Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/2095 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2017/34)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2095/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 299/22
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2095
      ze dne 3. listopadu 2017,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2017/34)
      
      RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 132 odst. 3 této smlouvy,
      s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 34.3 a 19.1 tohoto statutu,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Evropská centrální banka (ECB) uplatňuje nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) (2) při ukládání sankcí v různých oblastech své působnosti, a to zejména v oblasti provádění měnové politiky Unie, provozování platebních systémů a shromažďování statistických informací.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28) (3) opravňuje ECB ukládat sankce provozovatelům systémově významných platebních systémů (systemically important payment systems – „SIPS“ nebo „systémy SIPS“) v případě porušení uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Zkušenosti získané při provádění prvního komplexního hodnocení na základě nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28) ukazují, že je třeba provést určité změny nařízení (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4), aby bylo možné účinně ukládat sankce za protiprávní jednání v oblasti dozoru nad systémy SIPS.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Zejména je třeba upřesnit definici příslušné národní centrální banky, aby byl zajištěn soulad s definicí příslušného orgánu uvedenou v nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28). Kromě toho je třeba upřesnit složení vnitřní nezávislé vyšetřovací jednotky, aby mohla nezávisle vykonávat své vyšetřovací funkce v oblasti dozoru nad platebními systémy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) je proto třeba příslušným způsobem změnit,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změny
      Nařízení (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Definice
                  Pro účely tohoto nařízení se „příslušnou národní centrální bankou“ rozumí národní centrální banka členského státu, v jehož soudní pravomoci došlo k údajnému protiprávnímu jednání, nebo pokud jde o protiprávní jednání v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy, centrální banka Eurosystému, která byla určena jako příslušný orgán ve smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28) (*1). Ostatní použité výrazy mají stejný význam, jaký definuje článek 1 nařízení (ES) č. 2532/98.
                  
                     (*1)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 795/2014 ze dne 3. července 2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/28) (Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 16).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 1b se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Pro účely rozhodování, zda má být zahájeno řízení o sankcích podle článku 2 a uplatněny pravomoci vymezené v článku 3, zřídí ECB vnitřní nezávislou vyšetřovací jednotku (dále jen „vyšetřovací jednotka“) složenou z vyšetřujících úředníků, kteří své vyšetřovací funkce vykonávají nezávisle na Výkonné radě a Radě guvernérů a neúčastní se jednání Výkonné rady a Rady guvernérů. Vyšetřovací jednotka se skládá z vyšetřujících úředníků, kteří disponují odpovídajícím rozsahem relevantních znalostí, dovedností a zkušeností.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V článku 1b se vkládá nový odstavec 1a, který zní:
                  „1a.   Pokud jde o vyšetřování porušení nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28), může ECB vyšetřovacími úředníky jmenovat: i) zaměstnance ECB nebo národní centrální banky členského státu, pokud příslušná národní centrální banka toto jmenování přijme, nebo ii) externí odborníky, kteří jednají na základě odpovídajícího mandátu. ECB nesmí vyšetřovacími úředníky jmenovat členy Výboru pro platební styk a tržní infrastrukturu ani zaměstnance ECB nebo národní centrální banky členského státu, kteří byli přímo zapojeni do činnosti hodnotící skupiny, jež provedla úvodní hodnocení, v rámci kterého bylo zjištěno protiprávní jednání nebo shledány důvody k podezření, že došlo k protiprávnímu jednání.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V článku 8 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
                  „3.   V rámci přezkumu může Rada guvernérů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              potvrdit rozhodnutí Výkonné rady;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              pozměnit rozhodnutí Výkonné rady, co se týče výše sankce, která má být uložena, a/nebo důvodů protiprávního jednání;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              zrušit rozhodnutí Výkonné rady.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V článku 10 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
                  „4.   Tento článek se neuplatňuje na sankce za porušení nařízení a rozhodnutí ECB v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy.“
               
            
         
      
      Článek 2
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
         Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. listopadu 2017.
         
            
               Za Radu guvernérů ECB
            
            
               prezident ECB
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 4.
      
         (2)  Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2157/1999 ze dne 23. září 1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) (Úř. věst. L 264, 12.10.1999, s. 21).
      
         (3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 795/2014 ze dne 3. července 2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/28) (Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 16).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.