Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2093 ze dne 15. listopadu 2017 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a o ukončení celní evidence tohoto dovozu uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/272

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2093/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 299/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2093
   ze dne 15. listopadu 2017
   o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a o ukončení celní evidence tohoto dovozu uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/272
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   1.1.   Stávající opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1331/2011 (2) (dále jen „původní nařízení“) uložila Rada konečné antidumpingové clo ve výši 71,9 % na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) pro všechny ostatní společnosti kromě společností uvedených v čl. 1 odst. 2 a v příloze I uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na tato opatření se dále odkazuje jako na „platná opatření“ a na šetření, které vedlo k uložení opatření původním nařízením, jako na „původní šetření“.
            
         
      
   
   1.2.   Zahájení řízení na základě žádosti
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 3. ledna 2017 podal Výbor na obranu odvětví Evropské unie vyrábějícího bezešvé duté profily z nerezavějící oceli (dále jen „žadatel“) Evropské komisi žádost o zahájení šetření ohledně obcházení platných opatření, ve které uvedl, že antidumpingová opatření na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z ČLR byla obcházena dovozem přes Indii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V žádosti byly poskytnuty důkazy prima facie o tom, že po uložení platných opatření došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z ČLR a Indie do Unie, přičemž se zdálo, že tato změna byla způsobena uložením platných opatření. Bylo vysloveno tvrzení, že vyjma uložení platných opatření pro tuto změnu neexistuje žádné jiné dostatečné opodstatnění ani důvod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Důkazy dále poukázaly na skutečnost, že byly mařeny vyrovnávací účinky platných opatření, pokud jde o množství i ceny. Z důkazů vyplynulo, že ceny u tohoto zvýšeného dovozu z Indie byly nižší než ceny, které nepůsobí újmu, stanovené v rámci původního šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               A konečně, existovaly důkazy, že ceny bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli jsou v porovnání s běžnou hodnotou stanovenou během původního šetření pro obdobný výrobek dumpingové.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Poté, co Evropská komise (dále jen „Komise“) po informování členských států shledala, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení, zahájila šetření prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/272 (3) (dále jen „zahajovací nařízení“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení Komise zahajovacím nařízením rovněž uložila celním orgánům v Unii, aby evidovaly dovoz bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli zasílaných z Indie.
            
         
      
   
   1.3.   Šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise informovala orgány ČLR a Indie, vyvážející výrobce a obchodníky v těchto zemích, známé dotčené dovozce do Unie a výrobní odvětví Unie o zahájení šetření. Výrobcům/vývozcům v ČLR a Indii známým Komisi nebo těm, kteří se přihlásili ve lhůtách uvedených v 15. bodě odůvodnění zahajovacího nařízení, byly zaslány dotazníky. Dotazníky byly zaslány také dovozcům v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Zúčastněné strany dostaly příležitost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Konalo se několik slyšení se žadatelem, včetně jednoho slyšení u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Přihlásilo se 29 společností z Indie, jedna společnost z ČLR, devět dovozců, kteří nejsou ve spojení, dva dovozci ve spojení, jeden zástupce a pět výrobců z výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Dvacet jedna indických společností odpovědělo na dotazník a požádalo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Komise posoudila všechny žádosti o osvobození individuálně. U čtrnácti společností, které jsou buď významnými vývozci do Unie, nebo které na základě původního přezkumu jejich odpovědí splňují podmínky pro to, aby byly způsobilé k případnému osvobození podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení, byly provedeny inspekce na místě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Na dotazník dále odpověděli čtyři dovozci do Unie, kteří nejsou ve spojení, a jeden čínský vyvážející výrobce, který není ve spojení s žádným indickým výrobcem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Inspekce na místě se uskutečnily v prostorách těchto společností v Indii:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Arvind Pipes & Fittings Industries Private Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           ASR Mettech Private Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Chandan Steel Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Heavy Metal and Tubes Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Krystal Steel Manufacturing Private Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Maxim Tubes Company Private Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           MBM Tubes Private Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Patels Airflow Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Ratnamani Metals & Tubes Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Remi Edelstahl Tubulars Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Sandvik Asia Private Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Suraj Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Tubacex Prakash India Private Limited,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Universal Stainless.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   1.4.   Období šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Období šetření odpovídalo období od 1. dubna 2009 do 30. září 2016 (dále jen „období šetření“). Za období od 1. října 2015 do 30. září 2016 (dále jen „vykazované období“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat možné maření nápravného účinku platných opatření a existenci dumpingu.
            
