Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2090 ze dne 14. listopadu 2017 o povolení piva jako základní látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o změně přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2090/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 297/22
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2090
   ze dne 14. listopadu 2017
   o povolení piva jako základní látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o změně přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 11. listopadu 2016 obdržela Komise v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 od Technického institutu pro ekologické zemědělství (Institut Technique de l'Agriculture Biologique) žádost o schválení piva jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Dne 9. června 2017 předložil úřad Komisi technickou zprávu týkající se piva (2). Komise předložila dne 20. července 2017 zprávu o přezkoumání (3) a předlohu tohoto nařízení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 6. října 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z dokumentace, kterou předložil žadatel, vyplývá, že pivo splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4). Kromě toho jeho hlavním využitím není použití v přípravcích na ochranu rostlin, lze je ale použít pro ochranu rostlin v přípravku složeném z dané látky a vody. Proto by mělo být považováno za základní látku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že pivo obecně splní požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné schválit pivo jako základní látku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné stanovit určité podmínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by měla být odpovídajícím způsobem změněna příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Schválení základní látky
   Pivo se schvaluje jako základní látka v souladu s přílohou I.
   Článek 2
   Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for beer for use in plant protection against slugs and snails. EFSA supporting publication 2017:EN-1253. 30 s. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1253.
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Obecný název, identifikační čísla
               
               
                  Název podle IUPAC
               
               
                  Čistota (1)
                  
               
               
                  Datum schválení
               
               
                  Zvláštní ustanovení
               
            
            
               
                  Pivo
                  CAS 8029-31-0
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  Potravinářská jakost
               
               
                  5. prosince 2017
               
               
                  Pivo se musí používat v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání piva (SANTE/11038/2017), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.
               
            
         
      
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Číslo
                  
                  
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                  
                     Datum schválení
                  
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
               
               
                  
                     „17
                  
                  
                     Pivo
                     CAS 8029-31-0
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Potravinářská jakost
                  
                  
                     5. prosince 2017.
                  
                  
                     Pivo se musí používat v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání piva (SANTE/11038/2017), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.