Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2206 ze dne 29. listopadu 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2206/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 314/12
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2206
      ze dne 29. listopadu 2017
      o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      1.   POSTUP
      
      1.1.   Předchozí šetření a stávající opatření
      
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V červenci 2005 Rada nařízením (ES) č. 1174/2005 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů (dále jen „ruční paletové vozíky“) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“ nebo „Čína“). Opatření měla podobu valorického antidumpingového cla v rozmezí 7,6 % až 46,7 % (dále jen „původní opatření“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Na základě částečného prozatímního přezkumu z moci úřední podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení Rada v červenci 2008 nařízením (ES) č. 684/2008 (3) objasnila oblast působnosti opatření a vyloučila z původních antidumpingových opatření určité výrobky, vysokozdvižné vozíky, zakladače, nůžkové zvedáky a paletové vozíky s váhou, u nichž se zjistilo, že se v důsledku svých vlastností, specifických funkcí a konečného použití odlišují od ručních paletových vozíků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Na základě šetření podle článku 13 základního nařízení, jež bylo zaměřeno proti obcházení předpisů, Rada v červnu 2009 nařízením (ES) č. 499/2009 (4) rozšířila konečné antidumpingové clo uplatňované na „všechny ostatní společnosti“, které bylo uloženo nařízením (ES) č. 1174/2005, na ruční paletové vozíky zasílané z Thajska bez ohledu na to, zda jsou deklarovány jako pocházející z Thajska či nikoli.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V říjnu 2011 Rada prováděcím nařízením (EU) č. 1008/2011 (5) na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení uložila konečné antidumpingové clo na dovoz ručních paletových vozíků pocházejících z ČLR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V dubnu 2013 Rada prováděcím nařízením (EU) č. 372/2013 (6) na základě prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení pozměnila nařízení (EU) č. 1008/2011 a uložila celní sazbu ve výši 70,8 % použitelnou na veškerý dovoz ručních paletových vozíků pocházejících z ČLR do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V září 2014 Komise prováděcím nařízením (EU) č. 946/2014 (7) na základě přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení pozměnila nařízení (EU) č. 1008/2011 a uložila individuální celní sazbu ve výši 54,1 % na dovoz ručních paletových vozíků společnosti Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V srpnu 2016 Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/1346 (8) na základě šetření podle článku 13 základního nařízení, jež bylo zaměřeno proti obcházení předpisů, rozšířila platné konečné antidumpingové clo na dovoz nepatrně upravených ručních paletových vozíků osazených ukazatelem váhy nezapracovaným do podvozku (vidlic) pocházejících z ČLR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z ČLR v podobě valorického cla ve výši 70,8 %.
               
            
         
      
      1.2.   Žádost o přezkum před pozbytím platnosti
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (9) platných antidumpingových opatření obdržela Komise žádost o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti platných opatření vůči ČLR podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Žádost podali dva výrobci v Unii, společnosti Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB a PR Industrial S.r.l. (dále jen „žadatelé“), kteří představují více než 25 % celkové výroby ručních paletových vozíků a jejich základních dílů v Unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Žádost byla odůvodněna tím, že by v důsledku pozbytí platnosti stávajících opatření pravděpodobně pokračoval dumping a přetrvala újma způsobená výrobnímu odvětví Unie.
               
            
         
      
      1.3.   Zahájení přezkumu před pozbytím platnosti
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Komise po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení rozhodla, že pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti existují dostatečné důkazy, a dne 12. října 2016 vyhlásila oznámením v Úředním věstníku Evropské unie
                      (10) (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu“) zahájení přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
               
            
         
      
      1.4.   Souběžné šetření možného obcházení
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Dne 19. července 2017 Komise prováděcím nařízením (EU) 2017/1348 (11) zahájila šetření týkající se možného obcházení platných antidumpingových opatření dovozem ručních paletových vozíků a jejich základních dílů zasílaných z Vietnamu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Vietnamu či nikoli, v souladu s článkem 13 základního nařízení.
               
            
         
      
      1.5.   Šetření
      
      1.5.1.   Zúčastněné strany
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  V oznámení o zahájení šetření Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se jí přihlásily, a mohly se tak šetření zúčastnit. Navíc Komise o zahájení šetření výslovně informovala žadatele, další známé výrobce v Unii, známé vyvážející výrobce, čínské orgány, známé dovozce a uživatele a vyzvala je k účasti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Zúčastněné strany měly možnost vyjádřit svá stanoviska a požádat ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení šetření o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních.
               
            
         
      
      1.6.   Srovnatelná země
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  V oznámení o zahájení šetření Komise zúčastněné strany informovala, že uvažuje o Brazílii jako o třetí zemi s tržním hospodářstvím (dále jen „srovnatelná země“) ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení. Zúčastněné strany měly možnost se k této volbě vyjádřit. Komise neobdržela žádné připomínky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Komise se obrátila na brazilské orgány a informovala dva známé výrobce ručních paletových vozíků v Brazílii o zahájení šetření a vyzvala je k účasti. Jeden z výrobců v Brazílii byl ochoten spolupracovat. Žádný další známý výrobce ani žádný jiný brazilský výrobce neodpověděl.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Komise rovněž požádala o spolupráci známé výrobce v jiných možných srovnatelných zemích a kontaktovala příslušné orgány v Kambodži, Indii, Malajsii, Tchaj-wanu, Turecku a ve Spojených státech amerických, které vyzvala, aby poskytly názvy a adresy sdružení výrobců a výrobců, o nichž je známo, že vyrábějí a prodávají ruční paletové vozíky na jejich trzích. Žádná z oslovených zemí však tyto informace neposkytla a žádný z výrobců z těchto zemí nebyl ochoten spolupracovat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Jak je uvedeno výše v 17. bodě odůvodnění, spolupracoval pouze jeden výrobce z Brazílie, v níž byl ochoten spolupracovat jeden ze dvou velkých výrobců v zemi. Každopádně je Brazílie po dalším posouzení dostupných informací o trhu považována za vhodnou srovnatelnou zemi i pro její konkurenční trh. O existenci skutečné hospodářské soutěže svědčí přítomnost nejméně dvou domácích výrobců a skutečnosti ohledně dovozu. Brazílie nemá zavedena antidumpingová opatření a navzdory běžnému dovoznímu clu podle doložky nejvyšších výhod ve výši 14 % byl brazilský trh považován za otevřený pro dovoz, jak vyplývá z veřejně dostupných údajů o dovozu Mezinárodního obchodního centra (ITC) (12) za období let 2012 až 2016. Šetření neodhalilo žádné náznaky, že by Brazílie vzhledem ke své konkurenční situaci na trhu nebyla vhodnou volbou. Brazílie byla tudíž vybrána jako srovnatelná země.
               
            
         
      
      1.7.   Výběr vzorku
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  V oznámení o zahájení šetření Komise uvedla, že možná bude nutné vybrat vzorek zúčastněných stran v souladu s článkem 17 základního nařízení.
               
            
         
      
      1.7.1.   Výběr vzorku vyvážejících výrobců v ČLR
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Vzhledem k potenciálně vysokému počtu vyvážejících výrobců v ČLR se v oznámení o zahájení šetření počítalo s výběrem vzorku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Aby bylo možné rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, byli vyvážející výrobci v ČLR požádáni, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zahájení šetření a aby Komisi poskytli informace požadované v oznámení o zahájení šetření. Žádný z vyvážejících výrobců se však nepřihlásil. Výběr vzorku nebyl tudíž nutný.
               
            
         
      
      1.7.2.   Vzorek dovozců
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Vzhledem k zjevně vysokému počtu dovozců, kteří nejsou ve spojení, bylo podle článku 17 základního nařízení považováno za vhodné přezkoumat, zda by měla být použita metoda výběru vzorku. Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, byly výše uvedené strany požádány, aby se přihlásily do patnácti dnů ode dne zahájení přezkumu a aby Komisi poskytly informace požadované v oznámení o zahájení šetření. Žádní dovozci, kteří nejsou ve spojení, se však ke spolupráci nepřihlásili. Výběr vzorku nebyl tudíž nutný.
               
            
         
      
      1.7.3.   Vzorek výrobců v Unii
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  V oznámení o zahájení šetření Komise uvedla, že vybrala předběžný vzorek výrobců v Unii. Podle žádosti o přezkum existuje v Unii šest výrobců ručních paletových vozíků. V souvislosti se stávajícím šetřením se přihlásilo pět výrobců v Unii. V okamžiku zahájení šetření byl znám jeden další výrobce v Unii. Těchto šest výrobců v Unii představuje celou výrobu v Unii. Komise má v úmyslu všech šest výrobců přezkoumat, přičemž nebyl použit výběr vzorku. Komise informovala všechny dotčené strany a vyzvala je, aby se vyjádřily. Během uvedené lhůty nebyly obdrženy žádné připomínky.
               