         
      
   
   2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
   
   2.1.   Obecné úvahy
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla existence obcházení posouzena postupnou analýzou těchto skutečností:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           došlo ke změně obchodních toků mezi třetími stranami (Indií a ČLR) a Unií,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           tato změna byla způsobena praktikami, zpracovatelskými procesy nebo pracemi, pro něž neexistuje žádné dostatečné opodstatnění ani hospodářský důvod kromě uložení cla,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           existovaly důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro obdobný výrobek, v případě nutnosti v souladu s článkem 2 základního nařízení.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.2.   Dotčený výrobek a obdobný výrobek
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Výrobkem dotčeným případným obcházením jsou: některé bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli (jiné než s připojeným příslušenstvím, vhodné pro vedení plynů nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech) pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“). Jde o výrobek v současnosti kódů KN ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 a ex 7304 90 00. Jde o výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako „dotčený výrobek“ vymezený v předchozím bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Indie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Z šetření vyplynulo, že bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli vyvážené do Unie z ČLR a bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli zasílané do Unie z Indie mají stejné základní fyzické i technické vlastnosti a využití, a musí být tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
            
         
      
   
   2.3.   Míra spolupráce
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Indičtí vyvážející výrobci do značné míry spolupracovali. Dvacet jedna spolupracujících výrobců uskutečnilo ve vykazovaném období 92 % celkového vývozu bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli z Indie do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Čtrnáct společností, ve kterých byla provedena inspekce na místě, uskutečnilo 91 % celkového vývozu spolupracujících společností a 84 % celkového vývozu bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli z Indie do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               V případě jednoho spolupracujícího indického vyvážejícího výrobce byl uplatněn čl. 18 odst. 1 základního nařízení v rozsahu, v němž tento výrobce neposkytl informace potřebné ke smysluplnému posouzení činností společností, které jsou s ním ve spojení. Byly tak využity nejlepší dostupné údaje, které nahradily údaje poskytnuté touto společností, aby měla Komise k dispozici spolehlivé údaje potřebné k posouzení dovozu do Unie a vývozu z ní uskutečněného touto společností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Úroveň spolupráce výrobců/vývozců v ČLR byla nízká, odpověď na dotazník poskytl pouze jeden vyvážející výrobce. Zjištění ohledně vývozu bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli z ČLR do Unie a z ČLR do Indie bylo proto třeba učinit na základě údajů Eurostatu a čínských obchodních statistik.
            
         
      
   
   2.4.   Povaha údajných praktik, procesů nebo prací souvisejících s obcházením
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Údajné praktiky obcházení popsané v žádosti mají svůj počátek již ve fázi výroby. Výroba bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli probíhá ve dvou hlavních fázích: tváření za tepla a tváření za studena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               První fáze (tváření za tepla) probíhá obvykle jedním ze dvou způsobů: buď postupem protlačování (extruze) za tepla, nebo postupem ražení za tepla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Výsledný dutý profil tvářený za tepla je meziproduktem, který je třeba před konečným užitím dále opracovat, s výjimkou některých dutých profilů tvářených za tepla, které se vyrábějí postupem protlačování za tepla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Žadatel tvrdil, že bezešvými trubkami a dutými profily z nerezavějící oceli vyváženými z ČLR do Indie byly duté profily tvářené již za studena. Toto tvrzení podpořily i čínské vývozní statistiky a skutečnost, že výrobci v ČLR využívají postupu ražení za tepla, po němž musí být duté profily neprodleně a nezbytně zpracovány za studena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Zatímco čínské statistiky vývozu skutečně ukázaly, že téměř veškeré vyvážené bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli byly označeny za tvářené za studena, po dovozu do Indie byla za tvářené za studena označena pouhá 2 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Tuto nesrovnalost lze vysvětlit režimem vracení DPH používaným v ČLR, podle nějž se u bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli tvářených za studena vrací 13 % DPH, zatímco u těch, které jsou tvářeny za tepla, je to 9 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Při ověřování se ukázalo, že indičtí výrobci téměř výhradně nakupovali duté profily tvářené za tepla a tváření za studena prováděli v Indii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Šetření rovněž potvrdilo, že duté profily tvářené za tepla lze snadno transportovat předtím, než jsou tvářeny za studena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Šetření dále ukázalo, že tváření za studena prováděné v Indii podstatně pozměňuje výrobek a nevratně mění jeho základní vlastnosti. Při tomto postupu výrobek mění své rozměry a své fyzické, mechanické a metalurgické vlastnosti.
            
