Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2089 ze dne 14. listopadu 2017 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2089/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 297/13
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2089
   ze dne 14. listopadu 2017
   o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 písm. b) a článek 17 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 (dále jen „kodex“) stanoví, že veškeré výměny informací mezi celními orgány navzájem a mezi hospodářskými subjekty a celními orgány, jako např. celní prohlášení, žádosti nebo rozhodnutí, a uchovávání těchto informací, vyžadované celními předpisy, se uskutečňují prostřednictvím elektronického zpracování dat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/578 (2) se zavádí pracovní program pro realizaci elektronických systémů vyžadovaných pro použití kodexu, které mají být vyvinuty v rámci projektů uvedených v oddílu II přílohy uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Měly by být stanoveny důležité technické postupy pro zajištění fungování elektronických systémů, jako jsou postupy pro vývoj, testování a uvedení do provozu, jakož i postupy pro údržbu a změny, které mají být do elektronických systémů zavedeny. Měly by být stanoveny další postupy týkající se ochrany údajů, aktualizace údajů, omezení vztahujících se na zpracování údajů a vlastnictví a bezpečnosti systémů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu zajištění ochrany práv a zájmů Unie, členských států a hospodářských subjektů je důležité zavést procesní pravidla a stanovit alternativní řešení, která se použijí v případě dočasného selhání elektronických systémů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Systém rozhodování celních orgánů, vyvinutý v rámci projektu rozhodování celních orgánů podle kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/578, má za cíl harmonizovat postupy týkající se žádosti o rozhodnutí celních orgánů, rozhodování a řízení rozhodování v celé Unii pouze s využitím metod elektronického zpracování údajů. Je proto nutné stanovit pravidla upravující tento elektronický systém. Působnost systému by měla být stanovena s ohledem na rozhodnutí celních orgánů, o která se má prostřednictvím tohoto systému žádat a která mají být pomocí něj přijímána a řízena. Měla by být stanovena podrobná pravidla pro společné složky systému (obchodní portál EU, centrální systém pro řízení rozhodování celních orgánů a služby informací o zákaznících) a vnitrostátní složky (vnitrostátní obchodní portál a vnitrostátní systém pro řízení rozhodování celních orgánů), a to stanovením jejich funkcí a vzájemné provázanosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dále musí být zavedena pravidla týkající se údajů vztahujících se k povolením, které jsou již uchovávány ve stávajících elektronických systémech, jako je systém pravidelných linek (RSS) a vnitrostátní systémy, a které musí být migrovány do systému rozhodování celních orgánů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Systém jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu, vyvinutý prostřednictvím projektu přímého přístupu obchodníků k evropským informačním systémům (jednotná správa uživatelů a digitální podpis) uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/578, má řídit postup identifikace a ověřování přístupu pro hospodářské subjekty a další uživatele. Je třeba stanovit podrobná pravidla upravující oblast působnosti a charakteristikysystému, a to definováním různých složek (společných a vnitrostátních) systému, jejich funkcí a provázanosti. Nicméně funkce „digitálního podpisu“ v rámci systému jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu dosud není k dispozici. V tomto nařízení tudíž, pokud jde o tuto funkci, nelze stanovit žádná podrobná pravidla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů. Kde je pro účely uplatňování celních předpisů nutné zpracovávat osobní údaje v elektronických systémech, musí být tyto údaje zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (3) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4). Osobní údaje hospodářských subjektů a jiných osob než hospodářských subjektů, zpracovávané elektronickými systémy, jsou omezeny na datový soubor definovaný v příloze A, skupině 3 – Strany a v příloze 12-01 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto prováděcím nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I
   
      OBECNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 1
   Oblast působnosti
   Toto nařízení se použije na tyto elektronické systémy:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               systém rozhodování celních orgánů vyvinutý v rámci projektu rozhodování celních orgánů podle kodexu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               systém jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu vyvinutý prostřednictvím projektu přímého přístupu obchodníků k evropským informačním systémům (jednotná správa uživatelů a digitální podpis) uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578.
            
         
      
   
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               „společnou složkou“ složka elektronických systémů vyvinutá na úrovni Unie, která je přístupná všem členským státům;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               „vnitrostátní složkou“ složka elektronických systémů vyvinutá na vnitrostátní úrovni, která je přístupná v členském státě, který takovou složku vytvořil.
            
