Nařízení Komise (EU) 2017/2119 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2119/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 325/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2119
   ze dne 22. listopadu 2017,
   kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 3924/91 požaduje, aby členské státy prováděly statistická zjišťování průmyslové výroby ve Společenství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Statistické zjišťování průmyslové výroby musí být založeno na seznamu výrobků, podle kterého se stanoví, která průmyslová výroba má být předmětem zjišťování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Seznam výrobků je nezbytný, aby bylo možné srovnávat statistické údaje o výrobě a o zahraničním obchodu a získat porovnání s klasifikací produkce ve Společenství (CPA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Seznam výrobků požadovaný nařízením (EHS) č. 3924/91, označovaný „seznam Prodcom“, je jednotný pro všechny členské státy a je nezbytný pro účely porovnání údajů mezi jednotlivými členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Za účelem zohlednění technologického vývoje a strukturálních změn v průmyslové výrobě je nezbytné zavést aktualizovaný seznam Prodcom.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Seznam Prodcom je uveden v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  PRODCOM
               
               
                  Popis
               
               
                  Měrná jednotka
               
               
                  P
               
               
                  Odkaz na poznámky
               
            
            
               
                  
                     NACE: 07.10
                  
               
               
                  
                     Těžba železných rud
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 07.10.10
                  
               
               
                  
                     Železné rudy
                  
               
            
            
               
                  07.10.10.00
               
               
                  Železné rudy a koncentráty, kromě kyzových praženců (výpalků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 07.29
                  
               
               
                  
                     Těžba ostatních neželezných rud
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 07.29.11
                  
               
               
                  
                     Měděné rudy a jejich koncentráty
                  
               
            
            
               
                  07.29.11.00
               
               
                  Měděné rudy a jejich koncentráty
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 07.29.12
                  
               
               
                  
                     Niklové rudy a jejich koncentráty
                  
               
            
            
               
                  07.29.12.00
               
               
                  Niklové rudy a jejich koncentráty
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 07.29.13
                  
               
               
                  
                     Hliníkové rudy a jejich koncentráty
                  
               
            
            
               
                  07.29.13.00
               
               
                  Hliníkové rudy a jejich koncentráty
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 07.29.14
                  
               
               
                  
                     Rudy drahých kovů a jejich koncentráty
                  
               
            
            
               
                  07.29.14.00
               
               
                  Rudy drahých kovů a jejich koncentráty
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 07.29.15
                  
               
               
                  
                     Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty
                  
               
            
            
               
                  07.29.15.00
               
               
                  Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 07.29.19
                  
               
               
                  
                     Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.
                  
               
            
            
               
                  07.29.19.00
               
               
                  Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 08.11
                  
               
               
                  
                     Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.11.11
                  
               
               
                  
                     Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely
                  
               
            
            
               
                  08.11.11.33
               
               
                  Mramor a travertin surový nebo hrubě opracovaný
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.11.11.36
               
               
                  Mramor a travertin rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.11.11.50
               
               
                  Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely o relativní hustotě ≥ 2,5
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.11.12
                  
               
               
                  
                     Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely
                  
               
            
            
               
                  08.11.12.33
               
               
                  Žula surová nebo hrubě opracovaná
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.11.12.36
               
               
                  Žula rozřezaná do obdélníkových (případně čtvercových) bloků nebo desek
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.11.12.50
               
               
                  Pískovec
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.11.12.90
               
               
                  Porfyr, čedič, křemenec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely, surové, hrubě opracované nebo rozřezané (kromě vápenatých kamenů pro výtvarné nebo stavební účely o hustotě ≥ 2,5, žuly a pískovce)
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.11.20
                  
               
               
                  
                     Vápenec a sádrovec
                  
               
            
            
               
                  08.11.20.30
               
               
                  Sádrovec a anhydrit
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.11.20.50
               
               
                  Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny pro výrobu vápna nebo cementu (kromě drceného vápencového agregátu a vápenatého opracovaného kamene)
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.11.30
                  
               
               
                  
                     Křída a nekalcinovaný dolomit
                  
               
            
            
               
                  08.11.30.10
               
               
                  Křída
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.11.30.30
               
               
                  Dolomit surový, hrubě opracovaný nebo rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek (kromě kalcinovaného nebo spékaného dolomitu, aglomerovaného dolomitu a lámaného nebo drceného dolomitu pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně)
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.11.40
                  
               
               
                  
                     Břidlice
                  
               
            
            
               
                  08.11.40.00
               
               
                  Břidlice, surová, hrubě opracovaná nebo rozřezaná do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 08.12
                  
               
               
                  
                     Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.12.11
                  
               
               
                  
                     Přírodní písky
                  
               
            
            
               
                  08.12.11.50
               
               
                  Křemičité (křemenné písky nebo technické písky)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.12.11.90
               
               
                  Stavební písky jako jílové písky; kaolinové písky; živičné písky (kromě křemičitých písků, písků obsahujících kovy)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.12.12
                  
               
               
                  
                     Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk
                  
               
            
            
               
                  08.12.12.10
               
               
                  Oblázky a štěrk používané při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.12.12.30
               
               
                  Lámaný nebo drcený kámen používaný při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně (kromě oblázků, štěrku, křemenných valounů a pazourku)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.12.12.50
               
               
                  Mramorové granule, drť a prach
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.12.12.90
               
               
                  Granule, drť a prach z travertinu, ecaussinu, žuly, porfyru, čediče, pískovce a jiných kamenů pro výtvarné účely
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.12.13
                  
               
               
                  
                     Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen pro stavební účely
                  
               
            
            
               
                  08.12.13.00
               
               
                  Směsi strusky a podobných průmyslových odpadních materiálů, též obsahující oblázky, štěrk, křemenné valouny a pazourek, pro stavební účely
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.12.21
                  
               
               
                  
                     Kaolin a jiné kaolinitické jíly
                  
               
            
            
               
                  08.12.21.40 * z
               
               
                  Kaolin, nekalcinovaný
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.12.21.60
               
               
                  Kaolinitické jíly (kalcinované a plastické jíly)
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.12.22
                  
               
               
                  
                     Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotová nebo dinasová zemina
                  
               
            
            
               
                  08.12.22.10
               
               
                  Bentonit
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.12.22.30
               
               
                  Žáruvzdorný jíl (šamotový)
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  08.12.22.50
               
               
                  Hrubé kaolinické jíly a břidlice pro stavební účely (kromě bentonitu, žáruvzdorného jílu, expandovaných jílů, kaolinu a kaolinitických jílů); andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 08.91
                  
               
               
                  
                     Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.91.11
                  
               
               
                  
                     Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté
                  
               
            
            
               
                  08.91.11.00
               
               
                  Přírodní fosfáty vápenaté, fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.91.12
                  
               
               
                  
                     Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra
                  
               
            
            
               
                  08.91.12.00
               
               
                  Nepražené pyrity; surová nebo nerafinovaná síra (včetně síry získané jako vedlejší produkt)
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.91.19
                  
