Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2205 ze dne 29. listopadu 2017 o podrobných pravidlech pro postupy oznamování užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky zjištěnými při silničních technických kontrolách (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2205/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 314/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2205
   ze dne 29. listopadu 2017
   o podrobných pravidlech pro postupy oznamování užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky zjištěnými při silničních technických kontrolách
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU v případech, kdy se u vozidla, které není registrováno v členském státě kontroly, zjistí mimo jiné závažné nebo nebezpečné nedostatky, musí kontaktní místo oznámit výsledky této kontroly kontaktnímu místu členského státu, kde je vozidlo registrováno. Oznámení musí obsahovat údaje z protokolu o silniční kontrole stanovené v příloze IV směrnice, který má být vypracován kontrolorem po dokončení podrobnější kontroly v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/47/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V zájmu usnadnění komunikace mezi národními kontaktními místy se požaduje, aby Komise přijala prováděcí pravidla pro postup oznamování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU musí být oznámení pokud možno zasláno prostřednictvím vnitrostátního elektronického rejstříku uvedeného v článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ustanovení čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1071/2009 stanoví povinný minimální obsah vnitrostátních elektronických rejstříků. Nicméně údaje z protokolu o silniční kontrole, jak jsou stanoveny v příloze IV směrnice 2014/47/EU, nejsou součástí tohoto povinného minimálního obsahu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ustanovení čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009 stanoví, že vnitrostátní elektronické rejstříky by měly být propojeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k omezené oblasti působnosti čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1071/2009 a z toho plynoucí omezené oblasti působnosti systému evropských rejstříků podniků silniční dopravy (ERRU) nemůže být oznámení stanovené v čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU předáno prostřednictvím vnitrostátních elektronických registrů s použitím uvedeného systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V zájmu zamezení zbytečné administrativní zátěže a nákladů by však systémová architektura ERRU měla být využita k vytvoření systému zasílání zpráv o oznámeních uvedených v čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Společná pravidla pro propojení prostřednictvím ERRU jsou stanovena v nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 (4) přinese významné změny obecné funkce systému ERRU a ke dni 30. ledna 2019 nahradí nařízení (EU) č. 1213/2010. Systém zasílání zpráv používaný pro oznámení o silničních technických kontrolách bude vycházet z obecné funkce systému ERRU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Za účelem omezení administrativní zátěže a postupů a zajištění soudržnosti je proto nutné, aby se i systém zasílání zpráv používaný pro oznámení o silničních technických kontrolách začal používat od 30. ledna 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Na zpracování osobních údajů podle směrnice 2014/47/EU se vztahují ustanovení o ochraně osobních údajů stanovená zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5). Členské státy by obzvláště měly provést vhodná bezpečnostní opatření bránící zneužití osobních údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Na zpracování osobních údajů podle směrnice 2014/47/EU se v příslušných případech vztahují ustanovení o ochraně osobních údajů stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou přijata v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (7),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví pravidla pro oznamování výsledků silničních technických kontrol užitkových vozidel se závažnými nebo nebezpečnými nedostatky poskytnutých prostřednictvím systému silničních technických kontrol uvedeného v článku 3.
   Článek 2
   Definice
   Kromě definic stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2016/480 se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               „zprávou o silniční technické kontrole“ se rozumí oznamující zpráva po provedení podrobnější silniční technické kontroly uvedené v čl. 10 odst. 3 směrnice 2014/47/EU, která se posílá prostřednictvím systému silničních technických kontrol nebo jiné zabezpečené sítě ve strukturovaném formátu podle přílohy tohoto nařízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               podrobnější zprávou o silniční technické kontrole se rozumí doklad vydaný po podrobnější silniční kontrole uvedené v čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/47/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               „členským státem registrace“ se rozumí členský stát, v němž je vozidlo registrováno, nebo v případech, kdy vozidlo nepodléhá registraci podle vnitrostátních právních předpisů, uvedeno do provozu.
            
