Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2016 ze dne 29. srpna 2017, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2016/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 298/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2016
   ze dne 29. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V zájmu zjednodušení použití prostředků z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a snížení administrativní zátěže pro příjemce je vhodné rozšířit působnost standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek, které jsou k dispozici pro úhradu členským státům. Standardní stupnice jednotkových nákladů a paušální částky za účelem úhrady výdajů členským státům by měly být stanoveny na základě údajů, které předložily členské státy nebo zveřejnil Eurostat, a na základě společně dohodnutých metod, včetně metod stanovených v čl. 67 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) a v čl. 14 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1304/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tomu, že mezi členskými státy existují výrazné rozdíly ve výši nákladů na konkrétní druhy operací, mohou se definice a částky standardních stupnic jednotkových nákladů a paušální částky lišit podle druhu operací a podle dotčeného členského státu s cílem zohlednit jejich zvláštní charakteristiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rakousko, Litva, Polsko a Rumunsko předložily metody pro definování standardních stupnic jednotkových nákladů za účelem úhrady výdajů Komisí, zatímco Nizozemsko předložilo metodu pro definování paušální částky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V návaznosti na návrh předložený Českou republikou, Maltou, Itálií a Slovenskem týkající se druhů operací, na něž se dosud nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 nevztahuje, by měly být za účelem úhrady výdajů uvedeným členským státům pro tyto druhy operací definovány další standardní stupnice jednotkových nákladů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Standardní stupnice jednotkových nákladů pro Švédsko, které jsou v současnosti stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, s výjimkou jednotkových nákladů týkajících se příspěvků pro účastníky, byly změněny na základě metody předložené Švédskem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               S ohledem na cíl, kterým je rozšířit možnosti členských států pro žádosti o úhradu Komisí na základě standardních stupnic jednotkových nákladů nebo paušálních částek, Komise pro každý členský stát definovala na základě údajů zveřejněných Eurostatem jednotkové náklady a výši částek pro operace v oblasti vzdělávání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení (EU) 2015/2195 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy I, III, V, VI, VII a IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazují zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Znění v příloze II tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy X až XIV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
   
   
      PŘÍLOHA I
      „
            PŘÍLOHA 1
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Švédsko
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Druh operací (1)
                        
                     
                     
                        Název ukazatele
                     
                     
                        Kategorie nákladů
                     
                     
                        Jednotka měření pro ukazatel
                     
                     
                        Částky
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Operace podporované v rámci prioritní osy 1 „Poskytnutí dovedností“ operačního programu (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Odpracované hodiny
                     
                     
                        Všechny kategorie nákladů s výjimkou mezd účastníků.
                     
                     
                        Počet odpracovaných hodin (2)
                        
                     
                     
                        Mzdová skupina (kód SSYK (3))
                     
                     
                        Region: Stockholm (SE 11) (jednotkové náklady na hodinu – částka v SEK (4))
                     
                     
                        Všechny regiony kromě Stockholmu (SE 12–33) (jednotkové náklady na hodinu – částka v SEK)
                     
                  
                  
                     
                        1 (912 – 913 – 919 – 921)
                     
                     
                        321
                     
                     
                        328
                     
                  
                  
                     
                        2 (414 – 415 – 421 – 422 –512 – 513 – 514 – 515 – 522 – 611 -612 -613 – 614 – 826)
                     
                     
                        360
                     
                     
                        356
                     
                  
                  
                     
                        3 (331 – 348 – 411 – 412 – 413 – 419 – 711 – 712 – 713 – 714 – 721 – 722 – 723 – 724 – 731 – 732 – 734 – 741 – 742 – 743 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 821 – 822 – 823 – 824 – 825 – 827 – 828 – 829 – 831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 915 – 931 – 932 – 933)
                     
                     
                        416
                     
                     
                        395
                     
                  
                  
                     
                        4 (223 – 232 – 233 – 234 – 235 – 243 – 249 – 313 – 322 – 323 – 324 – 332 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 511 – 011)
                     
                     
                        473
                     
                     
                        438
                     
                  
                  
                     
                        5 (213 – 221 – 231 – 241 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 311 – 312 – 315 – 321 – 341)
                     
                     
                        587
                     
                     
                        512
                     
                  
                  
                     
                        6 (211 – 212 – 214 – 222 – 242 – 314)
                     
                     
                        776
                     
                     
                        724
                     
                  
                  
