Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2169/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 306/9
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2169
   ze dne 21. listopadu 2017
   o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/1952 stanoví společný rámec pro tvorbu srovnatelných evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1952 by členské státy měly předávat statistické údaje v elektronické podobě, aby odpovídaly příslušnému technickému formátu, který stanoví Komise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Iniciativa pro výměnu statistických údajů a metadat (SDMX) stanoví statistické a technické standardy pro výměnu oficiálních statistik. Komise (Eurostat) by proto měla v rámci Evropského statistického systému, za úzké spolupráce s členskými státy, stanovit technický formát v souladu s těmito standardy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Údaje o cenách zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii se Eurostatu poskytnou prostřednictvím jediného kontaktního místa, aby Komise (Eurostat) mohla tyto údaje převzít elektronickými prostředky.
   Článek 2
   Struktura, která se použije pro předání údajů Komisi (Eurostatu), je stanovena v přílohách.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Struktura pro předávání statistických údajů o cenách zemního plynu
      
      Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:
      
         
            Obecné informace
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Země
               
               
                  Název vykazující země
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Organizace
               
               
                  Název vykazující organizace
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Kontaktní osoba
               
               
                  Jméno pracovníka odpovědného za vykazování
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  E-mailová adresa:
               
               
                  E-mailová adresa pracovníka odpovědného za vykazování
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Rok
               
               
                  Referenční rok pro údaje (2017, 2018 atd.)
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Pololetí
               
               
                  První nebo druhé
               
               
                  Pololetně
               
            
         
      
      Pro každé spotřebitelské pásmo se předávají položky v kolonce „Pole“ v tabulkách 1, 2 a 4.
      Pásma pro zákazníky v domácnostech:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo D1 (nízká spotřeba): roční spotřeba nižší než 20 GJ,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo D2 (střední spotřeba): roční spotřeba 20 GJ nebo více, ale nižší než 200 GJ,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo D3 (vysoká spotřeba): roční spotřeba 200 GJ nebo více.
               
            
         
      
      Pásma pro zákazníky mimo domácnosti:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo I1: roční spotřeba nižší než 1 000 GJ,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo I2: roční spotřeba 1 000 GJ nebo více, ale nižší než 10 000 GJ,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo I3: roční spotřeba 10 000 GJ nebo více, ale nižší než 100 000 GJ,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo I4: roční spotřeba 100 000 GJ nebo více, ale nižší než 1 000 000 GJ,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo I5: roční spotřeba 1 000 000 GJ nebo více, ale nižší než 4 000 000 GJ,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo I6: roční spotřeba 4 000 000 GJ nebo více.
               
            
         
      
      Údaje v tabulce 3 se uvádějí jako průměry pokrývající všechna spotřebitelská pásma.
      
         
            Tabulka 1: Hlavní cenové úrovně
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Status důvěrnosti
               
               
                   
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Cena bez daní
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Tato cenová úroveň zahrnuje pouze složku energie a dodávky a síťovou složku.
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Cena bez DPH a jiných vratných daní
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a daně, poplatky a odvody považované za nevratné pro konečné zákazníky mimo domácnosti. V případě zákazníků v domácnostech zahrnuje tato cenová úroveň složku energie a síťovou složku a daně, poplatky a odvody, avšak nezahrnuje DPH.
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Cena včetně všech daní (vratných i nevratných) a DPH
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a všechny vratné i nevratné daně, poplatky a odvody včetně DPH.
               
               
                  Pololetně
               
            
         
      
      Hodnoty se uvádějí v národní měně za gigajoule (spalné teplo).
      Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.
      