         
      
   
   Článek 3
   Kontaktní místa pro elektronické systémy
   Komise a členské státy určí kontaktní místa pro jednotlivé elektronické systémy pro účely výměny informací s cílem zajistit koordinovaný vývoj, provoz a údržbu těchto elektronických systémů. Sdělí si navzájem údaje o těchto kontaktních místech.
   Komise a členské státy se vzájemně neprodleně informují o případných změnách údajů týkajících se těchto kontaktních míst.
   KAPITOLA II
   
      SYSTÉM ROZHODOVÁNÍ CELNÍCH ORGÁNŮ
   
   Článek 4
   Účel a struktura systému rozhodování celních orgánů
   1.   Systém rozhodování celních orgánů (CDS) umožňuje komunikaci mezi Komisí, členskými státy, hospodářskými subjekty a osobami jinými než hospodářskými subjekty pro účely předkládání a zpracovávání žádostí a rozhodnutí uvedených v čl. 5 odst. 1, jakož i řízení rozhodnutí týkajících se povolení, totiž změny, zrušení, zneplatnění a pozastavení.
   2.   CDS se skládá z těchto společných složek:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               obchodní portál EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               centrální systém pro řízení rozhodování celních orgánů („centrální CDMS“);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               služby informací o zákaznících.
            
         
      
   
   3.   Členské státy mohou vytvořit tyto vnitrostátní složky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               vnitrostátní obchodní portál;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               vnitrostátní systém pro řízení rozhodování celních orgánů („vnitrostátní CDMS“).
            
         
      
   
   Článek 5
   Používání CDS
   1.   CDS se používá pro účely předkládání a zpracovávání žádostí o následující povolení, jakož i pro účely řízení rozhodnutí týkajících se žádostí nebo povolení:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               povolení pro zjednodušené stanovení částek, které jsou součástí celní hodnoty zboží, jak je uvedeno v článku 73 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               povolení k poskytnutí souborné jistoty, včetně jejího možného snížení či zproštění povinnosti jistotu poskytnout, jak je uvedeno v článku 95 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               povolení odkladu platby splatného cla za podmínky, že povolení není uděleno ve vztahu k jediné operaci, jak je uvedeno v článku 110 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               povolení k provozování dočasného skladu, jak je uvedeno v článku 148 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               povolení k zavedení pravidelných linek, jak je uvedeno v článku 120 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               povolení statusu schváleného vydavatele, jak je uvedeno v článku 128 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               povolení pravidelného využívání zjednodušeného celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 166 odst. 2 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               povolení centralizovaného celního řízení, jak je uvedeno v článku 179 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               povolení podat celní prohlášení ve formě zápisu do záznamů deklaranta, a to i pro režim vývozu, jak je uvedeno v článku 182 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               povolení samoschvalování, jak je uvedeno v článku 185 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               povolení statusu osoby oprávněné k vážení banánů, jak je uvedeno v článku 155 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               povolení k použití aktivního zušlechťovacího styku, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. a) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               m)
            
            
               povolení k použití pasivního zušlechťovacího styku, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. a) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               n)
            
            
               povolení k použití režimu konečného užití, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. a) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               o)
            
            
               povolení k použití režimu dočasného použití, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. a) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               p)
            
            
               povolení k provozování zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. b) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               q)
            
            
               povolení statusu schváleného příjemce pro operace TIR, jak je uvedeno v článku 230 kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               r)
            
            
               povolení statusu schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. a) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               s)
            
            
               povolení statusu schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. b) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               t)
            
            
               povolení k použití zvláštního typu celních závěr, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. c) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               u)
            
            
               povolení k použití tranzitního prohlášení se sníženými požadavky na údaje, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. d) kodexu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               v)
            
            
               povolení k použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. e) kodexu.
            