         
      
   
   Článek 3
   Systém silničních technických kontrol
   1.   Komise zřídí systém zasílání zpráv (systém zpráv o silničních technických kontrolách) s použitím architektury systému zasílání zpráv evropských registrů podniků silniční dopravy podle prováděcího nařízení (EU) 2016/480. Tento systém umožňuje splnit oznamovací povinnost stanovenou v čl. 18 odst. 1 směrnice 2014/47/EU.
   2.   Tento systém musí splňovat technické specifikace stanovené v přílohách I, III bodech 1 a 2, V, VI a VII prováděcího nařízení (EU) 2016/480 a v příloze tohoto nařízení.
   Článek 4
   Oznamování
   1.   Kontaktní místo členského státu, který provedl silniční technickou kontrolu, bezodkladně oznámí výsledky kontroly členskému státu registrace.
   2.   Členský stát provádějící silniční technické kontroly informuje členský stát registrace pomocí systému zpráv o silničních technických kontrolách, a to v souladu s postupy a technickými požadavky stanovenými v příloze.
   Článek 5
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 30. června 2020.
   Ustanovení čl. 4 odst. 1 se však použije ode dne 20. května 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 134.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 21).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 4).
   
      (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Minimální požadavky na obsah zpráv XML
      
      1.   Hlavička
      
      Všechny zprávy XML vyměňované se systémem musí mít stejné záhlaví k identifikaci odesílatele, příjemce, data a času odeslání, a některé technické informace.
      
         
         
         
         
            
               
                  Common Header (Společné záhlaví)
               
               
                  Povinný údaj
               
            
            
               
                  Version (Verze)
               
               
                  Oficiální verze specifikací XML musí být upřesněna prostřednictvím jmenného prostoru definovaného v souboru s definicí schématu XML (XSD) a v atributu Version v záhlaví všech zpráv XML. Číslo verze („n.m“) musí být v každém vydání XSD definováno jako pevně stanovená hodnota.
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Test Identifier (Testovací identifikátor)
               
               
                  Nepovinný identifikátor pro testování. Původce testu identifikátor vyplní a všichni účastníci pracovního postupu stejný identifikátor přepošlou/vrátí. V produkčním prostředí se na něj nebere zřetel a bude-li uveden, nepoužije se.
               
               
                  Ne
               
            
            
               
                  Technical Identifier (Technický identifikátor)
               
               
                  Univerzální jednoznačný identifikátor (UUID), který jednoznačně identifikuje každou jednotlivou zprávu. UUID generuje a tento atribut vyplňuje odesílatel. Tyto údaje nemají žádné provozní využití.
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Workflow Identifier (Identifikátor pracovního postupu)
               
               
                  Identifikátor pracovního postupu je UUID a musí být vytvořen žádajícím členským státem. Tento identifikátor se poté používá ve všech zprávách ke korelaci v rámci pracovního postupu.
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Sent At (Odesláno)
               
               
                  Datum a čas (ve formátu UTC), kdy byla zpráva odeslána.
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Timeout (Čekací doba)
               
               
                  Toto je nepovinný atribut data a času (ve formátu UTC). Tuto hodnotu stanoví pouze uzel pro přeposlané žádosti. Slouží k informování odpovídajícího členského státu o době platnosti žádosti. Je nepovinná, aby bylo možné použít stejnou definici záhlaví pro všechny typy zpráv bez ohledu na to, zda je atribut Timeout vyžadován, či nikoli.
                  NEPOUŽIJE SE, neboť zasíláme pouze oznámení a neočekáváme žádnou odpověď.
               
               
                  Ne
               
            
            
               
                  From (Odesílatel)
               
               
                  Dvoupísmenný kód ISO 3166–1 členského státu, který zprávu odeslal, nebo „EU“ (Kód „EU“ se použije, pouze když se z uzlu zasílají chybová hlášení).
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  To (Příjemce)
               
               
                  Dvoupísmenný kód ISO 3166–1 členského státu, kterému se zpráva odesílá, nebo „EU“ (Kód „EU“ se použije, pouze když se do uzlu zasílají chybová hlášení).
               