               
               
                  
                     Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv
                  
               
            
            
               
                  08.91.19.00
               
               
                  Ostatní suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 08.93
                  
               
               
                  
                     Těžba soli
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.93.10
                  
               
               
                  
                     Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
                  
               
            
            
               
                  08.93.10.00
               
               
                  Sůl (včetně denaturované soli, avšak kromě soli vhodné k lidskému požívání) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 08.99
                  
               
               
                  
                     Ostatní těžba a dobývání j. n.
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.99.10
                  
               
               
                  
                     Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny
                  
               
            
            
               
                  08.99.10.00
               
               
                  Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.99.21
                  
               
               
                  
                     Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované
                  
               
            
            
               
                  08.99.21.00
               
               
                  Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované
               
               
                  c/k
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.99.22
                  
               
               
                  
                     Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva
                  
               
            
            
               
                  08.99.22.00
               
               
                  Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 08.99.29
                  
               
               
                  
                     Ostatní nerostné suroviny
                  
               
            
            
               
                  08.99.29.00
               
               
                  Ostatní nerostné suroviny
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.11
                  
               
               
                  
                     Zpracování a konzervování masa
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.11
                  
               
               
                  
                     Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.11.40
               
               
                  Hovězí a telecí maso v jateční úpravě vcelku, půlky, čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.11.90
               
               
                  Hovězí a telecí maso výsekové, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.12
                  
               
               
                  
                     Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.12.30
               
               
                  Vepřové maso v jateční úpravě vcelku nebo půlky, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.12.50
               
               
                  Vepřové maso výsekové – kýty, plece a jejich části s kostí, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.12.90
               
               
                  Vepřové maso čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem; kromě masa vcelku, půlek, kýt, plecí a jejich částí s kostí)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.13
                  
               
               
                  
                     Skopové maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.13.00
               
               
                  Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.14
                  
               
               
                  
                     Kozí maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.14.00
               
               
                  Kozí maso, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.15
                  
               
               
                  
                     Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.15.00
               
               
                  Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.20
                  
               
               
                  
                     Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.20.00
               
               
                  Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.31
                  
               
               
                  
                     Hovězí maso, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.31.00
               
               
                  Hovězí nebo telecí maso, zmrazené, vcelku, půlky, čtvrti a kusy
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.32
                  
               
               
                  
                     Vepřové maso, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.32.30
               
               
                  Vepřové maso zmrazené v jateční úpravě (vcelku a půlky)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.32.50
               
               
                  Vepřové maso zmrazené výsekové s kostí (kýty, plece a jejich části s kostí)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.32.90
               
               
                  Vepřové maso zmrazené (kromě masa vcelku, půlek, kýt, plecí a jejich částí s kostí)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.33
                  
               
               
                  
                     Skopové maso, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.33.00
               
               
                  Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.34
                  
               
               
                  
                     Kozí maso, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.34.00
               
               
                  Kozí maso, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.35
                  
               
               
                  
                     Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.35.00
               
               
                  Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.39
                  
               
               
                  
                     Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.11.39.10
               
               
                  Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.39.30
               
               
                  Maso a jedlé droby (včetně masa a drobů domácích králíků, zajíců a zvěřiny; kromě žabích stehýnek a masa a drobů z drůbeže, z hovězího dobytka a koní a jiných lichokopytníků, vepřových, skopových a kozích) čerstvé, chlazené, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.41
                  
               
               
                  
                     Jateční vlna potní, včetně prané na hřbetě
                  
               
            
            
               
                  10.11.41.00
               
               
                  Potní vlna, nemykaná ani nečesaná (včetně poloprané vlny) (kromě střižní vlny)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.42
                  
               
               
                  
                     Celé surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých
                  
               
            
            
               
                  10.11.42.00
               
               
                  Surové kůže a kožky z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků, celé (kromě těch spojených s HS 410190 )
               
               
                  p/st
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.43
                  
               
               
                  
                     Ostatní surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých
                  
               
            
            
               
                  10.11.43.00
               
               
                  Ostatní surové kůže a kožky z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.44
                  
               
               
                  
                     Surové kůže ovčí nebo jehněčí
                  
               
            
            
               
                  10.11.44.00
               
               
                  Kůže z ovcí nebo jehňat
               
               
                  p/st
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.45
                  
               
               
                  
                     Surové kůže a kožky koz nebo kůzlat
                  
               
            
            
               
                  10.11.45.00
               
               
                  Surové kůže z koz nebo kůzlat, nevyčiněné, čerstvé nebo konzervované
               
               
                  p/st
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.50
                  
               
               
                  
                     Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový
                  
               
            
            
               
                  10.11.50.40
               
               
                  Vepřový tuk neprorostlý libovým masem; čerstvý; chlazený; zmrazený; solený; ve slaném nálevu nebo uzený (kromě škvařeného)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.50.60
               
               
                  Sádlo nebo jiný vepřový tuk, škvařený
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.50.70
               
               
                  Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, syrový nebo škvařený
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.11.60
                  
               
               
                  
                     Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě
                  
               
            
            
               
                  10.11.60.30
               
               
                  Zvířecí střeva, měchýře a žaludky, celé nebo jejich části (kromě rybích)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.11.60.90
               
               
                  Nejedlý odpad z jateční výroby (kromě rybího, střev, měchýřů a žaludků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.12
                  
               
               
                  
                     Zpracování a konzervování drůbežího masa
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.12.10
                  
               
               
                  
                     Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.12.10.10
               
               
                  Kuřata (včetně slepic) nedělená, čerstvá nebo chlazená
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.10.20
               
               
                  Krocani a krůty nedělené, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.10.30 z
               
               
                  Kachny, husy a perličky nedělené, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.10.50
               
               
                  Kuřata (včetně slepic) dělená, čerstvá nebo chlazená
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.10.60
               
               
                  Krůtí maso dělené, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.10.70 z
               
               
                  Kachny, husy a perličky dělené, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.12.20
                  
               
               
                  
                     Drůbeží maso, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.12.20.13
               
               
                  Kuřata (včetně slepic) nedělená, zmrazená
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.20.15
               
               
                  Krocani a krůty nedělené, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.20.17 z
               
               
                  Kachny, husy a perličky nedělené, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.20.53
               
               
                  Kuřata (včetně slepic) dělená, zmrazená
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.20.55
               
               
                  Krocani a krůty dělené, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.12.20.57 z
               
               
                  Kachny, husy a perličky dělené, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.12.30
                  
               
               
                  
                     Drůbeží tuk
                  
               
            
            
               
                  10.12.30.00
               
               
                  Drůbeží tuk
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.12.40
                  
               
               
                  
                     Jedlé drůbeží droby
                  
               
            
            
               
                  10.12.40.00 *
               
               
                  Jedlé drůbeží droby
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.12.50
                  
               
               