         
      
   
   2.   Společné složky CDS se použijí, pokud jde o žádosti a povolení uvedené v odstavci 1, jakož i řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, pokud tato povolení nebo rozhodnutí mohou mít důsledky ve více než jednom členském státě.
   3.   Členský stát může rozhodnout, že společné složky CDS mohou být použity, pokud jde o žádosti a povolení uvedené v odstavci 1, jakož i řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, pokud tato povolení nebo rozhodnutí mají důsledky pouze v dotčeném členském státě.
   4.   CDS se nepoužije v případě žádostí, povolení nebo rozhodnutí neuvedených v odstavci 1.
   Článek 6
   Identifikace a přístup k CDS
   1.   Identifikace a ověřování přístupu hospodářských subjektů a osob jiných než hospodářských subjektů pro účely přístupu ke společným složkám CDS se provádí za využití systému jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu (UUM&DS) uvedeného v článku 14.
   2.   Identifikace a ověřování přístupu úředníků členských států pro účely přístupu ke společným složkám CDS se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.
   3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám CDS se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.
   Článek 7
   Obchodní portál EU
   1.   Obchodní portál EU představuje vstupní místo k CDS pro hospodářské subjekty a osoby jiné než hospodářské subjekty.
   2.   Obchodní portál EU je interoperabilní s centrálním CDMS i s vnitrostátním CDMS, byl-li členskými státy vytvořen.
   3.   Obchodní portál EU se použije pro žádosti a povolení uvedené v čl. 5 odst. 1, jakož i pro řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, pokud tato povolení nebo rozhodnutí mohou mít důsledky ve více než jednom členském státě.
   4.   Členský stát může rozhodnout, že obchodní portál EU může být využíván pro žádosti a povolení uvedené v čl. 5 odst. 1, jakož i pro řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, pokud tato povolení nebo rozhodnutí mají důsledky pouze v tomto členském státě.
   Přijme-li členský stát rozhodnutí využívat obchodní portál EU pro povolení nebo rozhodnutí, která mají důsledky pouze v tomto členském státě, informuje o této skutečnosti Komisi.
   Článek 8
   Centrální systém pro řízení rozhodování celních orgánů
   1.   Centrální CDMS je využíván celními orgány členských států ke zpracování žádostí a povolení uvedených v čl. 5 odst. 1, jakož i k řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, a to tím, že členským státům umožňuje ověřit, zda jsou splněny podmínky pro přijetí žádostí a pro přijetí rozhodnutí.
   2.   Centrální CDMS je interoperabilní s obchodním portálem EU, službami informací o zákaznících a vnitrostátním CDMS, byl-li členskými státy zřízen.
   Článek 9
   Konzultace mezi celními orgány s využitím CDS
   Celní orgán členského státu využije centrální CDMS, pokud před přijetím rozhodnutí ohledně žádostí nebo povolení dle čl. 5 odst. 1 potřebuje konzultovat celní orgán jiného členského státu.
   Článek 10
   Služby informací o zákaznících
   Služby informací o zákaznících jsou využívány pro centrální uchovávání údajů týkajících se povolení uvedených v čl. 5 odst. 1, jakož i rozhodnutí ohledně těchto povolení, a umožňují konzultaci, replikaci a validaci těchto povolení jinými elektronickými systémy vytvořenými pro účely článku 16 kodexu.
   Článek 11
   Vnitrostátní obchodní portál
   1.   Vnitrostátní obchodní portál, byl-li vytvořen, představuje vstupní místo k CDS pro hospodářské subjekty a osoby jiné než hospodářské subjekty.
   2.   Pokud jde o žádosti a povolení uvedené v čl. 5 odst. 1, jakož i řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení v případech, kdy tato povolení nebo rozhodnutí mohou mít důsledky ve více než jednom členském státě, mohou se hospodářské subjekty a osoby jiné než hospodářské subjekty rozhodnout, že použijí vnitrostátní obchodní portál, byl-li vytvořen, nebo obchodní portál EU.
   3.   Vnitrostátní obchodní portál je interoperabilní s vnitrostátním CDMS, byl-li vytvořen.
   4.   Zřídí-li členský stát vnitrostátní obchodní portál, informuje o této skutečnosti Komisi.
   Článek 12
   Vnitrostátní systém pro řízení rozhodování celních orgánů
   1.   Vnitrostátní CDMS, byl-li vytvořen, je využíván celním orgánem členského státu, který jej vytvořil, ke zpracování žádostí a povolení uvedených v čl. 5 odst. 1, jakož i k řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení na základě ověření toho, zda jsou splněny podmínky pro přijetí žádostí a přijetí rozhodnutí.
   2.   Vnitrostátní CDMS je interoperabilní s centrálním CDMS pro účely konzultace mezi celními orgány, jak je uvedeno v článku 9.
   Článek 13
   Migrace údajů týkajících se povolení do CDS
   1.   Údaje týkající se povolení uvedených v čl. 5 odst. 1, pokud tato povolení byla vydána ke dni 1. května 2016 nebo udělena v souladu s článkem 346 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (6) a mohou mít důsledky ve více než jednom členském státě, jsou migrovány do CDS a jsou v něm uchovávány, pokud jsou tato povolení platná v den provedení migrace. Migrace se uskuteční nejpozději do 1. května 2019.
   Členský stát se může rozhodnout, že použije první pododstavec rovněž na povolení uvedená v čl. 5 odst. 1, která mají důsledky pouze v tomto členském státě.
   2.   Celní orgány zajistí, aby údaje, které mají být migrovány v souladu s odstavcem 1, splňovaly požadavky na údaje stanovené v příloze A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a v příloze A prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447. Za tímto účelem si od držitele povolení mohou vyžádat nezbytné informace.
   KAPITOLA III
   
