Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2178 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2178/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 307/14
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2178
   ze dne 22. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (dále jen „rybolov NNN“), jakož i postupy pro vytvoření seznamu Unie s těmito plavidly (dále jen „seznam Unie“). Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Seznam Unie byl sestaven v nařízení Komise (EU) č. 468/2010 (2) a následně pozměněn prováděcími nařízeními (EU) č. 724/2011 (3), (EU) č. 1234/2012 (4), (EU) č. 672/2013 (5), (EU) č. 137/2014 (6), (EU) 2015/1296 (7) a (EU) 2016/1852 (8).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na seznam Unie se podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 zařazují plavidla zařazená na seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Všechny regionální organizace pro řízení rybolovu vypracovávají a pravidelně aktualizují seznamy s plavidly NNN na základě svých předpisů (9).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008 má Komise poté, co obdrží od regionálních organizací pro řízení rybolovu seznamy rybářských plavidel, u nichž se předpokládá nebo je potvrzeno, že jsou zapojena do rybolovu NNN, aktualizovat seznam Unie. Jelikož Komise obdržela od regionálních organizací pro řízení rybolovu nové seznamy, seznam Unie by měl být nyní aktualizován.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že stejné plavidlo může být uvedeno na seznamu pod různými názvy a/nebo vlajkami podle toho, kdy bylo na seznamy regionálních organizací pro řízení rybolovu zařazeno, měl by aktualizovaný seznam Unie obsahovat tyto různé názvy a/nebo vlajky podle toho, jak jsou uváděny příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Plavidlo „Viking“ (10), které je v současnosti zařazeno na seznamu Unie, bylo vyňato ze seznamu stanoveného Komisí pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), protože jej indonéské orgány dne 14. března 2016 potopily. Uvedené plavidlo by tudíž mělo být vyňato ze seznamu Unie, navzdory skutečnosti, že dosud nebylo odstraněno ze seznamu stanoveného Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Nařízení (EU) č. 468/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část B přílohy nařízení (EU) č. 468/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22.
   
      (3)  Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 14.
   
      (4)  Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 38.
   
      (5)  Úř. věst. L 193, 16.7.2013, s. 6.
   
      (6)  Úř. věst. L 43, 13.2.2014, s. 47.
   
      (7)  Úř. věst. L 199, 29.7.2015, s. 12.
   
      (8)  Úř. věst. L 284, 20.10.2016, s. 5.
   
      (9)  Poslední aktualizace: komise CCAMLR: seznam s plavidly NNN pro roky 2016/2017 schválený na výročním zasedání CCAMLR-XXXV ve dnech 17. až 28. října 2016; organizace SEAFO: seznam plavidel NNN schválený na 13. výročním zasedání komise ve dnech 28. listopadu až 2. prosince 2016; komise ICCAT: seznam plavidel NNN pro rok 2016 schválený na 20. mimořádném zasedání komise ve dnech 14. až 21. listopadu 2016; komise IATTC: seznam pro rok 2017 schválený na 92. zasedání IATTC ve dnech 24. až 28. července 2017; komise NEAFC: část B seznamu plavidel NNN AM 2016-40 schválená na 35. výročním zasedání ve dnech 14. až 18. listopadu 2016; organizace NAFO: seznam pro rok 2016 schválený na 38. výročním zasedání ve dnech 19. až 23. září 2016; komise WCPFC: seznam plavidel NNN pro rok 2017 (s účinností od 7. února 2017) schválený na 13. pravidelném zasedání komise ve dnech 5. až 9. prosince 2016; komise IOTC: seznam plavidel NNN schválený na 21. zasedání IOTC ve dnech 22. až 26. května 2017; komise GFCM: seznam plavidel NNN pro rok 2016 schválený na 40. zasedání ve dnech 30. května až 3. června 2016; organizace SPRFMO: seznam plavidel NNN pro rok 2017 schválený na 5. zasedání komise ve dnech 18. až 22. ledna 2017.
   
