Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2215 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2215/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 318/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2215
   ze dne 30. listopadu 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 (2) byl vytvořen seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) Komisi informace, které jsou relevantní v souvislosti s aktualizací uvedeného seznamu. Podstatné informace sdělily rovněž třetí země a mezinárodní organizace. Na základě těchto informací by měl být seznam aktualizován.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů příslušných pro regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do dokumentů poskytnutých členskými státy, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) („Výbor pro leteckou bezpečnost“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise předala Výboru pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a nařízení Komise (ES) č. 473/2006 (4) s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Rovníkové Guineje, Nepálu, Nigérie, Svatého Vincence a Grenadin, Thajska, Ukrajiny a Venezuely.Komise rovněž poskytla Výboru pro leteckou bezpečnost informace o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Afghánistánu, Bolívii, Indii, Indonésii, Iráku, Kazachstánu, Libyi, Moldavsku, Mosambiku a Zambii a informace o odborných konzultacích s Ruskem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Agentura EASA předložila Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost výsledky analýzy zpráv o auditech, které provedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v rámci svého všeobecného programu pro audit dohledu nad provozní bezpečností. Členské státy byly v této souvislosti vyzvány, aby upřednostnily prohlídky na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení od třetích zemí, v nichž organizace ICAO zjistila významné bezpečnostní problémy nebo u nichž agentura EASA dospěla k závěru, že jejich systém dohledu nad provozní bezpečností vykazuje závažné nedostatky. Vedle konzultací vedených Komisí podle nařízení (ES) č. 2111/2005 tak díky upřednostnění prohlídek na odbavovací ploše bude možné získat další informace o úrovni bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v těchto třetích zemích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž informovala o výsledcích analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel („program SAFA“) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost dále informovala o projektech technické pomoci prováděných ve třetích zemích, jichž se týkají opatření nebo sledování podle nařízení (ES) č. 2111/2005. Agentura poskytla informace o plánech a žádostech o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem napomoci řešení veškerého nesouladu s platnými mezinárodními normami v oblasti civilního letectví. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto žádostem vyjádřily na bilaterální úrovni v koordinaci s Komisí a agenturou EASA. Komise v této souvislosti znovu zdůraznila, jak je pro zlepšování bezpečnosti letecké dopravy na celém světě užitečné poskytovat – zejména prostřednictvím databáze organizace ICAO „Safety Collaborative Assistance Network“ (SCAN) – mezinárodní letecké komunitě informace o technické pomoci poskytované Unií a jejími členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Organizace Eurocontrol poskytla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce programu SAFA a poskytla aktuální statistické údaje, pokud jde o výstražné zprávy týkající se leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Na základě analýzy provedené agenturou EASA v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací ploše provedených u letadel leteckých dopravců Unie, z normalizačních kontrol provedených agenturou EASA a specifických kontrol a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá vynucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Členské státy zopakovaly, že jsou připraveny náležitě jednat, pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci z Rovníkové Guineje
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Dne 7. června 2017 se zástupci Komise a agentury EASA setkali se zástupci Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial („úřad AAGE“). Účelem této schůzky bylo pokračovat v konzultacích od poslední schůze v roce 2013. Úřad AAGE informoval Komisi a agenturu EASA o opatřeních přijatých ke zlepšení dodržování požadavků ICAO pro systém dohledu nad bezpečností a rovněž vyzdvihl politické úsilí o provádění reforem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Během schůzky dne 7. června 2017 úřad AAGE uznal, že v minulosti nebyli letečtí dopravci z Rovníkové Guineje certifikováni v souladu s požadavky organizace ICAO. Z tohoto důvodu zrušil úřad AAGE osvědčení několika leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v dané zemi, a u zbývajících leteckých dopravců přikročil k novému, pětifázovému procesu vydávání osvědčení. Úřad AAGE rovněž poskytl informace o plánování a náboru zaměstnanců, registru letadel, programu vydávání nových osvědčení leteckých dopravců a programu dohledu nad bezpečností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Jak bylo poznamenáno při auditu organizace ICAO v únoru 2017, dosáhl úřad AAGE míry účinného provádění mezinárodních norem bezpečnosti letectví ve výši 62,5 % – v porovnání s přibližně 10 % v minulosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Ve dnech 16. až 20. října 2017 se v Rovníkové Guineji uskutečnila návštěva Unie za účelem posouzení situace. Této návštěvy se zúčastnili odborníci z Komise, agentury EASA a členských států. Během uvedené návštěvy byla posouzena práce úřadu AAGE, což bylo ověřeno návštěvami u dvou aktivních leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji. Bylo zjištěno, že organizační struktura úřadu AAGE, což je nedávno zřízený nezávislý a samostatný úřad pro civilní letectví, který zahájil činnost v oblasti dohledu nad bezpečností v roce 2012, je přiměřená pro úroveň činností v oblasti letectví v Rovníkové Guineji. Bylo rovněž zjištěno, že úřad AAGE obsáhne všechny oblasti civilního letectví a že má vlastní rozpočet a zdroje. Nicméně bylo konstatováno, že aby mohl úřad AAGE vykonávat řádný a účinný bezpečnostní dohled nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji, potřebuje náležitě kvalifikované inspektory, zejména v oblasti letového provozu, a též s ohledem na obchodní leteckou dopravu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Návštěva ukázala, že v Rovníkové Guineji byl vytvořen komplexní regulační systém. Úřad AAGE pracuje na aktualizaci předpisů, jež musí odpovídat nejnovějšímu vývoji mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti letectví. Úřad AAGE nicméně do značné míry spoléhá na osvědčení, licence a povolení, jež vydaly ostatní orgány a organizace bez ověření ze strany samotného úřadu AAGE, přičemž takové vlastní ověření je podstatnou součástí úkolů úřadu AAGE co do dohledu nad bezpečností. Tento postup ověřování by tudíž měl být zahrnut do postupů úřadu AAGE a měl by být řádně prováděn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Úřad AAGE během návštěvy prokázal, že v současnosti existují pouze dva letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji, totiž CEIBA Intercontinental a Cronos Airlines. Osvědčení leteckého provozovatele pro letecké dopravce Punto Azul a Tango Airways byla zrušena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Během návštěvy dopravce CEIBA Intercontinental bylo jako součást unijního posouzení na místě konstatováno, že stále provozuje činnost na základě starého osvědčení leteckého provozovatele a že postoupil toliko do druhé fáze současného pětifázového postupu vydávání osvědčení leteckého provozovatele. Dopravce CEIBA Intercontinental v současnosti prochází řadou změn, v důsledku čehož chybějí aktualizace a schválení zásadních příruček letového provozu a návodů k údržbě i jiné dokumentace. Uvedené příručky a dokumentace dosud nejsou uzpůsobeny provozu a letadlovému parku daného leteckého dopravce. Systém řízení bezpečnosti tohoto dopravce dosud není dokončen a tento letecký dopravce musí ještě začlenit smysluplnou analýzu rizik. Jeho bezpečnostní politiky jsou vypracovány a stanoveny, ale nejsou jasně a široce komunikovány v rámci jeho organizace. Jeho systém jakosti rovněž vyžaduje další rozvoj.