               
                  Ano
               
            
         
      
      2.   Podrobnější zpráva
      
      Při oznámení výsledku podrobnější silniční technické kontroly musí zpráva o silniční technické kontrole a automaticky zaslaná zpráva o potvrzení obsahovat níže uvedené prvky.
      Pro usnadnění oznamování se ve zprávě o silniční technické kontrole jako nepovinný obsah uvede kontrolní seznam podle přílohy IV, důvody nevyhovujícího stavu a posouzení nedostatků podle přílohy II směrnice 2014/47/EU.
      Zprávu o silniční technické kontrole zasílá vždy členský stát kontroly členskému státu registrace. Přijetí zprávy o silniční technické kontrole nesmí být zamítnuto.
      Zpráva o potvrzení slouží k potvrzení příjmu zprávy o oznámení.
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  RSI Notification Request (Žádost o oznámení silniční technické kontroly)
               
               
                  Povinný údaj
               
            
            
               
                  Business Case Identifier (Identifikátor případu)
               
               
                  Sériové nebo referenční číslo identifikující každý jednotlivý případ.
                  Může se použít ID případu, aby se zachovala kontinuita, když se na stejný případ vztahuje více než jeden proces zpráv, například při zaslání prvotního oznámení a později podrobnějšího oznámení, které se týkají stejného případu.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Sending Authority (Odesílající orgán)
               
               
                  Příslušný orgán, který vydal zprávu o silniční technické kontrole.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  
                     RSI Details (Podrobné údaje o silniční technické kontrole)
                  
               
               
                  
                     Ano
                  
               
            
            
               
                  RSI Identifier (Identifikátor silniční technické kontroly)
               
               
                  Jedinečný identifikační kód silniční technické kontroly v členském státě kontroly.
                  Usnadňuje komunikaci a umožňuje členskému státu registrace vyžádat si další údaje od členského státu kontroly, který tento kód mohou využít k vyhledávání v databázi.
                  (text)
               
               
                  Ne
               
            
            
               
                  Location (Místo)
               
               
                  Místo silniční technické kontroly. Mohou to být přesné souřadnice, obec, město atd.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Date/Time (Datum/Čas)
               
               
                  Datum silniční technické kontroly ve formátu ISO 8601 UTC (RRRR-MM-DDThh: mm: ssZ)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Inspector (Kontrolor)
               
               
                  Jméno úředníka, kontrolora nebo orgánu, který provedl silniční technickou kontrolu.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  
                     Vehicle Details (Údaje o vozidle)
                  
               
               
                  
                     Ano
                  
               
            
            
               
                  Category (Kategorie)
               
               
                  Kategorie vozidel.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              N2 (od 3,5 do 12 t)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              N3 (nad 12 t)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              O3 (od 3,5 do 12 t)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              O4 (nad 10 t)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              M2 (> 9 sedadel, do 5 t)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              M3 (> 9 sedadel, nad 5 t)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              T5
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              T1b,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              T2b,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              T3b,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              T4.1b,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              T4.2b
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              T4.3b
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Jiná kategorie vozidel
                           
                        
                     
                  
                  (Seznam s možností výběru, zvolit lze jen jednu položku)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Other category (Jiná kategorie)
               
               
                  Uveďte jinou kategorii:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              M1, N1, O1, O2, T1a, T2a, T3a, T4a, T4.1a, T4.2a, T4.3a, C, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, S1a, S1b, S2a, S2b, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e
                           
                        
                     
                  
                  (Seznam s možností výběru, zvolit lze jen jednu položku, pouze pokud je zvolena Jiná kategorie, ale není to povinné)
               
               
                  Ne
               
            
            
               
                  Registration (Registrace)
               
               
                  Registrační značka vozidla
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  VIN
               
               
                  Registrační značka vozidla.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Odometer (Stav počitadla ujetých kilometrů)
               