                  
                     Peří a kůže ptáků s peřím
                  
               
            
            
               
                  10.12.50.00
               
               
                  Preparované kůže ptáků s pery nebo prachovým peřím, pera atd.
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.13
                  
               
               
                  
                     Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.13.11
                  
               
               
                  
                     Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)
                  
               
            
            
               
                  10.13.11.20
               
               
                  Vepřové kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.11.50
               
               
                  Vepřové boky a kusy z nich, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.11.80
               
               
                  Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (včetně slaniny, zadních tří čtvrtí nebo půlek, předních částí, hřbetů a kusů z nich; kromě vepřové kýty, plece a jejich částí s kostí a boků a jejich částí)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.13.12
                  
               
               
                  
                     Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené
                  
               
            
            
               
                  10.13.12.00
               
               
                  Hovězí nebo telecí maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.13.13
                  
               
               
                  
                     Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
                  
               
            
            
               
                  10.13.13.00
               
               
                  Maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů (kromě vepřového, hovězího a telecího masa, soleného, ve slaném nálevu, sušeného nebo uzeného)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.13.14
                  
               
               
                  
                     Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve
                  
               
            
            
               
                  10.13.14.30 z
               
               
                  Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.14.60 z
               
               
                  Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě uzenek a salámů z jater a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.13.15
                  
               
               
                  
                     Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev
                  
               
            
            
               
                  10.13.15.05 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z jater hus nebo kachen (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.15 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z jater ostatních zvířat (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.25 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů krůt (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.35 z
               
               
                  Ostatní přípravky nebo konzervy z drůbežího masa (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.45 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z vepřového masa: kýty a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.55 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z vepřového masa: plece a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.65 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z domácích vepřů, včetně směsí, obsahující < 40 % masa nebo drobů jakéhokoliv druhu a tuků všeho druhu (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.75 z
               
               
                  Ostatní přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z vepřů, včetně směsí (kromě uzenek a salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.85 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z hovězího dobytka (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.13.15.95 z
               
               
                  Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, včetně krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.13.16
                  
               
               
                  
                     Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky
                  
               
            
            
               
                  10.13.16.00
               
               
                  Moučky, šroty a pelety z masa nebo drobů, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.13.91
                  
               
               
                  
                     Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků
                  
               
            
            
               
                  10.13.91.00
               
               
                  Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků
               
               
                   
               
               
                  I
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.20
                  
               
               
                  
                     Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.11
                  
               
               
                  
                     Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.20.11.00
               
               
                  Čerstvé nebo chlazené rybí filé a rybí maso, též mleté
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.12
                  
               
               
                  
                     Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené
                  
               
            
            
               
                  10.20.12.00
               
               
                  Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.13
                  
               
               
                  
                     Ryby, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.20.13.30
               
               
                  Mořské ryby celé, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.13.60
               
               
                  Sladkovodní ryby celé, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.14
                  
               
               
                  
                     Rybí filé, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.20.14.00
               
               
                  Rybí filé, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.15
                  
               
               
                  
                     Rybí maso (též mleté), zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.20.15.00
               
               
                  Rybí maso, též mleté (kromě filé), zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.16
                  
               
               
                  
                     Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.20.16.00
               
               
                  Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.21
                  
               
               
                  
                     Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené
                  
               
            
            
               
                  10.20.21.00
               
               
                  Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.22
                  
               
               
                  
                     Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě
                  
               
            
            
               
                  10.20.22.50
               
               
                  Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.23
                  
               
               
                  
                     Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu
                  
               
            
            
               
                  10.20.23.50
               
               
                  Sušené ryby, též solené; ryby solené, ne však sušené; ryby ve slaném nálevu (kromě filé, uzených, hlav, ocasů a žaludků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.24
                  
               
               
                  
                     Ryby, včetně filé, uzené
                  
               
            
            
               
                  10.20.24.25
               
               
                  Losos tichomořský, atlantický a dunajský (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.24.55
               
               
                  Sledi uzení (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.24.85
               
               
                  Ryby uzené (kromě sleďů a lososa tichomořského, atlantického a dunajského), včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.25
                  
               
               
                  
                     Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb
                  
               
            
            
               
                  10.20.25.10 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.25.20 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.25.30 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy ze sardinek, sardinel a šprotů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.25.40 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z tuňáků, skipjacků a tuňáků pruhovaných (bonito), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.25.50 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z makrel, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.25.60 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy ze sardel (ančoviček), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.25.70 z
               
               
                  Rybí filé, obalené těstem nebo strouhankou, včetně rybích prstů (kromě hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.25.80 z
               
               
                  Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.25.90 z
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z ryb (kromě celých nebo v kusech a hotových pokrmů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.26
                  
               
               
                  
                     Kaviár a kaviárové náhražky
                  
               
            
            
               
                  10.20.26.30
               
               
                  Kaviár (jikry jesetera)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.20.26.60
               
               
                  Kaviárové náhražky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.31
                  
               
               
                  
                     Korýši zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
                  
               
            
            
               
                  10.20.31.00 z
               
               
                  Korýši zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.32
                  
               
               
                  
                     Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
                  
               
            
            
               
                  10.20.32.50 z
               
               
                  Měkkýši (hřebenatky, slávky jedlé, sépie, olihně a chobotnice) zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.33
                  
               
               
                  
                     Ostatní vodní bezobratlí a mořské řasy, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
                  
               
            
            
               
                  10.20.33.50 z
               
               
                  Ostatní vodní bezobratlí (mořské škeble – zaděnky, medúzy atd.), zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, vhodné k lidské spotřebě, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.34
                  
               
               
                  
                     Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách
                  
               
            
            
               
                  10.20.34.00 z
               
               
                  Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.41
                  
               
               
                  
                     Moučky, šroty a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě
                  
               
            
            
               
                  10.20.41.00
               
               
                  Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.20.42
                  
               
               
                  
                     Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě
                  
               
            
            
               
                  10.20.42.00
               
               
                  Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas (včetně odpadu z ryb; kromě kostic a vousů velryb, korálů nebo podobných materiálů, ulit a sépiových kostí, neopracovaných nebo jednoduše opracovaných / přírodních hub), nevhodné k lidské spotřebě
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.31
                  
               
               
                  
                     Zpracování a konzervování brambor
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.31.11
                  
               
               
                  
                     Brambory zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.31.11.10
               
               
                  Brambory syrové, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.31.11.30
               
               
                  Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené (včetně brambor vařených nebo částečně vařených v oleji a zmrazených)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.31.12
                  
               
               
                  
                     Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené
                  
               
            
            
               
                  10.31.12.00
               
               
                  Sušené brambory krájené nebo nekrájené, avšak jinak neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.31.13
                  
               
               
                  
                     Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet
                  
               
            
            
               
                  10.31.13.00
               
               
                  Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.31.14
                  
               
               
                  
                     Brambory upravené nebo konzervované
                  
               
            
            
               
