Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2207 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2207/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 314/31
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2207
   ze dne 29. listopadu 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“),
   s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (2), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 13. května 2013 uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 412/2013 (dále jen „původní nařízení“) konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní (dále jen „nádobí“) pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Během původního šetření se přihlásilo velké množství vyvážejících výrobců z ČLR. Komise proto vybrala vzorek čínských vyvážejících výrobců, kteří byli podrobeni šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada uložila individuální celní sazby na dovoz nádobí ve výši od 13,1 % do 23,4 % pro společnosti vybrané do vzorku a váženou průměrnou sazbu cla ve výši 17,9 % pro ostatní spolupracující společnosti nezařazené do vzorku. Kromě toho byla uložena sazba cla ve výši 36,1 % na dovoz nádobí pro všechny ostatní čínské společnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Článek 3 prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013 stanoví, že pokud nový vyvážející výrobce nádobí v ČLR poskytne Komisi dostatečné důkazy o tom, že:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           1)
                        
                        
                           v období šetření od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 (dále jen „období šetření“) nevyvážel do Unie keramické stolní a kuchyňské nádobí a náčiní;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           2)
                        
                        
                           není ve spojení s žádným vývozcem nebo výrobcem v ČLR, na kterého se vztahují antidumpingová opatření uložená uvedeným nařízením, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           3)
                        
                        
                           skutečně vyvezl do Unie dotčený výrobek po skončení období šetření, z něhož vycházejí příslušná opatření, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt významné množství do Unie,
                        
                     
                  
               
               může být ustanovení čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení změněno tak, že novému vyvážejícímu výrobci bude přiznána celní sazba použitelná pro spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku, tj. vážená průměrná sazba cla ve výši 17,9 %.
            
         
      
   
   B.   ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ STATUSU NOVÉHO VYVÁŽEJÍCÍHO VÝROBCE
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Po vyhlášení nařízení (EU) č. 412/2013 se přihlásily čtyři společnosti, jež prohlásily, že splňují všechna tři kritéria uvedená výše ve 4. bodě odůvodnění, a předložily pro to důkazy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Všechny čtyři společnosti vyráběly a vyvážely dotčený výrobek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tři z nich existovaly již během původního šetření, ale tvrdily, že v dané době nevyvážely dotčený výrobek do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Čtvrtá společnost tvrdila, že v období původního šetření neexistovala, takže během období šetření nemohla vyvážet.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Důkazy, které předložily všechny čtyři společnosti, Komise přezkoumala a dospěla k závěru, že splňují všechna tři kritéria, aby mohly být považovány za nového vyvážejícího výrobce. Jejich názvy by proto měly být zařazeny na seznam spolupracujících společností nezařazených do vzorku uvedený v příloze I nařízení (EU) č. 412/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise o těchto zjištěních informovala zmíněné čtyři společnosti a výrobní odvětví Unie a poskytla jim příležitost vznést připomínky. Nebyly obdrženy žádné připomínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Do seznamu vyvážejících výrobců z Čínské lidové republiky uvedeného v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 412/2013 se doplní tyto společnosti:
   
      
      
      
         
            
               Společnost
            
            
               Doplňkový kód TARIC
            
         
         
            
               Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd
            
            
               C303
            
         
         
            
               Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd
            
            
               C304
            
         
         
            
               Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd
            
            
               C305
            
         
         
            
               Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd
            
            
               C306
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 131, 15.5.2013, s. 1), naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) č. 803/2014 ze dne 24. července 2014, kterým se doplňují čtyři společnosti do seznamu výrobců z Čínské lidové republiky uvedených v příloze I nařízení č. 412/2013 (Úř. věst. L 219, 25.7.2014, s. 33).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.