         
      
   
   2.5.   Změna obchodních toků
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Tabulka 1 ukazuje vývoj dovozu bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli z ČLR a Indie do Unie a vývoj indického dovozu z ČLR v období šetření:
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Dovoz bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli (v metrických tunách)
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           Kalendářní rok
                        
                     
                     
                        
                           2009
                        
                        
                           2010
                        
                        
                           2011
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           2015
                        
                        
                           Vykazované období
                        
                     
                     
                        
                           Dovoz z ČLR do Unie
                        
                        
                           17 094
                        
                        
                           20 841
                        
                        
                           15 279
                        
                        
                           4 181
                        
                        
                           2 437
                        
                        
                           1 804
                        
                        
                           1 951
                        
                        
                           2 317
                        
                     
                     
                        
                           Dovoz do Unie z Indie
                        
                        
                           5 173
                        
                        
                           6 401
                        
                        
                           7 601
                        
                        
                           11 572
                        
                        
                           13 531
                        
                        
                           17 230
                        
                        
                           18 911
                        
                        
                           19 845
                        
                     
                     
                        
                           Vývoz z Číny do Indie
                        
                        
                           23 555
                        
                        
                           35 454
                        
                        
                           37 824
                        
                        
                           41 505
                        
                        
                           40 146
                        
                        
                           49 039
                        
                        
                           43 364
                        
                        
                           44 129
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Eurostat (Comext), čínské obchodní statistiky.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Dovoz dotčeného výrobku z ČLR do Unie se podstatně snížil během období šetření a prudce poklesl po uložení platných opatření v roce 2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Tento pokles dovozu z ČLR po uložení opatření byl trvale vyrovnáván zvyšováním dovozu z Indie v následujících letech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Uvedené změny obchodních toků představují změnu obchodních toků obchodování mezi výše uvedenými zeměmi a Unií. Vývoj indického dovozu z ČLR během sledovaného období soustavně stoupal, přičemž velká část tohoto nárůstu proběhla již před uložením uvedených opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Výše zmíněné údaje ukazují, že po zahájení původního šetření v roce 2010 a uložení platných opatření v prosinci 2011 byl dovoz dotčeného výrobku z ČLR do Unie do značné míry nahrazen dovozem bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli z Indie.
            
         
      
   
   2.6.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení antidumpingového cla
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Komise zkoumala tvrzení, že byla výše uvedená změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými procesy nebo pracemi, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění ani hospodářský důvod.
            
         
      
   
   2.6.1.   Analýza dovozu z ČLR do Indie
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Následující tabulka porovnává dovoz indických spolupracujících společností z ČLR s jejich celkovým prodejem a vývozem do Unie. Komise k tomu podotýká, že tyto údaje se týkají společností, které uskutečnily převážnou většinu indického dovozu bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli do Unie, jak je vysvětleno ve 21. bodě odůvodnění výše.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Komise se tudíž domnívala, že uvedené údaje dostatečně reprezentují relevantní indické průmyslové odvětví, pokud jde o vývoz do Unie.
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Indický dovoz z ČLR (spolupracující společnosti) a celkový indický prodej (v metrických tunách)
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           Indický finanční rok
                        
                     
                     
                        
                           2009
                        
                        
                           2010
                        
                        
                           2011
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           2015
                        
                        
                           Vykazované období
                        
                     
                     
