Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2194 ze dne 14. srpna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2194/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 312/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2194
   ze dne 14. srpna 2017,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o souborné pokyny
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Souborné pokyny se běžně vyskytují u všech kategorií aktiv a mohou zahrnovat mnoho různých složek z téže kategorie aktiv nebo z kategorií různých. Mohou tedy obsahovat neomezený počet kombinací složek. Z tohoto důvodu je vhodné přistupovat komplexně i ke stanovení kvalitativních kritérií pro určení souborných pokynů, které by měly být považovány za standardizované a často obchodované, a tedy jako celek za pokyny, pro něž existuje likvidní trh. Aby byly podchyceny vlastnosti různých druhů souborných pokynů, měla by kvalitativní kritéria zahrnovat obecná kritéria platná pro všechny kategorie aktiv a současně zvláštní kritéria platná pro jednotlivé kategorie aktiv obsažené v souborném pokynu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               K určení, že na kategorii derivátů se vztahuje povinnost obchodování podle nařízení (EU) č. 600/2014, je nutné, aby deriváty této kategorie byly standardizované a dostatečně likvidní. Je proto vhodné mít za to, že pro souborný pokyn jako celek existuje likvidní trh tehdy, když všechny složky souborného pokynu patří do téže kategorie aktiv a podléhají obchodní povinnosti. Souborné pokyny, jejichž všechny složky převyšují určitý objemový práh nebo jež zahrnují velký počet složek, ovšem nejsou považovány za dostatečně standardizované nebo likvidní. Je proto vhodné upřesnit, že souborné pokyny, jejichž všechny složky podléhají obchodní povinnosti, by měly být považovány za pokyny, pro něž existuje likvidní trh, pokud se skládají z nejvýše čtyř složek nebo pokud ne všechny složky daného pokynu jsou rozsahem větší než obvyklý tržní objem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Možnost obchodovat s finančními nástroji v určitém obchodním systému dokládá, že tyto nástroje jsou standardizované a relativně likvidní. Je proto vhodné mít za to, že pokud všechny složky souborného pokynu mohou být obchodovány v obchodním systému, pro souborný pokyn jako celek potenciálně existuje likvidní trh. Souborný pokyn by měl být považován za obchodovatelný v obchodním systému, pokud ho obchodní systém nabízí k obchodování svým členům, účastníkům nebo klientům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Třebaže je možné obchodovat se soubornými pokyny s mnoha různými složkami, likvidita se soustředí v souborných pokynech sestávajících výlučně ze složek téže kategorie aktiv, jako jsou úrokové, akciové, úvěrovénebo komoditní deriváty. Proto by souborné pokyny složené z derivátů pouze z jedné z těchto kategorií aktiv měly být způsobilé k tomu, aby byly považovány za souborné pokyny, pro něž existuje likvidní trh, zatímco souborné pokyny s derivátovými složkami z více než jedné z těchto kategorií aktiv nejsou obchodovány často, a v důsledku toho likvidní trh nemají. Kromě toho ani souborné pokyny obsahující složky z kategorií aktiv jiných než úrokové, akciové, úvěrové nebo komoditní deriváty nejsou dostatečně standardizované, a tudíž nejsou považovány za souborné pokyny, pro něž existuje likvidní trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je proto nutné stanovit metodiku pro určení toho, zda existuje likvidní trh pro souborný pokyn jako celek, včetně případů, kdy se má za to, že jedna nebo více složek souborného pokynu nemá likvidní trh nebo jsou v porovnání s obvyklým tržním objemem velkého rozsahu. Ovšem souborné pokyny, jejichž žádná složka nemá likvidní trh, jejichž všechny složky jsou velkého rozsahu v porovnání s obvyklým tržním objemem nebo jež sestávají ze složek, které nemají likvidní trh, a ze složek, které jsou velkého rozsahu v porovnání s obvyklým tržním objemem, se nepovažují za standardizované nebo často obchodované, a proto by mělo být stanoveno, že pro takový souborný pokyn jako celek likvidní trh neexistuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Pokud jde o souborné pokyny obsahující úrokové swapy, většina transakcí je soustředěna v souborných pokynech, jejichž složky mají určité referenční splatnosti. Je tedy vhodné mít za to, že pouze takové souborné pokyny jsou likvidní jako celek. Aby byla zohledněna povaha různých úrokových swapů, je důležité rozlišovat smlouvy, které začínají platit ihned po provedení obchodu, od smluv, které začínají platit k předem stanovenému datu v budoucnosti. Splatnost smlouvy by měla být počítána na základě dne, ke kterému nabývají účinnosti závazky vyplývající ze smlouvy, tedy na základě dne nabytí účinnosti. Nicméně aby byl zohledněn vývoj likvidity smluv a nedocházelo k obcházení pravidel, neměly by být doby splatnosti vykládány příliš striktně, ale spíše jako cílové intervaly kolem referenční splatnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Mnoho účastníků trhu obchoduje se soubornými pokyny sestávajícími ze dvou smluv s různou dobou platnosti. Zejména rolované forwardy jsou vysoce standardizované a často obchodované. Tyto souborné pokyny se používají k nahrazení pozice ve smlouvě, která se blíží vypršení platnosti, pozicí ve smlouvě, jejíž platnost končí k dalšímu datu splatnosti, což účastníkům trhu umožňuje držet investiční pozici nad rámec původní doby platnosti smlouvy. Je proto vhodné mít za to, že pro tyto souborné pokyny jako celek existuje likvidní trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z důvodu soudržnosti a pro zajištění bezproblémového fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 600/2014 použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Orgán ESMA uspořádal k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Souborné pokyny, pro něž jako celek existuje likvidní trh
   Likvidní trh pro souborný pokyn jako celek existuje, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               souborný pokyn se skládá z nejvýše čtyř složek, které patří do kategorií derivátů, jež byly prohlášeny za podléhající obchodní povinnosti v souladu s postupem popsaným v článku 32 nařízení (EU) č. 600/2014, s výjimkou některého z těchto případů:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           všechny složky souborného pokynu jsou velkého rozsahu v porovnání s obvyklým tržním objemem;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           složky souborného pokynu nepatří výlučně do jedné z kategorií aktiv uvedených v příloze III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (3);
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               souborný pokyn splňuje všechny tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           všechny složky souborného pokynu jsou obchodovatelné v témže obchodním systému;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           všechny složky souborného pokynu podléhají povinnosti clearingu v souladu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (4) nebo povinnosti clearingu v souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           alespoň jedna ze složek souborného pokynu má likvidní trh nebo není velkého rozsahu v porovnání s obvyklým tržním objemem;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           souborný pokyn splňuje kritéria platná pro příslušnou kategorii aktiv stanovená v článcích 2, 3, 4 nebo 5.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Kritéria pro příslušnou kategorii aktiv pro souborné pokyny sestávající výlučně z úrokových derivátů
   Kritéria pro příslušnou kategorii aktiv uvedená v čl. 1 písm. b) bodě iv) pro souborné pokyny sestávající výlučně z úrokových derivátů specifikovaných v oddílu 5 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 jsou tato:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               souborný pokyn má nejvýše tři složky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               všechny složky souborného pokynu patří do téže podkategorie aktiv specifikované v oddílu 5 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               všechny složky souborného pokynu jsou denominovány v téže jmenovité měně, a to v EUR, USD nebo GBP;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               pokud souborný pokyn sestává z úrokových swapů, mají jeho složky splatnost v délce 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 nebo 30 let;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               pokud souborný pokyn sestává z úrokových futures, odpovídají jeho složky jednomu z těchto typů smluv:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           smlouvy o úrokových futures na bázi tříměsíční úrokové sazby, jejichž splatnost nepřesahuje 6 měsíců;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           smlouvy o úrokových futures na bázi 2leté, 5leté a 10leté úrokové sazby, jejichž datum uplynutí platnosti je nejblíže současnému datu;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               pokud souborný pokyn sestává z dluhopisových futures, nahrazuje pozici ve smlouvě, která je nejblíže uplynutí platnosti, pozicí ve smlouvě se stejným podkladovým nástrojem, jejíž platnost uplyne k příštímu datu splatnosti.
            