         
            Tabulka 2: Podrobné členění cen na složky a dílčí složky
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Status důvěrnosti
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Cena energie a dodávky
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Tato složka zahrnuje komoditní cenu zemního plynu zaplacenou dodavatelem nebo cenu zemního plynu v místě vstupu do přepravní soustavy, včetně těchto případných nákladů odběratele: nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu konečným spotřebitelům.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Cena sítě
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Cena sítě zahrnuje tyto náklady odběratele: sazby za přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, síťové náklady, náklady na poprodejní služby, náklady na systémové služby a náklady na pronájem měřidla a měřicí náklady.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Daň z přidané hodnoty
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daň z přidané hodnoty ve smyslu směrnice Rady 2006/112/ES (1).
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Daně za obnovitelné zdroje
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daně, poplatky nebo odvody související s podporou energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností a kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (KVET).
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Daně z kapacity
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daně, poplatky nebo odvody související se strategickými zásobami, platbami za kapacitu a energetickou bezpečností; daně z distribuce zemního plynu; uvízlé náklady a odvody na financování energetických regulačních orgánů nebo tržních subjektů a provozovatelů soustav.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Ekologické daně
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daně, poplatky nebo odvody související s kvalitou ovzduší nebo sloužící k jiným environmentálním účelům; daně z emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Ostatní daně
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Všechny ostatní daně, poplatky nebo odvody nezahrnuté v žádné z předcházejících čtyř kategorií: podpora na dálkové vytápění; místní nebo regionální poplatky; kompenzace za dodávky do odlehlých lokalit; koncesní poplatky spojené s licencemi a poplatky za využívání půdy a veřejného či soukromého majetku pro sítě či jiná zařízení.
               
               
                  Ročně
               
            
         
      
      Referenční období pro všechny složky a všechny dílčí složky je jeden rok.
      Hodnoty se uvádějí v národní měně za gigajoule (GJ) na základě hodnoty spalného tepla (GCV).
      Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.
      
         
            Tabulka 3: Náklady na síť
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Status důvěrnosti
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Přepravní náklady
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v procent. vyjádření
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Distribuční náklady
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v procentech
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.
               
               
                  Ročně
               
            
         
      
      Referenční období pro přepravní a distribuční náklady je jeden rok.
      Hodnoty se uvádějí v procentech.
      Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.
      
         
            Tabulka 4: Objemy spotřeby
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Status důvěrnosti
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Objemy spotřeby
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v procentech
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Relativní podíl zemního plynu v každém spotřebitelském pásmu na základě celkového objemu, na nějž se ceny vztahují.
               
               
                  Ročně
               
            
         
      
      Referenční období pro objemy spotřeby je jeden rok.
      Hodnoty se uvádějí v procentech.
      Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.
      
      
         (1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Struktura pro předávání statistických údajů o cenách elektřiny
      
      Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:
      
         
            Obecné informace
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Země
               
               
                  Název vykazující země
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Organizace
               
               
                  Název vykazující organizace
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Kontaktní osoba
               
               
                  Jméno pracovníka odpovědného za vykazování
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  E-mailová adresa:
               
               
                  E-mailová adresa pracovníka odpovědného za vykazování
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Rok
               
               
                  Referenční rok pro údaje (2017, 2018 atd.)
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Pololetí
               
               
                  První nebo druhé
               
               
                  Pololetně
               
            
         
      
      Pro každé spotřebitelské pásmo se předávají položky v kolonce „Pole“ v tabulkách 1, 2 a 4.
      Pásma pro zákazníky v domácnostech:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo DA (velmi nízká spotřeba): roční spotřeba nižší než 1 000 kWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo DB (nízká spotřeba): roční spotřeba 1 000 kWh nebo více, ale nižší než 2 500 kWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo DC (střední spotřeba): roční spotřeba 2 500 kWh nebo více, ale nižší než 5 000 kWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo DD (vysoká spotřeba): roční spotřeba 5 000 kWh nebo více, ale nižší než 15 000 kWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo DE (velmi vysoká spotřeba): roční spotřeba 15 000 kWh nebo více.
               
            
         
      
      Pásma pro zákazníky mimo domácnosti:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo IA: roční spotřeba nižší než 20 MWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo IB: roční spotřeba 20 MWh nebo více, ale nižší než 500 MWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo IC: roční spotřeba 500 MWh nebo více, ale nižší než 2 000 MWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo ID: roční spotřeba 2 000 MWh nebo více, ale nižší než 20 000 MWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo IE: roční spotřeba 20 000 MWh nebo více, ale nižší než 70 000 MWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo IF: roční spotřeba 70 000 MWh nebo více, ale nižší než 150 000 MWh,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pásmo IG: roční spotřeba 150 000 MWh nebo více.
               
            
         
      
      Údaje v tabulce 3 se uvádějí jako průměry pokrývající všechna spotřebitelská pásma.
      