      (10)  Identifikační číslo lodi podle IMO: 8713392.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Identifikační číslo lodi podle IMO (1) / Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu
               
               
                  Název plavidla (2)
                  
               
               
                  Stát vlajky nebo území vlajky (2)
                  
               
               
                  Zařazení na seznamu regionální organizace pro řízení rybolovu (2)
                  
               
            
            
               
                  20150046 [ICCAT]
               
               
                  ABUNDANT 1 [podle IOTC], YI HONG 6 [podle ICCAT] (dřívější název podle IOTC: YI HONG 06)
               
               
                  Není známo [podle ICCAT, IOTC], Bolívie [podle ICCAT]
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150042 [ICCAT]
               
               
                  ABUNDANT 12 [podle IOTC], YI HONG 106 [podle ICCAT] (dřívější název podle IOTC: YI HONG 106)
               
               
                  Bolívie [podle ICCAT], není známo [podle IOTC]
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150044 [ICCAT]
               
               
                  ABUNDANT 3 [podle IOTC], YI HONG 16 [podle ICCAT] (dřívější název podle IOTC: YI HONG 16)
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                   
               
               
                  ABUNDANT 6 (dřívější název: YI HONG 86)
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  20150043 [ICCAT]
               
               
                  ABUNDANT 9 [podle IOTC], YI HONG 116 [podle ICCAT] (dřívější název podle IOTC: YI HONG 116)
               
               
                  Bolívie [podle ICCAT], není známo [podle IOTC]
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20060010 [ICCAT]
               
               
                  ACROS No. 2
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20060009 [ICCAT]
               
               
                  ACROS No. 3
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7306570
               
               
                  ALBORAN II (dřívější název podle NAFO, NEAFC: WHITE ENTERPRISE; dřívější názvy podle SEAFO: WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR)
               
               
                  Není známo [podle NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama, Svatý Kryštof a Nevis)
               
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  7424891
               
               
                  ALDABRA (dřívější název podle CCAMLR, GFCM: OMOA I)
               
               
                  Není známo [podle CCAMLR], Tanzanie [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Tanzanie, Honduras)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  7036345
               
               
                  AMORINN (dřívější názvy podle CCAMLR, GFCM: ICEBERG II, LOME, NOEMI)
               
               
                  Není známo [podle CCAMLR, GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Togo, Belize)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  7236634
               
               
                  ANTONY (dřívější názvy podle CCAMLR: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33)
               
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Indonésie, Belize, Panama, Honduras, Venezuela)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO
               
            
            
               
                  2015001[ICCAT]
               
               
                  ANEKA 228
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  2015002[ICCAT]
               
               
                  ANEKA 228; KM.
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  7322897/20150024 [ICCAT]
               
               
                  ASIAN WARRIOR [podle CCAMLR], KUNLUN [podle ICCAT, IOTC, SEAFO], HUANG HE 22 [podle GFCM] (dřívější názvy podle CCAMLR: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; dřívější název podle ICCAT, IOTC: TAISHAN; dřívější názvy podle GFCM: SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)
               
               
                  Svatý Vincenc a Grenadiny [podle CCAMLR], Rovníková Guinea [podle ICCAT, IOTC] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Indonésie, Tanzanie, Severní Korea (KLDR), Panama, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Svatý Vincenc a Grenadiny, Uruguay)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  9037537
               
               
                  BAROON [podle CCAMLR, SEAFO], LANA [podle GFCM] (dřívější názvy podle CCAMLR: LANA, ZEUS, TRITON I; dřívější názvy podle GFCM: ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18)
               
               
                  Tanzanie [podle CCAMLR, SEAFO], není známo [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Nigérie, Mongolsko, Togo, Sierra Leone)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  BENAIAH
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                   
               
               
                  BEO HINGIS
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]
               
               
                  BHASKARA No. 10
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]
               
               
                  BHASKARA No. 9
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20060001 [ICCAT]
               
               
                  BIGEYE
               
               
                  Není známo
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20040005 [ICCAT]
               
               
                  BRAVO
               
               
                  Není známo
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]
               
               
                  CAMELOT
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC: Belize)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  CARMAL MATHA
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  6622642
               
               
                  CHALLENGE (dřívější názvy podle CCAMLR: PERSEVERANCE, MILA; dřívější názvy podle GFCM: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)
               
               
                  Není známo [podle CCAMLR], Panama [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Panama, Rovníková Guinea, Spojené království)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  20150003 [ICCAT]
               
               
                  CHI TONG
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]
               
               
                  CHIA HAO No. 66
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC, ICCAT: Belize; poslední známý stát vlajky podle ICCAT: Rovníková Guinea)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7913622
               
               
                  DAMANZAIHAO (dřívější název: LAFAYETTE)
               
               
                  Peru (poslední známý stát vlajky: Rusko)
               
               
                  SPRFMO
               
            
            
               
                  20080001 [ICCAT]
               
               
                  DANIAA (dřívější název: CARLOS)
               
               
                  Není známo [podle ICCAT], Guinea [podle GFCM] (poslední známý stát vlajky podle ICCAT: Guinea)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  DIGNAMOL 1
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]
               
               
                  DRAGON III
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC: Kambodža)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  EPHRAEEM
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  8604668
               
