Nařízení Rady (EU) 2017/2062 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2062/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 295/4
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2062
   ze dne 13. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2017/1509 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 16. října 2017 Rada rozhodla rozšířit zákaz investic EU v KLDR nebo s touto zemí na všechna odvětví, snížit objem osobních remitencí, jež se mohou do KLDR zasílat, z 15 000 EUR na 5 000 EUR a uložit zákaz vývozu ropy do KLDR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2017/1858 (3) změnilo nařízení (EU) 2017/1509, aby uvedlo v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada rovněž vyzvala Komisi, aby v konzultaci s členskými státy přezkoumala seznam luxusního zboží, které již podléhá zákazu dovozu a vývozu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nařízení (EU) 2017/1509 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha VIII nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) 2017/1858 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 265 I, 16.10.2017, s. 1.).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha VIII nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:
      „
            PŘÍLOHA VIII
            
               Luxusní zboží podle článku 10
            
            VYSVĚTLIVKA
            Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
            1)   Koně
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        0101 21 00
                     
                     
                        Plemenná čistokrevná zvířata
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        0101 29 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
               
            
            2)   Kaviár a kaviárové náhražky
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        1604 31 00
                     
                     
                        Kaviár
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        1604 32 00
                     
                     
                        Kaviárové náhražky
                     
                  
               
            
            3)   Lanýže a přípravky z nich
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        0709 59 50
                     
                     
                        Lanýže
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        0710 80 69
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        0711 59 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        0712 39 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        2001 90 97
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2003 90 10
                     
                     
                        Lanýže
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        2103 90 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        2104 10 00
                     
                     
                        Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        2104 20 00
                     
                     
                        Homogenizované směsi potravinových přípravků
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        2106 00 00
                     
                     
                        Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                  
               
            
            4)   Vína (včetně šumivých vín), piva, destiláty a lihoviny
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        2203 00 00
                     
                     
                        Pivo ze sladu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2204 10 11
                     
                     
                        Šampaňské
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2204 10 91
                     
                     
                        Asti spumante
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2204 10 93
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2204 10 94
                     
                     
                        Víno s chráněným zeměpisným označením (chzo)
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2204 10 96
                     
                     
                        Ostatní odrůdová vína
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2204 10 98
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2204 21 00
                     
                     
                        V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2204 29 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2205 00 00
                     
                     
                        Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2206 00 00
                     
                     
                        Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina, saké); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2207 10 00
                     
                     
                        Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2208 00 00
                     
                     
                        Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
                     
                  
               
            
            5)   Doutníky a doutníčky
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        2402 10 00
                     
                     
                        Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        2402 90 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
               
            
            6)   Parfémy, toaletní vody a kosmetika, včetně dekorativní kosmetiky
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        3303
                     
                     
                        Parfémy a toaletní vody
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        3304 00 00
                     
                     
                        Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        3305 00 00
                     
                     
                        Přípravky na vlasy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        3307 00 00
                     
                     
                        Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení, osobní deodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, též parfémované nebo s dezinfekčními vlastnostmi
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6704 00 00
                     
                     
                        Paruky, nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů nebo textilních materiálů; výrobky z vlasů jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                  
               
            
            7)   Kožené a sedlářské výrobky, cestovní zboží, kabelky a podobné druhy zboží, jejichž prodejní cena překračuje 50 EUR za kus
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4201 00 00
                     
                     
                        Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků), z jakéhokoliv materiálu
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4202 00 00
                     
                     
                        Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4205 00 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9605 00 00
                     
                     
                        Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů
                     
                  
               
            
            8)   Kabáty v hodnotě překračující 75 EUR 75 za kus, nebo jiné oděvy, oděvní doplňky a obuv (bez ohledu na použitý materiál) v hodnotě překračující 20 EUR za kus
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4203 00 00
                     
                     
                        Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4303 00 00
                     
                     
                        Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6101 00 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6103
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6102 00 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6104
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6103 00 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6104 00 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6105 00 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6106 00 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6107 00 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6108 00 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6109 00 00
                     
                     
                        Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6110 00 00
                     
                     
                        Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6111 00 00
                     
                     
                        Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6112 11 00
                     
                     
                        Z bavlny
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6112 12 00
                     
                     
                        Ze syntetických vláken
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6112 19 00
                     
