Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2068 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje sorbát draselný jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2068/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 295/49
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2068
   ze dne 13. listopadu 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje sorbát draselný jako základní látka
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 9. října 2015 obdržela Komise v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 od společnosti Decco Iberica Post Cosecha S.A.U žádost o schválení sorbátu draselného jako základní látky. Dne 14. července 2016 obdržela Komise aktualizovanou žádost. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Dne 12. května 2017 předložil úřad Komisi technickou zprávu o sorbátu draselném (2). Dne 20. července 2017 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu (3) a předlohu tohoto nařízení o neschválení sorbátu draselného a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 6. října 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z dokumentace, kterou předložil žadatel, vyplývá, že sorbát draselný splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V technické zprávě úřadu však byly uvedeny určité obavy týkající se expozice sorbátu draselnému, zejména prostřednictvím reziduí z používání pesticidů. Úřad dospěl k závěru, že informace o reziduích jsou velmi omezené, a nemůže proto provést spolehlivé posouzení rizika pro spotřebitele. Nelze totiž vyloučit, že následkem dodatečné expozice spotřebitele reziduím z používání pesticidů sorbátu draselného dojde k překročení prozatímního přijatelného denního příjmu této látky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k technické zprávě úřadu a k návrhu zprávy o přezkumu. Žadatel žádné připomínky nepředložil.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Tudíž, jak je stanoveno ve zprávě Komise o přezkumu, nebylo prokázáno, že jsou splněny požadavky uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné sorbát draselný jako základní látku neschválit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení sorbátu draselného jako základní látky v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Sorbát draselný se neschvaluje jako základní látka.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for potassium sorbate for use in plant protection as fungicide on citrus, stone and pome fruits. EFSA supporting publication 2017:EN-1232. 53 s. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1232.
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=CS
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.