               
                  EROS DOS (dřívější název: FURABOLOS)
               
               
                  Není známo [podle NAFO, NEAFC, SEAFO], Panama [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama, Seychely)
               
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  20150004 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA 18
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150005 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 01
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150006 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 02
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150007 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 06
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150008 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 08
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150009 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 09
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150010 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 11
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150011 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 13
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150012 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 17
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150013 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 20
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150014 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 21
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20130003 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 21 [podle ICCAT, IOTC], FU HSIANG FA [podle GFCM]
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20150015 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 23
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150016 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 26
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150017 [ICCAT]
               
               
                  FU HSIANG FA No. 30
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC]
               
               
                  FU LIEN No. 1
               
               
                  Není známo [podle: WCPFC], Gruzie [podle GFCM, ICCAT] (poslední známý stát vlajky podle WCPFC: Gruzie)
               
               
                  WCPFC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20130004 [ICCAT]
               
               
                  FULL RICH
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle IOTC: Belize)
               
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20080005 [ICCAT]
               
               
                  GALA I (dřívější názvy: MANARA II, ROAGAN)
               
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Libye, Ostrov Man)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]
               
               
                  GOIDAU RUEY No. 1 (dřívější názvy podle IATTC, ICCAT: GOIDAU RUEY 1)
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7020126
               
               
                  GOOD HOPE (dřívější název podle CCAMLR: TOTO; dřívější názvy podle GFCM: TOTO, SEA RANGER V)
               
               
                  Nigérie
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO, SEAFO]
               
               
                  GORILERO (dřívější název: GRAN SOL)
               
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky podle GFCM, NAFO, NEAFC: Sierra Leone, Panama)
               
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  2009003 [ICCAT]
               
               
                  GUNUAR MELYAN 21
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7322926
               
               
                  HEAVY SEA (dřívější názvy podle CCAMLR: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)
               
               
                  Není známo [podle CCAMLR], Panama [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Panama, Svatý Kryštof a Nevis, Belize)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  20150018 [ICCAT]
               
               
                  HOOM XIANG 101
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150019 [ICCAT]
               
               
                  HOOM XIANG 103
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150020 [ICCAT]
               
               
                  HOOM XIANG 105
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20100004 [ICCAT]
               
               
                  HOOM XIANG II [podle ICCAT, IOTC], HOOM XIANG 11 [podle GFCM, ICCAT]
               
               
                  Není známo [podle ICCAT, IOTC] (poslední známý stát vlajky podle ICCAT, IOTC: Malajsie)
               
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7332218
               
               
                  IANNIS 1 [podle NEAFC], IANNIS I [podle GFCM, NAFO, SEAFO] (dřívější názvy podle GFCM: MOANA MAR, CANOS DE MECA)
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle NAFO, NEAFC, SEAFO: Panama)
               
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  6803961
               
               
                  ITZIAR II (dřívější názvy podle CCAMLR, GFCM: SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE)
               
               
                  Nigérie [podle CCAMLR, SEAFO], Mali [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Mali, Nigérie, Togo, Rovníková Guinea, Bolívie, Namibie)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]
               
               
                  JYI LIH 88
               
               
                  Není známo
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20150021 [ICCAT]
               
               
                  KIM SENG DENG 3
               
               
                  Bolívie
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                   
               
               
                  KING JESUS
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  7905443
               
               
                  KOOSHA 4 (dřívější název podle GFCM: EGUZKIA)
               
               
                  Írán
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  20150022 [ICCAT]
               
               
                  KUANG HSING 127
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150023 [ICCAT]
               
               
                  KUANG HSING 196
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20060007 [ICCAT]
               
               
                  LILA No. 10
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7388267
               
               
                  LIMPOPO (dřívější názvy podle CCAMLR: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE)
               
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Togo, Ghana, Seychely, Francie; poslední známé státy vlajky podle GFCM: Togo, Ghana, Seychely)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  20150025 [ICCAT]
               
               
                  MAAN YIH HSING
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20040007 [ICCAT]
               
               
                  MADURA 2
               
               
                  Není známo
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20040008 [ICCAT]
               
               
                  MADURA 3
               
               
                  Není známo
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7325746
               
               
                  MAINE [podle GFCM, NAFO, NEAFC], MAINE/LABIKO [podle SEAFO] (dřívější názvy podle SEAFO: GUINESPA I, MAPOSA NOVENO)
               
               
                  Guinea
               
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  20060002 [ICCAT]
               
               
                  MARIA
               
               
                  Není známo
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20060005 [ICCAT]
               
               
                  MELILLA No. 101
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20060004 [ICCAT]
               