                  10.31.14.30
               
               
                  Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, ve formě mouky, krupice nebo vloček (kromě lupínků, ve vinném octě nebo kyselině octové)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.31.14.60
               
               
                  Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, včetně bramborových lupínků (kromě sušených, ve vinném octě nebo kyselině octové nebo ve formě mouky, krupice nebo vloček)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.32
                  
               
               
                  
                     Výroba ovocných a zeleninových šťáv
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.32.11
                  
               
               
                  
                     Šťáva z rajských jablek
                  
               
            
            
               
                  10.32.11.00
               
               
                  Rajčatová šťáva
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.32.12
                  
               
               
                  
                     Pomerančová šťáva
                  
               
            
            
               
                  10.32.12.10
               
               
                  Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, zmrazená
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.32.12.20
               
               
                  Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, nezmrazená
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.32.12.30
               
               
                  Pomerančová šťáva j. n.
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.32.13
                  
               
               
                  
                     Grapefruitová šťáva
                  
               
            
            
               
                  10.32.13.00
               
               
                  Grapefruitová šťáva
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.32.14
                  
               
               
                  
                     Ananasová šťáva
                  
               
            
            
               
                  10.32.14.00
               
               
                  Ananasová šťáva
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.32.15
                  
               
               
                  
                     Hroznová šťáva
                  
               
            
            
               
                  10.32.15.00
               
               
                  Hroznová šťáva (včetně hroznového moštu)
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.32.16
                  
               
               
                  
                     Jablečná šťáva
                  
               
            
            
               
                  10.32.16.00
               
               
                  Jablečná šťáva
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.32.17
                  
               
               
                  
                     Směsi ovocných a zeleninových šťáv
                  
               
            
            
               
                  10.32.17.00
               
               
                  Směsi ovocných a zeleninových šťáv
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.32.19
                  
               
               
                  
                     Ostatní ovocné a zeleninové šťávy
                  
               
            
            
               
                  10.32.19.10
               
               
                  Šťáva z citrusového ovoce jednoho druhu nekoncentrovaná (kromě pomerančové a grapefruitové)
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.32.19.20
               
               
                  Šťáva z ovoce nebo zeleniny jednoho druhu nekoncentrovaná, nezkvašená a bez přídavku alkoholu (kromě pomerančové, grapefruitové, ananasové, rajčatové, hroznové a jablečné šťávy)
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.32.19.30
               
               
                  Jiné ovocné a zeleninové šťávy, j. n.
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.39
                  
               
               
                  
                     Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.11
                  
               
               
                  
                     Zelenina, zmrazená
                  
               
            
            
               
                  10.39.11.00
               
               
                  Zmrazená zelenina a zeleninové směsi, nevařená nebo vařená ve vodě nebo v páře (kromě brambor)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.12
                  
               
               
                  
                     Zelenina prozatímně konzervovaná
                  
               
            
            
               
                  10.39.12.00
               
               
                  Zelenina prozatímně konzervovaná oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.13
                  
               
               
                  
                     Sušená zelenina
                  
               
            
            
               
                  10.39.13.30
               
               
                  Cibule sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak dále nezpracovaná
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.13.50
               
               
                  Houby a lanýže sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak dále nezpracované
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.13.90
               
               
                  Sušená zelenina (kromě brambor, cibule, hub a lanýžů) a zeleninové směsi, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak dále nezpracovaná
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.15
                  
               
               
                  
                     Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů
                  
               
            
            
               
                  10.39.15.00 z
               
               
                  Fazole konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.16
                  
               
               
                  
                     Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů
                  
               
            
            
               
                  10.39.16.00 z
               
               
                  Hrách konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.17
                  
               
               
                  
                     Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů
                  
               
            
            
               
                  10.39.17.10 z
               
               
                  Konzervovaná rajčata, celá nebo kousky (kromě upravených zeleninových pokrmů a rajčat konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.21
               
               
                  Rajčatový protlak nekoncentrovaný
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.25
               
               
                  Rajčatový protlak koncentrovaný
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.30 z
               
               
                  Upravené nebo konzervované houby a lanýže (kromě upravených zeleninových pokrmů a hub a lanýžů sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.40 z
               
               
                  Zmrazená zelenina a zeleninové směsi (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí syrových nebo vařených v páře nebo v horké vodě nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.50 z
               
               
                  Kysané zelí (kromě upravených zeleninových pokrmů a kysaného zelí sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.60 z
               
               
                  Konzervovaný chřest (kromě upravených zeleninových pokrmů a chřestu sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.70 z
               
               
                  Upravené nebo konzervované olivy (kromě upravených zeleninových pokrmů a oliv sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.80 z
               
               
                  Upravená nebo konzervovaná kukuřice (kromě upravených zeleninových pokrmů a kukuřice sušené, zmrazené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.17.90 z
               
               
                  Zelenina a zeleninové směsi, j. n. (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.18
                  
               
               
                  
                     Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
                  
               
            
            
               
                  10.39.18.00
               
               
                  Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.21
                  
               
               
                  
                     Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené
                  
               
            
            
               
                  10.39.21.00
               
               
                  Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.22
                  
               
               
                  
                     Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
                  
               
            
            
               
                  10.39.22.30
               
               
                  Džemy, marmelády, želé, protlaky a pasty z citrusového ovoce, vařené přípravky (bez homogenizačních přípravků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.22.90
               
               
                  Džemy, marmelády, ovocná želé, ovocné nebo ořechové protlaky a pasty, vařené přípravky (kromě z citrusového ovoce, kromě homogenizačních přípravků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.23
                  
               
               
                  
                     Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené
                  
               
            
            
               
                  10.39.23.30
               
               
                  Arašídy upravené nebo konzervované (včetně arašídového másla; kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou, mražených, protlaků a past)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.23.90
               
               
                  Ořechy (kromě arašídů) zpracované nebo konzervované a jiná semena a směsi (kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou, mražených, protlaků a past, konzervovaných cukrem)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.24
                  
               
               
                  
                     Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě
                  
               
            
            
               
                  10.39.24.10
               
               
                  Kůra citrusových plodů nebo slupky melounů, čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně konzervované ve slaném nálevu, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.24.30
               
               
                  Ostatní ovoce a ořechy, prozatímně konzervované oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak nevhodné k přímému požívání
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.25
                  
               
               
                  
                     Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané
                  
               
            
            
               
                  10.39.25.00 *
               
               
                  Ořechy, podzemnice olejná (arašídy), slunečnicová a jiná semena, loupané
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.29
                  
               
               
                  
                     Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy
                  
               
            
            
               
                  10.39.29.10
               
               
                  Vinné hrozny sušené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.29.20
               
               
                  Ovoce sušené (kromě datlí, ananasu, avokáda, kvajávy, manga, mangostanu, citrusového ovoce a hroznů); směsi sušených ořechů a/nebo sušeného ovoce
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.39.29.50
               
               
                  Ovoce, upravené nebo konzervované, j. n. (kromě müsli)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.30
                  