                     
                        7 A (121)
                     
                     
                        1 035
                     
                     
                        1 035
                     
                  
                  
                     
                        7 B (111–123)
                     
                     
                        1 121
                     
                     
                        875
                     
                  
                  
                     
                        7 C (131–122)
                     
                     
                        735
                     
                     
                        601
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    Operace podporované v rámci prioritní osy 1 „Poskytnutí dovedností“ operačního programu (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020)(CCI-2014SE05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Hodiny strávené účastí na operaci
                     
                     
                        Mzda účastníka
                     
                     
                        Počet hodin strávených účastí (2)
                        
                     
                     
                        Region: Stockholm (SE 11) (jednotkové náklady na hodinu – částka v SEK)
                     
                     
                        Všechny regiony kromě Stockholmu (SE 12–33) (jednotkové náklady na hodinu – částka v SEK)
                     
                  
                  
                     
                        229
                     
                     
                        234
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    Operace podporované v rámci prioritní osy 2 „Zvýšený přechod do zaměstnání“ a prioritní osy 3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“ operačního programu (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI-2014SE05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Odpracované hodiny
                     
                     
                        Všechny kategorie nákladů s výjimkou příspěvků pro účastníky.
                     
                     
                        Počet odpracovaných hodin (2)
                        
                     
                     
                        Profesní kategorie
                     
                     
                        Region: Stockholm (SE 11) (jednotkové náklady na hodinu – částka v SEK)
                     
                     
                        Všechny regiony kromě Stockholmu (SE 12–33) (jednotkové náklady na hodinu – částka v SEK)
                     
                  
                  
                     
                        Vedoucí projektu pro operace, u nichž celkové způsobilé výdaje uvedené v dokumentu, který stanoví podmínky podpory, přesahují 20 milionů SEK
                     
                     
                        535
                     
                     
                        435
                     
                  
                  
                     
                        Vedoucí projektu pro operace, u nichž celkové způsobilé výdaje uvedené v dokumentu, který stanoví podmínky podpory, činí 20 milionů SEK nebo méně / asistent vedoucího projektu pro operace, u nichž celkové způsobilé výdaje uvedené v dokumentu, který stanoví podmínky podpory, přesahují 20 milionů SEK
                     
                     
                        478
                     
                     
                        405
                     
                  
                  
                     
                        Pracovník projektu
                     
                     
                        331
                     
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Ekonom projektu
                     
                     
                        427
                     
                     
                        363
                     
                  
                  
                     
                        Administrátor
                     
                     
                        297
                     
                     
                        270
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    Operace podporované v rámci prioritní osy 2 „Zvýšený přechod do zaměstnání“ a prioritní osy 3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“ operačního programu (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Hodiny strávené účastí na operaci
                     
                     
                        Příspěvek pro účastníka
                     
                     
                        Počet hodin strávených účastí (2)
                        
                     
                     
                        Finanční pomoc (jednotkové náklady na hodinu)
                     
                  
                  
                     
                        Věk
                     
                     
                        (SEK)
                     
                  
                  
                     
                        18–24 let
                     
                     
                        32
                     
                  
                  
                     
                        25–29 let
                     
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        30–64 let
                     
                     
                        46
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Grant na aktivitu a dávka na rozvoj (jednotkové náklady na hodinu)
                     
                  
                  
                     
                        Věk
                     
                     
                        (SEK)
                     
                  
                  
                     
                        15–19 let
                     
                     
                        17
                     
                  
                  
                     
                        20–24 let
                     
                     
                        33
                     
                  
                  
                     
                        25–29 let
                     
                     
                        51
                     
                  
                  
                     
                        30–44 let
                     
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        45–69 let
                     
                     
                        68
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sociální a zdravotní dávka (jednotkové náklady na hodinu)
                     
                  
                  
                     
                        Věk
                     
                     
                        (SEK)
                     
                  
                  
                     
                        19–29 let (sociální dávka)
                     
                     
                        51
                     
                  
                  
                     
                        30–64 let (zdravotní dávka)
                     
                     
                        58
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Nemocenská dávka, dávka na rehabilitaci a dávka za pracovní úraz a nemoc z povolání (jednotkové náklady na hodinu)
                     
                  
                  
                     
                        Věk
                     
                     
                        (SEK)
                     
                  
                  
                     
                        – 19 let
                     
                     
                        48
                     
                  
                  
                     
                        20–64 let
                     
                     
                        68
                     
                  
               
