Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2092 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2092/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 302/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2092
   ze dne 15. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví v čl. 15 odst. 1 povinnost vykládat všechny druhy úlovků podléhajících omezení odlovů a ve Středozemním moři i druhy úlovků podléhajících minimálním velikostem (dále jen „povinnost vykládky“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ve víceletých plánech uvedených v článku 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v plánech řízení uvedených v článku 18 nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (4) mají být formulována podrobná ustanovení, jejichž smyslem bude usnadnit plnění povinnosti vykládky (dále jen „plány výmětů“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že při neexistenci víceletých plánů nebo plánů řízení může Komise dočasně přijmout plány výmětů, a to pro období nejvýše tří let.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Zkušenosti prokázaly, že příprava a přijetí víceletých plánů nebo plánů řízení zahrnujících plány výmětů trvá déle, než se očekávalo v době přijetí nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z tohoto důvodu je vhodné určit dobu, pro kterou může Komise při neexistenci víceletých plánů nebo plánů řízení přijmout plány výmětů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1380/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
   
      „6.   Pokud není pro daný rybolov přijat žádný víceletý plán ani plán řízení podle článku 18 nařízení (ES) č. 1967/2006, je Komisi svěřena pravomoc přijímat, a to podle článku 18 tohoto nařízení, akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 46 tohoto nařízení, jimiž dočasně stanoví zvláštní plány výmětů obsahující podrobnosti uvedené v odst. 5 písm. a) až e) tohoto článku pro počáteční období nejvýše tří let, které lze prodloužit o další celkové období tří let. Členské státy mohou spolupracovat v souladu s článkem 18 tohoto nařízení při vypracovávání tohoto plánu, aby Komise pak přijala zmiňované akty nebo aby předložila návrh v souladu s řádným legislativním postupem.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 15. listopadu 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 18. října 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2017.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.