               
               
                  
                     Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty
                  
               
            
            
               
                  10.39.30.00
               
               
                  Rostlinné vedlejší produkty a rostlinné odpady používané k výživě zvířat, j. n.
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.39.91
                  
               
               
                  
                     Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny
                  
               
            
            
               
                  10.39.91.00
               
               
                  Tepelné zpracování a ostatní služby (koncentrace atd.) při konzervování ovoce a zeleniny
               
               
                   
               
               
                  I
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.41
                  
               
               
                  
                     Výroba olejů a tuků
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.11
                  
               
               
                  
                     Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané a jinak neupravené
                  
               
            
            
               
                  10.41.11.00
               
               
                  Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.12
                  
               
               
                  
                     Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců
                  
               
            
            
               
                  10.41.12.00
               
               
                  Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.19
                  
               
               
                  
                     Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
                  
               
            
            
               
                  10.41.19.00
               
               
                  Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.21
                  
               
               
                  
                     Podzemnicový olej, surový
                  
               
            
            
               
                  10.41.21.10
               
               
                  Surový podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.22
                  
               
               
                  
                     Olivový olej, surový
                  
               
            
            
               
                  10.41.22.10
               
               
                  Panenský olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.41.22.20
               
               
                  Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, surové (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.23
                  
               
               
                  
                     Slunečnicový olej, surový
                  
               
            
            
               
                  10.41.23.00
               
               
                  Surový slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.24
                  
               
               
                  
                     Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové
                  
               
            
            
               
                  10.41.24.10
               
               
                  Surový řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.25
                  
               
               
                  
                     Palmový olej, surový
                  
               
            
            
               
                  10.41.25.10
               
               
                  Surový palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.29
                  
               
               
                  
                     Ostatní rostlinné oleje, surové
                  
               
            
            
               
                  10.41.29.10
               
               
                  Ostatní rostlinné oleje, surové, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.30
                  
               
               
                  
                     Bavlněný lintr
                  
               
            
            
               
                  10.41.30.00
               
               
                  Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.41
                  
               
               
                  
                     Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů
                  
               
            
            
               
                  10.41.41.30
               
               
                  Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci sójového oleje
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.41.41.50
               
               
                  Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci slunečnicového tuku nebo oleje
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.41.41.70
               
               
                  Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci řepkového nebo řepicového tuku nebo oleje
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.41.41.90
               
               
                  Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci rostlinných tuků/olejů (včetně bavlníkových semen, semen lnu, kokosového oleje (kopry), palmových ořechů nebo jader; kromě ze sójových bobulí, slunečnicových semen, semen řepky olejky nebo řepice)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.42
                  
               
               
                  
                     Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu
                  
               
            
            
               
                  10.41.42.00
               
               
                  Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.51
                  
               
               
                  
                     Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
            
            
               
                  10.41.51.00
               
               
                  Rafinovaný sójový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.52
                  
               
               
                  
                     Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
            
            
               
                  10.41.52.00
               
               
                  Rafinovaný podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.53
                  
               
               
                  
                     Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
            
            
               
                  10.41.53.10
               
               
                  Rafinovaný olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.41.53.30
               
               
                  Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě surových olejů, panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.54
                  
               
               
                  
                     Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
            
            
               
                  10.41.54.00
               
               
                  Rafinovaný slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.55
                  
               
               
                  
                     Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
            
            
               
                  10.41.55.00
               
               
                  Rafinovaný bavlníkový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.56
                  
               
               
                  
                     Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
            
            
               
                  10.41.56.00
               
               
                  Rafinovaný řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.57
                  
               
               
                  
                     Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
            
            
               
                  10.41.57.00
               
               
                  Rafinovaný palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.58
                  
               
               
                  
                     Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
            
            
               
                  10.41.58.00
               
               
                  Rafinovaný kokosový olej (kopra) a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.59
                  
               
               
                  
                     Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce j. n., rafinované, ale chemicky neupravené
                  
               
            
            
               
                  10.41.59.00
               
               
                  Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; stálé rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce, j. n., rafinované, ale chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.60
                  
               
               
                  
                     Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené
                  
               
            
            
               
                  10.41.60.30
               
               
                  Živočišné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, avšak dále neupravené (včetně rafinovaných)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.41.60.50
               
               
                  Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, avšak dále neupravené (včetně rafinovaných)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.71
                  
               
               
                  
                     Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)
                  
               
            
            
               
                  10.41.71.00
               
               
                  Rostlinné vosky (včetně rafinovaných) (kromě triglyceridů)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.41.72
                  
               
               
                  
                     Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
                  
               
            
            
               
                  10.41.72.00
               
               
                  Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.42
                  
               
               
                  
                     Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.42.10
                  
               
               
                  
                     Margarín a podobné jedlé tuky
                  
               
            
            
               
                  10.42.10.30
               
               
                  Margarín a pomazánky se sníženým nebo nízkým obsahem tuků (kromě tekutého margarínu)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.42.10.50
               
               
                  Ostatní jedlé směsi nebo přípravky z olejů a tuků, včetně tekutého margarínu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.51
                  
               
               
                  
                     Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.11
                  
               
               
                  
                     Upravené tekuté mléko
                  
               
            
            
               
                  10.51.11.33
               
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.11.37
               
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.11.42
               
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.11.48
               
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.12
                  
               
               
                  
                     Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené
                  
               
            
            
               
                  10.51.12.10
               
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.12.20
               
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.12.30
               
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.12.40
               
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.21
                  
               
               
                  
                     Odstředěné mléko a smetana, v pevné formě
                  
               
            
            
               
                  10.51.21.30
               
               
                  Sušené odstředěné mléko (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2,5 kg
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.21.60
               
               
                  Sušené odstředěné mléko (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2,5 kg
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.22
                  
               
               
                  
                     Plnotučné mléko a smetana, v pevné formě
                  
               
            
            
               
                  10.51.22.30
               
               
                  Sušené plnotučné mléko nebo smetana (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2,5 kg
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.22.60
               
               
                  Sušené plnotučné mléko nebo smetana (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2,5 kg
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.30
                  
               
               
                  
                     Máslo a mléčné pomazánky
                  
               
            
            
               
                  10.51.30.30
               
               
                  Máslo o obsahu tuku ≤ 85 % hmotnosti
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.30.50
               
               
                  Máslo o obsahu tuku > 85 % hmotnosti a ostatní tuky a oleje získané z mléka (kromě mléčných pomazánek o obsahu tuku < 80 %)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.30.70
               
               
                  Mléčné pomazánky o obsahu tuku < 80 %
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.40
                  
               
               
                  
                     Sýry a tvaroh
                  
               
            
            
               
                  10.51.40.30
               
               
                  Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.40.50
               
               
                  Strouhané a práškové sýry, sýry s modrou plísní a jiné netavené sýry (kromě čerstvého sýra, syrovátkového sýra a tvarohu)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.40.70
               