            
         
      
      1.8.   Dotazníky
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Byly zaslány dotazníky šesti známým výrobcům v Unii a dvěma výrobcům ručních paletových vozíků v Brazílii. Komise obdržela odpovědi na dotazník od pěti výrobců v Unii a od jednoho výrobce ručních paletových vozíků v Brazílii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  Žádný z uživatelů nedodal Komisi informace, a ani se nepřihlásil v průběhu šetření.
               
            
         
      
      1.9.   Inspekce na místě
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  Komise si opatřila a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné pro účely stanovení pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu a následné újmy a pro stanovení zájmu Unie. Inspekce na místě podle článku 16 základního nařízení se uskutečnily v prostorách těchto společností:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              
                                 Výrobci v Unii:
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          PR Industrial S.r.l., Casole d'Elsa, Itálie,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, Mjölby, Švédsko,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Logitrans A/S – Denmark, Ribe, Dánsko,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          ZAKREM Sp. z o.o., Grajewo, Polsko,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          VMH – Material Handling s. r. o., Veľký Šariš, Slovensko.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              
                                 Výrobce ve srovnatelné zemi:
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Paletrans Equipamentos, Cravinhos, Brazílie.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      1.10.   Období šetření a posuzované období
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  Šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. října 2015 do 30. září 2016 (dále jen „období přezkumného šetření“ nebo „OPŠ“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy zahrnovalo období od 1. ledna 2013 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).
               
            
         
      
      2.   VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU, A OBDOBNÝ VÝROBEK
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  Výrobkem, který je předmětem tohoto přezkumu, jsou ruční paletové vozíky a jejich základní díly, tj. podvozky a hydraulika, v současnosti kódů KN ex 8427 90 00 (kódy TARIC 8427900011, 8427900013 a 8427900019) a ex 8431 20 00 (kódy TARIC 8431200011, 8431200013 a 8431200019), pocházející z Čínské lidové republiky. Antidumpingová opatření týkající se tohoto výrobku byla rozšířena na stejný výrobek, avšak při dovozu prezentovaný s tzv. „ukazatelem váhy“, který spočívá ve vážícím mechanismu nezapracovaném do podvozku, tedy nezapracovaném do vidlic, v současné době kódů TARIC 8427900030 a 8431200050 (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“). Výše uvedená definice výrobku byla aktualizována v souladu s opravou prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1346 ze dne 8. srpna 2016 (13).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  Šetření potvrdilo, že stejně jako v původním šetření mají výrobek, který je předmětem přezkumu, a výrobky vyráběné a prodávané na domácím trhu v ČLR, výrobky vyráběné a prodávané na trhu srovnatelné země, jakož i výrobky vyráběné a prodávané v Unii výrobci v Unii stejné základní fyzické a technické vlastnosti a stejné užití, a považují se proto za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
               
            
         
      
      3.   PRAVDĚPODOBNOST PŘETRVÁVÁNÍ NEBO OBNOVENÍ DUMPINGU
      
      3.1.   Předběžné poznámky
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  V souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení bylo zkoumáno, zda k dumpingu docházelo v období přezkumného šetření a zda by pozbytí platnosti stávajících opatření pravděpodobně vedlo k jeho přetrvávání nebo obnovení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  Jak je uvedeno ve 22. bodě odůvodnění, žádný čínský vyvážející výrobce při šetření nespolupracoval. Komise proto informovala čínské orgány, že za účelem zjištění, zda v současné době dochází k dumpingu a zda je pravděpodobné přetrvávání nebo obnovení dumpingu, pokud jde o čínského vyvážejícího výrobce, mohou být v souladu s článkem 18 základního nařízení použity dostupné údaje. Komise v tomto ohledu neobdržela od čínských orgánů žádné připomínky ani žádosti o intervenci úředníka pro slyšení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  Na tomto základě byla v souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení níže uvedená zjištění týkající se existence dumpingu a pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení dumpingu založena na dostupných údajích, a to zejména na:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              informacích obsažených v žádosti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              statistikách Eurostatu a údajích vykázaných Komisi členskými státy podle čl. 14 odst. 6 základního nařízení (dále jen „databáze podle čl. 14 odst. 6“);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              veřejně dostupných statistických údajů z databáze čínské vývozní statistiky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              veřejně dostupných statistických údajů z interaktivních webových stránek o obchodu Komise USA pro mezinárodní obchod (USITC DataWeb) využívající údaje z amerického Census Bureau;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              veřejně dostupných statistických údajů z „Obchodní mapy“ oddělení pro analýzu trhu a výzkum Mezinárodního obchodního centra (ITC) v Ženevě (Švýcarsko).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      3.2.   Dumping
      
      3.2.1.   Vyvážející výrobci, kterým bylo v původním šetření přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství
      
      3.2.1.1.   Běžná hodnota
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  V přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení uvedeném v 7. bodě odůvodnění bylo jednomu vyvážejícímu výrobci přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství. Vzhledem k nedostatečné spolupráci byla v souladu s článkem 18 základního nařízení běžná hodnota pro tohoto vyvážejícího výrobce stanovena na základě dostupných údajů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  Běžná hodnota byla stanovena na základě vývozních cen vývozu do vhodné třetí země na úrovni cen ze závodu v Číně. V tomto případě byly použity údaje o dovozu ručních paletových vozíků pocházejících z Číny do USA (14). V roce 2016 bylo dovezeno 424 000 ručních paletových vozíků do USA z ČLR v hodnotě přibližně 76,115 milionu USD. Byla vypočtena cena ze závodu po použití průměrného směnného kurzu eura za stejný rok a po odečtení stejné úrovně úpravy s ohledem na náklady na námořní přepravu (5,5 %), námořní pojištění (0,05 %) a vnitrozemskou dopravu (1,67 %) použité v závěrech částečného prozatímního přezkumu uvedeného v 5. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (36)
               
               
                  Tento postup byl vzhledem k nedostatku jiných dostupných informací kvůli nedostatečné spolupráci posouzen jako nejpřiměřenější metoda v souvislosti s tímto přezkumem před pozbytím platnosti.
               
            
         
      
      3.2.1.2.   Vývozní cena
      
      
         
         
         
            
               
                  (37)
               
               
                  Vývozní cena pro tohoto vyvážejícího výrobce byla založena na jeho dovozu výrobku, který je předmětem přezkumu, během období přezkumného šetření, jak je uvedeno v databázi podle čl. 14 odst. 6.
               
            
         
      
      3.2.1.3.   Srovnání
      
      
         
         
         
            
               
                  (38)
               
               
                  Komise srovnala běžnou hodnotu a takto stanovenou vývozní cenu na základě ceny ze závodu. Za účelem spravedlivého srovnání byla v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení vývozní cena a běžná hodnota upravena o rozdíly, které mají vliv na ceny a jejich srovnatelnost. Byly provedeny úpravy s ohledem na náklady na námořní přepravu, manipulační náklady a náklady na vnitrozemskou dopravu na základě informací použitých v závěrech částečného prozatímního přezkumu uvedeného v 5. bodě odůvodnění podle článku 18 základního nařízení.
               
            
         
      
      3.2.1.4.   Dumpingové rozpětí
      
      
         
         
         
            
               
                  (39)
               
               
                  Komise porovnala váženou průměrnou běžnou hodnotu s váženou průměrnou vývozní cenou stanovenou výše uvedeným způsobem v souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (40)
               
               
                  Na tomto základě činilo vážené průměrné dumpingové rozpětí vyjádřené jako procento ceny CIF s dodáním na hranice Unie před proclením 5,7 % pro společnost Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.
               
            
         
      
      3.2.2.   Vyvážející výrobci, kterým v původním šetření nebylo přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství
      
      3.2.2.1.   Běžná hodnota
      
      
         
         
         
            
               
                  (41)
               
               
                  V případě čínských vyvážejících výrobců, kterým nebylo v původním šetření přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, by běžná hodnota měla být stanovena podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení, tj. na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve vhodné třetí zemi s tržním hospodářstvím (dále jen „srovnatelná země“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (42)
               
               
                  Jak je vysvětleno v 16. až 18. bodě odůvodnění, jako srovnatelná země byla vybrána Brazílie a při šetření spolupracoval jeden výrobce v Brazílii. V tomto ohledu byla běžná hodnota stanovena na základě cen ze závodu u ziskového prodeje ručních paletových vozíků ve srovnatelné zemi, jenž představuje více než 20 % celkového prodeje, a vypočítána ve všech ostatních případech v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení.
               