                        
                           Celkový indický prodej (A)
                        
                        
                           19 367
                        
                        
                           27 431
                        
                        
                           32 684
                        
                        
                           32 547
                        
                        
                           36 881
                        
                        
                           42 217
                        
                        
                           36 245
                        
                        
                           39 061
                        
                     
                     
                        
                           Indický dovoz z ČLR (B)
                        
                        
                           7 852
                        
                        
                           15 146
                        
                        
                           14 284
                        
                        
                           17 465
                        
                        
                           18 246
                        
                        
                           21 914
                        
                        
                           17 313
                        
                        
                           19 640
                        
                     
                     
                        
                           Poměr indického dovozu z ČLR a celkového indického prodeje (C = B/A)
                        
                        
                           41 %
                        
                        
                           55 %
                        
                        
                           44 %
                        
                        
                           54 %
                        
                        
                           49 %
                        
                        
                           52 %
                        
                        
                           48 %
                        
                        
                           50 %
                        
                     
                     
                        
                           Indický vývoz do Unie
                        
                        
                           4 252
                        
                        
                           6 631
                        
                        
                           9 697
                        
                        
                           12 759
                        
                        
                           14 715
                        
                        
                           19 090
                        
                        
                           16 825
                        
                        
                           18 581
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Odpovědi spolupracujících společností na dotazníky.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Nárůst indického dovozu z ČLR byl podstatně nižší než nárůst dovozu z Indie do Unie. Mezi rokem 2010, kdy bylo zahájeno původní šetření, a vykazovaným obdobím zvýšili spolupracující indičtí vyvážející výrobci svůj dovoz z ČLR z 15,1 na 19,6 tisíc tun (+ 29 %) a svůj vývoz do Unie z 6,6 na 18,6 tisíc tun (+ 180 %).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Při šetření vyšlo najevo, že vývoj dovozu z ČLR závisel více na vývoji celkového prodeje než na vývoji indického vývozu do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               V momentě, kdy se indický vývoz do Unie stane klíčovým faktorem prodeje, souvisí logicky s nárůstem čínského dovozu. A stejně by tomu bylo, kdyby došlo k vývoji prodeje na domácím nebo jiném vývozním trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Přestože se podíl vývozu do Unie na celkovém prodeji zvýšil z 25 % v letech 2009–10 na 51 % ve vykazovaném období, podíl čínského dovozu na celkovém indickém prodeji zůstal nezměněn kolem 50 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               To jasně ukazuje, že indičtí výrobci soustavně využívali kombinace vstupního materiálu z ČLR a z jiných zdrojů a uložení původního cla na to nemělo žádný znatelný dopad.
            
         
      
   
   2.6.2.   Analýza obchodního modelu
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Obchodní model společností, které uskutečnily velkou většinu dovozu do Unie, se po uložení cla nezměnil. Započali s dotčenou praktikou před zahájením původního šetření proti ČLR v září 2010.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Během období šetření byl pro tuto praktiku dostatečný hospodářský důvod, což dokazuje skutečnost, že byly uvedené společnosti ziskové již před zahájením původního šetření a zůstaly ziskové až do vykazovaného období včetně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Je důležité poznamenat, že schopnost vyrábět za studena tvářené duté profily vyžaduje značné investice do stálých aktiv, které se odepisují po několik let. Většina společností měla potřebná stálá aktiva již před zahájením původního šetření.
            
         
      
   
   2.6.3.   Účinek opatření platných pro čínský vývoz na indický vývoz do Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Průměrná cena indických bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli dovážených do Unie před zahájením původního šetření byla o 10 % nižší než cena bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli dovážených z ČLR. Po uložení cla v důsledku původního šetření zůstal indický dovoz nejlevnějším zdrojem dovozu na trh Unie. Komise k tomu poznamenává, že s ohledem na možné rozdíly ve struktuře sortimentu výrobků nejsou průměrné ceny přímo srovnatelné. Poskytují však dobrou představu o cenových úrovních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Po uložení opatření a značném zvýšení cen čínského dovozu otevřela poptávka v Unii pochopitelně příležitost ostatním vyvážejícím zemím, kterou mohly indické podniky díky výrobkům za konkurenceschopné ceny dobře využít.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Podíl vývozu do Unie se sice během období šetření zvyšoval, ale již před zahájením původního šetření byl trh Unie pro indické výrobce významnou vývozní destinací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Byl proto učiněn závěr, že pro změnu obchodních toků zmíněnou v bodě 2.3.3 výše byly rozumné ekonomické důvody, jiné než uložení cel na dovoz bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z ČLR.
            