            
            2.   Přizpůsobení částek
            
            Jednotkové náklady v tabulce se vztahují na odpracované hodiny nebo hodiny strávené účastí v roce 2015. S výjimkou jednotkových nákladů týkajících se příspěvků pro účastníky uvedených v bodě 4 tabulky, které nebudou přizpůsobeny, se tyto hodnoty 1. ledna každého roku počínaje rokem 2016 do roku 2023 automaticky zvýší o 2 %.
         “
      „
            PŘÍLOHA III
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Českou republiku
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Druh operací
                     
                     
                        Název ukazatele
                     
                     
                        Kategorie nákladů (5)
                        
                     
                     
                        Jednotka měření pro ukazatel
                     
                     
                        Částky
                        (v národní měně CZK)
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Zřízení nového zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Nově vytvořené místo v novém zařízení péče o děti
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nákup vybavení pro zařízení péče o děti,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    řízení fáze projektu se zaměřením na vytvoření zařízení.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet nově vytvořených míst v novém zařízení péče o děti (6)
                        
                     
                     
                        20 053  včetně DHP nebo 16 992  bez DPH
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    Transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Transformované místo v dětské skupině (7)
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nákup vybavení pro transformované zařízení,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nákup vyučovacích pomůcek,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    řízení fáze projektu se zaměřením na transformaci zařízení
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet transformovaných míst v dětské skupině (8)
                        
                     
                     
                        9 518  včetně DHP nebo 8 279  bez DPH
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    Provozování zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Obsazenost na místo v zařízení péče o děti
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    platy pedagogických a nepedagogických pracovníků,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    provozování dětského zařízení,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    řízení provozu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Míra obsazenosti (9)
                        
                     
                     
                        628 (10)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    Zvyšování kvalifikace pečujících osob v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Dosažení kvalifikace jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    odborné vzdělávání a zkoušky odborné kvalifikace
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet osob, které obdrží osvědčení o odborné kvalifikaci jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti
                     
                     
                        14 178
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    5.
                                 
                                 
                                    Pronájem prostor zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Obsazenost na místo v zařízení péče o děti
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    pronájem prostor zařízení péče o děti
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Míra obsazenosti (9).
                     
                     
                        56 (10)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    6.
                                 
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se obecných informačních technologií (IT)
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování školení,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance.
                     
                     
                        324
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    7.
                                 
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se sociálních a manažerských dovedností
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování školení,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance.
                     
                     
                        593
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    8.
                                 
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Časová jednotka (45 minut) účasti zaměstnance na externích jazykových kurzech
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování školení,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet absolvovaných časových jednotek na jednoho zaměstnance
                     
                     
                        173
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    9.
                                 
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu odborného školení týkajícího se specializovaných informačních technologií
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování školení,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance
                     
                     
                        609
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    10.
                                 
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se účetnictví, ekonomie a práva
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování školení,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance
                     
                     
                        436
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    11.
                                 
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na externím technickém a jiném odborném školení
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování školení,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance
                     
                     
                        252
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    12.
                                 
                                 
                                    Další interní (11) odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na školicím kurzu poskytovaném interním školitelem v těchto oblastech:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    obecné informační technologie (IT);
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    sociální a manažerské dovednosti;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jazyky;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    specializované IT;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    účetnictví, ekonomie a právo;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    technické a jiné odborné kurzy.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    přímých nákladů na zaměstnance,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance
                     
                     
                        144
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    13.
                                 
                                 
                                    Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám / vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,1 ekvivalentu plného pracovního úvazku (FTE) měsíčně odpracovaného jako školní psycholog a/nebo jako specializovaný školní pedagog
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                     
                        Počet 0,1 FTE za měsíc
                     
                     
                        5 607
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    14.
                                 
                                 
                                    Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám / vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,1 FTE měsíčně odpracovaného jako školní asistent a/nebo sociální pedagog.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                     
                        Počet 0,1 FTE za měsíc
                     
                     
                        Školní asistent: 3 502
                        Sociální pedagog: 4 695
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    15.
                                 
                                 
                                    Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám / vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,1 FTE měsíčně odpracovaného jako chůva
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet 0,1 FTE za měsíc
                     
                     
                        3 227
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    16.
                                 
