Nařízení Rady (EU) 2017/2212 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2212/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 316/15
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2212
   ze dne 30. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2214 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. července 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 833/2014 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 30. listopadu 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/2214, za účelem povolení určitých operací týkajících se vývozu hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, který je uveden na Společném vojenském seznamu Evropské unie, nezbytných pro let modulu ExoMars Carrier Module a testování a let modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Tyto změny spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V nařízení (EU) č. 833/2014 se článek 4 mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               vkládá se nový odstavec, který zní:
               „2aa.   Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, které souvisejí s prodejem, dodávkou, převodem nebo vývozem a dovozem, nákupem nebo přepravou hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc hydrazinu určeného pro:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           testování a let modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb každé fáze této mise, které nepřekročí 5 000 kg během celého trvání mise, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           let modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb letu, které nepřekročí 300 kg.“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               odstavec 2b se nahrazuje tímto:
               „2b.   Poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, související s operacemi uvedenými v odstavcích 2a a 2aa podléhá předchozímu povolení ze strany příslušných orgánů.
               Žadatel o povolení poskytne příslušným orgánům všechny nezbytné informace.
               Příslušné orgány uvědomí Komisi o všech udělených povoleních.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         K. SIMSON
      
   
   
   
      (1)  Viz strana 20 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.