               
                  Stav počitadla ujetých kilometrů vozidla při silniční technické kontrole.
                  DŮLEŽITÉ: Pokud je namontováno počítadlo celkové ujeté vzdálenosti, toto pole musí být vyplněno, jinak uveďte „0“.
                  (Číslo)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  
                     Transport Undertaking/Holder Details (Údaje o dopravním podniku/držiteli)
                  
               
               
                  
                     Ano (je třeba vyplnit údaje o podniku nebo držiteli)
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     Transport Undertaking (Dopravní podnik)
                  
               
               
                  
                     Ano (pouze pokud se jedná podnik)
                  
               
            
            
               
                  Undertaking Name (Název podniku)
               
               
                  Název dopravního podniku.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Undertaking Address (Adresa podniku)
               
               
                  Adresa dopravního podniku (adresa, PSČ, obec, země).
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Undertaking Community Licence (licence Společenství podniku)
               
               
                  Číslo licence Společenství (podle nařízení (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009)
                  DŮLEŽITÉ: Pokud je známá licence Společenství, musí být uvedena.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     Holder (in case of no undertaking) (Držitel (pokud nejde o podnik))
                  
               
               
                  
                     Ano (pokud se jedná o držitele)
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     Company (Společnost)
                  
               
               
                  
                     Ano (pouze v případě, že držitel je společnost)
                  
               
            
            
               
                  Name (Název)
               
               
                  Název společnosti držitele
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Address (Adresa)
               
               
                  Adresa společnosti držitele (adresa, PSČ, obec, země).
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  
                     Natural person (Fyzická osoba)
                  
               
               
                  
                     Ano (pouze v případě, že držitel je fyzická osoba)
                  
               
            
            
               
                  Family Name (Příjmení)
               
               
                  Příjmení držitele.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  First Name (Křestní jméno)
               
               
                  Křestní jméno(a) držitele.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Address (Adresa)
               
               
                  Adresa držitele (adresa, PSČ, obec, země).
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Registration certificate (Potvrzení o registraci)
               
               
                  Číslo „potvrzení o registraci“.
               
               
                  Ne
               
            
            
               
                  
                     Driver Details (Údaje o řidiči)
                  
               
               
                  
                     Ano
                  
               
            
            
               
                  Family Name (Příjmení)
               
               
                  Příjmení řidiče.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  First Name (Křestní jméno)
               
               
                  Křestní jméno(a) řidiče.
                  (text)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Driving Licence (Řidičský průkaz)
               
               
                  Číslo řidičského průkazu řidiče. Pokud jej lze uvést pro účely lepší identifikace.
                  (text)
               
               
                  Ne
               
            
            
               
                  Driving Licence country (Země vydání řidičského průkazu)
               
               
                  Země, kde byl řidičský průkaz vydán, s dvoupísmenným kódem ISO 3166–1.
               
               
                  Ne
               
            
            
               
                  
                     Checked item (Kontrolovaná položka)
                  
                  
                     (tento bod se opakuje pro každou kontrolovanou položku; je povinný pro zprávu o silniční technické kontrole a v tom případě musí být alespoň jedna položka uvedena jako kontrolovaná)
                  
               
               
                  
                     Ano
                  
               
            
            
               
                  Item (Položka)
               
               
                  Položky stanovené v kontrolním seznamu podle přílohy IV směrnice 2014/47/EU.
                  Pokud je některá položka zvolena, znamená to, že byla zkontrolována.
                  Seznam položek:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (0)
                           
                           
                              Identifikace
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (1)
                           
                           
                              Brzdové zařízení
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (2)
                           
                           
                              Řízení
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (3)
                           
                           
                              Výhled
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (4)
                           
                           
                              Osvětlovací zařízení a elektrický systém
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (5)
                           
                           
                              Nápravy, kola, pneumatiky, zavěšení náprav
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (6)
                           
                           
                              Podvozek a části připevněné k podvozku
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (7)
                           
                           
                              Jiné vybavení vč. záznamového zařízení a omezovače rychlosti
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (8)
                           
                           
                              Obtěžování okolí vč. emisí a unikání paliva nebo oleje
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (9)
                           
                           
                              Doplňkové kontroly u vozidel kategorie M2 a M3
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (10)
                           
                           
                              Zabezpečení nákladu
                           
                        
                     
                  
                  (Seznam s možností výběru, zvolit lze jen jednu položku)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Failed? (Nevyhovělo?)
               