                     
                        Z ostatních textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6112 20 00
                     
                     
                        Lyžařské kombinézy a komplety
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6112 31 00
                     
                     
                        Ze syntetických vláken
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6112 39 00
                     
                     
                        Z ostatních textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6112 41 00
                     
                     
                        Ze syntetických vláken
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6112 49 00
                     
                     
                        Z ostatních textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6113 00 10
                     
                     
                        Z pletených nebo háčkovaných textilií čísla 5906
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6113 00 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6114 00 00
                     
                     
                        Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6115 00 00
                     
                     
                        Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčochového zboží s odstupňovaným stlačením (například punčochy na křečové žíly) a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6116 00 00
                     
                     
                        Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6117 00 00
                     
                     
                        Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6201 00 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6203
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6202 00 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6204
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6203 00 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6204 00 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6205 00 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké košile
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6206 00 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6207 00 00
                     
                     
                        Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6208 00 00
                     
                     
                        Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6209 00 00
                     
                     
                        Kojenecké oděvy a oděvní doplňky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6210 10 00
                     
                     
                        Z textilií čísel 5602  nebo 5603
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6210 20 00
                     
                     
                        Ostatní oděvy typů popsaných v položkách 6201 11  až 6201 19
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6210 30 00
                     
                     
                        Ostatní oděvy typů popsaných v položkách 6202 11  až 6202 19
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6210 40 00
                     
                     
                        Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6210 50 00
                     
                     
                        Ostatní dámské nebo dívčí oděvy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6211 11 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6211 12 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6211 20 00
                     
                     
                        Lyžařské kombinézy a komplety
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6211 32 00
                     
                     
                        Z bavlny
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6211 33 00
                     
                     
                        Z chemických vláken
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6211 39 00
                     
                     
                        Z ostatních textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6211 42 00
                     
                     
                        Z bavlny
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6211 43 00
                     
                     
                        Z chemických vláken
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6211 49 00
                     
                     
                        Z ostatních textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6212 00 00
                     
                     
                        Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky, kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6213 00 00
                     
                     
                        Kapesníky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6214 00 00
                     
                     
                        Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6215 00 00
                     
                     
                        Vázanky, motýlky a kravaty
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6216 00 00
                     
                     
                        Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6217 00 00
                     
                     
                        Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6401 00 00
                     
                     
                        Nepromokavá obuv se zevní podešví a se svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6402 20 00
                     
                     
                        Obuv se svrškem z řemínků nebo pásků připevněných k podešvi čepy
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6402 91 00
                     
                     
                        Pokrývající kotník
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6402 99 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6403 19 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6403 20 00
                     
                     
                        Obuv se zevní podešví z usně a svrškem utvořeným z řemínků z usně, vedených přes nárt a kolem palce
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6403 40 00
                     
                     
                        Ostatní obuv, mající ochrannou kovovou špičku
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6403 51 00
                     
                     
                        Pokrývající kotník
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6403 59 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6403 91 00
                     
                     
                        Pokrývající kotník
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6403 99 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6404 19 10
                     
                     
                        Pantofle a ostatní domácí obuv
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6404 20 00
                     
                     
                        Obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6405 00 00
                     
                     
                        Ostatní obuv
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6504 00 00
                     
                     
                        Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6505 00 10
                     
                     
                        Z plsti z chlupů nebo z plsti z vlny a chlupů, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů (plateaux) čísla 6501 00 00
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6505 00 30
                     
                     
                        Čepice se štítkem
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6505 00 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6506 99 00
                     
                     
                        Z jiných materiálů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6601 91 00
                     
                     
                        Se zásuvnou rukojetí
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6601 99 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6602 00 00
                     
                     
                        Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9619 00 81
                     
                     
                        Dětské pleny
                     
                  
               
            
            9)   Koberce a tapiserie, též ručně vyrobené
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        5701 00 00
                     
                     
                        Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, též zcela zhotovené
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 10 00
                     
                     
                        „Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 20 00
                     
                     
                        Podlahové krytiny z kokosových vláken
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 31 80
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 32 00
                     
                     
                        Z chemických textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 39 00
                     
                     
                        Z ostatních textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 41 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 42 00
                     
                     
                        Z chemických textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 50 00
                     
                     
                        Ostatní, bez vlasového povrchu, ne zcela zhotovené
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 91 00
                     
                     
                        Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 92 00
                     
                     
                        Z chemických textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5702 99 00
                     
                     
                        Z ostatních textilních materiálů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5703 00 00
                     
