Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2157 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 211/2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2157/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 304/21
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2157
   ze dne 16. listopadu 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 211/2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení určitého zboží.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 211/2012 (3) byl výrobek sestávající ze směsi ethylalkoholu (70 % hmotnostních) a benzinu (motorový benzin) vyhovujícího normě EN 228 (30 % hmotnostních) zařazen do kódu KN 2207 20 00.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 626/2014 (4) Komise zavedla doplňkovou poznámku 12 ke kapitole 22 druhé části kombinované nomenklatury. Důvody pro zařazení dotčeného výrobku prováděcím nařízením (EU) č. 211/2012 do kódu KN 2207 20 00 by měly být v souladu s pravidly stanovenými v uvedené doplňkové poznámce, aby se zabránilo případným rozdílům v sazebním zařazení specifických směsí ethylalkoholu s ostatními látkami a aby se zajistilo jednotné uplatňování kombinované nomenklatury v Unii. Z popisu výrobku uvedeného v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 211/2012 by mělo rovněž jasně vyplývat, že výrobek je používán jako surovina k výrobě paliv pro motorová vozidla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 211/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 211/2012 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 211/2012 ze dne 12. března 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 73, 13.3.2012, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 626/2014 ze dne 10. června 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 26).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Popis zboží
                     
                     
                        Zařazení (kód KN)
                     
                     
                        Odůvodnění
                     
                  
                  
                     
                        (1)
                     
                     
                        (2)
                     
                     
                        (3)
                     
                  
                  
                     
                        Výrobek má toto složení (v % hmotnostních):
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    ethylalkohol
                                 
                                 
                                    70
                                 
                              
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    benzin (motorový benzin) vyhovující normě EN 228
                                 
                                 
                                    30
                                 
                              
                           
                        
                        Výrobek je používán jako surovina k výrobě paliv pro motorová vozidla.
                        Přepravuje se ve velkých množstvích.
                     
                     
                        2207 20 00
                     
                     
                        Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na doplňkové poznámce 12 ke kapitole 22 a na znění kódů KN 2207  a 2207 20 00 .
                        Výrobek je směs ethylalkoholu a benzinu (motorového benzinu). Procentní zastoupení benzinu (motorového benzinu) ve výrobku jej činí nezpůsobilým k lidskému požívání, avšak nebrání jeho použití k průmyslovým účelům (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 2207 , čtvrtý odstavec).
                        Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu KN 2207 20 00  jako denaturovaný ethylalkohol.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.