      SYSTÉM JEDNOTNÉ SPRÁVY UŽIVATELŮ A DIGITÁLNÍHO PODPISU
   
   Článek 14
   Účel a struktura systému UUM&DS
   1.   Systém jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu (UUM&DS) umožňuje komunikaci mezi Komisí a systémy správy identity a přístupu členských států dle článku 18 pro účely zajištění bezpečného oprávněného přístupu k elektronickým systémům pro hospodářské subjekty a osoby jiné než hospodářské subjekty a zaměstnance Komise.
   2.   Systém UUM&DS se skládá z těchto společných složek:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               systém správy přístupu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               systém administrativní správy.
            
         
      
   
   3.   Členský stát vytvoří systém správy identity a přístupu jakožto vnitrostátní složku systému UUM&DS.
   Článek 15
   Používání systému UUM&DS
   Systém UUM&DS je používán k zajištění identifikace a ověřování přístupu:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               hospodářských subjektů a osob jiných než hospodářské subjekty pro účely získání přístupu ke společným složkám CDS;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zaměstnanců Komise pro účely získání přístupu ke společným složkám CDS a pro účely údržby a správy systému UUM&DS.
            
         
      
   
   Článek 16
   Systém správy přístupu
   Komise zřídí systém správy přístupu za účelem validace žádostí o přístup předložených hospodářskými subjekty a osobami jinými než hospodářské subjekty v rámci systému UUM&DS při zajištění interoperability se systémy správy identity a přístupu členských států dle článku 18.
   Článek 17
   Systém administrativní správy
   Komise zřídí systém administrativní správy s cílem spravovat pravidla týkající se identifikace a povolení pro validaci identifikačních údajů hospodářských subjektů a osob jiných než hospodářské subjekty pro účely umožnění přístupu k elektronickým systémům.
   Článek 18
   Systémy správy identity a přístupu členských států
   Členské státy zřídí systém správy identity a přístupu za účelem zajištění:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               bezpečné registrace a uchovávání identifikačních údajů hospodářských subjektů a osob jiných než hospodářských subjektů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               bezpečné výměny podepsaných a zašifrovaných identifikačních údajů hospodářských subjektů a osob jiných než hospodářských subjektů.
            
         
      
   
   KAPITOLA IV
   
      FUNGOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ A ŠKOLENÍ V JEJICH POUŽÍVÁNÍ
   