         
      
   
   3.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Všechny zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, které vedly k výše uvedeným závěrům, a byly vyzvány k předložení připomínek. Žadatel předložil doplňující informace ve svých připomínkách k poskytnutí konečných informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Žadatel zpochybnil rozhodnutí Komise neověřovat data jediného spolupracujícího čínského výrobce. Komise neověřila údaje, které poskytl spolupracující čínský výrobce, neboť jeho vývoz do Indie představoval zanedbatelný podíl čínského vývozu do Indie a nevnesl by do šetření žádnou přidanou hodnotu. Proto bylo toto tvrzení odmítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Žadatel tvrdil, že Komise pominula skutečnost, že většina čínského vývozu do USA je deklarována jako tvářená za studena. Komise potvrdila, že čínský vývoz do USA nebyl předmětem jejího šetření, a nevidí žádný relevantní vztah mezi čínským vývozem do USA a předmětným případem. Komise proto toto tvrzení odmítla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Žadatel dále tvrdil, že výrobní zařízení používaná některými indickými výrobci jim umožňují vyrábět výrobek, který je předmětem šetření, pouze z dutých profilů tvářených za studena. Ověření výrobních zařízení indických vyvážejících výrobců prokázalo, že tato zařízení jsou schopna vyrábět bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli, které tito výrobci vyváželi do Unie, z dutých profilů tvářených za tepla. Proto bylo toto tvrzení odmítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Žadatel také zpochybnil závěr Komise týkající se nezměněného obchodního modelu vyvážejících výrobců, kteří uskutečnili převážnou část vývozu do Unie. Toto tvrzení Komise odmítla, neboť všechny ověřené společnosti, které vyvážely do Unie během vykazovaného období (s výjimkou jednoho výrobce, který prodal do Unie nevýznamné množství), začaly s touto praxí, to znamená dovážet duté profily z ČLR a vyrábět a prodávat bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli na domácím trhu i na vývoz, před zahájením původního šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               Žadatel také tvrdil, že Komise založila svá zjištění na klasifikaci dovozu z ČLR do Indie vykázané v indických údajích o dovozu, místo aby zohlednila klasifikaci vykázanou v čínských statistických údajích. Jak je uvedeno výše, čínské statistické údaje uvádějí vývoz dutých profilů tvářených za studena, zatímco indické statistické údaje uvádějí dovoz dutých profilů tvářených za tepla. Žadatel dále tvrdil, že pokud chtěla Komise založit své závěry na indických dovozních statistikách, měla konstatovat obcházení platných opatření, neboť 45 % obdobných výrobků dovážených z ČLR do Indie v roce 2015 bylo deklarováno jako potrubní trubky. Podle žadatele by žádné zpracování, ke kterému by došlo v Indii, nezměnilo původ těchto trubek z čínského na jiný. Konečně žadatel podotkl, že nebyl proveden žádný další průzkum ani nebyly učiněny žádné závěry, pokud jde o přesnost indických statistických údajů o dovozu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               Vzhledem k protichůdnosti údajů jak o čínském vývozu, tak o indickém dovozu Komise nezaložila svá zjištění na těchto statistických údajích. Vzhledem k velmi vysoké míře spolupráce založila Komise své závěry ve skutečnosti na ověřených informacích, které jí poskytli spolupracující indičtí výrobci. Šetření se zaměřilo na skutečné údaje konkrétních podniků za účelem potvrzení povahy polotovarů, které vstupují do indických podniků, stupně jejich zpracování v těchto podnicích a hospodářského důvodu pro tuto činnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               Pokud jde o celní předpisy vztahující se na pravidla původu, Komise uvedla, že v rámci šetření týkajícího se obcházení platných