            
         
      
      3.2.2.2.   Vývozní cena
      
      
         
         
         
            
               
                  (43)
               
               
                  Vzhledem k nedostatečné spolupráci čínských vyvážejících výrobců byly vývozní ceny stanoveny v souladu s článkem 18 základního nařízení, tj. na základě údajů z databáze podle čl. 14 odst. 6 týkajících se dovozu do Unie během období přezkumného šetření. Konkrétně byly použity dovozní ceny uvedené v 70. bodě odůvodnění pro výpočet vývozní ceny během období přezkumného šetření, a to tím že byla od těchto dovozních cen odečtena stejná úroveň úpravy s ohledem na náklady na námořní přepravu, manipulační náklady a náklady na vnitrozemskou dopravu použité v závěrech částečného prozatímního přezkumu uvedeného v 5. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      3.2.2.3.   Srovnání
      
      
         
         
         
            
               
                  (44)
               
               
                  Komise srovnala běžnou hodnotu a takto stanovenou vývozní cenu na základě ceny ze závodu. Pokud to odůvodňovala potřeba zajistit spravedlivé srovnání, byla v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení vývozní cena a běžná hodnota upravena o rozdíly, které mají vliv na ceny a jejich srovnatelnost. Byly provedeny úpravy s ohledem na náklady na námořní přepravu, manipulační náklady a náklady na vnitrozemskou dopravu na základě informací použitých v závěrech částečného prozatímního přezkumu uvedeného v 5. bodě odůvodnění podle článku 18 základního nařízení.
               
            
         
      
      3.2.2.4.   Dumpingové rozpětí
      
      
         
         
         
            
               
                  (45)
               
               
                  Komise porovnala váženou průměrnou běžnou hodnotu s váženou průměrnou vývozní cenou stanovenou výše uvedeným způsobem v souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (46)
               
               
                  Na tomto základě činilo vážené průměrné dumpingové rozpětí vyjádřené jako procento z ceny CIF (zahrnující náklady, pojištění a přepravu zboží) s dodáním na hranice Unie před proclením 29,2 % u všech výrobců v ČLR, kterým nebylo v původním šetření přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství.
               
            
         
      
      3.2.3.   Vývoj dovozu v případě zrušení opatření
      
      
         
         
         
            
               
                  (47)
               
               
                  V návaznosti na zjištění dumpingu během období přezkumného šetření Komise analyzovala, zda existuje pravděpodobnost přetrvávání dumpingu, pokud by opatření byla zrušena. Byly analyzovány tyto prvky: výrobní kapacita a volná kapacita v ČLR, chování čínského vývozu v jiných třetích zemích a atraktivita trhu Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (48)
               
               
                  Vzhledem k nedostatečné spolupráci čínských vyvážejících výrobců byla v souladu s článkem 18 základního nařízení níže uvedená zjištění týkající se pravděpodobnosti obnovení dumpingu založena na dostupných údajích, a sice na zdrojích zmíněných ve 22. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      3.2.4.   Výrobní kapacita a volná kapacita v Číně
      
      
         
         
         
            
               
                  (49)
               
               
                  Pokud jde o výrobu a výrobní kapacitu v Číně, vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici jiné zdroje informací, byla analýza provedena na základě údajů předložených během šetření žadateli pro 22 největších čínských výrobců.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (50)
               
               
                  Na tomto základě byla výrobní kapacita v Číně odhadnuta na nejméně 2,5 milionu kusů ročně, skutečná výroba na přibližně 2 miliony kusů ročně, a v důsledku toho čínská volná kapacita byla odhadnuta na nejméně půl milionu kusů ročně. Jedná se však o konzervativní odhad, neboť podle žadatelů existuje dalších 34 známých čínských společností, které vyrábějí ruční paletové vozíky v Číně v menším rozsahu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (51)
               
               
                  Tato odhadovaná volná kapacita odpovídá přibližně 100 % průměrné celkové roční spotřeby trhu Unie od roku 2014 do roku 2016. S ohledem na neexistenci důkazů svědčících o opaku Komise tento odhad přijala jako přiměřený.
               
            
         
      
      3.2.5.   Chování čínského vývozu v jiných třetích zemích
      
      
         
         
         
            
               
                  (52)
               
               
                  Pokud jde o chování čínského vývozu do jiných třetích zemí, neexistují žádné dostupné statistiky o výrobku, který je předmětem přezkumu, samostatně. Příslušné kódy zboží v databázi čínské vývozní statistiky zahrnují i jiné výrobky, a sice „vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, nepoháněné“, které mají vyšší jednotkovou cenu než ruční paletové vozíky, což zvyšuje průměrnou vývozní cenu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (53)
               
               
                  Žádost o přezkum neobsahuje žádné údaje. Jako zástupný ukazatel pro poskytnutí orientačních údajů o trendech objemů vývozu, avšak s omezením zdůrazněným výše v 52. bodě odůvodnění, mohla být použita čínská vývozní statistika (15). Na tomto základě bylo zjištěno, že objemy vývozu zůstávaly významné a poměrně stabilní v období let 2014 až 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (54)
               
               
                  Podle databáze čínského vývozu činila v období přezkumného šetření průměrná prodejní cena v EU 221 EUR/kus a na trzích jiných třetích zemí pouze 162 EUR/kus. Ze stejných důvodů, jaké byly uvedeny výše v 52. bodě odůvodnění, je třeba připomenout, že cenová úroveň u výrobku, který je předmětem přezkumu, je v jiných třetích zemích ve skutečnosti ještě nižší.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (55)
               
               
                  Pokud jde o domácí spotřebu v Číně, z žádosti vyplynulo, že činí zhruba půl milionu kusů ročně. Avšak vzhledem k nedostatečné spolupráci a k nedostatku dalších údajů nic dále nenaznačuje, že by Čína měla možnost v budoucnosti absorbovat případnou volnou kapacitu. Nicméně se očekává, že trh Unie přiláká výrobek, který je předmětem přezkumu, jak je uvedeno v 56. a 57. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      3.2.6.   Atraktivita trhu Unie
      
      
         
         
         
            
               
                  (56)
               
               
                  Trh Unie byl pro čínské vyvážející výrobce ručních paletových vozíků vždy atraktivní. O tom svědčí jejich neustálá přítomnost již v období původního šetření, jakož i jejich úsilí o obcházení platných opatření uložených v minulosti přes Thajsko, jak je uvedeno ve 3. bodě odůvodnění, a prostřednictvím nepatrné úpravy výrobku uvedené v 7. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (57)
               
               
                  Kromě toho by atraktivitu trhu Unie potvrzovala i skutečnost, že čínští vyvážející výrobci mohou dosáhnout vyšších cen na trhu Unie oproti průměrným cenám, jichž v průměru dosahují na trzích jiných třetích zemí, jak je uvedeno v 54. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      3.3.   Závěr týkající se pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu
      
      
         
         
         
            
               
                  (58)
               
               
                  Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že pokud by opatření byla zrušena, existuje velká pravděpodobnost přetrvávání dumpingu. Faktem je, že na základě dumpingových rozpětí zjištěných během období přezkumného šetření u dovozu na trh Unie je pravděpodobné, že dovoz z ČLR se bude nadále uskutečňovat za dumpingové ceny. Mimoto vzhledem ke značné výrobní kapacitě a k volné kapacitě, která je dostupná v Číně, a to i přesto, že neexistují žádné údaje o absorpční kapacitě, a vzhledem k atraktivitě trhu Unie je pravděpodobné, že tento dovoz na trh Unie bude i nadále pokračovat ve velkém množství, které by se pravděpodobně mohlo výrazně dále zvýšit, pokud by opatření pozbyla platnosti.
               
            
         
      
      4.   PRAVDĚPODOBNOST PŘETRVÁVÁNÍ NEBO OBNOVENÍ ÚJMY
      
      4.1.   Definice výrobního odvětví Unie a výroby v Unii
      
      
         
         
         
            
               
                  (59)
               
               
                  V období přezkumného šetření vyrábělo obdobný výrobek v Unii šest výrobců. Tito výrobci představují „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (60)
               
               
                  Na dotazník odpovědělo pouze pět výrobců v Unii. Šestý výrobce v Unii byl ochoten spolupracovat, ale neodpověděl na dotazník. Představuje 2 % celkové výroby v Unii. V důsledku toho by mohla Komise založit svá zjištění na pěti výrobcích představujících 98 % celkové výroby v Unii, jakož i na odhadu pro šestého výrobce na základě informací poskytnutých během stávajícího šetření.
               