                                 
                                    Zajišťování mimoškolních aktivit pro děti/žáky, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Zajištění bloku 16 lekcí v oblasti mimoškolních aktivit o délce 90 minut pro skupiny nejméně 6 dětí/žáků, z nichž u 2 existuje riziko neúspěchu ve škole.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet dokončených bloků 16 lekcí o délce 90 minut pro skupiny nejméně 6 dětí/žáků, z nichž u 2 existuje riziko neúspěchu ve škole.
                     
                     
                        17 277
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    17.
                                 
                                 
                                    Podpora žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, prostřednictvím doučování v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Zajištění bloku 16 hodin doučování pro skupinu nejméně 3 zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet dokončených bloků 16 hodin zajištěných pro skupinu nejméně 3 zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole.
                     
                     
                        8 523
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    18.
                                 
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím strukturovaných školících kurzů v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Počet hodin odborné přípravy zajištěných pro pedagogy.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na poskytování školení.
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin odborné přípravy na jednoho pedagoga
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1)
                                 
                                 
                                    
                                       422 v případě odborné přípravy v rámci regulérních vyučovacích hodin
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2)
                                 
                                 
                                    
                                       170 v případě odborné přípravy v době mimo regulérní vyučovací hodiny
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    19.
                                 
                                 
                                    Poskytování informací pro rodiče na schůzkách v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Tematická setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny (120 minut).
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet tematických setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny (120 minut)
                     
                     
                        3 676
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    20.
                                 
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Blok 30 hodin externího poradenství / odborného vedení pro skupinu 3 až 8 pedagogů.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet dokončených bloků 30 hodin poradenství / odborného vedení pro skupinu 3 až 8 pedagogů.
                     
                     
                        29 698
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    21.
                                 
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Cyklus odborné přípravy o délce 15 hodin strukturované praktické stáže (job-shadowing) pedagoga
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 15 hodin na pedagoga, který absolvuje strukturovanou návštěvu u jiného pedagoga na jiné škole.
                     
                     
                        4 246
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    22.
                                 
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Cyklus 10 hodin odborné přípravy prostřednictvím vzájemné spolupráce zahrnující nejméně 3 pedagogy.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 10 hodin zahrnujících skupinu nejméně 3 pedagogů.
                     
                     
                        8 068
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    23.
                                 
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů ve školách / vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výuka v tandemu (12) o délce 2,75 hodiny.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin výuky v tandemu
                     
                     
                        778
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    24.
                                 
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů ve školách / vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Cyklus 19 hodin vzájemné spolupráce a učení se za účasti odborníka a 2 pedagogů.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet dokončených cyklů o délce 19 hodin za účasti odborníka a 2 pedagogů.
                     
                     
                        5 377
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    25.
                                 
                                 
                                    Služby profesního poradenství ve školách a spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,1 FTE měsíčně odpracovaného jako profesní poradce a/nebo koordinátor spolupráce mezi školou a zaměstnavateli.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                     
                        Počet 0,1 FTE za měsíc
                     
                     
                        4 942
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    26.
                                 
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů ve školách / vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Cyklus odborné přípravy o délce 8,5 hodiny zahrnující strukturovanou praktickou stáž (job-shadowing) pedagoga a mentora.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                     
                        Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 8,5 hodiny na strukturovanou návštěvu instituce/společnosti/zařízení.
                     
                     
                        2 395
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    27.
                                 
                                 
                                    Rozvoj odborné způsobilosti pedagogů v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Cyklus odborné přípravy o délce 3,75 hodiny zahrnující pedagoga a odborníka / odborníka na IKT.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                     
                        Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 3,75 hodiny zahrnujících pedagoga a odborníka / odborníka na IKT.
                     
                     
                        1 050
                     
                  
               
            
            2.   Přizpůsobení částek
            
            Sazba jednotkových nákladů v bodech 6–11 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní sazba minimální mzdy v rámci výpočetní metody, která sestává z minimální mzdy, nákladů na poskytování odborné přípravy a z nepřímých nákladů.
            Sazba jednotkových nákladů v bodě 12 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mzdy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mezd účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
            Sazba jednotkových nákladů v bodech 13–17 a 19–27 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímých nákladů.
            Sazba jednotkových nákladů v bodě 18 může být přizpůsobena tak, že se nahradí platy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z nákladů na poskytování odborné přípravy plus platů účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímých nákladů.
            Přizpůsobení se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        u minimální mzdy přizpůsobení minimální mzdy stanovené podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        u příspěvků na sociální zabezpečení přizpůsobení příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení stanovených v zákoně č. 589/1992 Sb. o sociálním zabezpečení a
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        u příspěvků na zdravotní pojištění přizpůsobení příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění stanovených v zákoně č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění.
                     