opatření se při zjišťování, zda k obcházení dochází, či nikoli, celní předpisy zohledňují, ale nevychází se výhradně jen z nich. Žadatel kromě toho odkazuje pouze na dovoz potrubních trubek z ČLR do Indie. Ve skutečnosti je objem vývozu potrubních trubek z Indie do Unie téměř o 90 % nižší než dovoz potrubních trubek z ČLR do Indie, na nějž žadatel odkazuje. Při šetření se však neobjevily žádné důkazy o tom, že by tento omezený vývoz potrubních trubek z Indie do Unie byl obcházen ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení. Tyto námitky byly proto zamítnuty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Žadatel tvrdil, že závěr Komise, podle něhož indičtí výrobci kupovali téměř výhradně duté profily tvářené za tepla, byl založen výhradně na základě jejich objednávek. Toto tvrzení Komise odmítla, neboť ke svým závěrům dospěla na základě všech informací, které měla k dispozici, a nikoliv pouze na základě objednávek. Během ověřování v Indii Komise prověřila polotovary vstupního materiálu, jakož i výrobní proces a hotový výrobek každého ověřovaného indického výrobce. Proto bylo toto tvrzení odmítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Žadatel dále tvrdil, že Komise nenašla žádné důkazy o tom, že čínští výrobci nedodávali za tepla ražené trubky, které prošly první fází tváření za studena v ČLR, a žadatel trval na tom, že následné zpracování v Indii by pak bylo nedostačující pro určení původu. Vzhledem k tomu, že čínští vyvážející výrobci téměř nespolupracovali, vyvodila Komise své závěry ohledně fáze dokončení polotovarů, které indičtí výrobci nakupovali v ČLR, na základě ověřených informací od indických výrobců. Komise neobjevila žádné důkazy o tom, že by tyto polotovary byly zpracovány za studena již v ČLR. Kromě toho povaha ověřeného indického výrobního procesu (včetně možností tváření za studena) a ochota čínských výrobců dodávat polotovary dutých profilů tvářených za tepla do Indie tvrzení žadatele odporují.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               Mimoto, i kdyby tvrzení žadatele, že některé polotovary dutých profilů dodávané do Indie byly částečně zpracovány za studena v ČLR, bylo opodstatněné, takové zpracování by na práce prováděné v Indii mělo jen omezený dopad. Jak bylo uvedeno výše, Komise zjistila, že všichni ověření vyvážející výrobci v Indii prováděli zásadní změny v Indii, a shledala pro tuto činnost hospodářský důvod. Komise proto tato tvrzení odmítla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               Kromě toho předložil žadatel zprávu o jednom indickém výrobci, kde uvedl, že některé trubky dovezené tímto výrobcem z ČLR jako tvářené za tepla musely být dále tvářeny za studena, neboť je nelze vyrobit válcováním za tepla v závodě na křížové válcování a ražení. Tato zpráva je založena na podrobné zprávě o dovozu z ČLR uskutečněném tímto jediným indickým výrobcem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Komise uvedla, že toto tvrzení se omezuje na duté profily získané ražením za tepla. Nicméně čínští výrobci využívají jak ražení za tepla, tak protlačování (extruzi) za tepla. Kromě toho bylo v rámci šetření zjištěno, že indičtí vyvážející výrobci dovážejí jak protlačované, tak ražené duté profily. Toto tvrzení tedy neřeší možnost, že duté profily dovážené tímto konkrétním indickým závodem byly protlačovány za tepla. Mimoto byly statistiky dovozu tohoto konkrétního výrobce Komisi předloženy až po poskytnutí konečných informací, a nebylo je proto možné ověřit. Toto tvrzení bylo proto odmítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (67)
            
            
               Žadatel poskytl e-mailové potvrzení od dvou vybraných vyvážejících výrobců v ČLR, kteří odmítli dodat duté profily ražené za tepla a byli schopni dodat pouze trubky tvářené za studena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (68)
            