            
         
      
      4.2.   Spotřeba v Unii
      
      
         
         
         
            
               
                  (61)
               
               
                  Komise stanovila spotřebu v Unii na základě objemu prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie a na údajích Eurostatu o dovozu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (62)
               
               
                  Údaje o celkovém prodeji výrobního odvětví Unie byly získány na základě odpovědí na dotazník pěti výrobců v Unii a odhadu pro šestou společnost na základě jejího podílu na trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (63)
               
               
                  Na tomto základě se spotřeba Unie vyvíjela takto:
                  
                     Tabulka 1
                  
                  
                     Spotřeba v Unii
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Spotřeba v Unii (v kusech)
                           
                           
                              363 641
                           
                           
                              543 535
                           
                           
                              427 879
                           
                           
                              529 212
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index (2013 = 100)
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 149
                              
                           
                           
                              
                                 118
                              
                           
                           
                              
                                 146
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Odpovědi výrobního odvětví Unie na dotazník a statistiky Eurostatu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (64)
               
               
                  Od roku 2013 do období přezkumného šetření se spotřeba Unie zvýšila o 46 %. Mezi lety 2014 a 2015 došlo k poklesu, ale během období přezkumného šetření opět vzrostla na úrovně podobné úrovni roku 2014.
               
            
         
      
      4.3.   Dovoz z dotčené země
      
      
         
         
         
            
               
                  (65)
               
               
                  Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínských vyvážejících výrobců použila Komise ke stanovení objemu a cen dovozu z ČLR do Unie během posuzovaného období dostupné statistiky od Eurostatu.
               
            
         
      
      4.3.1.   Objem dovozu z dotčené země a jeho podíl na trhu
      
      
         
         
         
            
               
                  (66)
               
               
                  Dovoz z dotčené země do Unie a podíl na trhu se vyvíjely takto:
                  
                     Tabulka 2
                  
                  
                     Objem dovozu a podíl na trhu
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Čínský dovoz (v kusech)
                           
                           
                              239 251
                           
                           
                              113 929
                           
                           
                              85 976
                           
                           
                              85 482
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 48
                              
                           
                           
                              
                                 36
                              
                           
                           
                              
                                 36
                              
                           
                        
                        
                           
                              Čínský podíl na trhu (v %)
                           
                           
                              66
                           
                           
                              21
                           
                           
                              20
                           
                           
                              16
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 32
                              
                           
                           
                              
                                 31
                              
                           
                           
                              
                                 25
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Statistiky Eurostatu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (67)
               
               
                  V posuzovaném období se objem dovozu z Číny snížil o 64 %. K tomuto snížení došlo hlavně mezi roky 2013 a 2015, zatímco úroveň dovozu během období přezkumného šetření byla na podobné úrovni jako v roce 2015.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (68)
               
               
                  Na tento pokles je třeba nahlížet v souvislosti se zvýšením antidumpingového cla (z 46,7 % na 70,8 %), k němuž došlo v roce 2013 v návaznosti na prozatímní přezkum zmíněný v 5. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (69)
               
               
                  Během posuzovaného období se čínský podíl na trhu snížil z 66 % na 16 %, což představuje celkový pokles o 50 procentních bodů (nebo 75 %).
               
            
         
      
      4.3.2.   Ceny dovozu z dotčené země a cenové podbízení
      
      
         
         
         
            
               
                  (70)
               
               
                  Vážená průměrná cena dovozu z dotčené země do Unie se vyvíjela takto:
                  
                     Tabulka 3
                  
                  
                     Dovozní ceny
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Čínské dovozní ceny (EUR/kus)
                           
                           
                              117
                           
                           
                              119
                           
                           
                              146
                           
                           
                              154
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 102
                              
                           
                           
                              
                                 125
                              
                           
                           
                              
                                 132
                              
                           
                        
                        
                           
                              Ceny nezahrnují platná antidumpingová cla.
                              
                                 Zdroj: statistiky Eurostatu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (71)
               
               
                  Ceny dovozu z Číny během posuzovaného období průběžně rostly a mezi rokem 2013 a obdobím přezkumného šetření vzrostly celkem o 32 %.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (72)
               
               
                  Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany všech čínských vyvážejících výrobců, na které se toto šetření vztahuje, Komise stanovila cenové podbízení v průběhu období přezkumného šetření porovnáním:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              váženého průměru prodejních cen výrobce v Unii účtovaných nezávislým odběratelům na trhu Unie, upraveného na úroveň ceny ze závodu, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              průměrné čínské dovozní ceny na základě statistik Eurostatu včetně antidumpingových cel.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (73)
               
               
                  Na tomto základě představovaly čínské dovozní ceny v období přezkumného šetření cenové podbízení vůči cenám výrobního odvětví Unie o 1,9 % (nebo 41 %, pokud vezmeme v úvahu čínské dovozní ceny bez antidumpingových cel).
               
            
         
      
      4.4.   Dovoz ze třetích zemí
      
      
         
         
         
            
               
                  (74)
               
               
                  Objem dovozu do Unie z jiných třetích zemí, než je dotčená země, je uveden v následující tabulce. Množstevní a cenové trendy vycházejí z údajů Eurostatu. Na tomto základě se dovoz z jiných třetích zemí do Unie vyvíjel takto:
                  
                     Tabulka 4
                  
                  
                     Objem dovozu, podíl na trhu a ceny dovozu z třetích zemí
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Malajsie (v kusech)
                              
                           
                           
                              
                                 2 933
                              
                           
                           
                              
                                 252 004
                              
                           
                           
                              
                                 136 046
                              
                           
                           
                              
                                 182 177
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 8 592
                              
                           
                           
                              
                                 4 638
                              
                           
                           
                              
                                 6 211
                              
                           
                        
                        
                           
                              Podíl na trhu (%)
                           
                           
                              1
                           
                           
                              46
                           
                           
                              32
                           
                           
                              34
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 5 748
                              
                           
                           
                              
                                 3 942
                              
                           
                           
                              
                                 4 268
                              
                           
                        
                        
                           
                              Průměrná cena (EUR/kus)
                           
                           
                              118
                           
                           
                              146
                           
                           
                              153
                           
                           
                              149
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 124
                              
                           
                           
                              
                                 130
                              
                           
                           
                              
                                 127
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Vietnam (v kusech)
                              
                           
                           
                              
                                 6 817
                              
                           
                           
                              
                                 22 133
                              
                           
                           
                              
                                 30 329
                              
                           
                           
                              
                                 58 512
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 325
                              
                           
                           
                              
                                 445
                              
                           
                           
                              
                                 858
                              
                           
                        
                        
                           
                              Podíl na trhu (%)
                           
                           
                              2
                           
                           
                              4
                           
                           
                              7
                           
                           
                              11
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 217
                              
                           
                           
                              
                                 378
                              
                           
                           
                              
                                 590
                              
                           
                        
                        
                           
                              Průměrná cena (EUR/kus)
                           
                           
                              112
                           
                           
                              123
                           
                           
                              141
                           
                           
                              135
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 110
                              
                           
                           
                              
                                 126
                              
                           
                           
                              
                                 121
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Jiné třetí země
                                  (*1)
                                 (v kusech)
                              
                           
                           
                              
                                 6 893
                              
                           
                           
                              
                                 9 328
                              
                           
                           
                              
                                 11 442
                              
                           
                           
                              
                                 17 528
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 135
                              
                           
                           
                              
                                 166
                              
                           
                           
                              
                                 254
                              
                           
                        
                        
                           
                              Podíl na trhu (%)
                           
                           
                              2
                           
                           
                              2
                           
                           
                              3
                           
                           
                              3
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 91
                              
                           
                           
                              
                                 141
                              
                           
                           
                              
                                 175
                              
                           
                        
                        
                           
                              Průměrná cena (EUR/kus)
                           
                           
                              951
                           
                           
                              430
                           
                           
                              288
                           
                           
                              346
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 45
                              
                           
                           
                              
                                 30
                              
                           
                           
                              
                                 36
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Třetí země celkem (v kusech)
                              
                           
                           
                              
                                 16 643
                              
                           
                           
                              
                                 283 465
                              
                           
                           
                              
                                 177 817
                              
                           
                           
                              
                                 258 217
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 1 703
                              
                           
                           
                              
                                 1 068
                              
                           
                           
                              
                                 1 552
                              
                           
                        
                        
                           
                              Podíl na trhu (%)
                           
                           
                              5
                           
                           
                              52
                           
                           
                              42
                           
                           
                              49
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 1 139
                              
                           
                           
                              
                                 908
                              
                           
                           
                              
                                 1 066
                              
                           
                        
                        
                           
                              Průměrná cena (EUR/kus)
                           