                     
                        Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5704 00 00
                     
                     
                        Koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevšívané ani nepovločkované, též zcela zhotovené
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5705 00 00
                     
                     
                        Ostatní koberce a ostatní textilní podlahové krytiny, též zcela zhotovené
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        5805 00 00
                     
                     
                        Ručně tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, aubusson, beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené
                     
                  
               
            
            10)   Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perel, šperky, zlatnické a stříbrnické zboží
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        7101 00 00
                     
                     
                        Perly, přírodní nebo uměle pěstované, též opracované nebo tříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; perly, přírodní nebo uměle pěstované, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7102 00 00
                     
                     
                        Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7103 00 00
                     
                     
                        Drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7104 20 00
                     
                     
                        Ostatní, neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7104 90 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7105 00 00
                     
                     
                        Drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů nebo polodrahokamů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7106 00 00
                     
                     
                        Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7107 00 00
                     
                     
                        Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7108 00 00
                     
                     
                        Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7109 00 00
                     
                     
                        Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7110 11 00
                     
                     
                        Netepané nebo ve formě prachu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7110 19 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7110 21 00
                     
                     
                        Netepané nebo ve formě prachu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7110 29 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7110 31 00
                     
                     
                        Netepané nebo ve formě prachu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7110 39 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7110 41 00
                     
                     
                        Netepané nebo ve formě prachu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7110 49 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7111 00 00
                     
                     
                        Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7113 00 00
                     
                     
                        Šperky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7114 00 00
                     
                     
                        Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7115 00 00
                     
                     
                        Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7116 00 00
                     
                     
                        Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
                     
                  
               
            
            11)   Mince a bankovky, které nejsou zákonným platidlem
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4907 00 30
                     
                     
                        Bankovky
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7118 10 00
                     
                     
                        Mince (jiné než zlaté mince), které nejsou zákonným platidlem
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7118 90 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
               
            
            12)   Příbory z drahých kovů nebo s povrchovou úpravou z drahých kovů či vykládané drahými kovy
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        7114 00 00
                     
                     
                        Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7115 00 00
                     
                     
                        Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8214 00 00
                     
                     
                        Ostatní nožířské výrobky (například strojky na střihání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8215 00 00
                     
                     
                        Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9307 00 00
                     
                     
                        Meče, kordy, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich části a součásti a jejich pochvy
                     
                  
               
            
            13)   Stolní nádobí z porcelánu, porcelán, kamenina či pórovina nebo jemné keramické zboží
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        6911 00 00
                     
                     
                        Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a toaletní předměty z porcelánu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6912 00 23
                     
                     
                        Kameninové zboží
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6912 00 25
                     
                     
                        Pórovina a jemné keramické zboží
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6912 00 83
                     
                     
                        Kameninové zboží
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6912 00 85
                     
                     
                        Pórovina a jemné keramické zboží
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6914 10 00
                     
                     
                        Z porcelánu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6914 90 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
               
            
            14)   Zboží z olovnatého křišťálu
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7009 91 00
                     
                     
                        Nezarámovaná
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7009 92 00
                     
                     
                        Zarámovaná
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7010 00 00
                     
                     
                        Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7013 22 00
                     
                     
                        Z olovnatého křišťálu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7013 33 00
                     
                     
                        Z olovnatého křišťálu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7013 41 00
                     
                     
                        Z olovnatého křišťálu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7013 91 00
                     
                     
                        Z olovnatého křišťálu
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7018 10 00
                     
                     
                        Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7018 90 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7020 00 80
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9405 10 50
                     
                     
                        Ze skla
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9405 20 50
                     
                     
                        Ze skla
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9405 50 00
                     
                     
                        Neelektrická svítidla a osvětlovací zařízení
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9405 91 00
                     
                     
                        Ze skla
                     
                  
               
            
            15)   Elektronické zboží pro domácí použití v hodnotě překračující 50 EUR za kus
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8414 51
                     
                     
                        Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní nebo střešní ventilátory, s vlastním elektrickým motorem s výkonem nepřesahujícím 125 W
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8414 59 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8414 60 00
                     
                     
                        Odsávače, jejichž nejdelší vodorovná strana nepřesahuje 120 cm
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8415 10 00
                     
