Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2167 ze dne 5. července 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2167/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 306/2
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2167
   ze dne 5. července 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky vztahuje v jihozápadních vodách na druhy charakteristické pro daný rybolov nejpozději od 1. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Za účelem provádění povinnosti vykládky zavedlo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 (2) plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách v letech 2016–2018 na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Nizozemskem a Portugalskem v roce 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko. Dne 2. ledna 2017 předložily tyto členské státy Komisi po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody nové společné doporučení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nové společné doporučení doplňuje plán výmětů stanovený nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 a týká se rybolovu tkaničnice tmavé v divizích ICES (Mezinárodní rady pro průzkum moří) VIIIa, IX a X a v oblasti CECAF (Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) 34.1.2 a růžichy šedé v divizi ICES IX.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Uvedené opatření navržené ve společném doporučení je v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, a může být tudíž zahrnuto do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V novém společném doporučení se navrhuje, aby se výjimka z povinnosti vykládky vztahovala na tkaničnici tmavou ulovenou pomocí hlubinných nástražných dlouhých lovných sítí v divizích ICES VIIIa, IX a X a v oblasti CECAF 34.1.2, jelikož stávající vědecká doporučení poukazují na nízkou četnost zaznamenaného výskytu (a počet jedinců), přičemž se zohledňují vlastnosti zařízení pro lov tohoto druhu, rybolovné postupy a ekosystém. ICES ve svém hodnocení došla k závěru, že lze předpokládat nulové nebo zanedbatelné výměty pro účely většiny posouzení, protože úmrtnost výmětů je způsobena především predací tkaničnice tmavé zachycené na háček žraloky a kytovci a je relativně nízká ve srovnání s vykládkami. S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto Komise akceptuje navrhovanou výjimku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V novém společném doporučení se také navrhuje, aby se výjimka z povinnosti vykládky vztahovala na růžichu šedou v podoblasti ICES IX, protože členské státy jsou toho názoru, že vědecká doporučení naznačují možnou vysokou míru přežití. K prokázání výše uvedeného je nicméně zapotřebí provést nové studie a o výjimce lze uvažovat v budoucnu, až dotčené členské státy předloží Komisi údaje z probíhajících testů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Příloha nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 by měla být změněna z důvodu jasnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související ekonomické činnosti a plánování rybolovného období pro rybářská plavidla Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se začít používat od 1. ledna 2017, jakožto výjimka z obecného pravidla, z důvodu pozdního předložení společného doporučení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 33).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            
               Druhy rybolovu, na něž se vztahuje povinnost vykládky
            
            1.   Rybolov jazyka obecného (Solea solea)
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Rybolovné oblasti
                     
                     
                        Kód lovného zařízení
                     
                     
                        Popis lovného zařízení
                     
                     
                        Velikost ok
                     
                     
                        Druhy, které mají být vyloženy
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES VIIIa, b, d a e
                     
                     
                        OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX
                     
                     
                        všechny vlečné sítě pro lov při dně
                     
                     
                        velikost ok mezi 70 a 100 mm
                     
                     
                        všechny úlovky jazyka obecného
                     
                  
                  
                     
                        TBB
                     
                     
                        všechny vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku plavidla
                     
                     
                        velikost ok mezi 70 a 100 mm
                     
                  
                  
                     
                        GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
                     
                     
                        všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě
                     
                     
                        velikost ok nejméně 100 mm
                     
                  
               
            
            
               
            
            2.   Rybolov jazyka obecného (Solea solea) a platýse evropského (Pleuronectes platessa)
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Rybolovné oblasti
                     
                     
                        Kód lovného zařízení
                     
                     
                        Popis lovného zařízení
                     
                     
                        Velikost ok
                     
                     
                        Druhy, které mají být vyloženy
                     
                  
                  
                     
                        ICES divize IXa
                     
                     
                        GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
                     
                     
                        všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě
                     
                     
                        velikost ok nejméně 100 mm
                     
                     
                        všechny úlovky jazyka obecného a platýse evropského
                     
                  
               
            
            
               
            
            3.   Rybolov štikozubce obecného (Merluccius merluccius)
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Rybolovné oblasti
                     
                     
                        Kód lovného zařízení
                     
                     
                        Popis lovného zařízení
                     
                     
                        Velikost ok
                     
                     
                        Druhy, které mají být vyloženy
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES VIIIa, b, d a e
                     