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Návštěva leteckého dopravce Cronos Airlines prokázala, že má povědomí o platných předpisech v Rovníkové Guineji a vyvíjí snahu o provedení uvedených norem pro letectví. Úspěšně absolvoval současný pětifázový postup vydávání osvědčení leteckého provozovatele. Jeho osvědčení leteckého provozovatele bylo prodlouženo v lednu 2017. Bylo však konstatováno, že několik příruček nebylo upraveno pro jeho skutečné operace a že jeho systém jakosti není dokončen. Dále bylo zjištěno, že systém řízení bezpečnosti dopravce Cronos Airlines dosud není dokončen a v současnosti se nachází ve druhé ze čtyř fází provádění systému řízení bezpečnosti. Byly vypracovány a stanoveny bezpečnostní politiky a jsou rovněž jasně a široce komunikovány v rámci organizace. Dopravce vstoupil dobrovolně do programu sledování letových údajů u svého letadlového parku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Úřad AAGE a dopravci CEIBA Intercontinental a Cronos Airlines přednesli dne 14. listopadu 2017 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005. Během uvedeného ústního jednání zástupce vlády Rovníkové Guineje vyjádřil silné odhodlání své vlády k dalšímu zlepšení bezpečnosti letecké dopravy v Rovníkové Guineji, v zájmu zajištění dobrého vnitrostátního a regionálního propojení. V průběhu ústního jednání poskytl úřad AAGE informace o nápravných opatřeních, která jsou zavedena za účelem řešení připomínek, které byly vzneseny během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace. Časový rámec k provedení těchto nápravných opatření odhaduje úřad AAGE na jeden rok.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Informace, které během ústního jednání poskytl dopravce CEIBA Intercontinental o plánu nápravných opatření k řešení připomínek, které byly vzneseny během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, neprokázaly, že daný letecký dopravce provedl analýzu hlavních příčin, a naznačily, že byla zavedena pouze okamžitá nápravná opatření bez dlouhodobých preventivních opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Pokud jde o dopravce Cronos Airlines, ten během ústního jednání poskytl takové informace o nápravných opatřeních v reakci na připomínky vznesené během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, jež naznačovaly, že provedl analýzu hlavních příčin, okamžitá nápravná opatření, jakož i opatření, jejichž cílem je předcházet opakování zjištěných problémů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Na základě veškerých dostupných informací, včetně výsledků návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace a informací poskytnutých během ústního jednání dne 14. listopadu 2017, se má za to, že i když úřad AAGE dosáhl značného zlepšení systému dohledu nad provozní bezpečností letectví Rovníkové Guineje, přetrvávají v tomto systému významné nedostatky. Usuzuje se, že úřad AAGE dosud není schopen v plném rozsahu plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji. To dokládá skutečnost, že letečtí dopravci osvědčení získali a dohled nad bezpečností je vykonáván bez nutných náležitě kvalifikovaných inspektorů a že řadu připomínek vznesených během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace nezjistil sám úřad AAGE během svých činností v oblasti vydávání osvědčení a dohledu. V současnosti tedy nejsou dostatečné důkazy, které by odůvodňovaly rozhodnutí o zrušení nebo změně zákazu provozování letecké dopravy uloženého všem leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji. Avšak vzhledem k tomu, že jejich osvědčení leteckého provozovatele bylo zrušeno, měli by dopravci Punto Azul a Tango Airways být vyřazeni ze seznamu leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, by měl být změněn, a letečtí dopravci Punto Azul a Tango Airways by měli být vyřazeni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci z Nepálu
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Dne 5. března 2017 napsal nepálský úřad pro civilní letectví („úřad CAAN“) Komisi dopis, který obsahoval informace o současném stavu systému dohledu nad provozní bezpečností letectví v Nepálu. Po prodloužení osvědčení všech leteckých dopravců v Nepálu v roce 2015 zopakoval úřad CAAN tento úkon v roce 2016 za asistence organizace ICAO s cílem znovu prodloužit platnost osvědčení leteckého provozovatele.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Dne 13. března 2017 ministerstvo zahraničních věcí Nepálu předložilo zastoupení Unie v Káthmándú v Nepálu doplňkovou dokumentaci, která nastínila pokrok a zahrnovala výňatek ze zprávy kombinovaného akčního týmu ICAO o průběhu pracovní cesty do Nepálu. V oblasti provozu a letové způsobilosti letadel vznesl kombinovaný akční tým ICAO řadu připomínek. Byly tak opakovány připomínky, které byly učiněny během předchozích návštěv, včetně návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v únoru 2014 a mise technické pomoci Unie v říjnu 2015. Na základě těchto informací požádala Komise dne 4. července 2017 úřad CAAN o doplňující informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Organizace ICAO provedla v Nepálu validační misi koordinovanou ICAO ve dnech 4. až 11. července 2017. Na základě výsledků této mise oznámila organizace ICAO dne 27. července 2017, že významný bezpečnostní problém týkající se certifikace leteckých dopravců byl příslušnými orgány Nepálu vyřešen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Dne 3. srpna 2017 úřad CAAN poskytl informace požadované Komisí. Poskytl mimo jiné informace o držitelích osvědčení leteckého provozovatele, výsledcích činnosti v oblasti dohledu nad provozní bezpečností, letadlech registrovaných v Nepálu, nehodách a vážných incidentech, vynucovacích opatřeních, organizaci, předpisech a činnostech technické pomoci v Nepálu. Úřad CAAN však nepředložil žádná návazná opatření k doporučením ve zveřejněných zprávách o vyšetřování nehod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Dne 7. listopadu 2017 úřad CAAN poskytl závěrečnou zprávu o validační misi koordinované ICAO ze 4. až 11. července 2017, jež svědčí o zvýšení míry účinného provádění mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti letectví na 66 %. Tato zpráva však rovněž svědčí o tom, že jsou nutná další zlepšení, pokud jde o kvalifikovaný technický personál a řešení bezpečnostních problémů. Oblast vydávání licencí členům letové posádky nebyla organizací ICAO přezkoumána, neboť tato oblast byla jednou z problémů po návštěvě Unie na místě za účelem posouzení situace v únoru 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Na základě informací dostupných v současné době se zdá, že ačkoli úřad CAAN dosáhlo určitého stupně pokroku u provádění mezinárodních norem bezpečnosti letectví, je systém dohledu nad provozní bezpečností letectví v Nepálu nadále nedostatečný, což prokazuje rovněž skutečnost, že nebyla provedena účinná opatření v návaznosti na nehody, včetně smrtelných nehod, k nimž došlo v posledních letech, s cílem zabránit jejich opakování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Nepálu.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci z Nigérie