         
      
   
   Pro účely prvního pododstavce písm. d) se má za to, že složka souborného pokynu má splatnost v délce 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 nebo 30 let, pokud se období mezi datem nabytí účinnosti smlouvy a datem ukončení smlouvy rovná jedné ze lhůt uvedených v písmenu d) plus minus pět dnů.
   Článek 3
   Kritéria pro příslušnou kategorii aktiv pro souborné pokyny sestávající výlučně z akciových derivátů
   Kritéria pro příslušnou kategorii aktiv uvedená v čl. 1 písm. b) bodě iv) pro souborné pokyny sestávající výlučně z akciových derivátů specifikovaných v oddílu 6 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 jsou tato:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               souborný pokyn má nejvýše dvě složky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               všechny složky souborného pokynu patří do téže podkategorie aktiv specifikované v oddílu 6 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               všechny složky souborného pokynu jsou denominovány v téže jmenovité měně, a to v EUR, USD nebo GBP;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               všechny složky souborného pokynu mají tentýž podkladový index;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               datum uplynutí platnosti všech složek souborného pokynu nepřesahuje 6 měsíců;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               pokud souborný pokyn obsahuje opce, mají všechny stejné datum uplynutí platnosti.
            
         
      
   
   Článek 4
   Kritéria pro příslušnou kategorii aktiv pro souborné pokyny sestávající výlučně z úvěrových derivátů
   Kritéria pro příslušnou kategorii aktiv uvedená v čl. 1 písm. b) bodě iv) pro souborné pokyny sestávající výlučně z úvěrových derivátů specifikovaných v oddílu 9 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 jsou tato:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               souborný pokyn má nejvýše dvě složky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               všechny složky souborného pokynu jsou swapy úvěrového selhání založené na indexu specifikované v oddílu 9 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               všechny složky souborného pokynu jsou denominovány v téže jmenovité měně, a to v EUR nebo USD;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               všechny složky souborného pokynu mají tentýž podkladový index;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               všechny složky souborného pokynu mají 5letou splatnost;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               souborný pokyn nahrazuje pozici v sérii indexu bezprostředně předcházející aktuální sérii („latest off-the-run“) pozicí v aktuální sérii („on-the-run“).
            
         
      
   
   Článek 5
   Kritéria pro příslušnou kategorii aktiv pro souborné pokyny sestávající výlučně z komoditních derivátů
   Kritéria pro příslušnou kategorii aktiv uvedená v čl. 1 písm. b) bodě iv) pro souborné pokyny sestávající výlučně z komoditních derivátů specifikovaných v oddílu 7 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 jsou tato:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               souborný pokyn má nejvýše dvě složky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               všechny složky souborného pokynu jsou komoditní futures specifikované v oddílu 7 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               všechny složky souborného pokynu mají tutéž podkladovou komoditu definovanou na co nejpodrobnější úrovni podle tabulky 2 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 (5);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               všechny složky souborného pokynu jsou denominovány v téže jmenovité měně, a to v EUR, USD nebo GBP;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               souborný pokyn nahrazuje pozici ve smlouvě, která je nejblíže uplynutí platnosti, pozicí ve smlouvě, jejíž platnost uplyne k příštímu datu splatnosti.
            
         
      
   
   Článek 6
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů o finančním nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 368).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.