Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/2153 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2153/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 304/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2153
   ze dne 20. listopadu 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tomu, že Ruská federace uspořádala v nezákonně anektovaném městě Sevastopol dne 10. září 2017 volby gubernátorů, se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 měla být doplněna jedna osoba.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňuje osoba uvedená v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         M. REPS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam osob podle článku 1
      
      
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
               
               
                  
                     „161.
                  
                  
                     Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV
                     (Дмитрий Владимирович Овсянников)
                  
                  
                     Datum narození: 21.2.1977
                     Místo narození: Omsk, SSSR
                  
                  
                     „Gubernátor Sevastopolu“.
                     Ovsjannikov byl ve volbách dne 10. září 2017 uspořádaných Ruskou federací v nezákonně anektovaném městě Sevastopol zvolen „gubernátorem Sevastopolu“.
                     Dne 28. července 2016 jej prezident Putin jmenoval úřadujícím „gubernátorem Sevastopolu“. Ve své funkci usiloval o další začlenění nezákonně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace a jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                     V roce 2017 učinil veřejná prohlášení na podporu nezákonné anexe Krymu a Sevastopolu a v den výročí nezákonného „krymského referenda“ vyznamenal veterány tzv. „jednotek domobrany“, jež usnadnily rozmístění ruských sil na Krymském poloostrově před jeho nezákonnou anexí Ruskou federací, a vyzval k učinění Sevastopolu jižním hlavním městem Ruské federace.
                  
                  
                     21.11.2017“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.