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Komise s podporou agentury EASA nadále pozorně sleduje výkonnost v provozní bezpečnosti u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Nigérii. Dopisy ze dne 15. května a 20. června 2017 Komise zdůraznila, že je zapotřebí, aby nigerijský úřad pro civilní letectví („úřad NCAA“) bedlivě sledoval veškeré žádosti o oprávnění provozovatele ze třetí země („oprávnění TCO“) podávané u agentury EASA leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Nigérii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Dopisem ze dne 30. května 2017 informoval úřad NCAA Komisi, že hodlá provést rozsáhlý audit provozu leteckého dopravce Med-View Airline registrovaného v Nigérii, jakož i o opatřeních, která úřad NCAA přijal vůči dalším nigerijským leteckým dopravcům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Dopisem ze dne 10. října 2017 zdůraznila Komise, že tyto činnosti jsou nedostatečné vzhledem k platným požadavkům a k očekávanému nárůstu činností v oblasti letectví v Nigérii. Informovala úřad NCAA, že byly zahájeny konzultace podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Dne 30. října 2017 se zástupci Komise a agentury EASA setkali s vedoucími představiteli úřadu NCAA k odborné konzultační schůzce. Na této schůzce měl úřad NCAA vysvětlit nápravná a preventivní opatření přijatá úřadem NCAA vůči dopravci Med-View Airline a dalším leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Nigérii. Prezentace úřadu NCAA během této schůzky byla podložena důkazy, které svědčily o určitém zlepšení dohledu nad bezpečností provozu leteckých dopravců, pro něž jsou nigerijské orgány příslušné podle platných mezinárodních právních předpisů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Během této schůzky informoval úřad NCAA Komisi a agenturu EASA o opatřeních přijatých s cílem zlepšit soulad s požadavky ICAO u systému dohledu nad provozní bezpečností. Poskytl rovněž informace o auditu provedeném u dopravce Med-View Airline a dalších leteckých dopravců registrovaných v Nigérii, totiž Arik Air, Air Peace a Kabo Air, jakož i o počtu zaměstnanců úřadu NCAA, odborné přípravě a kvalifikaci jeho inspektorů a jeho programu dohledu nad bezpečností. Úřad NCAA vytvořil a provádí program sledování letového provozu a letové způsobilosti s cílem zajistit trvalý soulad s předpisy. Nigérie provádí státní program bezpečnosti a hodlá dosáhnout jeho úplného provedení do konce roku 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Informace, které jsou v současné době k dispozici, včetně informací poskytnutých úřadem NCAA na schůzce dne 30. října 2017, svědčí o tom, že dochází ke zlepšením v systému dohledu nad bezpečností v Nigérii. Je totiž jasné, že taková zlepšení mají i nadále zcela zásadní význam. Tak je tomu zejména u povědomí úřadu NCAA o plánovaných činnostech leteckých dopravců, kteří spadají pod jeho dohled, jakož i u samotného účinného provádění jeho programu dohledu nad bezpečností, včetně správy zjištění. Dne 1. listopadu 2017 požádala Komise v tomto ohledu o dodatečné informace. Komise nadto vyzvala úřad NCAA, aby odrazoval nigerijské letecké dopravce od podávání žádostí o oprávnění TCO agentuře EASA, dokud se zcela nepřesvědčí, že tito provozovatelé splňují platné mezinárodní normy bezpečnosti letectví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Nigérie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci z Ruska
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Komise, agentura EASA a příslušné orgány členských států nadále pozorně sledují úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, včetně upřednostnění prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Zástupci Komise a agentury EASA se dne 20. října 2017 sešli se zástupci ruské Federální agentury pro leteckou dopravu („FATA“). Účelem tohoto jednání bylo přezkoumat úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku, na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše provedených v období od 6. října 2016 do 5. října 2017 a určit případy, kdy by činnosti v oblasti dohledu nad provozní bezpečností vykonávané agenturou FATA mohly být posíleny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Během tohoto jednání Komise podrobněji přezkoumala výsledky prohlídek na odbavovací ploše u čtyř leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku. Ačkoli nebyly zjištěny žádné problémy ohledně bezpečnosti, agentura FATA Komisi informovala o svých činnostech v oblasti dohledu nad provozní bezpečností u těchto leteckých dopravců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Na základě momentálně dostupných informací, včetně informací, které agentura FATA poskytla během odborné konzultační schůzky dne 20. října 2017, se má za to, že agentuře FATA nechybí schopnosti ani ochota k řešení bezpečnostních nedostatků leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku. Na základě těchto důvodů učinila Komise závěr, že není nutné, aby se ruské letecké úřady nebo letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Rusku, dostavili na ústní jednání před Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se tudíž má za to, že v současné fázi neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Ruska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Členské státy budou i nadále ověřovat účinné dodržování mezinárodních bezpečnostních norem v letectví ze strany leteckých dopravců z Ruska upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Pokud by prohlídky poukázaly na bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem, může být Komise nucena přijmout vůči leteckým dopravcům z Ruska opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci ze Svatého Vincence a Grenadin
