Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2067 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2067/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 295/47
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2067
   ze dne 13. listopadu 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) jako základní látka
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 obdržela Komise dne 19. června 2015 od společnosti Group Peyraud Nature žádost o schválení koření Capsicum spp. jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Úřad poskytl Komisi technickou zprávu týkající se dotčené látky dne 10. října 2016 (2). Dne 24. ledna 2017 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu (3) a předlohu tohoto nařízení o neschválení paprikového extraktu (kapsanthinu, kapsorubinu E 160 c) a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 6. října 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Během konzultace, kterou úřad uspořádal, žadatel souhlasil se změnou názvu základní látky na paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z dokumentace, kterou žadatel předložil, vyplývá, že paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4) a není převážně používán pro účely ochrany rostlin.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V technické zprávě úřadu byly uvedeny zvláštní obavy týkající se expozice jeho složce kapsaicinu a nedostupnosti odhadů expozice u paprikového extraktu (kapsanthinu, kapsorubinu E 160 c), konkrétně při jeho použití jako pesticidu, a v důsledku toho nemohlo být dokončeno posouzení rizika pro obsluhu, pracovníky, osoby v okolí, spotřebitele a necílové organismy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise žadatele vyzvala, aby k návrhu zprávy o přezkoumání předložil své připomínky. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nelze obavy týkající se dané látky vyvrátit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Tudíž, jak je stanoveno ve zprávě Komise o přezkumu, nebylo prokázáno, že jsou splněny požadavky uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009. Je tudíž třeba neschválit paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) jako základní látku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení paprikového extraktu (kapsanthinu, kapsorubinu E 160 c) jako základní látky v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Látka paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) se neschvaluje jako základní látka.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika extract, capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent various invertebrates, mammals and birds (Technická zpráva o výsledcích konzultace s členskými státy a úřadem EFSA ohledně žádosti o schválení paprikového extraktu, kapsanthinu, kapsorubinu E 160 c (přípustnost schválena pod názvem koření Capsicum spp.) jako základní látky pro použití jako repelent proti různým bezobratlým, savcům a ptákům). EFSA supporting publication 2016:EN-1096. 54 s.
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.