   Článek 19
   Vývoj, testování, uvedení do provozu a správa elektronických systémů
   1.   Společné složky jsou vyvíjeny, testovány, uváděny do provozu a spravovány Komisí. Vnitrostátní složky jsou vyvíjeny, testovány, uváděny do provozu a spravovány členskými státy.
   2.   Členské státy zajistí interoperabilitu vnitrostátních složek se společnými složkami.
   Článek 20
   Údržba a změny elektronických systémů
   1.   Komise provádí údržbu společných složek a členské státy provádějí údržbu svých vnitrostátních složek.
   2.   Komise a členské státy zajistí nepřetržitý provoz elektronických systémů.
   3.   Komise může změnit společné složky elektronických systémů za účelem nápravy špatného fungování, přidání nových funkcí nebo změny funkcí stávajících.
   4.   Komise informuje členské státy o změnách a aktualizacích společných složek.
   5.   Členské státy informují Komisi o změnách a aktualizacích vnitrostátních složek, jež mohou mít dopady na fungování společných složek.
   6.   Komise a členské státy zveřejní informace o změnách a aktualizacích elektronických systémů podle odstavců 4 a 5.
   Článek 21
   Dočasné selhání elektronických systémů
   1.   V případě dočasného selhání elektronických systémů, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. b) kodexu, předloží hospodářské subjekty a osoby jiné než hospodářské subjekty informace za účelem splnění daných formalit způsobem stanoveným členskými státy, včetně způsobů jiných, než jsou techniky elektronického zpracování dat.
   2.   Celní orgány zajistí, aby informace předložené v souladu s odstavcem 1 byly dostupné v příslušných elektronických systémech do 7 dnů od opětovného zpřístupnění příslušných elektronických systémů.
   3.   Komise a členské státy se navzájem informují o nedostupnosti elektronických systémů v důsledku dočasného selhání.
   Článek 22
   Podpora školení zaměřeného na používání společných složek a jejich fungování
   Komise podpoří členské státy, pokud jde o používání společných složek elektronických systémů a jejich fungování, tím, že poskytne vhodné školicí materiály.
   KAPITOLA V
   
      OCHRANA ÚDAJŮ, SPRÁVA ÚDAJŮ A VLASTNICTVÍ A BEZPEČNOST ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ
   
   Článek 23
   Ochrana osobních údajů
   1.   Osobní údaje zaznamenané v elektronických systémech se zpracovávají pro účely provádění celních právních předpisů s ohledem na specifické cíle jednotlivých elektronických systémů stanovených v čl. 4 odst. 1 a v čl. 14 odst. 1.
   2.   Vnitrostátní dozorové orgány v oblasti ochrany osobních údajů a evropský inspektor ochrany údajů spolupracují s cílem zajistit koordinovaný dozor nad zpracováním osobních údajů zaznamenaných v elektronických systémech.
   Článek 24
   Aktualizace údajů v elektronických systémech
   Členské státy zajistí, aby se údaje zaznamenané na vnitrostátní úrovni shodovaly s údaji zaznamenanými ve společných složkách a aby byly aktualizovány.
   Článek 25
   Omezení při přístupu k údajům a zpracování údajů
   1.   K údajům zaznamenaným ve společných složkách elektronických systémů členským státem může přistupovat nebo je může zpracovávat tento členský stát. Rovněž k nim může přistupovat a zpracovávat je jiný členský stát, pokud se podílí na zpracovávání žádosti nebo řízení rozhodnutí, k nimž se údaje vztahují, mimo jiné formou konzultace v souladu s článkem 9.
   2.   K údajům zaznamenaným ve společných složkách elektronických systémů hospodářským subjektem nebo osobou jinou než hospodářský subjekt může přistupovat nebo je může zpracovávat tento hospodářský subjekt nebo osoba. Rovněž k nim může přistupovat a zpracovávat je členský stát podílející se na zpracovávání žádosti nebo řízení rozhodnutí, k nimž se údaje vztahují, mimo jiné formou konzultace v souladu s článkem 9.
   Článek 26
   Vlastnictví systému
   1.   Vlastníkem systému, pokud jde o společné složky, je Komise.
   2.   Vlastníky systému, pokud jde o vnitrostátní složky, jsou členské státy.
   Článek 27
   Bezpečnost systému
   1.   Bezpečnost společných složek zajišťuje Komise. Bezpečnost vnitrostátních složek zajišťují členské státy.
   Pro tyto účely Komise a členské státy přijmou alespoň nezbytná opatření s cílem:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zabránit všem nepovolaným osobám v přístupu k zařízení používanému ke zpracování údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zabránit zadávání údajů a konzultaci, změně a mazání údajů nepovolanými osobami;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               odhalovat činnosti uvedené v písmenech a) a b).
            
         
      
   
   2.   Komise a členské státy se navzájem informují o veškerých činnostech, které mohou mít za následek narušení bezpečnosti elektronických systémů nebo podezření na takové narušení.
   KAPITOLA VI
   
      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 28
   Posouzení elektronických systémů
   Komise a členské státy provádějí posouzení složek, za něž jsou odpovědné, a zejména analyzují bezpečnost a integritu složek a důvěrnost údajů zpracovávaných v rámci těchto složek.
   Komise a členské státy se navzájem informují o výsledcích posouzení.
   Článek 29
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.