Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2200 ze dne 28. listopadu 2017 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2200/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 313/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2200
   ze dne 28. listopadu 2017
   o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a c) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 (2) stanoví preferenční režim, pokud jde o cla na dovoz určitého zboží pocházejícího z Ukrajiny. Dovozní celní kvóty uvedené v příloze II zmíněného nařízení spravuje Komise v souladu s článkem 184 nařízení (EU) č. 1308/2013. Použijí se po dobu tří let ode dne 1. ledna 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby bylo zajištěno, že dovozy některých obilovin pocházejících z Ukrajiny, na které se vztahují tyto celní kvóty, budou řádné a nespekulativní, je vhodné stanovit, aby tyto dovozy byly spravovány na základě dovozních licencí. Za tímto účelem by se měla použít nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3), (ES) č. 1342/2003 (4) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 (5) s výjimkou případů, kdy jsou v tomto nařízení stanoveny odchylky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               K zajištění řádné správy těchto kvót je třeba stanovit lhůty pro podání žádostí o dovozní licence a upřesnit údaje, které mají být v žádostech a licencích uvedeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu účinné správy by členské státy měly pro účely oznamování Komisi v souladu s tímto nařízením používat informační systémy stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (6) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1185 (7).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Otevření a správa celních kvót
   1.   Celní kvóty pro dovoz některých produktů pocházejících z Ukrajiny, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, se otevírají na ročním základě od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020.
   2.   Dovozní cla v rámci celní kvóty uvedené v odstavci 1 činí 0 EUR za tunu.
   3.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1301/2006 a prováděcí nařízení (EU) 2016/1239.
   Článek 2
   Pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání dovozních licencí
   1.   Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006, smí žadatel podat pouze jednu žádost o dovozní licenci na pořadové číslo a týden. Pokud žadatel podá více než jednu žádost, jsou všechny žádosti nepřípustné a jistoty složené při podání žádostí propadnou ve prospěch dotyčného členského státu.
   Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států každý týden nejpozději v pátek do 13:00 hodin bruselského času.
   2.   V každé žádosti o dovozní licenci se uvede množství v kilogramech bez desetinného čísla, přičemž uvedené množství nesmí přesahovat celkové množství příslušné kvóty.
   3.   Dovozní licence se vydávají čtvrtý pracovní den po uplynutí lhůty pro oznámení stanovené v čl. 4 odst. 1.
   4.   V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci se v kolonce 8 uvádí název „Ukrajina“ a zaškrtne se políčko „ano“. Licence jsou platné pouze pro produkty pocházející z Ukrajiny.
   Článek 3
   Platnost dovozních licencí
   Doba platnosti dovozní licence začíná dnem jejího skutečného vydání podle čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 a končí koncem druhého měsíce následujícího po měsíci skutečného vydání.
   Článek 4
   Oznámení
   1.   Nejpozději v pondělí následujícím po týdnu podání žádosti o dovozní licence oznámí členské státy Komisi elektronicky nejpozději do 18:00 hodin bruselského času všechny žádosti podle pořadového čísla s uvedením původu produktu a požadovaného množství pro jednotlivé kódy KN, včetně sdělení „bezpředmětné“. Oznámení se provádí v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a prováděcím nařízením (EU) 2017/1185.
   2.   V den vydání dovozních licencí zašlou členské státy Komisi elektronickou cestou informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006 s celkovými množstvími pro jednotlivé kódy KN, pro něž byly vydány dovozní licence.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 ze dne 13. září 2017 o zavedení dočasných obchodních autonomních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (Úř. věst. L 254, 30.9.2017, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).
   
   
      PŘÍLOHA
      Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni 1. ledna 2017. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného označení produktu.
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Produkt
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Množství v tunách
               
            
            
               
                  09.4277
               
               
                  Špalda, obyčejná pšenice a sourež, jiné než osivo
               
               
                  1001 99 00
               
               
                  65 000
               
            
            
               
                  Mouka z obyčejné pšenice a pšenice špaldy
               
               
                  1101 00 15
               
            
            
               
                  Mouka ze sourži
               
               
                  1101 00 90
               
            
            
               
                  Obilná mouka, jiná než pšeničná mouka nebo mouka z luskovino-obilné směsky, žita, kukuřice, ječmene, ovsa, rýže
               
               
                  1102 90 90
               
            
            
               
                  Krupice a krupička z obyčejné pšenice a špaldy
               
               
                  1103 11 90
               
            
            
               
                  Pšeničné pelety
               
               
                  1103 20 60
               
            
            
               
                  09.4278
               
               
                  Kukuřice jiná než osivo
               
               
                  1005 90 00
               
               
                  625 000
               
            
            
               
                  Kukuřičná mouka
               
               
                  1102 20
               
            
            
               
                  Krupice a krupička z kukuřice
               
               
                  1103 13
               
            
            
               
                  Kukuřičné pelety
               
               
                  1103 20 40
               
            
            
               
                  Zpracovaná zrna z kukuřice
               
               
                  1104 23
               
            
            
               
                  09.4279
               
               
                  Ječmen jiný než osivo
               
               
                  1003 90 00
               
               
                  325 000
               
            
            
               
                  Ječná mouka
               
               
                  1102 90 10
               
            
            
               
                  Ječné pelety
               
               
                  ex 1103 20 25
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.