                           
                              461
                           
                           
                              153
                           
                           
                              160
                           
                           
                              160
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 33
                              
                           
                           
                              
                                 35
                              
                           
                           
                              
                                 35
                              
                           
                        
                        
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (75)
               
               
                  Objem dovozu z trhů třetích zemí se v průběhu posuzovaného období výrazně zvýšil (z 16 643 v roce 2013 na 258 217 kusů v období přezkumného šetření). Během období přezkumného šetření činil jejich společný podíl na trhu 49 %. Toto zvýšení je třeba nahlížet s ohledem na ztrátu podílu čínského dovozu na trhu (– 75 %) zmíněném v 69. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (76)
               
               
                  Průměrná cena dovozu ze třetích zemí se mezi rokem 2013 a obdobím přezkumného šetření zvýšila o 13 %.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (77)
               
               
                  V rámci tohoto dovozu se objem dovozu z Malajsie v posuzovaném období prudce zvýšil a jeho podíl na trhu vzrostl z 1 % v roce 2013 na 34 % v období přezkumného šetření. Ceny dovozu z Malajsie vzrostly během posuzovaného období o 27 %. V období přezkumného šetření byly průměrně o 3 % nižší než čínské ceny (bez antidumpingových cel) a o 13 % nižší než ceny výrobního odvětví Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (78)
               
               
                  Podobně se značně zvýšil objem dovozu z Vietnamu a jeho podíl na trhu se zvýšil z 2 % na 11 % mezi rokem 2013 a obdobím přezkumného šetření. Ceny dovozu z Vietnamu vzrostly během posuzovaného období o 21 %. V období přezkumného šetření byly průměrně o 12 % nižší než čínské ceny (bez antidumpingových cel) a o 22 % nižší než ceny výrobního odvětví Unie.
               
            
         
      
      5.   HOSPODÁŘSKÁ SITUACE VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ UNIE
      
      5.1.   Obecné poznámky
      
      
         
         
         
            
               
                  (79)
               
               
                  V souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení zahrnovalo posouzení účinků dumpingového dovozu na výrobní odvětví Unie posouzení všech hospodářských ukazatelů, které ovlivňovaly stav výrobního odvětví Unie během posuzovaného období.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (80)
               
               
                  Pro účely zjištění újmy rozlišovala Komise mezi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazateli újmy. Makroekonomické ukazatele posuzovala Komise na základě údajů obsažených v odpovědích na dotazník a odhadu pro šestého výrobce na základě informací poskytnutých během stávajícího šetření. Mikroekonomické ukazatele posuzovala Komise na základě údajů obsažených v odpovědích pěti výrobců v Unii na dotazník.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (81)
               
               
                  Makroekonomickými ukazateli jsou: výroba, výrobní kapacita, využití kapacity, objem prodeje, podíl na trhu, růst, zaměstnanost, produktivita, rozsah dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (82)
               
               
                  Mikroekonomickými ukazateli jsou: průměrné jednotkové ceny, průměrné jednotkové náklady, náklady práce, stav zásob, ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost opatřit si kapitál.
               
            
         
      
      5.2.   Makroekonomické ukazatele
      
      5.2.1.   Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity
      
      
         
         
         
            
               
                  (83)
               
               
                  Celková výroba, výrobní kapacita a využití kapacity v Unii se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
                  
                     Tabulka 5
                  
                  
                     Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity v Unii
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Objem výroby (v kusech)
                           
                           
                              134 632
                           
                           
                              187 979
                           
                           
                              194 129
                           
                           
                              226 379
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 140
                              
                           
                           
                              
                                 144
                              
                           
                           
                              
                                 168
                              
                           
                        
                        
                           
                              Výrobní kapacita (v kusech)
                           
                           
                              412 539
                           
                           
                              412 305
                           
                           
                              422 716
                           
                           
                              422 862
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 102
                              
                           
                           
                              
                                 103
                              
                           
                        
                        
                           
                              Využití kapacity (%)
                           
                           
                              33
                           
                           
                              46
                           
                           
                              46
                           
                           
                              54
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 140
                              
                           
                           
                              
                                 141
                              
                           
                           
                              
                                 164
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Odpovědi na dotazník, odhad pro šestého výrobce (na základě stávajících odpovědí).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (84)
               
               
                  Mezi rokem 2013 a obdobím přezkumného šetření se výroba výrobního odvětví Unie neustále zvyšovala a během celého posuzovaného období se zvýšila o 68 %, zatímco jeho kapacita zůstala poměrně stabilní, tj. za stejné období se zvýšila pouze o 3 %. V důsledku toho využití kapacity vzrostlo o 64 %. Navzdory tomuto zvýšení zůstalo využití výrobní kapacity nízké a v období přezkumného šetření činilo pouze 54 %.
               
            
         
      
      5.2.2.   Objem prodeje a podíl na trhu
      
      
         
         
         
            
               
                  (85)
               
               
                  Objem prodeje výrobního odvětví Unie a jeho podíl na trhu se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
                  
                     Tabulka 6
                  
                  
                     Objem prodeje a podíl na trhu
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Objem prodeje (v kusech)
                           
                           
                              107 747
                           
                           
                              146 141
                           
                           
                              164 086
                           
                           
                              185 513
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 136
                              
                           
                           
                              
                                 152
                              
                           
                           
                              
                                 172
                              
                           
                        
                        
                           
                              Podíl na trhu (%)
                           
                           
                              30
                           
                           
                              27
                           
                           
                              38
                           
                           
                              35
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 91
                              
                           
                           
                              
                                 129
                              
                           
                           
                              
                                 118
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Odpovědi na dotazník, odhad pro šestého výrobce (na základě stávajících odpovědí).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (86)
               
               
                  Během posuzovaného období se objem prodeje výrobního odvětví Unie odběratelům, kteří nejsou ve spojení, v Unii neustále a významně zvyšoval, celkem o 72 %.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (87)
               
               
                  Podíl na trhu klesl o 9 % mezi roky 2013 a 2014, neboť objem prodeje rostl pomaleji (36 %) než spotřeba (49 %). V následujícím roce objem prodeje nadále rostl, a to o 12 %, zatímco spotřeba se snížila o 21 %. V důsledku toho podíl na trhu vzrostl o 42 %. Mezi rokem 2015 a obdobím přezkumného šetření se podíl na trhu nakonec snížil o 8 %.
               
            
         
      
      5.2.3.   Růst
      
      
         
         
         
            
               
                  (88)
               
               
                  Mezi rokem 2013 a obdobím přezkumného šetření došlo k nárůstu objemu prodeje (72 %) v kontextu rostoucí spotřeby (34 %), jak bylo uvedeno v 64. bodě odůvodnění. Kromě toho se během daného období rovněž zvýšil objem dovozu z jiných třetích zemí (kromě Číny), a sice o 34 %, jak je uvedeno v 75. bodě odůvodnění, zatímco objem čínského dovozu poklesl o 64 % (viz 67. bod odůvodnění). V důsledku toho se podíl výrobního odvětví Unie na trhu zvýšil z 30 % v roce 2013 na 35 % v období přezkumného šetření (nárůst o 5 procentních bodů).
               
            
         
      
      5.2.4.   Zaměstnanost a produktivita
      
      
         
         
         
            
               
                  (89)
               
               
                  Zaměstnanost a produktivita se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
                  
                     Tabulka 7
                  
                  
                     Zaměstnanost a produktivita
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Index
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Počet zaměstnanců
                           
                           
                              222
                           
                           
                              265
                           
                           
                              271
                           
                           
                              289
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 119
                              
                           
                           
                              
                                 122
                              
                           
                           
                              
                                 130
                              
                           
                        
                        
                           
                              Produktivita (kusy/zaměstnanec)
                           
                           
                              607
                           
                           
                              710
                           
                           
                              716
                           
                           
                              785
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 117
                              
                           
                           
                              
                                 118
                              
                           
                           
                              
                                 129
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Odpovědi na dotazník, odhad pro šestého výrobce (na základě stávajících odpovědí).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (90)
               
               
                  Počet zaměstnanců výrobního odvětví Unie během posuzovaného období vzrostl o 30 %. Vzhledem k tomu, že během stejného období se výroba zvýšila ještě rychleji (tj. o 68 %), vzrostla produktivita, jež odráží průměrný počet kusů vyrobených na zaměstnance, o 29 %.
               