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Dne 2. února 2017 letecký dopravce Mustique Airways, který získal osvědčení ve Svatém Vincenci a Grenadinách, podal agentuře EASA novou žádost o oprávnění TCO. Toto opětovné podání žádosti následovalo po dřívější žádosti o oprávnění TCO, která byla agenturou EASA zamítnuta z bezpečnostních důvodů. Agentura EASA posoudila tuto novou žádost dopravce v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 452/2014 (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Agentura EASA shledala plány nápravných opatření k řešení zjištění agentury EASA ohledně žádosti dopravce Mustique Airways o oprávnění TCO přijatelnými a rozhodla se pokračovat v posuzování žádosti, dokud nebudou všechna zjištění po vyřešení uzavřena. Dne 11. září 2017 informovala agentura EASA Komisi o uzavření posledního z uvedených zjištění a o skutečnosti, že agentura EASA by tudíž mohla oprávnění vydat, pokud by letecký dopravce byl odstraněn ze seznamu pro leteckou bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Na základě těchto informací pozvala Komise dopravce Mustique Airways k ústnímu jednání, aby prezentoval zavedená nápravná opatření a poskytl informace o opatřeních, která přijal k zamezení opětovného výskytu bezpečnostních nedostatků zjištěných agenturou EASA během posuzování pro potřeby oprávnění TCO. Dopravce Mustique Airways představil dne 14. listopadu 2017 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost uvedená nápravná opatření. Spočívají ve významných změnách v organizaci a provádění systému řízení bezpečnosti, pro který byly vytvořeny nový webový nástroj a nová politika v oblasti bezpečnosti, jež dopravci Mustique Airways umožní vyřešit základní příčiny nedostatků a předcházet jejich opětovnému výskytu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Během ústního jednání poskytl dopravce Mustique Airways rovněž informace o řadě opatření, která přijal k zavedení kultury letecké bezpečnostní v rámci organizace. Tato opatření zahrnují pravidelné bezpečnostní schůzky na úrovni vedení i zaměstnanců a se zaměřením na to, aby dopravce Mustique Airways zvýšil úroveň povědomí svých zaměstnanců o bezpečnosti a zlepšil podávání zpráv o bezpečnostních událostech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Na základě veškerých v současné době dostupných informací, včetně hodnocení provedeného agenturou EASA a informací poskytnutých během ústního jednání, by měl být učiněn závěr, že dopravce Mustique Airways vyřešil zjištěné bezpečnostní nedostatky a že je schopen řešit bezpečnostní nedostatky, které by mohly nastat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 bylo proto rozhodnuto, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby z něj byl odstraněn letecký dopravce Mustique Airways.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Svatém Vincenci a Grenadinách, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci z Thajska
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Od 20. do 27. září 2017 provedla organizace ICAO validační misi koordinovanou organizací ICAO v Thajsku za účelem přezkoumání otázek protokolu, které byly základem pro vážné obavy o bezpečnost v Thajsku. Nápravná opatření přijatá thajským úřadem pro civilní letectví („úřad CAAT“) byla shledána dostatečnými k vyřešení významného bezpečnostního problému a míra účinného provádění mezinárodních norem bezpečnosti letectví se zvýšila na přibližně 41 %. Pokračuje však další práce s cílem dále zvýšit tuto míru účinného provádění a úřad CAAT očekává v roce 2018 validační misi koordinovanou organizací ICAO zahrnující všechny oblasti systému dohledu nad bezpečností civilního letectví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Úřad CAAT byl přizván k ústnímu jednání dne 13. listopadu 2017, aby Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost poskytl aktuální informace o nápravných opatřeních přijatých za účelem zlepšení situace v bezpečnosti letectví v Thajsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Během ústního jednání poskytl úřad CAAT informace o velikosti a činnostech odvětví civilního letectví v Thajsku a o výsledcích validační mise koordinované organizací ICAO, včetně skutečnosti, že závažný bezpečnostní problém byl vyřešen. Úřad CAAT rovněž informoval o pokroku při provádění plánu udržitelnosti, který zahrnuje práci na strategickém plánu pro blízkou budoucnost, aktualizaci právních a správních předpisů, organizační a personální zabezpečení úřadu, financování činností úřadu a informačních systémů, které úřad CAAT použije na podporu svých činností. Poskytl rovněž informace o svých činnostech v oblasti dohledu týkajících se leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku. Komise vyzvala úřad CAAT, aby pokračoval v provádění své činnosti s cílem zajistit udržitelnost u zlepšení provozní bezpečnosti letectví v Thajsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Dostupné informace ukázaly, že systém dohledu nad provozní bezpečností v Thajsku se zlepšil. Úřad CAAT poskytl zejména důkazy o tom, že bylo pokroku dosaženo v minulém roce. Informace, které jsou v současné době k dispozici o leteckých dopravcích, kteří získali osvědčení v Thajsku, nepodporují rozhodnutí o uložení zákazu nebo některých omezení provozování letecké dopravy těmto leteckým dopravcům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               V zájmu pozorného sledování situace budou konzultace s thajskými orgány nadále pokračovat v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Thajska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci z Ukrajiny
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Dne 19. dubna 2017 požádal letecký dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, s osvědčením vydaným na Ukrajině, agenturu EASA opětovně o oprávnění TCO. Po zamítnutí jeho první žádosti o oprávnění TCO agenturou EASA z bezpečnostních důvodů posoudila agentura EASA tuto novou žádost v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 452/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               Ve dnech 28. až 29. června 2017 provedla agentura EASA v této souvislosti audit na místě v ústředních provozovnách dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“. I když tento audit umožnil uzavřít všechny nedostatky zjištěné při posuzování první žádosti, bylo učiněno pět nových zjištění, zejména v souvislosti s letovou způsobilostí. Dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ následně předložil agentuře EASA plán nápravných opatření v reakci na uvedená zjištění. Na základě tohoto plánu nápravných opatření byla dne 4. října 2017 všechna zjištění uzavřena k plné spokojenosti agentury EASA. Agentura EASA o tom informovala Komisi a též o skutečnosti, že agentura EASA by tudíž mohla oprávnění vydat, pokud by letecký dopravce byl odstraněn ze seznamu pro leteckou bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               Na základě toho byl dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ přizván Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost k ústnímu jednání, které se uskutečnilo dne 13. listopadu 2017. Během ústního jednání poskytl podrobné informace o provádění plánu nápravných opatření, jenž byl vypracován v reakci na nedostatky zjištěné agenturou EASA během auditu na místě v červnu 2017. Rovněž vysvětlil, že v jeho organizaci a postupech byly zavedeny významné změny pro zvýšení jeho schopnosti dodržovat mezinárodní normy v oblasti bezpečnosti letectví. S cílem zajistit udržitelnost těchto opatření a umožnit účinnou kontrolu nad svou činností dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ rovněž provedl restrukturalizaci svého interního systému kontroly kvality.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Na základě veškerých v současné době dostupných informací, včetně hodnocení provedeného agenturou EASA a informací poskytnutých během ústního jednání by měl být učiněn závěr, že dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ vyřešil zjištěné bezpečnostní nedostatky a že je schopen řešit bezpečnostní nedostatky, které by mohly nastat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (67)
            