               
                  Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.51
                  
               
               
                  
                     Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené
                  
               
            
            
               
                  10.51.51.04
               
               
                  Zahuštěné mléko, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.51.08
               
               
                  Zahuštěné mléko, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.52
                  
               
               
                  
                     Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana
                  
               
            
            
               
                  10.51.52.41
               
               
                  Kyselé mléko, smetana, jogurt a jiné fermentované (kysané) výrobky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.52.45
               
               
                  Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.52.63
               
               
                  Sušené podmáslí
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.52.65
               
               
                  Podmáslí
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.53
                  
               
               
                  
                     Kasein
                  
               
            
            
               
                  10.51.53.00
               
               
                  Kasein a kaseináty
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.54
                  
               
               
                  
                     Laktosa a laktosový sirup
                  
               
            
            
               
                  10.51.54.00
               
               
                  Laktosa a laktosový sirup (včetně chemicky čisté laktózy)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.55
                  
               
               
                  
                     Syrovátka
                  
               
            
            
               
                  10.51.55.30
               
               
                  Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.51.55.60
               
               
                  Syrovátka a modifikovaná syrovátka v tekutém stavu nebo ve formě pasty, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.51.56
                  
               
               
                  
                     Mléčné výrobky j. n.
                  
               
            
            
               
                  10.51.56.00
               
               
                  Výrobky z přirozených složek mléka, j. n.
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.52
                  
               
               
                  
                     Výroba zmrzliny
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.52.10
                  
               
               
                  
                     Zmrzlina a podobné výrobky
                  
               
            
            
               
                  10.52.10.00
               
               
                  Zmrzlina a podobné výrobky (včetně ovocné dřeně a nanuků, kromě směsí a základů pro výrobu zmrzliny)
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.61
                  
               
               
                  
                     Výroba mlýnských výrobků
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.11
                  
               
               
                  
                     Loupaná rýže
                  
               
            
            
               
                  10.61.11.00
               
               
                  Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.12
                  
               
               
                  
                     Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo zlomková
                  
               
            
            
               
                  10.61.12.30
               
               
                  Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.12.50
               
               
                  Zlomková rýže
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.21
                  
               
               
                  
                     Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže
                  
               
            
            
               
                  10.61.21.00
               
               
                  Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.22
                  
               
               
                  
                     Ostatní obilné mouky
                  
               
            
            
               
                  10.61.22.00
               
               
                  Obilné mouky, kromě pšeničné mouky nebo mouky ze soureže
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.23
                  
               
               
                  
                     Zeleninové mouky a krupice
                  
               
            
            
               
                  10.61.23.00
               
               
                  Mouka, krupice a prášek ze sušeného hrachu, fazolí, čočky, sága, maniokových kořenů, marantových kořenů, salepových kořenů, jeruzalémských artyčoků, sladkých brambor a podobných kořenů a hlíz; mouka, krupice a prášek z ořechů, jedlého ovoce
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.24
                  
               
               
                  
                     Směsi pro přípravu pekařského zboží
                  
               
            
            
               
                  10.61.24.00
               
               
                  Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků, sušenek, oplatek, sucharů, opékaného chleba a podobných opékaných výrobků a jiného pekařského zboží
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.31
                  
               
               
                  
                     Krupice a krupička z pšenice
                  
               
            
            
               
                  10.61.31.33
               
               
                  Krupice a krupička z pšenice tvrdé
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.31.35
               
               
                  Krupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.32
                  
               
               
                  
                     Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.
                  
               
            
            
               
                  10.61.32.30
               
               
                  Krupice a krupička z ovsa, kukuřice, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.32.40
               
               
                  Pelety z pšenice
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.32.50
               
               
                  Pelety z ovsa, kukuřice, rýže, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.33
                  
               
               
                  
                     Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn
                  
               
            
            
               
                  10.61.33.33
               
               
                  Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), kromě rýže
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.33.35
               
               
                  Obilné klíčky celé, válcované, ve vločkách nebo mleté, kromě rýže
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.33.51
               
               
                  Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.33.53
               
               
                  Ostatní výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.33.55
               
               
                  Obiloviny ve formě zrn (kromě kukuřice), předvařené nebo jinak připravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.61.40
                  
               
               
                  
                     Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin
                  
               
            
            
               
                  10.61.40.10
               
               
                  Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování kukuřice
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.40.30
               
               
                  Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování rýže
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.40.50
               
               
                  Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.61.40.90
               
               
                  Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilovin (kromě kukuřice, rýže a pšenice)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.62
                  
               
               
                  
                     Výroba škrobárenských výrobků
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.62.11
                  
               
               
                  
                     Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby
                  
               
            
            
               
                  10.62.11.11
               
               
                  Pšeničný škrob
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.11.13
               
               
                  Kukuřičný škrob
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.11.15
               
               
                  Bramborový škrob
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.11.19
               
               
                  Škroby (včetně z rýže, maniokových kořenů, marantových kořenů a dřeně ságovníku, kromě z pšenice, kukuřice a z brambor)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.11.30
               
               
                  Inulin
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.11.50
               
               
                  Pšeničný lepek (kromě pšeničného lepku připraveného k použití jako klih nebo k potahování v textilním průmyslu)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.11.70
               
               
                  Dextriny a jiné modifikované škroby (včetně esterifikovaných a etherifikovaných škrobů, rozpustných škrobů, předželatinovaných nebo nabobtnalých škrobů, dialdehydického škrobu, škrobu po ošetření formaldehydem nebo epichlorohydrinem)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.62.12
                  
               
               
                  
                     Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách
                  
               
            
            
               
                  10.62.12.00
               
               
                  Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.62.13
                  
               
               
                  
                     Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.
                  
               
            
            
               
                  10.62.13.10
               
               
                  Glukóza a glukózový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.13.20
               
               
                  Chemicky čistá fruktóza v pevné formě; fruktóza a fruktózový sirup obsahující v suchém stavu > 50 % hmotnosti fruktózy; izoglukóza bez přísad aromatických přípravků nebo barviva
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.13.30
               
               
                  Maltodextrin a maltodextrinový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.13.90
               
               
                  Ostatní cukry (včetně invertního cukru), j. n.
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.62.14
                  
               
               
                  
                     Kukuřičný olej
                  
               
            
            
               
                  10.62.14.30
               
               
                  Surový kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.62.14.60
               
               
                  Rafinovaný kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.62.20
                  
               
               
                  
                     Škrobárenské a podobné zbytky
                  
               
            
            
               
                  10.62.20.00
               
               
                  Škrobárenské a podobné zbytky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.71
                  
               
               
                  
                     Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.71.11
                  
               
               
                  
                     Chléb, čerstvý
                  
               
            
            
               
                  10.71.11.00
               
               
                  Čerstvý chléb obsahující ≤ 5 % hmotnostních cukrů a ≤ 5 % hmotnostních tuku v sušině (bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.71.12
                  
               
               
