Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2168 ze dne 20. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2168/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 306/6
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2168
   ze dne 20. září 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 75 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3), pokud jde o obchodní normy pro vejce. V bodě 1 přílohy II nařízení (ES) č. 589/2008 jsou konkrétně určeny minimální požadavky na „vejce od nosnic ve volném výběhu“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1308/2013 nahradilo nařízení (ES) č. 1234/2007 a svěřuje Komisi pravomoc přijímat v této oblasti akty v přenesené pravomoci v souladu s jeho článkem 227.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V bodě 1 písm. a) přílohy II nařízení (ES) č. 589/2008 je stanovena výjimka pro uvádění vajec na trh pod označením „vejce od nosnic ve volném výběhu“ v případech omezeného přístupu nosnic k venkovním volným výběhům v důsledku omezení přijatých podle právních předpisů Unie, včetně veterinárních omezení na ochranu zdraví lidí a zvířat, avšak na dobu nejvýše dvanácti týdnů. V návaznosti na vážná ohniska influenzy ptáků v Unii se jeví jako nezbytné stanovit výjimku na delší období a dále vyjasnit pravidla tak, aby byla v celé Unii uplatňována jednotně, zejména pokud jde o to, kdy doba, po kterou výjimka platí, začíná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 589/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se zajistilo okamžité provádění tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 589/2008 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Minimální požadavky na systémy chovu pro různé způsoby chovu nosnic
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  „Vejce od nosnic ve volném výběhu“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují minimálně podmínky stanovené v článku 4 směrnice 1999/74/ES (1).
                  Zejména musí být splněny tyto podmínky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              nosnice musí mít během dne neomezený přístup k venkovnímu volnému výběhu. Tento požadavek však nebrání producentovi, aby omezil přístup k těmto výběhům na omezenou dobu v dopoledních hodinách v souladu se správnými zemědělskými postupy, včetně správných chovatelských postupů.
                              Vyžadují-li opatření přijatá podle právních předpisů Unie omezení přístupu nosnic k venkovním volným výběhům za účelem ochrany zdraví lidí či zvířat, lze vejce navzdory tomuto omezení uvádět na trh jako „vejce od nosnic ve volném výběhu“, a sice za předpokladu, že nosnicím nebyl přístup do venkovních volných výběhů omezen nepřetržitě po dobu více než šestnácti týdnů. Tato maximální doba začíná běžet ode dne, kdy byl předmětné skupině nosnic vysazených v tentýž čas přístup do venkovních volných výběhů skutečně omezen;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              venkovní volné výběhy, do kterých mají nosnice přístup, musí být převážně pokryty vegetací a nesmí se používat k jiným účelům, s výjimkou použití jako sadu, zalesněné plochy či pastviny, pokud toto použití povolí příslušné orgány;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              maximální hustota osazení ve venkovních volných výbězích nesmí být v žádném okamžiku vyšší než 2 500 nosnic na hektar plochy dostupné nosnicím, neboli jedna nosnice na 4 m2. Avšak pokud je pro jednu nosnici dostupných alespoň 10 m2, pokud se používá rotace a nosnice mají během celého života hejna stejný přístup na celou plochu, musí být v každé používané ohradě neustále k dispozici nejméně 2,5 m2 na každou nosnici;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              hranice venkovního volného výběhu nesmí být od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy vzdálena více než 150 m. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy za předpokladu, že na ploše celého venkovního volného výběhu je podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 písm. b) podbodu ii) směrnice 1999/74/ES rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  „Vejce od nosnic v halách“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují minimálně podmínky stanovené v článku 4 směrnice 1999/74/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  „Vejce od nosnic v klecích“ musí pocházet ze systémů chovu, které splňují minimálně:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              podmínky stanovené v článku 5 směrnice 1999/74/ES, a to do 31. prosince 2011, nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              podmínky stanovené v článku 6 směrnice 1999/74/ES.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Členské státy mohou v případě bodů 1 a 2 této přílohy povolit výjimky u chovů drůbeže s počtem nosnic menším než 350 nebo u plemenných chovů nosnic, pokud jde o povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. d) druhé větě a písm. e), v čl. 4 odst. 1 bodě 2, v čl. 4 odst. 1 bodě 3 písm. a) podbodě i) a písm. b) podbodě i) směrnice 1999/74/ES.
               
            
         
      
      
      
         (1)  Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.