Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2056 ze dne 22. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2056/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 294/26
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2056
   ze dne 22. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 (2) stanoví, že městská inovativní opatření musí být provedena v maximální lhůtě tří let. Může však být nezbytné poskytnout delší období, aby se městským úřadům umožnilo v úplnosti vyzkoušet veškeré aspekty navržených inovačních řešení, shromáždit výsledky a zajistit přenositelnost řešení na další městské úřady v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S cílem poskytnout dostatek času pro úplné provedení komplexních inovačních řešení, aby inovační opatření plně prokázala svou přidanou hodnotu, by proto měla být lhůta stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 prodloužena o jeden rok.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S cílem zajistit, aby se změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 uplatnila v souvislosti s příští výzvou, která se plánuje na prosinec 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
   
      „6.   Každé inovační opatření musí být provedeno v maximální lhůtě čtyř let.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.