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se tudíž má za to, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby z něj byl odstraněn letecký dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (68)
            
            
               Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Ukrajině, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (69)
            
            
               Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
         
      
   
   
      Letečtí dopravci z Venezuely
   
   
      
      
      
         
            
               (70)
            
            
               Dne 6. března 2017 letecký dopravce Avior Airlines, který získal osvědčení ve Venezuele, požádal agenturu EASA o oprávnění provozovatele ze třetí země („oprávnění TCO“). Agentura EASA posoudila uvedenou žádost dopravce v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 452/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (71)
            
            
               Agentura EASA při posuzování bezpečnosti dopravce Avior Airlines pro potřeby oprávnění TCO vznesla obavy ohledně toho, že tento dopravce neprokázal soulad s platnými požadavky. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění TCO dopravci Avior Airlines a že dopravce nesplňuje příslušné požadavky nařízení (EU) č. 452/2014. Dne 4. října 2017 proto agentura EASA žádost dopravce Avior Airlines o oprávnění TCO z bezpečnostních důvodů zamítla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (72)
            
            
               Dne 10. října 2017 si Komise vyžádala informace od venezuelského úřadu pro civilní letectví („úřad INAC“) o opatřeních přijatých v návaznosti na zamítnutí žádosti dopravce Avior Airlines o oprávnění TCO agenturou EASA. Uvedený dopis je podle kritérií stanovených v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006 zahájením konzultací s orgány, jež vykonávají regulační dohled nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení ve Venezuele. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní problémy vyplynuvší z posouzení bezpečnosti leteckého dopravce Avior Airlines pro potřeby oprávnění TCO agenturou EASA nebyly vyřešeny, byla úřadu INAC i dopravci Avior Airlines poskytnuta příležitost přednést Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (73)
            
            
               Dne 13. listopadu 2017 poskytl úřad INAC Komisi informace týkající se činností dohledu prováděných v minulých letech vůči leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení ve Venezuele, jakož i popis dohledu prováděného vůči leteckému dopravci Avior Airlines.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (74)
            
            
               Během ústního jednání dne 14. listopadu 2017 poskytl úřad INAC Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o své struktuře, funkcích, pravomocech a zdrojích, počtu leteckých událostí a nehod, účinném provádění mezinárodních norem provozní bezpečnosti letectví, statusu v rámci programu posouzení bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy Federálního leteckého úřadu Spojených států (FAA) a počtu a druhu organizací pod svým dohledem. Vysvětlil rovněž svůj postup dohledu a předložil výsledky činnosti dohledu nad provozní bezpečností prováděných vůči dopravci Avior Airlines v průběhu posledních let. Úřad INAC uvedl, že zvýšil počet inspekcí u Avior Airlines, neboť tento letecký dopravce rozšířil svůj letadlový park. To vyústilo ve zjištění značného počtu bezpečnostních nedostatků u dopravce Avior Airlines, zejména v oblasti odborné přípravy personálu, řízení změn a systému kontroly dokumentů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (75)
            
            
               Úřad INAC uvedl, že si není vědom nedostatků zjištěných členskými státy u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení ve Venezuele, při prohlídkách na odbavovací ploše, a vyjádřil úmysl spolupracovat s agenturou EASA na tom, aby mohl zajistit náležitá opatření v návaznosti na tato zjištění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (76)
            
            
               Z poskytnutých informací vyplývá, že úřad INAC by měl dále rozvíjet své kontrolní kapacity vůči leteckým dopravcům, pro něž je příslušný.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (77)
            
            
               Na uvedeném ústním jednání dopravce Avior Airlines informoval Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o nápravných opatřeních přijatých za účelem řešení závažných připomínek, které agentura EASA vznesla v rámci svého posouzení bezpečnosti pro účely oprávnění TCO, týkající se mimo jiné kontroly letové způsobilosti a údržby, implementace a monitorování příkazů k zachování letové způsobilosti a systému řízení bezpečnosti a kvality. Dopravce Avior Airlines však vykazoval jasný nedostatek povědomí a pochopení, pokud jde o závažnost bezpečnostních připomínek, jež agentura EASA vznesla a které identifikovaly členské státy prostřednictvím prohlídek na odbavovací ploše. Kromě toho v opatřeních, která dopravce Avior Airlines přijal, chybí analýza skutečných příčin problému a vhodný plán nápravných opatření, jenž by zabránil opětovnému vzniku totožných či podobných případů nedodržení předpisů, které k formulaci uvedených připomínek vedly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (78)
            
            
               Informace, které jsou v současné době k dispozici, na základě posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO ze strany agentury EASA, prohlídek na odbavovací ploše provedených členskými státy, a informace poskytnuté úřadem INAC a dopravcem Avior Airlines ukazují, že existují důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Avior Airlines. Tyto informace rovněž ukazují, že dopravce Avior Airlines není s to tyto bezpečnostní nedostatky řešit, o čemž svědčí mimo jiné nevhodný a nedostatečný plán nápravných opatření, který dopravce předložil v reakci na zjištění agentury EASA, a absence adekvátní reakce na zjištění učiněná během prohlídek na odbavovací ploše provedených členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (79)
            
            
               Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se tudíž má za to, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval leteckého dopravce Avior Airlines.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (80)
            
            
               Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení ve Venezuele, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (81)
            
            
               Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (82)
            
            
               Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (83)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).
   