            
         
      
      5.2.5.   Rozsah dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu
      
      
         
         
         
            
               
                  (91)
               
               
                  Antidumpingová opatření proti dovozu z ČLR byla uložena poprvé v roce 2005. Výše těchto opatření se v roce 2013 zvýšila na základě prozatímního přezkumu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (92)
               
               
                  Během období přezkumného šetření, jak je uvedeno ve 40. a 46. bodě odůvodnění, byla zjištěná dumpingová rozpětí vyšší než nepatrná. Během posuzovaného období se objemy dovozu z ČLR snížily o 34 %, což se projevilo rovněž v poklesu čínského podílu na trhu z 66 % v roce 2013 na 16 % v období přezkumného šetření. Jak je popsáno v 73. bodě odůvodnění, čínské dovozní ceny se podbízely vůči prodejním cenám výrobního odvětví Unie na trhu Unie během období přezkumného šetření o 1,9 %. Platná antidumpingová opatření lze proto považovat za účinná. Během posuzovaného období bylo výrobní odvětví Unie schopno zvýšit svůj objem prodeje a podíl na trhu výrazně s pozitivním dopadem na jeho finanční situaci, a proto bylo schopno překonat účinky dřívějšího dumpingu působícího újmu.
               
            
         
      
      5.3.   Mikroekonomické ukazatele
      
      5.3.1.   Ceny a faktory ovlivňující ceny
      
      
         
         
         
            
               
                  (93)
               
               
                  Průměrné jednotkové prodejní ceny pěti výrobců v Unii účtované odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
                  
                     Tabulka 8
                  
                  
                     Průměrné prodejní ceny a jednotkové náklady
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Průměrná jednotková prodejní cena v Unii (EUR/kus)
                           
                           
                              304
                           
                           
                              283
                           
                           
                              280
                           
                           
                              277
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 93
                              
                           
                           
                              
                                 92
                              
                           
                           
                              
                                 91
                              
                           
                        
                        
                           
                              Jednotkové výrobní náklady (EUR/kus)
                           
                           
                              321
                           
                           
                              285
                           
                           
                              285
                           
                           
                              264
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 89
                              
                           
                           
                              
                                 89
                              
                           
                           
                              
                                 82
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Odpovědi na dotazník.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (94)
               
               
                  Průměrné jednotkové prodejní ceny výrobního odvětví Unie během posuzovaného období se celkově snížily o 9 %. Zároveň se jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Unie snížily o 18 %. Hlavní hnací silou tohoto snížení byl pokles cen surovin (tj. oceli).
               
            
         
      
      5.3.2.   Náklady práce
      
      
         
         
         
            
               
                  (95)
               
               
                  Průměrné náklady práce u pěti výrobců v Unii, kteří odpověděli na dotazník, se v posuzovaném období vyvíjely takto:
                  
                     Tabulka 9
                  
                  
                     Průměrné náklady práce na zaměstnance
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Průměrné náklady práce na zaměstnance (EUR)
                           
                           
                              31 607
                           
                           
                              35 860
                           
                           
                              32 403
                           
                           
                              30 519
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 113
                              
                           
                           
                              
                                 103
                              
                           
                           
                              
                                 97
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Odpovědi na dotazník.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (96)
               
               
                  Mezi rokem 2013 a obdobím přezkumného šetření se průměrné náklady práce na zaměstnance u výrobců v Unii mírně snížily o 3 %. Nejprve se mezi lety 2013 a 2014 zvýšily, avšak poté trvale klesaly a v období přezkumného šetření dosáhly nižší úrovně než v roce 2013.
               
            
         
      
      5.3.3.   Zásoby
      
      
         
         
         
            
               
                  (97)
               
               
                  Úrovně zásob u pěti výrobců v Unii, kteří odpověděli na dotazník, se v posuzovaném období vyvíjely takto:
                  
                     Tabulka 10
                  
                  
                     Zásoby
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Konečný stav zásob (kusy)
                           
                           
                              5 949
                           
                           
                              9 509
                           
                           
                              6 011
                           
                           
                              8 048
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 160
                              
                           
                           
                              
                                 101
                              
                           
                           
                              
                                 135
                              
                           
                        
                        
                           
                              Konečný stav zásob vyjádřený jako procento výroby (%)
                           
                           
                              4
                           
                           
                              5
                           
                           
                              3
                           
                           
                              4
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 114
                              
                           
                           
                              
                                 70
                              
                           
                           
                              
                                 80
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Odpovědi na dotazník.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (98)
               
               
                  Konečný stav zásob výrobního odvětví Unie se od roku 2013 do roku 2014 zvýšil o 60 % a následně se od roku 2014 do roku 2015 snížil o 59 %. Od roku 2015 do období přezkumného šetření se stav zásob opět zvýšil o 34 %. V průběhu posuzovaného období se konečný stav zásob celkově zvýšil o 35 %.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (99)
               
               
                  Podíváme-li se však na konečný stav zásob vyjádřený jako procento výroby, v průběhu posuzovaného období došlo k poklesu o 20 %.
               
            
         
      
      5.3.4.   Ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost získat kapitál
      
      
         
         
         
            
               
                  (100)
               
               
                  Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic se u pěti výrobců v Unii, kteří odpověděli na dotazník, v posuzovaném období vyvíjely takto:
                  
                     Tabulka 11
                  
                  
                     Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              OPŠ
                           
                        
                        
                           
                              Ziskovost prodeje v Unii odběratelům, kteří nejsou ve spojení
                              (v % obratu z prodeje)
                           
                           
                              – 5,7
                           
                           
                              – 0,7
                           
                           
                              – 1,7
                           
                           
                              4,6
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 187
                              
                           
                           
                              
                                 170
                              
                           
                           
                              
                                 281
                              
                           
                        
                        
                           
                              Peněžní tok (v EUR)
                           
                           
                              1 351 755
                           
                           
                              850 864
                           
                           
                              3 391 912
                           
                           
                              4 086 913
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 63
                              
                           
                           
                              
                                 251
                              
                           
                           
                              
                                 302
                              
                           
                        
                        
                           
                              Čisté investice (v EUR)
                           
                           
                              689 176
                           
                           
                              2 072 908
                           
                           
                              782 675
                           
                           
                              837 146
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 301
                              
                           
                           
                              
                                 114
                              
                           
                           
                              
                                 121
                              
                           
                        
                        
                           
                              Návratnost investic (zisk v % čisté účetní hodnoty investic)
                           
                           
                              – 96
                           
                           
                              – 9
                           
                           
                              – 23
                           
                           
                              68
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Index
                              
                           
                           
                              
                                 100
                              
                           
                           
                              
                                 190
                              
                           
                           
                              
                                 176
                              
                           
                           
                              
                                 270
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Zdroj: Odpovědi na dotazník.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (101)
               
               
                  Komise stanovila ziskovost pěti výrobců v Unii, kteří odpověděli na dotazník, tak, že čistý zisk před zdaněním z prodeje obdobného výrobku odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, vyjádřila jako procentní podíl z obratu tohoto prodeje. Ziskovost se zvýšila z – 5,7 % v roce 2013 na + 4,6 % v období přezkumného šetření. Výrobní odvětví Unie bylo po celé posuzované období ztrátové, s výjimkou období přezkumného šetření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (102)
               
               
                  Peněžní tok, což je schopnost výrobců v Unii samofinancovat svoji činnost, se v posuzovaném období zvýšil dvojnásobně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (103)
               
               
                  Investice se v posuzovaném období zvýšily o 21 %, a to zejména v roce 2014, kdy byly o 201 % vyšší než v předchozím roce. To bylo způsobeno především tím, že jeden z výrobců v Unii získal obchodní jednotku, jež částečně vyrábí ruční paletové vozíky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (104)
               
               
                  Návratnost investic je zisk vyjádřený v procentech ve vztahu k čisté účetní hodnotě investic. Zvýšila se z – 96 % v roce 2013 na 68 % v období přezkumného šetření. Celkově je zvýšení návratnosti investic (+ 170 %) poměrně v souladu se zvýšením ziskovosti v průběhu posuzovaného období (181 %).
               
            
         
      
      5.4.   Závěr ohledně újmy
      
      
         
         
         
            
               
                  (105)
               
               
                  Díky platnému antidumpingovému clu, a zejména od jeho zvýšení na 70,8 % v roce 2013 v návaznosti na prozatímní přezkum, jak je uvedeno v 5. bodě odůvodnění, bylo výrobní odvětví Unie schopno překonat účinky dřívějšího dumpingu působícího újmu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (106)
               
               
                  Během posuzovaného období téměř všechny ukazatele, konkrétně objem výroby, využití kapacity, objem prodeje, zaměstnanost, produktivita, zásoby, investice a návratnost investic a ziskovost, vykazovaly viditelné zlepšení. Došlo ke snížení jednotkových výrobních nákladů, částečně díky nižším nákladům na suroviny a zvýšení objemu výroby.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (107)
               
               
                  Výrobní odvětví Unie však začalo překonávat účinky dřívějšího dumpingu teprve nedávno a toto zotavení stále není stabilní. O tom svědčí i skutečnost, že výrobní odvětví Unie dokázalo vykázat zisky až na konci posuzovaného období, tj. v průběhu období přezkumného šetření. Podobně v situaci, kdy došlo k prudkému nárůstu spotřeby (+ 46 %), bylo výrobní odvětví Unie schopné rozšířit svůj podíl na trhu pouze o 5 procentních bodů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (108)
               
               
                  Lze učinit závěr, že výrobní odvětví Unie během posuzovaného období neutrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení. Avšak jak je uvedeno výše, vzhledem k tomu, že k překonání účinků dřívějšího dumpingu výrobního odvětví Unie došlo teprve nedávno, jeho situace je i nadále nestabilní.
               