         
            Tabulka 1: Hlavní cenové úrovně
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Status důvěrnosti
               
               
                   
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Cena bez daní
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Tato cenová úroveň zahrnuje pouze složku energie a dodávky a síťovou složku.
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Cena bez DPH a jiných vratných daní
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a daně, poplatky a odvody považované za nevratné pro konečné zákazníky mimo domácnosti. V případě zákazníků v domácnostech zahrnuje tato cenová úroveň složku energie a síťovou složku a daně, poplatky a odvody, avšak nezahrnuje DPH.
               
               
                  Pololetně
               
            
            
               
                  Ceny včetně všech daní (vratných i nevratných) a DPH
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a všechny vratné i nevratné daně, poplatky a odvody včetně DPH.
               
               
                  Pololetně
               
            
         
      
      Ceny se uvádějí v národní měně za kilowatthodinu (kWh).
      Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.
      
         
            Tabulka 2: Podrobné členění cen na složky a dílčí složky
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Status důvěrnosti
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Cena energie a dodávky
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Složka celkové ceny, která se týká energie a dodávky, bez daní.
                  Tato složka zahrnuje tyto náklady odběratele: výrobu, akumulaci, vyrovnávání, náklady na dodanou energii, služby zákazníkům, poprodejní správu a jiné náklady na dodávku.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Cena sítě
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Složka celkové ceny, která se týká ceny sítě, bez daní.
                  Cena sítě zahrnuje tyto náklady odběratele: sazby za přenos a distribuci, ztráty při přenosu a distribuci, síťové náklady, náklady na poprodejní služby, náklady na systémové služby a náklady na pronájem měřidla a měřicí náklady.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Daň z přidané hodnoty
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daň z přidané hodnoty ve smyslu směrnice 2006/112/ES.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Daně za obnovitelné zdroje
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daně, poplatky nebo odvody spojené s podporou energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností a KVET.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Daně z kapacity
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daně, poplatky nebo odvody související s platbami za kapacitu, energetickou bezpečností a přiměřeností výrobních kapacit; daně z restrukturalizace uhelného průmyslu; daně z distribuce elektřiny; uvízlé náklady a odvody na financování energetických regulačních orgánů nebo tržních subjektů a provozovatelů soustav.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Ekologické daně
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daně, poplatky nebo odvody související s kvalitou ovzduší nebo sloužící k jiným environmentálním účelům; daně z emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Daně za jadernou energii
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Daně, poplatky nebo odvody související s odvětvím jaderné energie, včetně vyřazování jaderných zařízení z provozu, inspekcí a poplatků za jaderná zařízení.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Ostatní daně
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hodnota
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Všechny ostatní daně, poplatky nebo odvody nezahrnuté v žádné z předcházejících pěti kategorií: podpora na dálkové vytápění; místní nebo regionální poplatky; kompenzace za dodávky do odlehlých lokalit; koncesní poplatky spojené s licencemi a poplatky za využívání půdy a veřejného či soukromého majetku pro sítě či jiná zařízení.
               
               
                  Ročně
               
            
         
      
      Referenční období pro všechny složky a všechny dílčí složky je jeden rok.
      Hodnoty se uvádějí v národní měně za kilowatthodinu (kWh).
      Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.
      
         
            Tabulka 3: Náklady na síť
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Status důvěrnosti
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Náklady na přenos
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v procentech
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Průměrný relativní podíl nákladů na přenos pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl nákladů na přenos pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.
               
               
                  Ročně
               
            
            
               
                  Distribuční náklady
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v procentech
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.
               
               
                  Ročně
               
            
         
      
      Referenční období pro náklady na přenos a distribuci je jeden rok.
      Hodnoty se uvádějí v procentech.
      Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.
      
         
            Tabulka 4: Objemy spotřeby
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pole
               
               
                  Poznámky
               
               
                  Periodicita vykazování
               
            
            
               
                  Status důvěrnosti
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Objemy spotřeby
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v procentech
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              status sledování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Relativní podíl elektřiny v každém spotřebitelském pásmu na základě celkového objemu, na nějž se ceny vztahují.
               
               
                  Ročně
               
            
         
      
      Referenční období pro objemy spotřeby je jeden rok.
      Hodnoty se uvádějí v procentech.
      Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.