            
               Zaprvé, s ohledem na velký počet vyvážejících výrobců v ČLR (v původním šetření spolupracovalo 31 skupin vyvážejících výrobců) není možné vyvodit závěry z informací poskytnutých dvěma z nich. Zadruhé Komise poznamenala, že tento bod neřeší otázku, zda jsou indičtí vyvážející výrobci schopni vyrobit výrobek, který vyvážejí do Unie, ale pouze odhaluje prodejní politiku těchto dvou čínských vyvážejících výrobců. Komise proto toto tvrzení odmítla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (69)
            
            
               Žadatel tvrdil, že v Indii není závod na ražení, kde by bylo možné vyrobit za tepla ražené duté profily s průměrem vyšším než 4 palce, a konstatoval, že tuto skutečnost Komise neanalyzovala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (70)
            
            
               Komise poznamenala, že bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli vyvážené indickými vyvážejícími výrobci do Unie lze vyrábět z trubek tvářených za tepla pocházejících z Indie i ČLR. Zařízení, které mají k dispozici indičtí vyvážející výrobci, jim umožňuje za studena zpracovávat čínské trubky s průměrem nad 4 palce tvářené za tepla. Toto tvrzení bylo proto odmítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (71)
            
            
               Žadatel zpochybnil závěr Komise týkající se podstatné změny uvedené v 33. bodě odůvodnění výše, v němž Komise uvedla, že tváření za studena nevratně mění základní vlastnosti výrobku, a tvrdil, že náklady na změnu nejsou podstatné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (72)
            
            
               Komise především uvedla, že žadatel nezpochybňuje, že během procesu tváření za studena výrobky mění své rozměry a své fyzikální, mechanické a metalurgické vlastnosti. Ve svém posouzení Komise poznamenala, že zjištění o neobcházení podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla v tomto případě založena na dostatečném opodstatnění a hospodářském důvodu pro zpracovatelské činnosti prováděné v Indii. Nebylo tedy nutné provést kvantitativní posouzení nákladů na změnu. Proto bylo toto tvrzení zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (73)
            
            
               Žadatel poukázal na to, že Komise neuvážila, že podstatnou část dovozu z Indie do Unie před uložením opatření vůči ČLR uskutečnila dceřiná společnost jednoho výrobce v Unii, a navrhl, aby Komise upravila tabulku 1 odečtením tohoto dovozu, což způsobí prudší nárůst dovozu z Indie po uložení opatření. Žadatel také tvrdil, že pokud by Komise vyloučila tento vývoz, nebylo by možné považovat Unii za významný vývozní trh pro indické vyvážející výrobce před zahájením původního šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (74)
            
            
               I kdyby byl vývoz výše uvedenou dceřinou společností unijního výrobce v Indii do Unie, který byl během období šetření relativně stabilní, vyloučen, nezměnilo by to posouzení nárůstu indického vývozu do Unie. Ve skutečnosti byl indický vývoz do Unie i nadále významný, což mělo za následek změnu obchodních toků popsanou v 36. a 37. bodě odůvodnění výše. Pokud jde o atraktivitu trhu Unie, Komise odkazuje na analýzu, která byla provedena v průběhu původního šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (75)
            
            
               Žadatel dále tvrdil, že na rozdíl od zjištění Komise se převážná část nárůstu indického dovozu z ČLR uskutečnila před uložením opatření, přičemž nárůst indického dovozu z ČLR se časově shoduje se zahájením šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (76)
            
            
               Původní šetření bylo zahájeno dne 30. září 2010. Jelikož se bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli obvykle vyrábějí na objednávku a neprodávají se ze skladu, je s přihlédnutím k době potřebné k přepravě zboží z ČLR do Indie po moři nepravděpodobné, že by k nárůstu čínského vývozu do Indie v letech 2009 a 2010 došlo po zahájení řízení. V každém případě to nic nemění na závěru Komise, že k nárůstu indického dovozu z Číny došlo dávno před uložením opatření, ani na jejím závěru uvedeném v 37. a 38. bodě odůvodnění, a sice že došlo ke změně obchodních toků, v čemž se Komise s žadatelem shoduje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (77)
            
