Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2057 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Achillea millefolium L. jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2057/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 294/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2057
   ze dne 10. listopadu 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Achillea millefolium L. jako základní látka
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 10. července 2015 obdržela Komise v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 od Technického institutu pro ekologické zemědělství (Institut Technique de l'Agriculture Biologique, ITAB) žádost o schválení látky Millefolii herba jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Úřad poskytl Komisi technickou zprávu týkající se dotčené látky dne 29. září 2016 (2). Dne 24. ledna 2017 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu (3) a předlohu tohoto nařízení o neschválení látky Millefolii herba a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 6. října 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Během konzultace uspořádané úřadem žadatel změnil název základní látky na Achillea millefolium L.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z dokumentace, kterou žadatel předložil, nevyplývá, že Achillea millefolium L. splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V technické zprávě úřadu byly uvedeny zvláštní obavy týkající se expozice výluhu a složkám alfa- a beta-thujonu, kafru a 1,8-cineolu konkrétně při jeho použití jako pesticidu. Byly vyjádřeny obavy ohledně nepříznivých účinků na těhotné ženy a parametry spermatu, jakož i ohledně povahy potenciálního endokrinního disruptoru. V důsledku toho nemohlo být dokončeno posouzení rizika pro obsluhu, pracovníky, osoby v okolí, spotřebitele a necílové organismy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k technické zprávě úřadu a k návrhu zprávy o přezkumu. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nelze obavy týkající se dané látky vyvrátit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Tudíž, jak je stanoveno ve zprávě Komise o přezkumu, nebylo prokázáno, že jsou splněny požadavky uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je třeba látku Achillea millefolium L. jako základní látku neschválit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení látky Achillea millefolium L. jako základní látky v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Látka Achillea millefolium L. se neschvaluje jako základní látka.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba – Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing (Technická zpráva o výsledcích konzultace s členskými státy a úřadem EFSA ohledně žádosti o schválení látky Millefolii herba – výluhu z řebříčku jako základní látky pro použití jako fungicid a insekticid na různých plodinách a jako prevence zmrznutí). EFSA supporting publication 2016:EN-1093.
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.