            
         
      
      6.   PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ ÚJMY
      
      6.1.   Předběžná poznámka
      
      
         
         
         
            
               
                  (109)
               
               
                  Z šetření vyplynulo, že k čínskému dovozu v období přezkumného šetření docházelo za dumpingové ceny a že je pravděpodobné přetrvávání dumpingu, pokud by opatření pozbyla platnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (110)
               
               
                  Vzhledem ke zjištění, že výrobní odvětví Unie neutrpělo během období přezkumného šetření podstatnou újmu, bylo analyzováno, zda by se podstatná újma obnovila, pokud by opatření pozbyla platnosti. Pro účely této analýzy Komise zohlednila zjištění popsaná ve 49. až 57. bodě odůvodnění, konkrétně:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              značnou výrobní kapacitu a volnou kapacitu v ČLR (49. až 51. bod odůvodnění),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vývozní chování čínských vyvážejících výrobců na trzích jiných třetích zemí (52. až 55. bod odůvodnění) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              atraktivitu trhu Unie (56. a 57. bod odůvodnění).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (111)
               
               
                  Kromě toho Komise posoudila pravděpodobný dopad čínského dovozu na výrobní odvětví Unie, pokud by se obnovil ve značném množství.
               
            
         
      
      6.2.   Možné úrovně cen čínského dovozu na trh Unie
      
      
         
         
         
            
               
                  (112)
               
               
                  Komise použila cenu čínského dovozu bez antidumpingového cla použitelnou v období přezkumného šetření pro posouzení pravděpodobné cenové úrovně čínského dovozu na trh Unie, pokud by opatření byla zrušena. Na tomto základě by se čínské ceny pravděpodobně podbízely vůči prodejním cenám výrobního odvětví Unie v průměru o 41 %, jak bylo uvedeno v 73. bodě odůvodnění výše.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (113)
               
               
                  V reakci na takový cenový tlak při velkých objemech je pravděpodobné, že ziskovost výrobního odvětví Unie se okamžitě zhorší, přičemž hrozí, že se promění ve ztrátu. Ve skutečnosti bude výrobní odvětví Unie nuceno snížit své ceny, což by mělo přímý negativní dopad na ziskovost. Případně by se mohlo rozhodnout zachovat si své ceny beze změny ve snaze udržet svou ziskovost. Nicméně jak bylo uvedeno dříve, to by mělo negativní dopad na jeho objem prodeje ve prospěch čínských vývozců. Při snížení objemu prodeje by se kromě toho podíl fixních nákladů na jeden kus zvýšil, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o kapitálově náročné výrobní odvětví. To by rovněž mělo negativní dopad na ziskovost výrobního odvětví Unie. Zachování prodejních cen na trhu Unie na podobné úrovni jako v období přezkumného šetření tudíž nelze považovat za životaschopnou strategii, protože by nebyla dlouhodobě udržitelná.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (114)
               
               
                  Kromě toho by výše uvedený scénář zůstal v platnosti i při zohlednění rostoucí spotřeby. S ohledem na obrovskou dostupnou volnou kapacitu v Číně, která bude pravděpodobně směřovat na vývoz na trh Unie za ceny, které se podbízejí vůči cenám výrobního odvětví Unie přibližně o 41 %, by výrobní odvětví Unie totiž nebylo schopno vyrovnat se s předpokládaným výrazným oživením čínského dovozu, jenž by převzal nejen současný podíl výrobního odvětví Unie na trhu, ale rovněž by pravděpodobně převzal zvýšenou spotřebu. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podíl čínského dovozu na trhu v období přezkumného šetření v rámci prvního přezkumu před pozbytím platnosti činil 83 %.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (115)
               
               
                  Rozpětí cenového podbízení na základě čínských dovozních cen bez cla činilo v období přezkumného šetření přibližně 75 %, což rovněž udává přiměřený odhad možných rozpětí cenového podbízení, pokud by opatření pozbyla platnosti.
               
            
         
      
      6.3.   Dopad dovozu z jiných třetích zemí
      
      
         
         
         
            
               
                  (116)
               
               
                  Jak je popsáno v 77. bodě odůvodnění, na trhu s rostoucí spotřebou převzal během posuzovaného období velkou část čínského podílu na trhu dovoz z Malajsie. Z toho vyplývá, že i když Malajsie získala 33 procentních bodů podílu na trhu, Čína ztratila 50 procentních bodů. Výrobní odvětví Unie by současně získalo pouze 5 procentních bodů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (117)
               
               
                  Pokud by opatření pozbyla platnosti, čínské dovozní ceny by se pravděpodobně významně podbízely cenám výrobního odvětví Unie, jak je uvedeno ve 112. bodě odůvodnění. Během posuzovaného období byly čínské dovozní ceny (bez antidumpingového cla) rovněž soustavně nižší než malajsijské dovozní ceny během stejného období, s výjimkou období přezkumného šetření, kdy byly o 3 % vyšší.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (118)
               
               
                  Je pravděpodobné, že čínští vyvážející výrobci budou schopni ještě více snížit své ceny, aby znovu získali podíl na trhu. Podstatně tomu napovídá cenová úroveň čínského vývozu do jiných třetích zemí zaznamenaná v databázi čínské vývozní statistiky, jak je popsáno v 54. bodě odůvodnění (16).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (119)
               
               
                  Na tomto základě lze očekávat, že levný čínský dovoz by mohl ovlivnit jak objem prodeje výrobního odvětví Unie, tak i objem malajsijského dovozu. Vzhledem k tomu, že ceny výrobního odvětví Unie byly v průměru vyšší než malajsijské vývozní ceny, lze rovněž očekávat, že čínský dovoz bude pravděpodobně mít větší negativní dopad na prodej výrobního odvětví Unie než na dovoz z Malajsie, neboť odběratelé výrobního odvětví Unie budou mnohem více motivováni vrátit se k čínským dodavatelům než odběratelé malajsijských dodavatelů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (120)
               
               
                  Na tomto základě je pravděpodobné, že čínský dovoz, který by (opětovně) směřoval na trh Unie za nízké ceny, bude moci znovu získat podíly na trhu, a to hlavně na úkor výrobního odvětví Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (121)
               
               
                  Co se týče dovozu z Vietnamu, jehož podíl na trhu se během posuzovaného období zvýšil o 9 procentních bodů, v současné době je předmětem šetření zaměřeného proti obcházení předpisů uvedeného v 7. bodě odůvodnění, jež bylo zahájeno na základě skutečnosti, že je tento dovoz údajně čínského původu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (122)
               
               
                  V každém případě cena vietnamského dovozu, jak je uvedeno v 78. bodě odůvodnění, byla nižší než prodejní cena výrobního odvětví Unie během celého posuzovaného období. Jak je popsáno výše, má se tudíž za to, že odběratelé výrobního odvětví Unie budou více motivováni přecházet k levnému dovozu z Číny než odběratelé vietnamských dodavatelů. Ti prodávali ruční paletové vozíky na trhu Unie již za nižší ceny, než je čínská dovozní cena, s výjimkou roku 2014. Na tomto základě lze očekávat, že čínský dovoz bude pravděpodobně mít větší negativní dopad na výrobní odvětví Unie než na dovoz z Vietnamu.
               
            
         
      
      6.4.   Závěr o pravděpodobnosti obnovení újmy
      
      
         
         
         
            
               
                  (123)
               
               
                  Závěrem lze uvést, že z šetření vyplynulo, že k čínskému dovozu v období přezkumného šetření docházelo za dumpingové ceny. Kromě toho Komise zjistila existenci značné výrobní kapacity a volné kapacity v ČLR, usoudila, že čínští vyvážející výrobci prodávají své výrobky za nižší ceny na trzích třetích zemí než na trhu Unie, zohlednila neustálou přítomnost čínských vyvážejících výrobců na trhu Unie a vzala na vědomí úsilí vynaložené na obcházení platných opatření. Kromě toho Komise odhadla, že v případě zrušení opatření by pravděpodobná cena čínského dovozu byla výrazně nižší než ceny v Unii a podbízela by se vůči nim. Komise nakonec usoudila, že pokud by opatření byla zrušena, bude dopad dovozu z jiných třetích zemí na výrobní odvětví Unie nižší než dopad čínského dovozu. Na tomto základě lze učinit závěr, že v případě zrušení opatření by se újma působená výrobnímu odvětví Unie s největší pravděpodobností obnovila.
               