      (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA I
      „
            PŘÍLOHA A
            
               SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII
                (1)
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)
                     
                     
                        Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence
                     
                     
                        Třípísmenný kód ICAO
                     
                     
                        Stát provozovatele
                     
                  
                  
                     
                        
                           AVIOR AIRLINES
                        
                     
                     
                        ROI-RNR-011
                     
                     
                        ROI
                     
                     
                        Venezuela
                     
                  
                  
                     
                        
                           BLUE WING AIRLINES
                        
                     
                     
                        SRBWA-01/2002
                     
                     
                        BWI
                     
                     
                        Surinam
                     
                  
                  
                     
                        
                           IRAN ASEMAN AIRLINES
                        
                     
                     
                        FS-102
                     
                     
                        IRC
                     
                     
                        Íránská islámská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           IRAQI AIRWAYS
                        
                     
                     
                        001
                     
                     
                        IAW
                     
                     
                        Irák
                     
                  
                  
                     
                        
                           MED-VIEW AIRLINE
                        
                     
                     
                        MVA/AOC/10-12/05
                     
                     
                        MEV
                     
                     
                        Nigérie
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR ZIMBABWE (PVT) LTD
                        
                     
                     
                        177/04
                     
                     
                        AZW
                     
                     
                        Zimbabwe
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Islámská republika Afghánistán
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES
                        
                     
                     
                        AOC 008
                     
                     
                        AJA
                     
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                  
                  
                     
                        
                           ARIANA AFGHAN AIRLINES
                        
                     
                     
                        AOC 009
                     
                     
                        AFG
                     
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                  
                  
                     
                        
                           EAST HORIZON AIRLINES
                        
                     
                     
                        AOC 1013
                     
                     
                        EHN
                     
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                  
                  
                     
                        
                           KAM AIR
                        
                     
                     
                        AOC 001
                     
                     
                        KMF
                     
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                  
                  
                     
                        
                           SAFI AIRWAYS
                        
                     
                     
                        AOC 181
                     
                     
                        SFW
                     
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravce TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Angolská republika
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AEROJET
                        
                     
                     
                        AO 008-01/11
                     
                     
                        TEJ
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR GICANGO
                        
                     
                     
                        009
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR JET
                        
                     
                     
                        AO 006-01/11-MBC
                     
                     
                        MBC
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR NAVE
                        
                     
                     
                        017
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR26
                        
                     
                     
                        AO 003-01/11-DCD
                     
                     
                        DCD
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ANGOLA AIR SERVICES
                        
                     
                     
                        006
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           DIEXIM
                        
                     
                     
                        007
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           FLY540
                        
                     
                     
                        AO 004-01 FLYA
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           GIRA GLOBO
                        
                     
                     
                        008
                     
                     
                        GGL
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           HELIANG
                        
                     
                     
                        010
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           HELIMALONGO
                        
                     
                     
                        AO 005-01/11
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MAVEWA
                        
                     
                     
                        016
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SONAIR
                        
                     
                     
                        AO 002-01/10-SOR
                     
                     
                        SOR
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Konžská republika
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AERO SERVICE
                        
                     
                     
                        RAC06-002
                     
                     
                        RSR
                     
                     
                        Konžská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           CANADIAN AIRWAYS CONGO
                        
                     
                     
                        RAC06-012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Konžská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           EMERAUDE
                        
                     
                     
                        RAC06-008
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Konžská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           EQUAFLIGHT SERVICES
                        
                     
                     
                        RAC 06-003
                     
                     
                        EKA
                     
                     
                        Konžská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           EQUAJET
                        
                     
                     
                        RAC06-007
                     
                     
                        EKJ
                     
                     
                        Konžská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.
                        
                     
                     
                        RAC 06-014
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Konžská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MISTRAL AVIATION
                        
                     
                     
                        RAC06-011
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Konžská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRANS AIR CONGO
                        
                     
                     
                        RAC 06-001
                     
                     
                        TSG
                     
                     
                        Konžská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR FAST CONGO
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0112/2011
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR KASAI
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0053/2012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR KATANGA
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0056/2012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR TROPIQUES
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/00625/2011
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           BLUE AIRLINES
                        
                     
                     
                        106/CAB/MIN/TVC/2012
                     
                     
                        BUL
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           BLUE SKY
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0028/2012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           BUSY BEE CONGO
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0064/2010
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0050/2012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           CONGO AIRWAYS
                        
                     
                     
                        019/CAB/MIN/TVC/2015
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           DAKOTA SPRL
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/071/2011
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           DOREN AIR CONGO
                        
                     
                     
                        102/CAB/MIN/TVC/2012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           GOMAIR
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/011/2010
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           KIN AVIA
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0059/2010
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           KORONGO AIRLINES
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/001/2011
                     
                     
                        KGO
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           MALU AVIATION
                        
                     
                     
                        098/CAB/MIN/TVC/2012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           MANGO AIRLINES
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/009/2011
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           SERVE AIR
                        
                     
                     
                        004/CAB/MIN/TVC/2015
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           SERVICES AIR
                        
                     
                     
                        103/CAB/MIN/TVC/2012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           SWALA AVIATION
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0084/2010
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRANSAIR CARGO SERVICES
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/073/2011
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           WILL AIRLIFT
                        
                     
                     
                        409/CAB/MIN/TVC/0247/2011
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Džibutsko
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           DAALLO AIRLINES
                        
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        DAO
                     
                     
                        Džibutsko
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Rovníková Guinea
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           CEIBA INTERCONTINENTAL
                        
                     
                     
                        2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS
                     
                     
                        CEL
                     
                     
                        Rovníková Guinea
                     
                  
                  
                     
                        
                           Cronos AIRLINES
                        
                     
                     
                        2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Rovníková Guinea
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Eritrea
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           ERITREAN AIRLINES
                        
                     
                     
                        AOC No 004
                     
                     
                        ERT
                     
                     
                        Eritrea
                     
                  
                  
                     
                        
                           NASAIR ERITREA
                        
                     
                     
                        AOC No 005
                     
                     
                        NAS
                     
                     
                        Eritrea
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravců Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Gabonská republika
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AFRIC AVIATION
                        
                     
                     
                        010/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                     
                        EKG
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ALLEGIANCE AIR TOURIST
                        
                     
                     
                        007/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                     
                        LGE
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)
                        
                     
                     
                        008/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                     
                        NRG
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SKY GABON
                        
                     
                     
                        009/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                     
                        SKG
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SOLENTA AVIATION GABON
                        
                     
                     
                        006/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                     
                        SVG
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TROPICAL AIR-GABON
                        
                     
                     
                        011/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckých dopravců Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air a Batik Air, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Indonéská republika
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR BORN INDONESIA
                        
                     
                     
                        135-055
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR PACIFIC UTAMA
                        
                     
                     
                        135-020
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ALDA TRANS PAPUA
                        
                     
                     
                        135-056
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ALFA TRANS DIRGANTARA
                        
                     
                     
                        135-012
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AMA
                        
                     
                     
                        135-054
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ANGKASA SUPER SERVICE
                        
                     
                     
                        135-050
                     
                     
                        LBZ
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ASI PUDJIASTUTI
                        
                     
                     
                        135-028
                     
                     
                        SQS
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AVIASTAR MANDIRI
                        
                     
                     
                        135-029
                     
                     
                        VIT
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           DABI AIR NUSANTARA
                        
                     
                     
                        135-030
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           DERAYA AIR TAXI
                        
