Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2235 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2018 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2235/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 320/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2235
   ze dne 4. prosince 2017,
   kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2018 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a zejména na čl. 187 písm. e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 (3), (ES) č. 969/2006 (4), (ES) č. 1067/2008 (5) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2018 (6) a (EU) 2017/2200 (7) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro ječmen v rámci kvóty 09.4126, pro kukuřici v rámci kvóty 09.4131 a pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 a pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny v rámci kvót 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 a 09.4279.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 (8) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 (9) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro rýži pocházející z Bangladéše v rámci kvóty 09.4517 a pro zlomkovou rýži v rámci kvóty 09.4079.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 (10) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o licence pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a vydávání těchto licencí v rámci kvóty 09.4032.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S ohledem na svátky v roce 2018 je třeba na určitá období stanovit odchylku od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, nařízení (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a jejich vydávání, s cílem umožnit dodržení daných objemů kvót.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Obiloviny
   1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2305/2003 lze žádosti o dovozní licence pro ječmen v rámci kvóty 09.4126 na rok 2018 podávat do pátku 14. prosince 2018 13:00 hodin bruselského času.
   2.   Odchylně od čl. 3 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 2305/2003 se na rok 2018 dovozní licence pro ječmen vydané v rámci kvóty 09.4126, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (11).
   3.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 969/2006 lze žádosti o dovozní licence pro kukuřici v rámci kvóty 09.4131 na rok 2018 podávat do pátku 14. prosince 2018 13:00 hodin bruselského času.
   4.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 969/2006 se na rok 2018 dovozní licence pro kukuřici vydané v rámci kvóty 09.4131, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.
   5.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1067/2008 lze žádosti o dovozní licence pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2018 podávat do pátku 14. prosince 2018 13:00 hodin bruselského času.
   6.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1067/2008 se na rok 2018 dovozní licence pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, vydané v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.
   7.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2015/2081 lze žádosti o dovozní licence pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308 na rok 2018 podávat do pátku 14. prosince 2018 13:00 hodin bruselského času.
   8.   Odchylně od čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2081 se na rok 2018 dovozní licence pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny vydané v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.
   9.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2017/2200 lze žádosti o dovozní licence pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny v rámci kvót 09.4277, 09.4278 a 09.4279 na rok 2018 podávat do pátku 14. prosince 2018 13:00 hodin bruselského času.
   10.   Odchylně od čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/2200 se na rok 2018 dovozní licence pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny vydané v rámci kvót 09.4277, 09.4278 a 09.4279, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze I tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.
   Článek 2
   Rýže
   1.   Odchylně od čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1964/2006 lze žádosti o dovozní licence pro rýži pocházející z Bangladéše v rámci kvóty 09.4517 na rok 2018 podávat do pátku 7. prosince 2018 13:00 hodin bruselského času.
   2.   Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1964/2006 se na rok 2018 dovozní licence pro rýži pocházející z Bangladéše vydané v rámci kvóty 09.4517, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze II tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.
   3.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 lze žádosti o dovozní licence pro zlomkovou rýži v rámci kvóty 09.4079 na rok 2018 podávat do pátku 7. prosince 2018 13:00 hodin bruselského času.
   4.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 se na rok 2018 dovozní licence pro zlomkovou rýži vydané v rámci kvóty 09.4079, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze II tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.
   Článek 3
   Olivový olej
   1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 lze žádosti o dovozní licence pro olivový olej pocházející z Tuniska pro rok 2018 podávat do úterý 11. prosince 2018.
   2.   Odchylně od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1918/2006 se dovozní licence pro olivový olej pocházející z Tuniska, o které bylo požádáno během období uvedených v příloze III tohoto nařízení, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   Použije se do 1. ledna 2019.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
      V Bruselu dne 4. prosince 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 81).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2200 ze dne 28. listopadu 2017 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 313, 29.11.2017, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 19).
   
      (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1).
   
      (10)  Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84).
   
      (11)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
         
         
            
               
                  Období pro podání žádostí o dovozní licence pro obiloviny
               
               
                  Dny vydávání licencí
               
            
            
               
                  Od pátku 16. března 13:00 hodin do pátku 23. března 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od úterý 3. dubna 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 23. března 13:00 hodin do pátku 30. března 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od pátku 6. dubna 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 20. dubna 13:00 hodin do pátku 27. dubna 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od pondělí 7. května 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 27. dubna 13:00 hodin do pátku 4. května 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od pondělí 14. května 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 3. srpna 13:00 hodin do pátku 10. srpna 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od pondělí 20. srpna 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 19. října 13:00 hodin do pátku 26. října 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od pondělí 5. listopadu 2018
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         
         
         
            
               
                  Období pro podání žádostí o dovozní licence pro rýži
               
               
                  Dny vydávání licencí
               
            
            
               
                  Od pátku 16. března 13:00 hodin do pátku 23. března 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od čtvrtka 12. dubna 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 23. března 13:00 hodin do pátku 30. března 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od čtvrtka 12. dubna 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 20. dubna 13:00 hodin do pátku 27. dubna 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od čtvrtka 10. května 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 27. dubna 13:00 hodin do pátku 4. května 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od čtvrtka 17. května 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 3. srpna 13:00 hodin do pátku 10. srpna 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od čtvrtka 23. srpna 2018
               
            
            
               
                  Od pátku 19. října 13:00 hodin do pátku 26. října 2018 13:00 hodin bruselského času
               
               
                  První pracovní den od čtvrtka 8. listopadu 2018
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         
         
         
            
               
                  Období pro podání žádostí o dovozní licence pro olivový olej
               
               
                  Dny vydávání licencí
               
            
            
               
                  Pondělí 26. nebo úterý 27. března 2018
               
               
                  První pracovní den od pátku 6. dubna 2018
               
            
            
               
                  Pondělí 7. nebo úterý 8. května 2018
               
               
                  První pracovní den od středy 18. května 2018
               
            
            
               
                  Pondělí 13. nebo úterý 14. srpna 2018
               
               
                  První pracovní den od středy 22. srpna 2018
               
            
            
               
                  Pondělí 29. nebo úterý 30. října 2018
               
               
                  První pracovní den od čtvrtka 8. listopadu 2018
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.