            
         
      
      7.   ZÁJEM UNIE
      
      
         
         
         
            
               
                  (124)
               
               
                  Komise v souladu s článkem 21 základního nařízení zkoumala, zda by zachování stávajících antidumpingových opatření uložených na dovoz výrobku, který je předmětem přezkumu, pocházejícího z ČLR na základě zjištění tohoto přezkumu před pozbytím platnosti bylo proti zájmu Unie jako celku. Zájem Unie byl stanoven na základě posouzení všech různých relevantních zájmů, včetně zájmu výrobního odvětví Unie, dovozců a uživatelů. Všechny zúčastněné strany měly možnost předložit svá stanoviska v souladu s čl. 21 odst. 2 základního nařízení.
               
            
         
      
      7.1.   Zájem výrobního odvětví Unie
      
      
         
         
         
            
               
                  (125)
               
               
                  Komise zjistila, že během období přezkumného šetření výrobní odvětví Unie začalo překonávat účinky dřívějšího dumpingu. Pokud by však opatření vůči Číně byla zrušena, je pravděpodobné obnovení újmy, jelikož by výrobní odvětví Unie bylo vystaveno dumpingovému dovozu z Číny s objemy, jež mohou být značné a které vyvíjejí významný cenový tlak.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (126)
               
               
                  V důsledku toho by se hospodářská situace výrobního odvětví Unie pravděpodobně zhoršila, což by vedlo k významným ztrátám objemu prodeje a podílu na trhu a pravděpodobně ke ztrátám.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (127)
               
               
                  Naopak zachování opatření by výrobnímu odvětví Unie umožnilo upevnit jeho nedávno dosaženou pozitivní hospodářskou situaci.
               
            
         
      
      7.2.   Zájem dovozců a uživatelů, kteří nejsou ve spojení
      
      
         
         
         
            
               
                  (128)
               
               
                  Komise v počáteční fázi kontaktovala dvanáct známých dovozců a devět známých uživatelů. Žádný z dovozců neodpověděl na formulář pro výběr vzorku ani nevznesl žádné připomínky. Stejně tak žádný z uživatelů se nepřihlásil ani nevznesl žádné připomínky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (129)
               
               
                  Je třeba připomenout, že v rámci šetření, které vedlo k uložení původních opatření v roce 2005, a v rámci přezkumu před pozbytím platnosti, který vedl k rozšíření těchto opatření v roce 2011, bylo zjištěno, že dopad opatření by neměl vážný účinek na dovozce/uživatele v Unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (130)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné nové důkazy, které by svědčily o odlišném závěru, Komise tedy dospěla k závěru, že zachování opatření nebude mít na dovozce ani na uživatele v Unii významný vliv.
               
            
         
      
      7.3.   Závěr ohledně zájmu Unie
      
      
         
         
         
            
               
                  (131)
               
               
                  Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že z hlediska zájmu Unie neexistují přesvědčivé důvody, které by hovořily proti zachování konečných antidumpingových opatření uložených na dovoz ručních paletových vozíků pocházejících z ČLR.
               
            
         
      
      8.   ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ
      
      
         
         
         
            
               
                  (132)
               
               
                  Všem zúčastněným stranám byly sděleny základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě Komise zamýšlí zachovat antidumpingová opatření v platnosti. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, během níž mohly k těmto poskytnutým informacím předložit připomínky. Nebyly předloženy žádné připomínky, které by výše uvedená zjištění popíraly.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (133)
               
               
                  Z výše uvedených úvah vyplývá, že podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení by antidumpingová opatření použitelná na dovoz ručních paletových vozíků pocházejících z ČLR měla být zachována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (134)
               
               
                  Výbor zřízený podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036 nevydal stanovisko,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů, tj. podvozků a hydrauliky, v současnosti kódů KN ex 8427 90 00 (kódy TARIC 8427900011, 8427900013 a 8427900019) a ex 8431 20 00 (kódy TARIC 8431200011, 8431200013 a 8431200019), pocházejících z Čínské lidové republiky s rozšířením na stejný výrobek, avšak při dovozu prezentovaný s tzv. „ukazatelem váhy“, který spočívá ve vážícím mechanismu nezapracovaném do podvozku, tedy nezapracovaném do vidlic, v současné době kódů TARIC 8427900030 a 8431200050. Pro účely tohoto nařízení se ručními paletovými vozíky rozumí vozíky na kolech podpírající zvedací vidlicová ramena pro manipulaci s paletami, určené k manuálnímu tlačení, tažení a řízení na hladkém, rovném a pevném povrchu, které provádí pěší obsluha za použití kloubové řídicí páky. Ruční paletové vozíky jsou určeny pouze ke zdvižení nákladu pumpováním řídicí páky do dostatečné výše k přepravení nákladu a nemají žádné jiné dodatečné funkce nebo použití, jako například i) přemísťování a zvedání nákladu za účelem jeho uložení výše nebo usnadnění při skladování nákladu (vysokozdvižné vozíky); ii) zakládání jedné palety na druhou (zakladače); iii) zdvižení nákladu na pracovní plošinu (nůžkové zvedáky); nebo iv) zvedání a vážení nákladu (paletové vozíky s váhou).
      2.   Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Unie, před proclením, je pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyrobené níže uvedenými společnostmi stanovena takto:
      
         
         
         
         
            
               
                  Společnost
               
               
                  Celní sazba (%)
               
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
            
            
               
                  Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., 58, Jing Yi Road, Economic Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 31300, Čínská lidová republika
               
               
                  70,8
               
               
                  A603
               
            
            
               
                  Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd.
               
               
                  54,1
               
               
                  A070
               
            
            
               
                  Všechny ostatní společnosti
               
               
                  70,8
               
               
                  A999
               
            
         
      
      3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 29. listopadu 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
      
         (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1174/2005 ze dne 18. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 189, 21.7.2005, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 684/2008 ze dne 17. července 2008, kterým se objasňuje oblast působnosti antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Rady (ES) č. 499/2009 ze dne 11. června 2009, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku zasílaného z Thajska bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Thajska či nikoli (Úř. věst. L 151, 16.6.2009, s. 1).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1008/2011 ze dne 10. října 2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 268, 13.10.2011, s. 1).
      
         (6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 372/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 112, 24.4.2013, s. 1).
      
         (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 946/2014 ze dne 4. září 2014, kterým se na základě přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 7).
      
         (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1346 ze dne 8. srpna 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 214, 9.8.2016, s. 1).
      
         (9)  Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření (Úř. věst. C 34, 29.1.2016, s. 15).
      
         (10)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 373, 12.10.2016, s. 3).
      
         (11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1348 ze dne 19. července 2017 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011, ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 372/2013, na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Vietnamu bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Vietnamu či nikoli, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 188, 20.7.2017, s. 1).
      
         (12)  www.trademap.org Market Analysis and Research, Mezinárodní obchodní centrum (ITC).
      
         (13)  Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1346 ze dne 8. srpna 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1008/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 372/2013 na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz nepatrně upravených ručních paletových vozíků pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 202, 3.8.2017, s. 8).
      (14)
      <!--transformed by post treatment  ...-->  
      
         Zdroj: Interaktivní webové stránky o obchodu Komise USA pro mezinárodní obchod (USITC DataWeb) (U.S. International Trade Commission Interactive Trade DataWeb (USITC DataWeb) využívající údaje z amerického Census Bureau.
      
         (15)  Příslušný kód zboží v databázi čínské vývozní statistiky zahrnuje i jiné výrobky, a sice „vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, nepoháněné“, které mají vyšší jednotkovou hodnotu. Používání této databáze může vést k nadhodnocení cen vývozu ručních paletových vozíků.
      
         (*1)  Kromě Malajsie a Vietnamu.
      
         Zdroj: Statistiky Eurostatu a statistiky, jež jsou k dispozici v databázi podle čl. 14 odst. 6 (pro Malajsii v roce 2014).
      
         (16)  Je třeba připomenout, že příslušný kód KN v databázi čínské vývozní statistiky zahrnuje i jiné výrobky, a sice „vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, nepoháněné“, které mají vyšší jednotkovou hodnotu.
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.