Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2197 ze dne 27. listopadu 2017 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2197/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 312/86
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2197
   ze dne 27. listopadu 2017
   o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 6 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 169 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2) mohou být prostředky nepřidělené na závazky týkající se opatření financovaných Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1306/2013 přeneseny do následujícího rozpočtového roku. Toto přenesení je omezeno na 2 % původních prostředků a na částku úpravy přímých plateb podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) provedenou v předchozím rozpočtovém roce. Může vést k dodatečným platbám konečným příjemcům, kteří byli uvedenou úpravou dotčeni.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 členské státy odchylně od čl. 169 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 uhradí přenášené prostředky podle čl. 169 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 konečným příjemcům, kteří podléhají míře úpravy v rozpočtovém roce, do nějž jsou prostředky přenášeny. Tato úhrada se vztahuje pouze na konečné příjemce v těch členských státech, v nichž se v předchozím rozpočtovém roce uplatnil mechanismus finanční kázně (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Při stanovování výše přenášených prostředků, jež se mají vyplatit, se v souladu s čl. 26 odst. 7 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí zohlednit částky na rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství uvedenou v článku 25 daného nařízení, které nebyly do konce rozpočtového roku uvolněny na krizová opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1948 (5) se mechanismus finanční kázně použije na přímé platby v kalendářním roce 2016 s cílem vytvořit rezervu pro případ krizí ve výši 450,5 milionu EUR. O uplatnění rezervy pro případ krizí nebylo v rozpočtovém roce 2017 požádáno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S cílem zajistit, že úhrada nevyužitých prostředků v důsledku uplatnění mechanismu finanční kázně konečným příjemcům zůstane úměrná výši úpravy v rámci mechanismu finanční kázně, je vhodné, aby Komise určila částky, které jsou členským státům pro úhradu k dispozici. Nicméně v případě Rumunska podrobný výkaz výdajů plně nezohledňuje prahovou hodnotu ve výši 2 000 EUR vztahující se k finanční kázni v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013. V zájmu řádného hospodaření s finančními prostředky by proto v této fázi neměla být Rumunsku dána k dispozici pro úhradu žádná částka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby členské státy nebyly nuceny na tuto úhradu dodatečně platit, musí být toto nařízení použitelné od 1. prosince 2017. Částky stanovené tímto nařízením jsou tudíž konečné a uplatní se, aniž by tím byla dotčena snížení v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1306/2013, na jakékoli jiné opravy zohledňované v rozhodnutích o měsíčních platbách, pokud jde o výdaje uskutečněné platebními agenturami členských států za říjen 2017, v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 a na jakékoli srážky a doplňkové platby, které mají být provedeny v souladu s čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení, nebo na jakákoli rozhodnutí, jež budou přijata v rámci postupu schvalování účetní závěrky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s čl. 169 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 mohou být prostředky nepřidělené na závazky přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Je tudíž vhodné, aby Komise stanovila data způsobilosti u výdajů členských států, pokud jde o úhradu v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013, a měla při tom na paměti zemědělský rozpočtový rok, tak jak je definován v článku 39 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Aby se zohlednilo krátké časové rozmezí mezi oznámením o plnění rozpočtu EZZF na rok 2017 v rámci sdíleného řízení za období od 16. října 2016 do 15. října 2017 ze strany členských států a potřebným počátečním datem použitelnosti tohoto nařízení, kterým by měl být 1. prosinec 2017, toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Částky prostředků, které budou přeneseny z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 169 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a které se v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 poskytují členským státům za účelem úhrady konečným příjemcům, již v rozpočtovém roce 2018 podléhají míře úpravy, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
   Přenášené částky jsou předmětem rozhodnutí Komise o přenosu prostředků v souladu s čl. 169 odst. 3 pátým pododstavcem nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
   Článek 2
   Výdaje členských států v souvislosti s úhradou přenášených prostředků jsou způsobilé k financování Unií, pouze pokud budou příslušné částky příjemcům vyplaceny před 16. říjnem 2018.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. prosince 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).
   
      (4)  V souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se mechanismus finanční kázně v rozpočtovém roce 2017 nepoužije v Chorvatsku.
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1948 ze dne 7. listopadu 2016, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153 (Úř. věst. L 300, 8.11.2016, s. 10).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Částky, které jsou k dispozici pro úhradu přenášených prostředků
      
      
         
         
         
            
               
                  (částky v EUR)
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  6 129 769
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  7 720 511
               
            
            
               
                  Česká republika
               
               
                  10 764 025
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  10 476 968
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  58 035 302
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  1 288 878
               
            
            
               
                  Irsko
               
               
                  13 229 176
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  16 182 344
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  54 860 187
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  89 884 134
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  37 765 185
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  355 813
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  1 952 848
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  3 923 157
               
            
            
               
                  Lucembursko
               
               
                  406 406
               
            
            
               
                  Maďarsko
               
               
                  14 828 231
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  33 643
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  8 821 818
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  6 908 717
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  24 870 087
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  6 699 290
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  931 120
               
            
            
               
                  Slovensko
               
               
                  5 554 196
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  5 885 783
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  7 897 927
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  37 930 754
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.