Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2213 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2213/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 316/17
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2213
   ze dne 30. listopadu 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rada svým nařízením (ES) č. 925/2009 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Číny. Dne 17. prosince 2015 Komise prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 (3) prodloužila daná opatření o dalších pět let pouze v případě dovozu z Číny a ukončila opatření týkající se Brazílie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271 (4) (dále jen „nařízení“) rozšířilo konečné antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souvislosti s rozšířením použitelných antidumpingových cel na mírně upravené hliníkové fólie ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení odkazuje na nařízení (ES) č. 925/2009. Jelikož však tato opatření již nejsou ve vztahu k Arménii a Brazílii platná, mělo by se správně odkazovat na právní základ pro opatření, jež jsou platná pouze ve vztahu k Číně, a sice na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384. Je proto vhodné změnit se zpětnou účinností čl. 1 odst. 1 nařízení tím, že se místo odkazu na nařízení Rady (ES) č. 925/2009 uvede odkaz na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby se snížilo riziko obcházení, v čl. 1 odst. 3 nařízení se stanoví, že uplatnění osvobození udělených společnostem, které jsou výslovně uvedeny v odstavci 2 zmíněného článku, je podmíněno tím, že celním orgánům členských států bude předložena platná obchodní faktura. Tato obchodní faktura musí splňovat požadavky stanovené v čl. 1 odst. 3 nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Od vstupu nařízení v platnost byla obchodní faktura zdrojem komplikací pro vnitrostátní celní orgány, jelikož ji může vystavit pouze výrobce. Šetření však odhalilo, že vyvážející výrobci uvedení v čl. 1 odst. 2 nařízení obvykle vyvážejí prostřednictvím obchodníků, kteří nejsou ve spojení. Nemohou proto vyhovět danému požadavku, aniž by byla významně narušena jejich obchodní praxe. Pokud by hospodářské subjekty musely dodržovat požadavky podle čl. 1 odst. 3 nařízení, byly by nuceny změnit své prodejní kanály a začít prodávat své výrobky přímo do Unie, jelikož zachování stávajících prodejních kanálů, tj. prodej prostřednictvím obchodníků, kteří nejsou ve spojení, by vedlo k tomu, že by se na ně vztahovala sazba antidumpingového cla uloženého čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2384.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vyvážející výrobci uvedení v čl. 1 odst. 2 nařízení jsou výrobci konvertovaných hliníkových fólií. Konvertovaná hliníková fólie má jiné technické vlastnosti, jiné distribuční kanály a konečné užití než výrobek dotčený nařízením. S dotčeným výrobkem si nekonkuruje a ani neměla být součástí jeho definice; z té však nemohla být vyloučena z důvodů uvedených v 60. a 72. bodě odůvodnění nařízení. Následně byla uskutečněna inspekcevyvážejících výrobců na místě, jak je uvedeno v 80. bodě odůvodnění nařízení, během níž bylo zjištěno, že výrobek dotčený nařízením uvedení výrobci v minulosti nevyráběli. Riziko, že tito vyvážející výrobci se v budoucnu pokusí daná opatření obcházet, je proto podle Komise nízké.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise dospěla k závěru, že by požadavek, aby osvobozené společnosti uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení změnily svou obvyklou obchodní činnost a začaly prodávat přímo do Unie, představoval neúměrnou zátěž. Vzhledem k těmto souvislostem je vhodné, aby byl zmíněný požadavek z nařízení odstraněn. Povinnost vystavit obchodní fakturu se tudíž na vyvážející výrobce uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení nebude vztahovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V každém případě by odstranění tohoto požadavku nemělo bránit tomu, aby celní orgány prováděly dodatečné kontroly příslušných zásilek podle rizikového profilu dotčeného dovozu, aby se ujistily, zda je v dokumentech uveden správný výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               S cílem zajistit právní jistotu pro hospodářské subjekty je dále vhodné, aby se příslušné změny uplatnily se zpětným účinkem ode dne vstupu nařízení v platnost. Je to v souladu se stávající judikaturou evropských soudů, pokud je změna učiněna v přiměřené lhůtě, čímž na straně dotčených hospodářských subjektů nevzniká žádné legitimní očekávání. V každém případě nebude činnost hospodářských subjektů vyvážejících do Unie nepřiměřeně dotčena, neboť odstranění uvedeného požadavku vytváří právní jistotu pro účely dovozu do Unie jak pro vyvážející výrobce z Číny, tak pro dovozce do Unie (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Dne 7. srpna 2017 poskytla Komise všem zúčastněným stranám základní fakta a závěry, na jejichž základě usoudila, že je nutné provést příslušnou změnu, a vyzvala je, aby se vyjádřily.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Žadatel, který požadoval prodloužení cel, vznesl vůči návrhu Komise na odstranění požadavku překládat obchodní fakturu vydanou výrobcem námitku. Argumentoval tím, že odstraněním požadavku Komise vyvolává riziko dalšího obcházení, a z toho pramenící nejistotu pro výrobní odvětví hliníkových fólií Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Jak je vysvětleno v 8. bodě odůvodnění, odstranění uvedeného požadavku by nebránilo celním orgánům v provádění dodatečných kontrol s cílem ověřit, zda je v dokumentech uveden správný výrobce. Spíše by to celní orgány podpořilo v provádění dodatečných kontrol v případě pochybností, zda příslušná zásilka skutečně pochází od osvobozených společností. Kromě toho v minulosti nebyli osvobození vyvážející výrobci do praktik obcházení zapojeni, nevyrábějí dotčený výrobek a odběratelé konvertovaných hliníkových fólií jsou jiní než v případě dotčeného výrobku. Komise proto dospěla k závěru, že odstranění uvedeného požadavku na vystavení obchodní faktury nepředstavuje dodatečné riziko obcházení, a námitku zamítla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení (EU) 2016/1036.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2016/1036 by měl být článek 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/271 příslušně změněn,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) 2017/271 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               1.   Konečné antidumpingové clo vztahující se na „všechny ostatní společnosti“, které je uloženo čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2384 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky, se tímto rozšiřuje na dovoz do Unie pro
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111930), nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm a v rolích o šířce přesahující 650 mm, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111940), nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce větší než 0,018 mm a méně než 0,021 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111950), nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li nabízeny nejméně ve dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080).“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 1 se zrušuje odstavec 3.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost se zpětnou účinností ode dne 18. února 2017.
   
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 925/2009 ze dne 24. září 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384 ze dne 17. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Brazílie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 63).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271 ze dne 16. února 2017, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií (Úř. věst. L 40, 17.2.2017, s. 51).
   
      (5)  Spojené věci C-7/56 a C-3/57 to C-7/57, Algera a další v. Assemblée commune, ECLI:EU:C:1957:7, s. 39.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.