                  
                     Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé
                  
               
            
            
               
                  10.71.12.00
               
               
                  Pečivo cukrářské; další cukrářské výrobky slazené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.72
                  
               
               
                  
                     Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.72.11
                  
               
               
                  
                     Suchary, opékaný chléb
                  
               
            
            
               
                  10.72.11.30
               
               
                  Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.11.50
               
               
                  Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.72.12
                  
               
               
                  
                     Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky
                  
               
            
            
               
                  10.72.12.30
               
               
                  Perník a podobné výrobky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.12.53
               
               
                  Sladké sušenky, oplatky a malé oplatky, zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.12.55
               
               
                  Sladké sušenky, včetně sendvičových sušenek (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.12.57
               
               
                  Oplatky a malé oplatky s obsahem vody > 10 % hmotnosti hotového výrobku (kromě zmrzlinových kornoutků, sendvičových oplatek a ostatních podobných výrobků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.12.59
               
               
                  Oplatky a malé oplatky, včetně solených (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.72.19
                  
               
               
                  
                     Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky
                  
               
            
            
               
                  10.72.19.10
               
               
                  Nekvašený chléb (macesy)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.19.20
               
               
                  Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.19.40
               
               
                  Sušenky (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao, sladkých sušenek, oplatek a malých oplatek)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.19.50
               
               
                  Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.72.19.90
               
               
                  Pekárenské výrobky neslazené (včetně palačinek, lívanců, quiche, pizzy; kromě sandwichů, křupavých chlebů, oplatek a malých oplatek, sucharů, opékaných, tlačených nebo pěnových, aromatizovaných nebo solených výrobků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.73
                  
               
               
                  
                     Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.73.11
                  
               
               
                  
                     Makarony, nudle a podobné moučné výrobky
                  
               
            
            
               
                  10.73.11.30
               
               
                  Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, obsahující vejce
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.73.11.50
               
               
                  Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, neobsahující vejce
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.73.12
                  
               
               
                  
                     Kuskus
                  
               
            
            
               
                  10.73.12.00
               
               
                  Kuskus
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.81
                  
               
               
                  
                     Výroba cukru
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.81.11
                  
               
               
                  
                     Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu
                  
               
            
            
               
                  10.81.11.00
               
               
                  Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.81.12
                  
               
               
                  
                     Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv
                  
               
            
            
               
                  10.81.12.30
               
               
                  Rafinovaný bílý třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.81.12.90
               
               
                  Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu (kromě bílého cukru)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.81.13
                  
               
               
                  
                     Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup
                  
               
            
            
               
                  10.81.13.00
               
               
                  Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.81.14
                  
               
               
                  
                     Melasy
                  
               
            
            
               
                  10.81.14.30
               
               
                  Třtinová melasa
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.81.14.50
               
               
                  Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru (kromě třtinové melasy)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.81.20
                  
               
               
                  
                     Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady
                  
               
            
            
               
                  10.81.20.00
               
               
                  Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady (včetně odpadního kalu a usazenin z tlakového filtru)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.82
                  
               
               
                  
                     Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.82.11
                  
               
               
                  
                     Kakaová hmota, též odtučněná
                  
               
            
            
               
                  10.82.11.00
               
               
                  Kakaová hmota (kromě obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.82.12
                  
               
               
                  
                     Kakaové máslo, kakaový tuk a olej
                  
               
            
            
               
                  10.82.12.00
               
               
                  Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.82.13
                  
               
               
                  
                     Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
                  
               
            
            
               
                  10.82.13.00
               
               
                  Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.82.14
                  
               
               
                  
                     Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
                  
               
            
            
               
                  10.82.14.00
               
               
                  Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.82.21
                  
               
               
                  
                     Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení
                  
               
            
            
               
                  10.82.21.30
               
               
                  Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách > 2 kg nebo v tekutém stavu, ve formě pasty, prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kakaového másla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.21.50
               
               
                  Čokoládové mléčné drobky v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kakaového másla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.21.70
               
               
                  Čokoládová poleva s přísadou aromatických přípravků v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % kakaového másla
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.21.90
               
               
                  Potravinové výrobky v balení > 2 kg obsahující < 18 % kakaového másla (kromě čokoládové polevy s přísadou aromatických přípravků, čokoládových mléčných drobků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.82.22
                  
               
               
                  
                     Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení
                  
               
            
            
               
                  10.82.22.33
               
               
                  Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, plněné (včetně krémem, likérem nebo ovocnou pastou; kromě čokoládových sušenek)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.35
               
               
                  Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů (kromě plněných, čokoládových sušenek)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.39
               
               
                  Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách (kromě plněných, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů, čokoládových sušenek)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.43
               
               
                  Čokoládové bonbony (včetně pralinek) obsahující alkohol (kromě v blocích, tabulkách nebo tyčinkách)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.45
               
               
                  Čokoládové bonbony (kromě obsahujících alkohol, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.53
               
               
                  Čokoládové cukrovinky plněné (kromě v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, čokoládových sušenek a čokolád)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.55
               
               
                  Čokoládové cukrovinky (kromě plněných, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, čokoládových sušenek a čokolád)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.60
               
               
                  Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, s obsahem kakaa (včetně čokoládového nugátu, kromě bílé čokolády)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.70
               
               
                  Čokoládové pasty (pomazánky)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.80
               
               
                  Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.22.90
               
               
                  Potravinové přípravky s obsahem kakaa (s výjimkou kakaové pasty, másla, prášku, bloků, tabulek, tyčinek, tekutých, past, prášků, granulí a jiné formy, v balení > 2 kg, na výrobu nápojů, čokoládových past)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.82.23
                  
               
               
                  
                     Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
                  
               
            
            
               
                  10.82.23.10
               
               
                  Žvýkací guma
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.20
               
               
                  Lékořicové pečivo, bloky, tyčinky a pastilky obsahující > 10 % hmotnosti sacharózy, avšak neobsahující jiné látky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.30
               
               
                  Bílá čokoláda
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.53
               
               
                  Cukrovinkové pasty v balení o čisté hmotnosti ≥ 1 kg (včetně marcipánu, fondánu, nugátu a mandlové pasty)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.55
               
               
                  Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli sestávající zejména z cukru a aromatických složek (kromě pastilek nebo dropsů s aromatickými složkami s léčivými vlastnostmi)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.63
               
               
                  Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé (včetně mandlí v cukru)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.65
               
               
                  Cukrovinky gumovité a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek (kromě žvýkacích gum)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.73
               
               
                  Tvrdé bonbony plněné nebo neplněné
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.75
               
               
                  Karamely a podobné cukrovinky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.83
               
               
                  Cukrovinky – komprimáty (včetně ústních pastilek)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.82.23.90
               
               
                  Cukrovinky na bázi cukru, j. n.
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.82.24
                  
               
               
                  
                     Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem
                  
               
            
            
               
                  10.82.24.00
               
               
                  Máčené, glazované nebo kandované ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.83
                  