               
                  Za každou kontrolovanou položku výsledek kontroly (Vyhovělo/Nevyhovělo): True, pokud Nevyhovělo
                  (True/False)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                   
               
               
                  
                     Checked item detail (Podrobnosti o kontrolované položce)
                  
                  
                     (Pokud je výsledkem Nevyhovělo, za každou kontrolovanou položku se tento oddíl opakuje při každé zjištěné chybě)
                  
               
               
                  
                     Ne (pouze pokud je výsledek Nevyhovělo, není však povinné uvést podrobnější informace)
                  
               
            
            
               
                  Reason for failure (Důvod pro nevyhovění)
               
               
                  U každé Kontrolované položky = Nevyhovělo se uvedou údaje o chybě podle přílohy II směrnice 2014/47/EU.
                  Seznam položek:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              
                                 0.1.a IDENTIFIKACE VOZIDLA > Registrační značky (pokud se v požadavcích vyžadují) > Značka(y) chybí nebo je (jsou) tak nespolehlivě upevněna(y), že by mohla(-y) odpadnout.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              
                                 1.1.1.a BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ > Mechanický stav a funkce > Pedál provozní brzdy/Čep ruční páky > Nadměrná těsnost čepu.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              
                                 6.2.5.a.1 PODVOZEK A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ > Kabina a karoserie > Sedadlo řidiče > Sedadlo má poškozenou konstrukci.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Atd.
                           
                        
                     
                  
                  (Možnost výběru ze seznamu, zvolit lze jen jednu položku, v případě více než jedné chyby se tento pododdíl zopakuje při každé chybě)
                  
                     Posouzení nedostatků se neuvádí, je známé v souladu s přílohou II směrnice 2014/47/EU.
                  
                  
                     DŮLEŽITÉ: V příloze II nejsou některé popisy nedostatků číslovány, tj. 6.2.5.a má dvě možnosti, pro jejich odlišení je třeba je v systému očíslovat jako 1 a 2.
                  
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Rectified? (Nedostatek odstraněn?)
               
               
                  Byl nedostatek v členském státě kontroly odstraněn? True = Ano
                  (True/False)
               
               
                  Ne
               
            
            
               
                  
                     Result of inspection (Výsledek kontroly)
                  
               
               
                  
                     Ano
                  
               
            
            
               
                  Result of inspection (Výsledek kontroly)
               
               
                  Výsledek silniční technické kontroly (Vyhovělo/Nevyhovělo): True, pokud Vyhovělo
                  (True/False)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Prohibition or Restriction (Zákaz nebo omezení)
               
               
                  Zákaz nebo omezení používání vozidla, které má nebezpečné nedostatky
                  (True/False)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  PTI Requested? (Vyžádáno provedení pravidelné technické kontroly?)
               
               
                  Požaduje členský stát kontroly, aby členský stát registrace provedl pravidelnou technickou kontrolu? True = Ano
                  (True/False)
               
               
                  Ano
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  RSI Notification Acknowledgement (Potvrzení oznámení silniční technické kontroly)
                  (Zasláno automaticky)
               
               
                  Povinný údaj
               
            
            
               
                  Status Code (Kód stavu)
               
               
                  Kód stavu potvrzení.
                  (Seznam s možností výběru, zvolit lze jen jednu položku)
               
               
                  Ano
               
            
            
               
                  Status Message (Zpráva o stavu)
               
               
                  Případné další poznámky ke kódu stavu.
                  (text)
               
               
                  Ne
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.