %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  2,362 %
               
               
                  3,791 %
               
               
                  3,786 %
               
               
                  3,506 %
               
               
                  4,296 %
               
               
                  4,654 %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  2,371 %
               
               
                  3,795 %
               
               
                  3,790 %
               
               
                  3,513 %
               
               
                  4,295 %
               
               
                  4,649 %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  2,380 %
               
               
                  3,800 %
               
               
                  3,795 %
               
               
                  3,521 %
               
               
                  4,294 %
               
               
                  4,644 %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  2,389 %
               
               
                  3,804 %
               
               
                  3,799 %
               
               
                  3,528 %
               
               
                  4,293 %
               
               
                  4,640 %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  2,397 %
               
               
                  3,808 %
               
               
                  3,803 %
               
               
                  3,535 %
               
               
                  4,292 %
               
               
                  4,635 %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  2,406 %
               
               
                  3,812 %
               
               
                  3,807 %
               
               
                  3,542 %
               
               
                  4,291 %
               
               
                  4,630 %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  2,414 %
               
               
                  3,816 %
               
               
                  3,811 %
               
               
                  3,549 %
               
               
                  4,290 %
               
               
                  4,626 %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  2,422 %
               
               
                  3,820 %
               
               
                  3,815 %
               
               
                  3,555 %
               
               
                  4,289 %
               
               
                  4,622 %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  2,430 %
               
               
                  3,824 %
               
               
                  3,819 %
               
               
                  3,562 %
               
               
                  4,288 %
               
               
                  4,617 %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  2,437 %
               
               
                  3,828 %
               
               
                  3,823 %
               
               
                  3,568 %
               
               
                  4,288 %
               
               
                  4,613 %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  2,445 %
               
               
                  3,831 %
               
               
                  3,827 %
               
               
                  3,574 %
               
               
                  4,287 %
               
               
                  4,609 %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  2,452 %
               
               
                  3,835 %
               
               
                  3,830 %
               
               
                  3,580 %
               
               
                  4,286 %
               
               
                  4,605 %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  2,459 %
               
               
                  3,838 %
               
               
                  3,834 %
               
               
                  3,586 %
               
               
                  4,285 %
               
               
                  4,601 %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  2,467 %
               
               
                  3,842 %
               
               
                  3,837 %
               
               
                  3,592 %
               
               
                  4,284 %
               
               
                  4,597 %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  2,474 %
               
               
                  3,845 %
               
               
                  3,841 %
               
               
                  3,598 %
               
               
                  4,283 %
               
               
                  4,593 %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  2,480 %
               
               
                  3,849 %
               
               
                  3,844 %
               
               
                  3,604 %
               
               
                  4,283 %
               
               
                  4,590 %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  2,487 %
               
               
                  3,852 %
               
               
                  3,847 %
               
               
                  3,609 %
               
               
                  4,282 %
               
               
                  4,586 %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  2,494 %
               
               
                  3,855 %
               
               
                  3,851 %
               
               
                  3,615 %
               
               
                  4,281 %
               
               
                  4,582 %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  2,500 %
               
               
                  3,858 %
               
               
                  3,854 %
               
               
                  3,620 %
               
               
                  4,280 %
               
               
                  4,579 %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  2,506 %
               
               
                  3,861 %
               
               
                  3,857 %
               
               
                  3,625 %
               
               
                  4,280 %
               
               
                  4,576 %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  2,513 %
               
               
                  3,864 %
               
               
                  3,860 %
               
               
                  3,631 %
               
               
                  4,279 %
               
               
                  4,572 %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  2,519 %
               
               
                  3,867 %
               
               
                  3,863 %
               
               
                  3,636 %
               
               
                  4,278 %
               
               
                  4,569 %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  2,525 %
               
               
                  3,870 %
               
               
                  3,866 %
               
               
                  3,641 %
               
               
                  4,278 %
               
               
                  4,566 %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  2,531 %
               
               
                  3,873 %
               
               
                  3,869 %
               
               
                  3,646 %
               
               
                  4,277 %
               
               
                  4,562 %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  2,536 %
               
               
                  3,876 %
               
               
                  3,872 %
               
               
                  3,650 %
               
               
                  4,276 %
               
               
                  4,559 %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  2,542 %
               
               
                  3,879 %
               
               
                  3,875 %
               
               
                  3,655 %
               
               
                  4,276 %
               
               
                  4,556 %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  2,548 %
               
               
                  3,882 %
               
               
                  3,878 %
               
               
                  3,660 %
               
               
                  4,275 %
               
               
                  4,553 %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  2,553 %
               
               
                  3,884 %
               
               
                  3,880 %
               
               
                  3,664 %
               
               
                  4,274 %
               
               
                  4,550 %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  2,559 %
               
               
                  3,887 %
               
               
                  3,883 %
               
               
                  3,669 %
               
               
                  4,274 %
               
               
                  4,547 %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  2,564 %
               
               
                  3,890 %
               
               
                  3,886 %
               
               
                  3,673 %
               
               
                  4,273 %
               
               
                  4,544 %
               
            
            
               
                  121
               
               
                  2,569 %
               
               
                  3,892 %
               
               
                  3,888 %
               
               
                  3,678 %
               
               
                  4,272 %
               
               
                  4,541 %
               
            
            
               
                  122
               
               
                  2,574 %
               
               
                  3,895 %
               
               
                  3,891 %
               
               
                  3,682 %
               
               
                  4,272 %
               
               
                  4,539 %
               
            
            
               
                  123
               
               
                  2,579 %
               
               
                  3,897 %
               
               
                  3,893 %
               
               
                  3,686 %
               
               
                  4,271 %
               
               
                  4,536 %
               
            
            
               
                  124
               
               
                  2,584 %
               
               
                  3,900 %
               
               
                  3,896 %
               
               
                  3,690 %
               
               
                  4,271 %
               
               
                  4,533 %
               
            
            
               
                  125
               
               
                  2,589 %
               
               
                  3,902 %
               
               
                  3,898 %
               
               
                  3,694 %
               
               
                  4,270 %
               
               
                  4,530 %
               
            
            
               
                  126
               
               
                  2,594 %
               
               
                  3,904 %
               
               
                  3,901 %
               
               
                  3,698 %
               
               
                  4,270 %
               
               
                  4,528 %
               
            
            
               
                  127
               
               
                  2,599 %
               
               
       &