            
               Žadatel také argumentoval tím, že poměr indického vývozu do Unie ve srovnání s indickým dovozem z ČLR během období šetření vzrůstal. Podle údajů v tabulce 2 výše tento poměr (D/B) skutečně vzrostl z 54 % na 95 %. Nicméně na rozdíl od tvrzení žadatele to neznamená změnu obchodního modelu indických výrobců, ale pouze to ukazuje na rostoucí význam trhu Unie pro indické výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (78)
            
            
               K určení toho, zda se obchodní model indických výrobců změnil, bylo nutné analyzovat jejich činnosti jako celek a neomezovat analýzu na jejich prodej do Unie. Při této analýze Komise vycházela ze srovnání indického dovozu z ČLR a celkového prodeje spolupracujících indických společností. Komise proto toto tvrzení odmítla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (79)
            
            
               Žadatel také tvrdil, že tažení za studena není proces, který by vyžadoval značné investice do stálých aktiv, a otázal se Komise, zda prověřila využívání kapacity před zahájením období šetření a až do vykazovaného období.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (80)
            
            
               Komise skutečně prověřila využití kapacity spolupracujících indických vyvážejících výrobců a zjistila, že výrobní kapacita během období šetření obvykle překračovala skutečný objem výroby. To dokládá zjištění, že většina společností měla potřebná stálá aktiva již před zahájením původního šetření, jak je uvedeno v (49). bodě odůvodnění výše. Komise dále dospěla ke zjištění, že všichni ověření vyvážející výrobci, kteří vyváželi do Unie ve vykazovaném období, měli k dispozici a využívali válcovny s poutnickou stolicí. Komise proto tvrzení odmítla a trvá na svém zjištění týkajícím se potřeby značných investic, které je uvedeno v (49). bodě odůvodnění výše.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (81)
            
            
               Ve svých připomínkách k zjištěním uvedeným v 50. bodě odůvodnění žadatel porovnal údaje Eurostatu a zjistil, že průměrná indická cena dovozu z Indie byla až do roku 2014 vyšší než cena dovozu z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (82)
            
            
               V 50. bodě odůvodnění Komise porovnala průměrné ceny v roce 2009 založené na příslušných statistických údajích zveřejněných v tabulkách 4 a 17 nařízení Komise (EU) č. 627/2011 (4), které ukázaly v případě Indie ceny nižší. V každém případě žadatel nezpochybňuje, že indický dovoz se po uložení antidumpingového cla vůči ČLR stal nejlevnějším zdrojem dovozu na trh Unie. Proto bylo toto tvrzení také odmítnuto.
            
         
      
   
   4.   UKONČENÍ ŠETŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (83)
            
            
               S ohledem na výše uvedená zjištění by současné šetření týkající se obcházení mělo být ukončeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (84)
            
            
               Šetření ukázalo, že zpracování za studena představuje zásadní změnu výrobku a že existují opodstatnění a hospodářské důvody, jiné než vyhýbání se clu, pro jakoukoli změnu obchodních toků mezi ČLR, Indií a Unií.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (85)
            
            
               Podmínky uvedené v čl. 13 odst. 1, za nichž je třeba se domnívat, že dochází k obcházení, tedy nejsou splněny a platná opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR by neměla být rozšířena na dovoz téhož výrobku zasílaného z Indie, ať už je u něj deklarován původ z Indie, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (86)
            
            
               Celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, zasílaného z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, či nikoli, zavedená prováděcím nařízením (EU) 2017/272 by měla být zrušena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (87)
            
            
               Výbor zřízený podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036 stanovisko nepředložil,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Šetření, zahájené prováděcím nařízením (EU) 2017/272, možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli, v současnosti kódů KN ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 a ex 7304 90 00 (kódů TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 a 7304900091), pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a celní evidence tohoto dovozu se ukončují.
   Článek 2
   Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/272.
   Článek 3
   Prováděcí nařízení (EU) 2017/272 se zrušuje.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 6.
   
      (3)  Úř. věst. L 40, 17.2.2017, s. 64.
   
      (4)  Úř. věst. L 169, 29.6.2011, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.