Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2231 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/329, pokud jde o jméno držitele povolení 6-fytázy (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2231/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 319/28
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2231
   ze dne 4. prosince 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/329, pokud jde o jméno držitele povolení 6-fytázy
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Společnost Kaesler Nutrition GmbH předložila žádost podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 s návrhem na změnu jména držitele povolení uvedeného v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/329 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S účinkem ode dne 3. července 2017 změnila společnost Lohmann Animal Nutrition GmbH, držitel povolení pro doplňkovou látku 6-fytáza, své obchodní jméno na „Kaesler Nutrition GmbH“. Žadatel předložil odpovídající údaje, které podporují jeho žádost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Navrhovaná změna držitele povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové posouzení dotčené doplňkové látky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby mohla společnost Kaesler Nutrition GmbH uplatňovat svá práva pro uvádění na trh, je nutné změnit jméno držitele povolení. Prováděcí nařízení (EU) 2016/329 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité uplatňování změn stanovených tímto nařízením, je vhodné stanovit přechodné období, během něhož mohou být doplňková látka 6-fytáza, jakož i premixy a krmné směsi obsahujících uvedenou doplňkovou látku, které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna prováděcího nařízení (EU) 2016/329
   Prováděcí nařízení (EU) 2016/329 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V názvu se slova „držitel povolení Lohmann Animal Nutrition GmbH“ nahrazují slovy „držitel povolení Kaesler Nutrition GmbH“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Ve druhém sloupci tabulky v příloze nadepsaném „Jméno držitele povolení“ se slova „Lohmann Animal Nutrition GmbH“ nahrazují slovy „Kaesler Nutrition GmbH“.
            
         
      
   
   Článek 2
   Přechodná opatření
   Doplňková látka 6-fytáza stanovená v příloze nařízení (EU) 2016/329, jakož i premixy a krmné směsi obsahující uvedenou doplňkovou látku, vyrobené a označené před dnem 25. prosince 2017 v souladu s pravidly platnými před dnem 25. prosince 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. prosince 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/329 ze dne 8. března 2016 o povolení 6-fytázy jako doplňkové látky pro všechny druhy ptáků, odstavená selata, výkrm prasat, prasnice a menšinové druhy prasat (držitel povolení Lohmann Animal Nutrition GmbH) (Úř. věst. L 62, 9.3.2016, s. 5).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.