                  
               
            
            U průměrných platů ke stanovení nákladů na mzdy/zaměstnance změny posledních zveřejněných ročních údajů pro příslušné kategorie na základě průměrných výnosů v rámci informačního systému (www.ISPV.cz).
         “
      „
            PŘÍLOHA V
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Maltu
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Druh operací
                     
                     
                        Název ukazatele
                     
                     
                        Kategorie nákladů
                     
                     
                        Jednotka měření pro ukazatele
                     
                     
                        Částky
                        (v EUR)
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Podpora zaměstnanosti (režim A2E) v rámci prioritní osy 1 operačního programu ESF II – Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (2014MT05SFOP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Podpora zaměstnanosti vyplácená týdně pracovníkům, kteří jsou znevýhodněni, vážně znevýhodněni nebo se zdravotním postižením (13).
                     
                     
                        Všechny náklady týkající se podpory zaměstnanosti
                     
                     
                        Počet týdnů v zaměstnání na zaměstnance.
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Znevýhodněný pracovník – 85 EUR týdně po dobu nejvýše 52 týdnů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    Vážně znevýhodněný pracovník – 85 EUR týdně po dobu nejvýše 104 týdnů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    Pracovník se zdravotním postižením – 125 EUR týdně po dobu nejvýše 156 týdnů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy 3 operačního programu ESF II – Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (2014MT05SFOP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Účast na akreditovaném či neakreditovaném externím školení o délce jedné hodiny
                     
                     
                        Přímé náklady na poskytování externího školení
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho účastníka
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy 3 operačního programu ESF II – Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (2014MT05SFOP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Poskytování jedné hodiny akreditovaného či neakreditovaného interního školení.
                     
                     
                        Náklady na platy pro interní školitele.
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin poskytovaného školení na jednoho školitele.
                     
                     
                        4,90
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy 3 operačního programu ESF II – Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (2014MT05SFOP001)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Účast na akreditovaném či neakreditovaném interním nebo externím školení o délce jedné hodiny
                     
                     
                        Náklady na platy pro účastníka.
                     
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho účastníka.
                     
                     
                        4,90
                     
                  
               
            
            2.   Přizpůsobení částek
            
            Jednotkové náklady v bodě 1 mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí původní minimální mzda a/nebo statutární prémie a/nebo týdenní dávky a/nebo příspěvky na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z nejnižší týdenní sazby národní minimální mzdy pro daný rok, statutární prémie, týdenních dávek a příspěvků na sociální zabezpečení, a tento výsledek se vydělí číslem 2.
            Jednotkové náklady v bodě 2 mohou být přizpůsobeny tak, že se na jednotlivé sazby použije roční míra inflace. Od roku 2017 to lze pro daný rok N provést použitím míry inflace pro rok N-1 zveřejněné maltským národním statistickým úřadem na internetové adrese: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx
            Jednotkové náklady v bodech 3–4 mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí původní národní minimální mzda pro osoby ve věku 18 let či více a/nebo statutární prémie a/nebo týdenní dávky a/nebo příspěvky na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z hodinové sazby národní minimální mzdy pro osoby ve věku 18 let či více pro daný rok, statutárních prémií, týdenních dávek a příspěvků na sociální zabezpečení.
            Přizpůsobení se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Národní minimální mzda je stanovena podle vnitrostátních předpisů 452.71 (zákon o národní minimální mzdě).
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Statutární prémie, týdenní dávky a příspěvky na sociální zabezpečení jsou stanoveny v kapitole 452 maltských právních předpisů, zejména v zákoně o zaměstnanosti a pracovněprávních vztazích.
                     