                     
                     
                        135-013
                     
                     
                        DRY
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           DERAZONA AIR SERVICE
                        
                     
                     
                        135-010
                     
                     
                        DRZ
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           EASTINDO
                        
                     
                     
                        135-038
                     
                     
                        ESD
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ELANG LINTAS INDONESIA
                        
                     
                     
                        135-052
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ELANG NUSANTARA AIR
                        
                     
                     
                        135-053
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ENGGANG AIR SERVICE
                        
                     
                     
                        135-045
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ERSA EASTERN AVIATION
                        
                     
                     
                        135-047
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           GATARI AIR SERVICE
                        
                     
                     
                        135-018
                     
                     
                        GHS
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           HEVILIFT AVIATION
                        
                     
                     
                        135-042
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           INDONESIA AIR ASIA EXTRA
                        
                     
                     
                        121-054
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           INDONESIA AIR TRANSPORT
                        
                     
                     
                        121-034
                     
                     
                        IDA
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           INDO STAR AVIATION
                        
                     
                     
                        135-057
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           INTAN ANGKASA AIR SERVICE
                        
                     
                     
                        135-019
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           JAYAWIJAYA DIRGANTARA
                        
                     
                     
                        121-044
                     
                     
                        JWD
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           JOHNLIN AIR TRANSPORT
                        
                     
                     
                        135-043
                     
                     
                        JLB
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           KAL STAR AVIATION
                        
                     
                     
                        121-037
                     
                     
                        KLS
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           KARTIKA AIRLINES
                        
                     
                     
                        121-003
                     
                     
                        KAE
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           KOMALA INDONESIA
                        
                     
                     
                        135-051
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           KURA-KURA AVIATION
                        
                     
                     
                        135-016
                     
                     
                        KUR
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MARTA BUANA ABADI
                        
                     
                     
                        135-049
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MATTHEW AIR NUSANTARA
                        
                     
                     
                        135-048
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MIMIKA AIR
                        
                     
                     
                        135-007
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MY INDO AIRLINES
                        
                     
                     
                        121-042
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           NAM AIR
                        
                     
                     
                        121-058
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           NATIONAL UTILITY HELICOPTER
                        
                     
                     
                        135-011
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           NUSANTARA AIR CHARTER
                        
                     
                     
                        121-022
                     
                     
                        SJK
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           PEGASUS AIR SERVICES
                        
                     
                     
                        135-036
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           PELITA AIR SERVICE
                        
                     
                     
                        121-008
                     
                     
                        PAS
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA
                        
                     
                     
                        135-026
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           PURA WISATA BARUNA
                        
                     
                     
                        135-025
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           RIAU AIRLINES
                        
                     
                     
                        121-016
                     
                     
                        RIU
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SAYAP GARUDA INDAH
                        
                     
                     
                        135-004
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SMAC
                        
                     
                     
                        135-015
                     
                     
                        SMC
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SPIRIT AVIATION SENTOSA
                        
                     
                     
                        135-058
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SRIWIJAYA AIR
                        
                     
                     
                        121-035
                     
                     
                        SJY
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SURYA AIR
                        
                     
                     
                        135-046
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRANSNUSA AVIATION MANDIRI
                        
                     
                     
                        121-048
                     
                     
                        TNU
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRANSWISATA PRIMA AVIATION
                        
                     
                     
                        135-021
                     
                     
                        TWT
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE
                        
                     
                     
                        121-038
                     
                     
                        XAR
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRAVIRA UTAMA
                        
                     
                     
                        135-009
                     
                     
                        TVV
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES
                        
                     
                     
                        121-018
                     
                     
                        TMG
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES
                        
                     
                     
                        135-037
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TRIGANA AIR SERVICE
                        
                     
                     
                        121-006
                     
                     
                        TGN
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           UNINDO
                        
                     
                     
                        135-040
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           WESTSTAR AVIATION INDONESIA
                        
                     
                     
                        135-059
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           WING ABADI AIRLINES
                        
                     
                     
                        121-012
                     
                     
                        WON
                     
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR BISHKEK (dříve EASTOK AVIA)
                        
                     
                     
                        15
                     
                     
                        EAA
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR MANAS
                        
                     
                     
                        17
                     
                     
                        MBB
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AVIA TRAFFIC COMPANY
                        
                     
                     
                        23
                     
                     
                        AVJ
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)
                        
                     
                     
                        13
                     
                     
                        CBK
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           HELI SKY
                        
                     
                     
                        47
                     
                     
                        HAC
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR KYRGYZSTAN
                        
                     
                     
                        03
                     
                     
                        LYN
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MANAS AIRWAYS
                        
                     
                     
                        42
                     
                     
                        BAM
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           S GROUP INTENATIONAL (dříve S GROUP AVIATION)
                        
                     
                     
                        45
                     
                     
                        IND
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SKY BISHKEK
                        
                     
                     
                        43
                     
                     
                        BIS
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SKY KG AIRLINES
                        
                     
                     
                        41
                     
                     
                        KGK
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SKY WAY AIR
                        
                     
                     
                        39
                     
                     
                        SAB
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TEZ JET
                        
                     
                     
                        46
                     
                     
                        TEZ
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           VALOR AIR
                        
                     
                     
                        07
                     
                     
                        VAC
                     
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Libérie
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libye odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Libye
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AFRIQIYAH AIRWAYS
                        
                     
                     
                        007/01
                     
                     
                        AAW
                     
                     
                        Libye
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR LIBYA
                        
                     
                     
                        004/01
                     
                     
                        TLR
                     
                     
                        Libye
                     
                  
                  
                     
                        
                           BURAQ AIR
                        
                     
                     
                        002/01
                     
                     
                        BRQ
                     
                     
                        Libye
                     
                  
                  
                     
                        
                           GHADAMES AIR TRANSPORT
                        
                     
                     
                        012/05
                     
                     
                        GHT
                     
                     
                        Libye
                     
                  
                  
                     
                        
                           GLOBAL AVIATION AND SERVICES
                        
                     
                     
                        008/05
                     
                     
                        GAK
                     
                     
                        Libye
                     
                  
                  
                     
                        
                           LIBYAN AIRLINES
                        
                     
                     
                        001/01
                     
                     
                        LAA
                     
                     
                        Libye
                     
                  
                  
                     
                        
                           PETRO AIR
                        
                     
                     
                        025/08
                     
                     
                        PEO
                     
                     
                        Libye
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Nepálu odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR DYNASTY HELI. S.
                        
