Nařízení Rady (EU) 2017/2061 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2061/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 295/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2061
   ze dne 13. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2073 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 (2) provádí společný postoj 2001/931/SZBP (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/2073 se vypouští jeden subjekt ze seznamu uvedeného v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               K zajištění toho, aby je hospodářské subjekty ve všech členských státech uplatňovaly jednotně, je nezbytné přijmout regulační opatření na úrovni Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 2580/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 2 nařízení (ES) č. 2580/2001 se zrušuje odstavec 4.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Viz strana 59 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70).
   
      (3)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.