                  
               
            
         “
            
               „PŘÍLOHA VI
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Itálii
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Druh operací
                     
                     
                        Název ukazatele
                     
                     
                        Kategorie nákladů
                     
                     
                        Jednotka měření pro ukazatele
                     
                     
                        Částky
                        (v EUR)
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Opatření 1.B národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (14) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Friuli VG 2014IT05SFOP004
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Lazio 2014IT05SFOP005
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Liguria 2014IT05SFOP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Piemonte 2014IT05SFOP013
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Puglia 2014IT16M2OP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sardegna 2014IT05SFOP021
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sicilia 2014IT05SFOP014
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Trento 2014IT05SFOP018
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Umbria 2014IT05SFOP010
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Hodinová sazba pro podporu 1. úrovně vedení
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet hodin poskytované podpory 1. úrovně vedení
                     
                     
                        34,00
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    Opatření 1.C národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (15) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Friuli VG 2014IT05SFOP004
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Lazio 2014IT05SFOP005
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Liguria 2014IT05SFOP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Piemonte 2014IT05SFOP013
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Puglia 2014IT16M2OP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sardegna 2014IT05SFOP021
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sicilia 2014IT05SFOP014
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Trento 2014IT05SFOP018
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Umbria 2014IT05SFOP010
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Hodinová sazba pro specializovanou podporu nebo podporu 2. úrovně vedení.
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                     
                        Počet poskytnutých hodin specializované podpory nebo podpory 2. úrovně vedení
                     
                     
                        35,50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    Opatření 2.A, 2.B, 4.A, 4.C a 7.1 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (16) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Lazio 2014IT05SFOP005
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Liguria 2014IT05SFOP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Puglia 2014IT16M2OP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sardegna 2014IT05SFOP021
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sicilia 2014IT05SFOP014
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    A.
                                 
                                 
                                    Hodinová sazba pro tyto druhy odborné přípravy:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                odborná příprava zaměřená na začlenění do trhu práce
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                znovuzačlenění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro mladé lidi ve věku 15 až 18 let
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                učňovské vzdělávání se získáním kvalifikace a odborného diplomu
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                vzdělávání pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                odborná příprava pro samostatnou výdělečnou činnost a samostatné podnikání (17)
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    Tato hodinová sazba závisí na typu třídy (A, B nebo C (18))
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    B.
                                 
                                 
                                    Hodinová sazba na studenta účastnícího se odborné přípravy
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, s výjimkou veškerých příspěvků pro účastníky.
                     
                     
                        Počet hodin na kurz odborné přípravy podle typu třídy a počtu hodin na jednoho studenta.
                     
                     
                        TYP TŘÍDY
                     
                     
                        HODINOVÁ SAZBA NA KURZ
                     
                     
                        HODINOVÁ SAZBA NA STUDENTA A STUDENTKU
                     
                  
                  
                     
                        C
                     
                     
                        73,13
                     
                     
                        0,80
                     
                  
                  
                     
                        B
                     
                     
                        117,00
                     
                  
                  
                     
                        A
                     
                     
                        146,25
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    Opatření 3 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (19) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Friuli VG 2014IT05SFOP004
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Lazio 2014IT05SFOP005
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Liguria 2014IT05SFOP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Piemonte 2014IT05SFOP013
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Puglia 2014IT16M2OP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sardegna 2014IT05SFOP021
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sicilia 2014IT05SFOP014
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Trento 2014IT05SFOP018
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Umbria 2014IT05SFOP010
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Nové pracovní smlouvy v důsledku koučování v oblasti zaměstnání
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                     
                        Počet nových pracovních smluv, rozlišených podle druhu smlouvy a klasifikace profilu (od nízké po velmi vysokou) (20)
                        
                     
                     
                        Klasifikace profilu
                     
                     
                        NÍZKÁ
                     
                     
                        STŘEDNÍ
                     
                     
                        VYSOKÁ
                     
                     
                        VELMI VYSOKÁ
                     
                  
                  
                     
                        Smlouva na dobu neurčitou a smlouva o učňovské přípravě 1. a 3. úrovně
                     
                     
                        1 500
                     
                     
                        2 000
                     
                     
                        2 500
                     
                     
                        3 000
                     
                  
                  
                     
                        Učňovská příprava 2. úrovně, smlouva na dobu určitou a dočasná smlouva na období ≥ 12 měsíců
                     
                     
                        1 000
                     
                     
                        1 300
                     
                     
                        1 600
                     
                     
                        2 000
                     
                  
                  
                     
                        Smlouva na dobu určitou a dočasná smlouva na období 6–12 měsíců
                     
                     
                        600
                     
                     
                        800
                     
                     
                        1 000
                     
                     
                        1 200
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    5.
                                 