                     
                        Okenního nebo nástěnného typu, s vlastním pohonem nebo ve formě děleného systému („split-systém“)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8418 10 00
                     
                     
                        Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8418 21 00
                     
                     
                        Kompresorového typu
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8418 29 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8418 30 00
                     
                     
                        Mrazničky pultového typu, s objemem nepřesahujícím 800 litrů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8418 40 00
                     
                     
                        Mrazničky skříňového typu, s objemem nepřesahujícím 900 litrů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8419 81 00
                     
                     
                        Pro výrobu teplých nápojů nebo pro vaření nebo ohřívání jídel
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8422 11 00
                     
                     
                        Pro domácnost
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8423 10 00
                     
                     
                        Osobní váhy, včetně kojeneckých vah; váhy pro domácnost
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8443 12 00
                     
                     
                        Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk), kancelářského typu (používající archy s jednou stranou nepřesahující 22 cm a druhou stranou nepřesahující 36 cm, v nepřeloženém stavu)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8443 31 00
                     
                     
                        Stroje, které umožňují dvě nebo více z funkcí tisk, kopírování nebo telefaxový přenos, a které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8443 32 00
                     
                     
                        Ostatní, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8443 39 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8450 11 00
                     
                     
                        Plně automatické pračky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8450 12 00
                     
                     
                        Ostatní pračky, s vestavěnou odstředivou sušičkou
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8450 19 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8451 21 00
                     
                     
                        S obsahem suchého prádla nepřesahujícím 10 kg
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8452 10 00
                     
                     
                        Šicí stroje pro domácnost
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8470 10 00
                     
                     
                        Elektronické kalkulačky provozuschopné bez vnějšího zdroje elektrické energie a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8470 21 00
                     
                     
                        Vybavené tiskárnou
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8470 29 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8470 30 00
                     
                     
                        Ostatní počítací stroje
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8471 00 00
                     
                     
                        Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8472 90 40
                     
                     
                        Stroje na zpracování textu
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8472 90 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8479 60 00
                     
                     
                        Zařízení k ochlazování vzduchu odpařováním
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8508 11 00
                     
                     
                        S výkonem nepřesahujícím 1 500  W a které mají obsah sáčku nebo jiné nádoby na prach nepřesahující 20 l
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8508 19 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8508 60 00
                     
                     
                        Ostatní vysavače
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8509 80 00
                     
                     
                        Ostatní přístroje
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8516 31 00
                     
                     
                        Vysoušeče vlasů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8516 50 00
                     
                     
                        Mikrovlnné trouby a pece
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8516 60 10
                     
                     
                        Vařiče (obsahující alespoň troubu a plotýnku)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8516 71 00
                     
                     
                        Přístroje na přípravu kávy nebo čaje
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8516 72 00
                     
                     
                        Opékače topinek
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8516 79 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8517 11 00
                     
                     
                        Drátové telefonní přístroje s bezdrátovými mikrotelefony
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8517 12 00
                     
                     
                        Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8517 18 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8517 61 00
                     
                     
                        Základní stanice
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8517 62 00
                     
                     
                        Zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přepínacích a směrovacích přístrojů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8517 69 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8526 91 00
                     
                     
                        Radionavigační přístroje
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8529 10 31
                     
                     
                        Pro příjem ze satelitu
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8529 10 39
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8529 10 65
                     
                     
                        Vnitřní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače, včetně vestavných typů antén
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8529 10 69
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8531 10 00
                     
                     
                        Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a podobné přístroje
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8543 70 10
                     
                     
                        Elektronická zařízení s překladatelskými nebo slovníkovými funkcemi
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8543 70 30
                     
                     
                        Anténní zesilovače
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8543 70 50
                     
                     
                        Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8543 70 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9504 50 00
                     
                     
                        Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 9504 30
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9504 90 80
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
               
            
            16)   Elektrické/elektronické nebo optické přístroje pro nahrávání a přehrávání zvuku a obrazu v hodnotě překračující 50 EUR za kus
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8519 00 00
                     
                     
                        Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8521 00 00
                     
                     
                        Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8525 80 30
                     
                     
                        Digitální fotoaparáty
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8525 80 91
                     
                     
                        Pouze pro záznam zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8525 80 99
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8527 00 00
                     
                     
                        Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8528 71 00
                     
                     
                        Nekonstruované k zabudování video displeje nebo obrazovky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8528 72 00
                     
