Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/2064 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1420

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2064/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 295/38
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2064
   ze dne 13. listopadu 2017,
   kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1420
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 4. srpna 2017 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2017/1420 (2), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 a stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se nařízení (ES) č. 2580/2001 vztahuje (dále jen „seznam“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rada dospěla k závěru, že v případě jednoho subjektu již neexistují důvody, aby byl na seznamu nadále ponechán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Seznam by proto měl být odpovídajícím způsobem aktualizován,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1420 ze dne 4. srpna 2017, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/150 (Úř. věst. L 204, 5.8.2017, s. 3).
   
   
      PŘÍLOHA
      Ze seznamu uvedeného v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 se vypouští tento subjekt:
      II.   SKUPINY A SUBJEKTY
      
         
            
            
            
               
                  
                     „18.
                  
                  
                     „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ („Revoluční ozbrojené síly Kolumbie“; „FARC“).“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.