Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2233 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2009, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2233/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 319/78
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2233
   ze dne 4. prosince 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2009, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 900/2009 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 427/2013 (3) se povoluje selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňková látka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise obdržela žádost o změnu podmínek povolení, pokud jde o charakteristiku uvedené doplňkové látky. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost zaslala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 5. července 2017 (4) k závěru, že požadovaná změna neovlivní bezpečnost a účinnost produktu, a připomněl riziko pro bezpečnost uživatelů tohoto produktu. Stávající právní akt o povolení obsahuje ustanovení, které se zabývá odpovídajícím řešením tohoto rizika. Úřad navrhuje zařadit obsah selenocysteinu do charakteristiky doplňkové látky, ale vzhledem k neexistenci analytické metody pro selenocystein nemůže být tento návrh přijat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z posouzení pozměněného přípravku vyplývá, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 900/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 900/2009
   Ve čtvrtém sloupci přílohy nařízení (ES) č. 900/2009 se text mezi nadpisem „Charakteristika doplňkové látky“ a nadpisem „Charakteristika účinné látky:“ nahrazuje tímto:
   
      „Organický selen, zejména selenomethionin (63 %) s obsahem 2 000–3 500 mg Se/kg (97–99 % organického selenu)“.
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. prosince 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 900/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňkové látky (Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 12).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2013 ze dne 8. května 2013 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1750/2006, (ES) č. 634/2007 a (ES) č. 900/2009, pokud jde o maximální přidané množství kvasinek obohacených selenem (Úř. věst. L 127, 9.5.2013, s. 20).
   
      (4)  EFSA Journal (2017); 15(7):4937.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.