               
                  MELILLA No. 103
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7385174
               
               
                  MURTOSA
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle NAFO, NEAFC, SEAFO: Togo)
               
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  9009918
               
               
                  MYS MARII
               
               
                  Rusko
               
               
                  SPRFMO
               
            
            
               
                  M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT]
               
               
                  NEPTUNE
               
               
                  Není známo [podle ICCAT, WCPFC], Gruzie [IATTC, ICCAT, GFCM] (poslední známý stát vlajky podle ICCAT, WCPFC: Gruzie)
               
               
                  IATTC, ICCAT, WCPFC, GFCM
               
            
            
               
                  20160001 [ICCAT]
               
               
                  NEW BAI I No. 168 (dřívější název: SAMUDERA)
               
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Libérie, Indonésie)
               
               
                  ICCAT
               
            
            
               
                  20060003 [ICCAT]
               
               
                  No. 101 GLORIA (dřívější název: GOLDEN LAKE)
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20060008 [ICCAT]
               
               
                  No. 2 CHOYU
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20060011 [ICCAT]
               
               
                  No. 3 CHOYU
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  8808903
               
               
                  NORTHERN WARRIOR (dřívější názvy podle CCAMLR: MILLENNIUM, SIP 3)
               
               
                  Angola [podle CCAMLR] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Curaçao, Nizozemské Antily, Jižní Afrika, Belize, Maroko)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO
               
            
            
               
                  20040006 [ICCAT]
               
               
                  OCEAN DIAMOND
               
               
                  Není známo
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7826233/20090001 [ICCAT]
               
               
                  OCEAN LION
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Rovníková Guinea)
               
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  7816472
               
               
                  OKAPI MARTA
               
               
                  Belize
               
               
                  GFCM
               
            
            
               
                  11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]
               
               
                  ORCA
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20060012 [ICCAT]
               
               
                  ORIENTE No. 7
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  5062479
               
               
                  PERLON (dřívější názvy podle CCAMLR: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; dřívější názvy podle GFCM: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA)
               
               
                  Není známo [podle CCAMLR, GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, GFCM: Mongolsko, Togo, Uruguay)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]
               
               
                  REYMAR 6
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  SACRED HEART
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  20130013 [ICCAT]
               
               
                  SAMUDERA PASIFIK No. 18 (dřívější názvy podle ICCAT: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III)
               
               
                  Indonésie
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20150026 [ICCAT]
               
               
                  SAMUDERA PERKASA 11
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150027 [ICCAT]
               
               
                  SAMUDRA PERKASA 12 [podle IOTC], SAMUDERA PERKASA 12 [podle ICCAT]
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  8514772
               
               
                  SEA BREEZE [podle CCAMLR], ANDREY DOLGOV [podle SEAFO] (dřívější názvy podle CCAMLR: ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2)
               
               
                  Togo [podle CCAMLR], není známo [podle SEAFO] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Kambodža, Jižní Korea, Filipíny, Japonsko, Namibie)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO
               
            
            
               
                   
               
               
                  SHALOM
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  20080004 [ICCAT]
               
               
                  SHARON 1 (dřívější názvy podle GFCM: MANARA I, POSEIDON; dřívější názvy podle ICCAT: MANARA 1, POSEIDON)
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle GFCM: Libye; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Libye, Spojené království)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  SHENG JI QUN 3
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  20150028 [ICCAT]
               
               
                  SHUEN SIANG
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                   
               
               
                  SHUN LAI (dřívější název: HSIN JYI WANG No. 6)
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  20150029 [ICCAT]
               
               
                  SIN SHUN FA 6
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150030 [ICCAT]
               
               
                  SIN SHUN FA 67
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150031 [ICCAT]
               
               
                  SIN SHUN FA 8
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150032 [ICCAT]
               
               
                  SIN SHUN FA 9
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20050001 [ICCAT]
               
               
                  SOUTHERN STAR 136 (dřívější název: HSIANG CHANG)
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Svatý Vincenc a Grenadiny)
               
               
                  ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20150034 [ICCAT]
               
               
                  SRI FU FA 168
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150035 [ICCAT]
               
               
                  SRI FU FA 18
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150036 [ICCAT]
               
               
                  SRI FU FA 188
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150037 [ICCAT]
               
               
                  SRI FU FA 189
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150038 [ICCAT]
               
               
                  SRI FU FA 286
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150039 [ICCAT]
               
               
                  SRI FU FA 67
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20150040 [ICCAT]
               
               
                  SRI FU FA 888
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]
               
               
                  TA FU 1
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC: Belize)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  9179359
               