                     
                        Ostatní, barevné
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9006 00 00
                     
                     
                        Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě výbojek čísla 8539
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9007 00 00
                     
                     
                        Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku
                     
                  
               
            
            17)   Vozidla určená k dopravě osob po zemi, vzduchem nebo po moři v hodnotě překračující 10 000 EUR za kus, včetně visutých lanovek, sedačkových výtahů, lyžařských vleků, trakčních zařízení pro pozemní lanovky či motocyklů v hodnotě překračující 1 000 EUR za kus a jejich příslušenství a části a součásti
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4011 10 00
                     
                     
                        Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4011 20 00
                     
                     
                        Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4011 30 00
                     
                     
                        Typy používané pro letadla
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4011 40 00
                     
                     
                        Typy používané pro motocykly
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4011 90 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7009 10 00
                     
                     
                        Zpětná zrcátka pro vozidla
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8407 00 00
                     
                     
                        Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8408 00 00
                     
                     
                        Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8409 00 00
                     
                     
                        Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407  nebo 8408
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8411 00 00
                     
                     
                        Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        8428 60 00
                     
                     
                        Visuté lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské vleky; trakční zařízení pro pozemní lanovky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8431 39 00
                     
                     
                        Části a součásti a příslušenství visutých lanovek, sedačkových výtahů, lyžařských vleků; trakčních zařízení pro pozemní lanovky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8483 00 00
                     
                     
                        Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8511 00 00
                     
                     
                        Elektrické zapalovací nebo spouštěcí přístroje a zařízení pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním (například magnetické zapalovače (magneta), dynama s magnetem (magdyna), zapalovací cívky, zapalovací svíčky a žhavicí svíčky, spouštěče); generátory (například dynama, alternátory) a regulační spínače používané ve spojení s těmito motory
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8512 20 00
                     
                     
                        Ostatní světelné nebo vizuální signalizační přístroje a zařízení
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8512 30 10
                     
                     
                        Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání, používaná v motorových vozidlech
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8512 30 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8512 40 00
                     
                     
                        Stěrače, rozmrazovače a odmlžovače
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8544 30 00
                     
                     
                        Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8603 00 00
                     
                     
                        Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8605 00 00
                     
                     
                        Železniční nebo tramvajové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a jiné železniční nebo tramvajové vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu (kromě vozů čísla 8604 )
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8607 00 00
                     
                     
                        Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8702 00 00
                     
                     
                        Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8703 00 00
                     
                     
                        Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702 ), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů, včetně sněžných skútrů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8706 00 00
                     
                     
                        Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701  až 8705
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8707 00 00
                     
                     
                        Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701  až 8705
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8708 00 00
                     
                     
                        Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701  až 8705
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8711 00 00
                     
                     
                        Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8712 00 00
                     
                     
                        Jízdní kola a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8714 00 00
                     
                     
                        Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711  až 8713
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8716 10 00
                     
                     
                        Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8716 40 00
                     
                     
                        Ostatní přívěsy a návěsy
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8716 90 00
                     
                     
                        Části a součásti
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8801 00 00
                     
                     
                        Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání (letouny)
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8802 11 00
                     
                     
                        O vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000  kg
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8802 12 00
                     
                     
                        O vlastní hmotnosti přesahující 2 000  kg
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        8802 20 00
                     
                     
                        Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000  kg
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8802 30 00
                     
                     
                        Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti převyšující 2 000  kg, avšak nepřesahující 15 000  kg
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8802 40 00
                     
                     
                        Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti přesahující 15 000  kg
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8803 10 00
                     
                     
                        Vrtule a rotory a jejich části a součásti
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8803 20 00
                     
                     
                        Podvozky a jejich části a součásti
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8803 30 00
                     
                     
                        Ostatní části a součásti letounů nebo vrtulníků
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8803 90 10
                     
                     
                        Draků
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8803 90 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8805 10 00
                     
                     
                        Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8901 10 00
                     
                     
                        Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8901 90 00
                     
                     
                        Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8903 00 00
                     
                     
                        Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe
                     
                  
               
            
            18)   Hodiny a hodinky a jejich části
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        9101 00 00
                     
                     
                        Náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, s pouzdrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9102 00 00
                     
                     
                        Náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, jiné než čísla 9101
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9103 00 00
                     
                     
                        Hodiny s hodinkovým strojkem, s výjimkou hodin čísla 9104
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9104 00 00
                     
