Nařízení Komise (EU) 2017/2229 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2229/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 319/6
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2229
   ze dne 4. prosince 2017,
   kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat, ve kterých obsahy nežádoucích látek přesahují maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přijal vědecké stanovisko týkající se bezpečnosti a účinnosti oxidu měďného jako doplňkové látky pro všechny druhy (2). Ve zmíněném stanovisku se uvádí, že obsahy olova v oxidu měďném překračují v některých případech stávající maximální obsahy Unie pro olovo, avšak zjištěné obsahy nepředstavují bezpečnostní riziko, jelikož expozice zvířat olovu v důsledku používání uvedené doplňkové látky by byla nižší než expozice plynoucí z používání jiných sloučenin mědi, které jsou v souladu s právem Unie. Z poskytnutých informací vyplývá, že maximální obsah pro olovo v doplňkových látkách patřících do funkční skupiny sloučenin stopových prvků není pro oxid měďný konzistentně dosažitelný uplatněním správné výrobní praxe. Je vhodné upravit maximální obsah pro olovo v oxidu měďném.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Mnoho druhotných a vedlejších produktů potravinářského průmyslu určených jako krmivo pro zvířata v zájmovém chovu pochází převážně z tuňáka. Stávající maximální obsahy rtuti platné pro uvedené druhotné a vedlejší produkty jsou nižší než maximální obsah rtuti použitelný na tuňáka určeného k lidské spotřebě, což vede k nedostatečným dodávkám těchto druhotných a vedlejších produktů, jež splňují maximální obsah rtuti pro použití v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu. Je proto vhodné upravit maximální obsah rtuti v rybách, ostatních vodních živočiších a v produktech z nich vyrobených a určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata a současně zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Úřad přijal vědecké stanovisko týkající se bezpečnosti a účinnosti N-amidinoglycinu (dále jen „GAA“) pro výkrm kuřat, plemenné nosnice a kohouty a prasata (3). Doplňková látka N-amidinoglycin je specifikována tak, že obsahuje melamin jako nečistotu do výše maximálně 20 mg/kg. Úřad dospěl k závěru, že příspěvek GAA k obsahu melaminu v krmivech nepředstavuje žádné riziko. Maximální obsah pro melamin v krmivech byl stanoven směrnicí 2002/32/ES. V případě GAA dosud není stanoven žádný maximální obsah pro melamin. Proto je vhodné stanovit maximální obsah pro melamin v GAA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 291/2014 (4) byla zkrácena ochranná lhůta pro dekochinát ze tří dnů na nula dnů. Ustanovení týkající se nevyhnutelné křížové kontaminace v případě dekochinátu v krmivech pro výkrm kuřat by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Směrnice 2002/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. prosince 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.
   
      (2)  EFSA FEEDAP Panel (vědecká komise EFSA pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of copper (I) oxide as feed additive for all animal species. EFSA Journal 2016;14(6):4509, 19 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf
   
      (3)  EFSA FEEDAP Panel (vědecká komise EFSA pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 291/2014 ze dne 21. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1289/2004, pokud jde o ochrannou lhůtu a maximální limity reziduí doplňkové látky decoquinate (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 87).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V kapitole I se položka 4 pro olovo nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Nežádoucí látky
                           
                           
                              Produkty ke krmení
                           
                           
                              Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „4.
                                       
                                       
                                          Olovo (12)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Krmné suroviny
                              s výjimkou:
                           
                           
                              10
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          pícnin (3),
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              30
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          fosfátů a vápenatých mořských řas,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              15
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              20
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          kvasnic.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              5
                           
                        
                        
                           
                              Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků
                              s výjimkou:
                           
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          oxidu zinečnatého,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              400
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého, oxidu měďného.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              200
                           
                        
                        
                           
                              Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek
                              s výjimkou:
                           
                           
                              30
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          klinoptilolitu sopečného původu; natrolit-fonolitu.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              60
                           
                        
                        
                           
                              Premixy (6)
                           
                           
                              200
                           
                        
                        
                           
                              Doplňková krmiva
                              s výjimkou:
                           
                           
                              10
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          minerálních krmiv,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              15
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              60
                           
                        
                        
                           
                              Kompletní krmiva.
                           
                           
                              5“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V kapitole I se položka 5 pro rtuť nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Nežádoucí látky
                           
                           
                              Produkty ke krmení
                           
                           
                              Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „5.
                                       
                                       
                                          Rtuť (4)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Krmné suroviny
                              s výjimkou:
                           
                           
                              0,1
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků určených k výrobě krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              0,5
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          tuňáka (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) a z něj získaných výrobků určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              1,0 (13)
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků, kromě tuňáka a z něj získaných výrobků, určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              0,5 (13)
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10).
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              0,3
                           
                        
                        
                           
                              Krmné směsi
                              s výjimkou:
                           
                           
                              0,1
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          minerálních krmiv,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              0,2
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          krmných směsí pro ryby,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              0,2
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              0,3“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Poznámka č. 13 ke kapitole I: Anorganické kontaminanty a dusíkaté sloučeniny se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „(13)
                           
                           
                              Maximální obsah se vztahuje na čerstvou hmotnost.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V kapitole I se položka 7 pro melamin nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Nežádoucí látky
                           
                           
                              Produkty ke krmení
                           
                           
                              Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „7.
                                       
                                       
                                          Melamin (9)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Krmivo
                              s výjimkou:
                           
                           
                              2,5
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          krmiv v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              2,5 (11)
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          těchto doplňkových látek:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          N-amidinoglycin (GAA),
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              20
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          močovina,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          biuret.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              —“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V kapitole VII se položka 1 pro dekochinát nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kokcidiostatikum
                           
                           
                              Produkty ke krmení (1)
                           
                           
                              Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „1.
                                       
                                       
                                          Dekochinát
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Krmné suroviny
                           
                           
                              0,4
                           
                        
                        
                           
                              Krmné směsi pro
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              0,4
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          ostatní druhy zvířat.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              1,2
                           
                        
                        
                           
                              Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání dekochinátu.
                           
                           
                              (2)“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.