               
                  TAVRIDA (dřívější názvy: AURORA, PACIFIC CONQUEROR)
               
               
                  Rusko (poslední známý stát vlajky: Peru)
               
               
                  SPRFMO
               
            
            
               
                  6818930
               
               
                  TCHAW (dřívější názvy podle CCAMLR: REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL)
               
               
                  Není známo [podle CCAMLR, GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, GFCM: Togo, Belize, Seychely)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]
               
               
                  TCHING YE No. 6 (dřívější název podle ICCAT: EL DIRIA I)
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky podle IATTC, GFCM: Belize; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Belize, Kostarika)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20150041 [ICCAT]
               
               
                  TIAN LUNG No.12
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  7321374
               
               
                  TRINITY (dřívější názvy podle NAFO, SEAFO: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA; dřívější názvy podle NEAFC: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)
               
               
                  Není známo [podle NAFO, NEAFC, SEAFO], Ghana [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle NAFO: Ghana, Panama; poslední známé státy vlajky podle NEAFC: Ghana, Panama, Maroko)
               
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  VACHANAM
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]
               
               
                  WEN TENG No. 688/MAHKOIA ABADI No. 196
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)
               
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  WISDOM
               
               
                  Indie
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  20140001 [ICCAT]/15579 [IATTC]
               
               
                  XIN SHI JI 16
               
               
                  Fidži
               
               
                  ICCAT, IATTC
               
            
            
               
                  6607666
               
               
                  YELE [podle CCAMLR], RAY [podle GFCM, NEAFC, SEAFO] (dřívější názvy podle CCAMLR: RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; dřívější názvy podle GFCM: KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA RACIOSA; dřívější názvy podle NEAFC: KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; dřívější názvy podle SEAFO: KILLY, CONSTANT, TROPICS, ISLA GRACIOSA)
               
               
                  Sierra Leone [podle CCAMLR], Belize [podle NEAFC, SEAFO] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Belize, Rovníková Guinea, Jižní Afrika; poslední známé státy vlajky podle NEAFC: Jižní Afrika, Rovníková Guinea, Mongolsko)
               
               
                  CCAMLR, NEAFC, SEAFO, GFCM
               
            
            
               
                  20150045 [ICCAT]
               
               
                  YI HONG 3
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  20130002 [ICCAT]
               
               
                  YU FONG 168
               
               
                  Čínská Tchaj-pej
               
               
                  WCPFC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                  20150048 [ICCAT]
               
               
                  YU FONG 168
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  2009002 [ICCAT]
               
               
                  YU MAAN WON
               
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Gruzie)
               
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
            
            
               
                   
               
               
                  YUTUNA 3 (dřívější názvy: HUNG SHENG No. 166)
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                   
               
               
                  YUTUNA No.1
               
               
                  Není známo
               
               
                  IOTC
               
            
            
               
                  9319856/20150033 [ICCAT]
               
               
                  ZEMOUR 1 [podle CCAMLR, SEAFO], HUIQUAN/WUTAISHAN ANHUI 44 [podle GFCM], SONGHUA [podle ICCAT, IOTC] (dřívější názvy podle CCAMLR: KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; dřívější název podle ICCAT, IOTC: YUNNAN; dřívější název podle SEAFO: SONGHUA)
               
               
                  Mauritánie [podle CCAMLR, SEAFO], Tanzanie [podle GFCM], není známo [podle ICCAT, IOTC], Rovníková Guinea [podle ICCAT] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Rovníková Guinea, Indonésie, Tanzanie, Mongolsko, Kambodža, Namibie, Uruguay; poslední známý stát vlajky podle ICCAT, IOTC: Rovníková Guinea)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT
               
            
            
               
                  9042001/20150047 [ICCAT]
               
               
                  ZEMOUR 2 [podle CCAMLR, SEAFO], SHAANXI HENAN 33 [podle GFCM], YONGDING [podle ICCAT, IOTC] (dřívější názvy podle CCAMLR: LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; dřívější názvy podle GFCM: XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1; dřívější název podle ICCAT, IOTC: JIANGFENG; dřívější název podle SEAFO: YONDING)
               
               
                  Mauritánie [podle CCAMLR, SEAFO], Tanzanie [podle GFCM], není známo [podle ICCAT], Rovníková Guinea [podle ICCAT, IOTC] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Rovníková Guinea, Indonésie, Tanzanie, Panama, Sierra Leone, Severní Korea (KLDR), Togo, Korejská republika, Uruguay)
               
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT
               
            
         
      
      
      
         (1)  Mezinárodní námořní organizace.
      
         (2)  Další informace lze nalézt na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.