Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2159 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2159/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 304/45
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2159
   ze dne 20. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (1), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V příloze nařízení Komise (EU) č. 255/2010 (2) se odkazuje na předpisy stanovené v příloze 11 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“), konkrétně pak na 13. vydání z července 2001 zahrnující změnu č. 49. Dne 10. listopadu 2016 Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) přílohu 11 Chicagské úmluvy změnila, aby do ní byla zahrnuta změna č. 50 A.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V příloze nařízení (EU) č. 255/2010 se také odkazuje na předpisy stanovené v Postupech ICAO pro letové navigační služby – uspořádání letového provozu (PANS-ATM, dokument 4444), konkrétně pak na 15. vydání z roku 2007 zahrnující změnu č. 6. Dne 10. listopadu 2016 organizace ICAO dokument 4444 pozměnila, aby do něho byla zapracována změna č. 7 A.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Odkazy v nařízení (EU) č. 255/2010 na přílohu 11 Chicagské úmluvy a na dokument 4444 organizace ICAO by proto nyní měly být aktualizovány, aby byly tyto změny zohledněny, a členské státy tak mohly plnit své mezinárodní právní závazky a byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EU) č. 255/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze nařízení (EU) č. 255/2010 se body 1 a 2 nahrazují tímto:
   
      
      
      
         
            
               „1.
            
            
               Hlava 3 odst. 3.7.5 (Uspořádání toku letového provozu) přílohy 11 Chicagské úmluvy – Letové provozní služby (14. vydání – červenec 2016, zahrnující změnu č. 50 A).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               Hlava 3 (Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu) dokumentu 4444 předpisů ICAO – Postupy pro letové navigační služby – uspořádání letového provozu (PANS-ATM) (16. vydání – 2016 zahrnující změnu č. 7 A).“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.