Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2160 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2160/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 304/47
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2160
   ze dne 20. listopadu 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem pro jednotné nebe,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Bod 3 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 (2) odkazuje na předpisy stanovené v Postupech pro navigační služby – uspořádání letového provozu (PANS-ATM Doc. 4444) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), konkrétně pak na 15. vydání z roku 2007 obsahující změnu č. 6). Dne 10. listopadu 2016 organizace ICAO dokument 4444 pozměnila, aby do něho byla zapracována změna č. 7 A.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Odkazy v prováděcím nařízení (EU) č. 1079/2012 na dokument 4444 by proto měly být nyní aktualizovány, aby byla tato změna zohledněna, a členské státy tak mohly plnit své mezinárodní právní závazky a byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012 se bod 3 nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „3.
               
               
                  Oddíl 12.3.1.5 „Kanálová separace 8,33 kHz“ předpisu ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (šestnácté vydání – 2016 obsahující změnu č. 7 A).“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 320, 17.11.2012, s. 14).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.