                     
                        OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV
                     
                     
                        všechny vlečné sítě pro lov při dně a nevody
                     
                     
                        velikost ok nejméně 100 mm
                     
                     
                        všechny úlovky štikozubce obecného
                     
                  
                  
                     
                        LL, LLS
                     
                     
                        všechny dlouhé lovné šňůry
                     
                     
                        všechny
                     
                  
                  
                     
                        GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN
                     
                     
                        všechny tenatové sítě
                     
                     
                        velikost ok nejméně 100 mm
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES VIIIc a IXa
                     
                     
                        OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV
                     
                     
                        všechny vlečné sítě pro lov při dně a nevody
                     
                     
                        plavidla, která splňují následující kumulativní kritéria:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    používají oka o velikosti nejméně 70 mm
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    celkové vykládky štikozubce obecného v období 2014/15 (1) tvoří: více než 5 % všech vyložených druhů a více než 5 metrických tun
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        všechny úlovky štikozubce obecného
                     
                  
                  
                     
                        GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN
                     
                     
                        všechny tenatové sítě
                     
                     
                        velikost ok mezi 80 a 99 mm
                     
                  
                  
                     
                        LL, LLS
                     
                     
                        všechny dlouhé lovné šňůry
                     
                     
                        háček je větší než 3,85 cm +/– 1,15 cm na délku a 1,6 cm +/– 0,4 cm na šířku
                     
                  
               
            
            
               
            
            4.   Rybolov ďasovitých (Lophiidae)
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Rybolovné oblasti
                     
                     
                        Kód lovného zařízení
                     
                     
                        Popis lovného zařízení
                     
                     
                        Velikost ok
                     
                     
                        Druhy, které mají být vyloženy
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES VIIIa, b, d a e
                     
                     
                        GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN
                     
                     
                        všechny tenatové sítě
                     
                     
                        velikost ok nejméně 200 mm
                     
                     
                        všechny úlovky ďasovitých
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES VIIIc a IXa
                     
                     
                        GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN
                     
                     
                        všechny tenatové sítě
                     
                     
                        velikost ok nejméně 200 mm
                     
                     
                        všechny úlovky ďasovitých
                     
                  
               
            
            
               
            
            5.   Rybolov humra severského (Nephrops norvegicus)
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Rybolovné oblasti
                     
                     
                        Kód lovného zařízení
                     
                     
                        Popis lovného zařízení
                     
                     
                        Velikost ok
                     
                     
                        Druhy, které mají být vyloženy
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES VIIIa, b, d a e (pouze v rámci funkčních jednotek)
                     
                     
                        OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX
                     
                     
                        všechny vlečné sítě pro lov při dně
                     
                     
                        velikost ok nejméně 70 mm
                     
                     
                        všechny úlovky humra severského
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES VIIIc a IXa (pouze v rámci funkčních jednotek)
                     
                     
                        OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX/TB
                     
                     
                        všechny vlečné sítě pro lov při dně
                     
                     
                        velikost ok nejméně 70 mm
                     
                     
                        všechny úlovky humra severského
                     
                  
               
            
            
               
            
            6.   Rybolov tkaničnice tmavé (Aphanopus carbo)
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Rybolovné oblasti
                     
                     
                        Kód lovného zařízení
                     
                     
                        Popis lovného zařízení
                     
                     
                        Velikost ok
                     
                     
                        Druhy, které mají být vyloženy
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES VIIIc, IX, X a oblast CECAF 34.1.2
                     
                     
                        LLS, DWS
                     
                     
                        hlubinné nástražné dlouhé lovné šňůry
                     
                     
                        —
                     
                     
                        všechny úlovky tkaničnice tmavé
                     
                  
               
            
            
               
            
            7.   Rybolov růžichy šedé (Pagellus bogaraveo)
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Rybolovné oblasti
                     
                     
                        Kód lovného zařízení
                     
                     
                        Popis lovného zařízení
                     
                     
                        Velikost ok
                     
                     
                        Druhy, které mají být vyloženy
                     
                  
                  
                     
                        divize ICES IX
                     
                     
                        LLS, DWS
                     
                     
                        hlubinné nástražné dlouhé lovné šňůry
                     
                     
                        háček je větší než 3,95 cm na délku a 1,65 cm na šířku
                     
                     
                        všechny úlovky růžichy šedé
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  Referenční období bude následně aktualizováno pro další roky. Pro rok 2018 bude referenčním obdobím rok 2015 a 2016 a pro rok 2019 bude referenčním obdobím rok 2016 a 2017.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.