                                 
                                    Opatření 5 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (21) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Friuli VG 2014IT05SFOP004
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Lazio 2014IT05SFOP005
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Liguria 2014IT05SFOP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Piemonte 2014IT05SFOP013
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Puglia 2014IT16M2OP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sardegna 2014IT05SFOP021
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sicilia 2014IT05SFOP014
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Trento 2014IT05SFOP018
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Umbria 2014IT05SFOP010
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Nové regionální/meziregionální/nadnárodní stáže
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance na zajišťování stáží.
                     
                     
                        Počet stáží, rozlišených podle klasifikace profilu.
                     
                     
                         
                     
                     
                        NÍZKÁ
                     
                     
                        STŘEDNÍ
                     
                     
                        VYSOKÁ
                     
                     
                        VELMI VYSOKÁ
                     
                  
                  
                     
                        REGIONÁLNÍ/MEZIREGIONÁLNÍ/NADNÁRODNÍ
                     
                     
                        200
                     
                     
                        300
                     
                     
                        400
                     
                     
                        500
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    6.
                                 
                                 
                                    Opatření 5 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (21) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Friuli VG 2014IT05SFOP004
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Liguria 2014IT05SFOP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Piemonte 2014IT05SFOP013
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Puglia 2014IT16M2OP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sardegna 2014IT05SFOP021
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sicilia 2014IT05SFOP014
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Trento 2014IT05SFOP018
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Umbria 2014IT05SFOP010
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Stáže v rámci meziregionální mobility
                     
                     
                        U meziregionální mobility: veškeré způsobilé náklady, včetně cestovních výdajů a nákladů na ubytování a stravu, avšak s výjimkou příspěvků pro účastníky
                     
                     
                        Počet stáží podle místa a u meziregionální mobility podle délky stáže.
                     
                     
                        Meziregionální mobilita podle sazeb stanovených v bodě 3.4
                     
                  
                  
                     
                        Stáže v rámci nadnárodní mobility
                     
                     
                        U nadnárodní mobility: veškeré způsobilé náklady.
                     
                     
                        Nadnárodní mobilita podle sazeb stanovených v bodě 3.5
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    7.
                                 
                                 
                                    Opatření 6 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (22) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Piemonte 2014IT05SFOP013
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Umbria 2014IT05SFOP010
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        30hodinový blok všeobecné odborné přípravy pro přístup k veřejné službě
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, s výjimkou příspěvků a pojištění.
                     
                     
                        Počet účastníků, kteří dokončili 30hodinový blok odborné přípravy.
                     
                     
                        90
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    8.
                                 
                                 
                                    Opatření 7.1 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (23) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Friuli VG 2014IT05SFOP004
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Lazio 2014IT05SFOP005
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sardegna 2014IT05SFOP021
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sicilia 2014IT05SFOP014
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Trento 2014IT05SFOP018
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Umbria 2014IT05SFOP010
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Hodinová sazba podpory samostatné výdělečné činnosti a samostatného podnikání (24)
                        
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, avšak s výjimkou veškerých příspěvků.
                     
                     
                        Počet hodin podpory poskytnuté účastníkům
                     
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    9.
                                 
                                 
                                    Opatření 8 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (25) v rámci:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Abruzzo 2014IT05SFOP009
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Basilicata 2014IT05SFOP016
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Bolzano 2014IT05SFOP017
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Calabria 2014IT16M2OP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Campania 2014IT05SFOP020
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Liguria 2014IT05SFOP006
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Molise 2014IT16M2OP001
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Puglia 2014IT16M2OP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sardegna 2014IT05SFOP021
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Sicilia 2014IT05SFOP014
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PO Trento 2014IT05SFOP018
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Umbria 2014IT05SFOP010
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                PON SPAO 2014IT05SFOP002
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    A.
                                 
                                 
                                    Pracovní smlouvy svázané s profesní meziregionální mobilitou nebo nadnárodní profesní mobilitou;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    B.
                                 
                                 
                                    Pracovní pohovor v rámci nadnárodní profesní mobility
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Veškeré způsobilé náklady (jednorázová dotace na cestu, ubytování a stravu a příspěvek na pohovor), které nezahrnují žádné další příspěvky pro znevýhodněné osoby a žádné příspěvky na cestu, ubytování nebo stravu v rámci meziregionální mobility poskytované zaměstnavatelem.
                     
                     
                        Počet pracovních smluv nebo pracovních pohovorů, rozlišených podle místa
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Meziregionální profesní mobilita podle částek stanovených v bodě 3.4 (26) za více než 600 hodin.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                &nbs