               
               
                  
                     Zpracování čaje a kávy
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.83.11
                  
               
               
                  
                     Káva bez kofeinu nebo pražená
                  
               
            
            
               
                  10.83.11.30
               
               
                  Nepražená káva bez kofeinu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.83.11.50
               
               
                  Pražená káva s kofeinem
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.83.11.70
               
               
                  Pražená káva bez kofeinu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.83.12
                  
               
               
                  
                     Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy nebo kávové náhražky; kávové slupky a pulpy
                  
               
            
            
               
                  10.83.12.10
               
               
                  Kávové náhražky obsahující kávu
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.83.12.40
               
               
                  Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.83.12.70
               
               
                  Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.83.13
                  
               
               
                  
                     Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 3 kg
                  
               
            
            
               
                  10.83.13.00
               
               
                  Čaj v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 3 kg
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.83.14
                  
               
               
                  
                     Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté
                  
               
            
            
               
                  10.83.14.00
               
               
                  Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.83.15
                  
               
               
                  
                     Bylinné čaje
                  
               
            
            
               
                  10.83.15.00 z
               
               
                  Bylinné čaje
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.84
                  
               
               
                  
                     Výroba koření a aromatických výtažků
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.84.11
                  
               
               
                  
                     Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
                  
               
            
            
               
                  10.84.11.30
               
               
                  Vinný ocet
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.84.11.90
               
               
                  Ocet a jeho náhražky nevyrobené z vína
               
               
                  l
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.84.12
                  
               
               
                  
                     Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice
                  
               
            
            
               
                  10.84.12.10
               
               
                  Sójová omáčka
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.84.12.30
               
               
                  Kečup a jiné omáčky z rajčat
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.84.12.53
               
               
                  Hořčičná mouka
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.84.12.55
               
               
                  Hotová hořčice
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.84.12.70
               
               
                  Omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro ochucení (kromě sójové omáčky, kečupu, jiných omáček z rajčat, hořčičné mouky a hotové hořčice)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.84.30
                  
               
               
                  
                     Potravinářská sůl
                  
               
            
            
               
                  10.84.30.00
               
               
                  Sůl vhodná k lidskému požívání
               
               
                  kg
               
               
                  T
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.85
                  
               
               
                  
                     Výroba hotových pokrmů
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.85.11
                  
               
               
                  
                     Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve
                  
               
            
            
               
                  10.85.11.00 z
               
               
                  Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.85.12
                  
               
               
                  
                     Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů
                  
               
            
            
               
                  10.85.12.00 z
               
               
                  Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.85.13
                  
               
               
                  
                     Hotové pokrmy ze zeleniny
                  
               
            
            
               
                  10.85.13.00 z
               
               
                  Hotové pokrmy ze zeleniny
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.85.14
                  
               
               
                  
                     Hotové pokrmy z těstovin
                  
               
            
            
               
                  10.85.14.10
               
               
                  Těstoviny nadívané masem, rybou, sýrem nebo jinými nádivkami v jakémkoli poměru, též vařené
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.85.14.30
               
               
                  Těstoviny sušené, nesušené, zmrazené a těstovinové výrobky (včetně připravených jídel) (kromě nevařených, nadívaných těstovin)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.85.19
                  
               
               
                  
                     Ostatní hotové pokrmy
                  
               
            
            
               
                  10.85.19.10 z
               
               
                  Ostatní hotové pokrmy, včetně zmrazené pizzy, kromě čerstvé pizzy
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.86
                  
               
               
                  
                     Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.86.10
                  
               
               
                  
                     Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny
                  
               
            
            
               
                  10.86.10.10
               
               
                  Homogenizované přípravky z masa, masových drobů nebo krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků z masa; potravinových přípravků na bázi těchto výrobků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.86.10.30
               
               
                  Homogenizovaná zelenina (kromě zmrazené, konzervované octem nebo kyselinou octovou)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.86.10.50
               
               
                  Homogenizované džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.86.10.60
               
               
                  Homogenizované směsi potravinových přípravků pro dětskou výživu nebo dietní účely upravené pro maloobchodní prodej, v balení ≤ 250 g
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.86.10.70
               
               
                  Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej (kromě homogenizovaných směsí potravinových přípravků)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.89
                  
               
               
                  
                     Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.89.11
                  
               
               
                  
                     Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny
                  
               
            
            
               
                  10.89.11.00
               
               
                  Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.89.12
                  
               
               
                  
                     Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách čerstvá nebo konzervovaná; vaječný albumin
                  
               
            
            
               
                  10.89.12.30
               
               
                  Vaječné výrobky čerstvé, sušené, vařené v páře nebo ve vodě, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované (kromě albuminu, ve skořápkách)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.89.12.50
               
               
                  Vaječný albumin
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.89.13
                  
               
               
                  
                     Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva
                  
               
            
            
               
                  10.89.13.34
               
               
                  Pekařské droždí
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.89.13.39
               
               
                  Živé kvasinky (kromě pekařského droždí)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.89.13.50
               
               
                  Neživé kvasinky a jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.89.13.70
               
               
                  Hotové prášky do pečiva
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.89.14
                  
               
               
                  
                     Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých
                  
               
            
            
               
                  10.89.14.00
               
               
                  Výtažky a šťávy z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.89.16
                  
               
               
                  
                     Hotové potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, jako jsou sendviče a čerstvá pizza
                  
               
            
            
               
                  10.89.16.00 z
               
               
                  Potraviny podléhající rychlé zkáze včetně čerstvé pizzy, sendvičů
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.89.17
                  
               
               
                  
                     Doplňky stravy určené k lidské spotřebě
                  
               
            
            
               
                  10.89.17.00 z
               
               
                  Výživové doplňky (výrobky k lidské spotřebě určené k dodání živin)
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.89.19
                  
               
               
                  
                     Různé potravinářské výrobky j. n.
                  
               
            
            
               
                  10.89.19.10
               
               
                  Karamel
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.89.19.25
               
               
                  Sladový výtažek
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.89.19.30
               
               
                  Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu atd.
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.89.19.35
               
               
                  Bílkovinné koncentráty a cukerné sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviv
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.89.19.50 z
               
               
                  Ostatní potravinářské výrobky j. n.
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.91
                  
               
               
                  
                     Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
                  
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.91.10
                  
               
               
                  
                     Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
                  
               
            
            
               
                  10.91.10.10 z
               
               
                  Premixy pro hospodářská zvířata
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.91.10.33 z
               
               
                  Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): prasata
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.91.10.35 z
               
               
                  Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): skot
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.91.10.37 z
               
               
                  Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): drůbež
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.91.10.39 z
               
               
                  Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): j. n.
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CPA: 10.91.20
                  
               
               
                  
                     Moučka a pelety z vojtěšky
                  
               
            
            
               
                  10.91.20.00
               
               
                  Moučka a pelety z vojtěšky
               
               
                  kg
               
               
                  S
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     NACE: 10.92