                     
                        Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla, letadla, kosmické lodě nebo plavidla
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9105 00 00
                     
                     
                        Ostatní hodiny
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9108 00 00
                     
                     
                        Hodinkové strojky, úplné a smontované
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9109 00 00
                     
                     
                        Hodinové strojky, úplné a smontované
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9110 00 00
                     
                     
                        Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné a nesmontované hodinové nebo hodinkové strojky
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9111 00 00
                     
                     
                        Hodinková pouzdra a jejich části a součásti
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9112 00 00
                     
                     
                        Hodinová pouzdra a pouzdra podobného typu pro ostatní výrobky této kapitoly a jejich části a součásti
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9113 00 00
                     
                     
                        Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9114 00 00
                     
                     
                        Ostatní části a součásti hodin nebo hodinek
                     
                  
               
            
            19)   Hudební nástroje
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        9201 00 00
                     
                     
                        Klavíry a pianina, včetně automatických klavírů; cembala a jiné strunné nástroje s klaviaturou
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9202 00 00
                     
                     
                        Ostatní strunné hudební nástroje (například kytary, housle, harfy)
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9205 00 00
                     
                     
                        Dechové hudební nástroje (například píšťalové varhany s klaviaturou, tahací harmoniky, klarinety, trubky, dudy) kromě orchestrionů a kolovrátků
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9206 00 00
                     
                     
                        Bicí hudební nástroje (například bubny, bubínky, xylofony, činely, kastaněty, marakasy)
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9207 00 00
                     
                     
                        Hudební nástroje, jejichž zvuk je vydáván, nebo musí být zesilován, elektricky (například varhany, kytary, tahací harmoniky)
                     
                  
               
            
            20)   Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        9700
                     
                     
                        Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
                     
                  
               
            
            21)   Výrobky a vybavení pro sport, včetně lyžování, golfu, potápění a vodních sportů
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4015 19 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4015 90 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6210 40 00
                     
                     
                        Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6210 50 00
                     
                     
                        Ostatní dámské nebo dívčí oděvy
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6211 11 00
                     
                     
                        Pánské nebo chlapecké
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6211 12 00
                     
                     
                        Dámské nebo dívčí
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6211 20 00
                     
                     
                        Lyžařské kombinézy a komplety
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6216 00 00
                     
                     
                        Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6402 12 00
                     
                     
                        Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6402 19 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6403 12 00
                     
                     
                        Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6403 19 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6404 11 00
                     
                     
                        Sportovní obuv; obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        6404 19 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9004 90 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9020 00 00
                     
                     
                        Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 11 00
                     
                     
                        Lyže
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 12 00
                     
                     
                        Lyžařské vázání
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 19 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 21 00
                     
                     
                        Windsurfing
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 29 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 31 00
                     
                     
                        Hole, úplné sady
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 32 00
                     
                     
                        Golfové míčky
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 39 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 40 00
                     
                     
                        Výrobky a potřeby pro stolní tenis
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 51 00
                     
                     
                        Tenisové rakety, též bez výpletu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 59 00
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 61 00
                     
                     
                        Tenisové míčky
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 69 10
                     
                     
                        Kriketové míčky a míče na pólo
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 69 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 70
                     
                     
                        Brusle a kolečkové brusle, včetně obuvi, k níž jsou brusle připevněny
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 91
                     
                     
                        Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku nebo atletiku
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 99 10
                     
                     
                        Vybavení pro kriket a pólo, jiné než míče
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9506 99 90
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9507 00 00
                     
                     
                        Rybářské pruty, udičky (háčky) a ostatní výrobky pro lov na udici; podběráky, síťky na motýly a podobné síťky; umělé volavky (jiné než čísel 9208  nebo 9705 ) a podobné lovecké potřeby
                     
                  
               
            
            22)   Výrobky a vybavení pro biliár, automatický kuželník, herny a hry fungující po vhození mince nebo vložení bankovky
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        9504 20 00
                     
                     
                        Kulečníky všech druhů a jejich příslušenství
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9504 30 00
                     
                     
                        Ostatní hry fungující po vhození mince, vložení bankovky, bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku, jiné než zařízení pro automatický kuželník
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9504 40 00
                     
                     
                        Hrací karty
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9504 50 00
                     
                     
                        Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 9504 30
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        9504 90 80
                     
                     
                        Ostatní
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.