                     
                     
                        035/2001
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR KASTHAMANDAP
                        
                     
                     
                        051/2009
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           BUDDHA AIR
                        
                     
                     
                        014/1996
                     
                     
                        BHA
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           FISHTAIL AIR
                        
                     
                     
                        017/2001
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           GOMA AIR
                        
                     
                     
                        064/2010
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           HIMALAYA AIRLINES
                        
                     
                     
                        084/2015
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MAKALU AIR
                        
                     
                     
                        057 A/2009
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MANANG AIR PVT LTD
                        
                     
                     
                        082/2014
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MOUNTAIN HELICOPTERS
                        
                     
                     
                        055/2009
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           MUKTINATH AIRLINES
                        
                     
                     
                        081/2013
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           NEPAL AIRLINES CORPORATION
                        
                     
                     
                        003/2000
                     
                     
                        RNA
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SAURYA AIRLINES
                        
                     
                     
                        083/2014
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SHREE AIRLINES
                        
                     
                     
                        030/2002
                     
                     
                        SHA
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SIMRIK AIR
                        
                     
                     
                        034/2000
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SIMRIK AIRLINES
                        
                     
                     
                        052/2009
                     
                     
                        RMK
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SITA AIR
                        
                     
                     
                        033/2000
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TARA AIR
                        
                     
                     
                        053/2009
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           YETI AIRLINES DOMESTIC
                        
                     
                     
                        037/2004
                     
                     
                        NYT
                     
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Svatý Tomáš a Princův ostrov
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AFRICA'S CONNECTION
                        
                     
                     
                        10/AOC/2008
                     
                     
                        ACH
                     
                     
                        Svatý Tomáš a Princův ostrov
                     
                  
                  
                     
                        
                           STP AIRWAYS
                        
                     
                     
                        03/AOC/2006
                     
                     
                        STP
                     
                     
                        Svatý Tomáš a Princův ostrov
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Sierra Leone
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR RUM, LTD
                        
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        RUM
                     
                     
                        Sierra Leone
                     
                  
                  
                     
                        
                           DESTINY AIR SERVICES, LTD
                        
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        DTY
                     
                     
                        Sierra Leone
                     
                  
                  
                     
                        
                           HEAVYLIFT CARGO
                        
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Sierra Leone
                     
                  
                  
                     
                        
                           ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD
                        
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        ORJ
                     
                     
                        Sierra Leone
                     
                  
                  
                     
                        
                           PARAMOUNT AIRLINES, LTD
                        
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        PRR
                     
                     
                        Sierra Leone
                     
                  
                  
                     
                        
                           SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD
                        
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        SVT
                     
                     
                        Sierra Leone
                     
                  
                  
                     
                        
                           TEEBAH AIRWAYS
                        
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Sierra Leone
                     
                  
                  
                     
                        
                           Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Súdánská republika
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           ALFA AIRLINES SD
                        
                     
                     
                        54
                     
                     
                        AAJ
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           BADR AIRLINES
                        
                     
                     
                        35
                     
                     
                        BDR
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           BLUE BIRD AVIATION
                        
                     
                     
                        11
                     
                     
                        BLB
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           ELDINDER AVIATION
                        
                     
                     
                        8
                     
                     
                        DND
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           GREEN FLAG AVIATION
                        
                     
                     
                        17
                     
                     
                        Není známo
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           HELEJETIC AIR
                        
                     
                     
                        57
                     
                     
                        HJT
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           KATA AIR TRANSPORT
                        
                     
                     
                        9
                     
                     
                        KTV
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           KUSH AVIATION CO.
                        
                     
                     
                        60
                     
                     
                        KUH
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           NOVA AIRWAYS
                        
                     
                     
                        46
                     
                     
                        NOV
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SUDAN AIRWAYS CO.
                        
                     
                     
                        1
                     
                     
                        SUD
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           SUN AIR
                        
                     
                     
                        51
                     
                     
                        SNR
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           TARCO AIR
                        
                     
                     
                        56
                     
                     
                        TRQ
                     
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      „
            PŘÍLOHA B
            
               SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V UNII
                (1)
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)
                     
                     
                        Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)
                     
                     
                        Třípísmenný kód ICAO
                     
                     
                        Stát provozovatele
                     
                     
                        Typ letadla podléhající omezení
                     
                     
                        Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla letadla podléhajícího omezení
                     
                     
                        Stát zápisu do rejstříku
                     
                  
                  
                     
                        
                           TAAG ANGOLA AIRLINES
                        
                     
                     
                        001
                     
                     
                        DTA
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: letadel typu Boeing B737-700, letadel typu Boeing B777-200, letadel typu Boeing B777-300 a letadel typu B777-300ER.
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: letadel v rámci letadlového parku Boeing B737-700, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-200, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-300, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku B777-300ER, jak je uvedeno v AOC.
                     
                     
                        Angolská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR SERVICE COMORES
                        
                     
                     
                        06-819/TA-15/DGACM
                     
                     
                        KMD
                     
                     
                        Komory
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP.
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336).
                     
                     
                        Komory
                     
                  
                  
                     
                        
                           AFRIJET BUSINESS SERVICE
                            (2)
                        
                     
                     
                        002/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                     
                        ABS
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu Falcon 50 a 2 letadel typu Falcon 900.
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)
                        
                     
                     
                        003/MTAC/ANAC-G/DSA
                     
                     
                        NVS
                     
                     
                        Gabonská republika
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: 1 letadla typu Challenger CL-601 a 1 letadla typu HS-125-800.
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG a ZS-AFG.
                     
                     
                        Gabonská republika; Jihoafrická republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           IRAN AIR
                        
                     
                     
                        FS100
                     
                     
                        IRA
                     
                     
                        Íránská islámská republika
                     
                     
                        Všechna letadla typu Fokker F100 a typu Boeing B747
                     
                     
                        Letadla typu Fokker F100, jak je uvedeno v AOC; letadla typu Boeing B747, jak je uvedeno v AOC
                     
                     
                        Íránská islámská republika
                     
                  
                  
                     
                        
                           AIR KORYO
                        
                     
                     
                        GAC-AOC/KOR-01
                     
                     
                        KOR
                     
                     
                        Korejská lidově demokratická republika
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu TU-204.
                     
                     
                        Celý letadlový park s výjimkou: P-632 a P-633.
                     
                     
                        Korejská lidově demokratická republika
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
      
         (2)  Dopravce Afrijet má povoleno používat pro svou současnou úroveň provozu v Unii pouze konkrétní uvedená letadla.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.