Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2188 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upuštění od/výjimku z kapitálových požadavků u některých krytých dluhopisů (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2188/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 310/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2188
   ze dne 11. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upuštění od/výjimku z kapitálových požadavků u některých krytých dluhopisů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (1), a zejména na čl. 503 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 496 nařízení (EU) č. 575/2013 mohou příslušné orgány u některých krytých dluhopisů a do 31. prosince 2017 upustit od prahu ve výši 10 % podle čl. 129 odst. 1 písm. d) bodu ii) a čl. 129 odst. 1 písm. f) bodu ii) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 503 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013 ukládá Komisi, aby posoudila vhodnost uvedené možnosti pro příslušné orgány a rozhodla, zda by tato možnost měla nabýt trvalé platnosti. Komise požádala Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) o technické poradenství ohledně této otázky. Na základě této žádosti vznikla „zpráva o rámcích a kapitálových požadavcích v EU pro kryté dluhopisy“. Komise tuto zprávu použila, aby provedla další hodnocení režimů dohledu a regulace vztahujících se na kryté dluhopisy, a následně předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o článku 503 nařízení (EU) č. 575/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z této zprávy vyplynulo, že pouze omezený počet vnitrostátních rámců pro kryté dluhopisy připouští začleňování cenných papírů zajištěných hypotékou na obytné nebo obchodní nemovitosti či seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny. Jelikož se však některé instituce ve svých obchodních modelech opírají o využití upuštění od/výjimky z požadavku přiznané příslušnými orgány, je z důvodu právní jistoty namístě umožnit příslušným orgánům prodloužit upuštění/výjimku podle čl. 496 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na dobu po datu uvedeném v tomto ustanovení. Ustanovení čl. 496 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 by tudíž mělo být změněno tak, aby se zrušilo datum uvedené v tomto ustanovení, avšak s tím, že možnost, aby příslušné orgány přiznaly upuštění od/výjimku z požadavku, bude možná nutné znovu posoudit v rámci budoucího rámce pro kryté dluhopisy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu právní jistoty je namístě stanovit trvalou odchylku od data ukončení platnosti stávající odchylky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 496 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 se úvodní věta nahrazuje tímto:
   
      „Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně upustit od uplatňování 10 % limitu pro dluhopisy s přednostním vypořádáním vydané francouzskými Fonds Communs de Créances nebo sekuritizačními společnostmi, které jsou francouzským Fonds Communs de Créances rovnocenné, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 1 písm. d) a f), pokud jsou splněny obě tyto podmínky:“.
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.