Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2236 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2236/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 320/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2236
   ze dne 5. prosince 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS osvobodí členské státy od spotřební daně líh, který byl plně denaturován v souladu s požadavky některého členského státu, pokud byly tyto požadavky řádně oznámeny a schváleny v souladu s podmínkami stanovenými v odstavcích 3 a 4 uvedeného článku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné denaturaci lihu podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS, jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (ES) č. 3199/93 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 8. června 2017 oznámilo Rumunsko Komisi denaturační prostředky pro úplnou denaturaci lihu, které od 1. září 2017 hodlá použít pro účely čl. 27 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise předala toto sdělení ostatním členským státům dne 14. června 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 5. července 2017 oznámilo Bulharsko Komisi denaturační prostředky pro úplnou denaturaci lihu, které od 1. srpna 2017 hodlá použít pro účely čl. 27 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise předala toto sdělení ostatním členským státům dne 7. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komisi nebyla předložena žádná námitka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z důvodu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení (ES) č. 3199/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 3199/93 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. prosince 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 288, 23.11.1993, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            Seznam produktů s uvedením registračního čísla Chemical Abstracts Service (CAS), které jsou povoleny pro úplnou denaturaci lihu:
            
               
               
               
                  
                     
                        aceton
                     
                     
                        CAS: 67-64-1
                     
                  
                  
                     
                        denatonium-benzoát
                     
                     
                        CAS: 3734-33-6
                     
                  
                  
                     
                        ethanol
                     
                     
                        CAS: 64-17-5
                     
                  
                  
                     
                        terc-butyl(ethyl)ether
                     
                     
                        CAS: 637-92-3
                     
                  
                  
                     
                        fluorescein
                     
                     
                        CAS: 2321-07-5
                     
                  
                  
                     
                        benzín (včetně bezolovnatého benzínu)
                     
                     
                        CAS: 86290-81-5
                     
                  
                  
                     
                        isopropylalkohol
                     
                     
                        CAS: 67-63-0
                     
                  
                  
                     
                        petrolej
                     
                     
                        CAS: 8008-20-6
                     
                  
                  
                     
                        olej do lamp
                     
                     
                        CAS: 64742-47-8 a 64742-48-9
                     
                  
                  
                     
                        methanol
                     
                     
                        CAS: 67-56-1
                     
                  
                  
                     
                        ethyl(methyl)keton (2-butanon)
                     
                     
                        CAS: 78-93-3
                     
                  
                  
                     
                        methyl(isobutyl)keton
                     
                     
                        CAS: 108-10-1
                     
                  
                  
                     
                        methylenová modř (52015)
                     
                     
                        CAS: 61-73-4
                     
                  
                  
                     
                        solventní nafta
                     
                     
                        CAS: 8030-30-6
                     
                  
                  
                     
                        terpentýnový olej
                     
                     
                        CAS: 8006-64-2
                     
                  
                  
                     
                        technický benzín
                     
                     
                        CAS: 92045-57-3
                     
                  
               
            
            Výraz „absolutní ethanol“ v této příloze má stejný význam jako výraz „čistý alkohol“ používaný Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii.
            Ve všech členských státech lze k denaturovanému lihu přidat barvivo, aby získal charakteristickou barvu, díky které je okamžitě rozpoznatelný.
            I.   Společný postup denaturace pro plně denaturovaný líh používaný v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Německu, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku a ve Finsku:
            
            Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 litru isopropylalkoholu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                     
                  
               
            
            II.   Zvýšená koncentrace látek u společného postupu denaturace pro plně denaturovaný líh používaného v těchto členských státech:
            
            
               v České republice a Spojeném království
            
            Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        3,0 litru isopropylalkoholu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        3,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                     
                  
               
            
            
               v Chorvatsku
            
            Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:
            minimálně
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 litru isopropylalkoholu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                     
                  
               
            
            
               ve Švédsku
            
            Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 litru isopropylalkoholu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        2,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                     
                  
               
            
            III.   Další postupy denaturace pro plně denaturovaný líh používané v některých členských státech:
            
            Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:
            
               v České republice
            
            
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     
                        0,4 litru solventní nafty,
                        0,2 litru petroleje,
                        0,1 litru technického benzínu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        3,0 litru terc-butyl(ethyl)etheru,
                        1,0 litru isopropylalkoholu,
                        1,0 litru bezolovnatého benzínu,
                        10 miligramů fluoresceinu.
                     
                  
               
            
            
               v Řecku
            
            Denaturován může být pouze líh nízké kvality (přední a zadní podíly z destilace), s koncentrací alkoholu min. 93 % objemových a nepřesahující 96 % objemových.
            Na jeden hektolitr vodného alkoholu o obsahu 93 % objemových se přidávají tyto látky:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        2,0 litru methanolu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 litru terpentýnového oleje,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        0,50 litru oleje do lamp,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        0,40 gramu methylenové modři.
                     
                  
               
            
            Při teplotě 20 °C by měl konečný produkt ve své nezměněné podobě dosáhnout 93 % objemových.
            
               ve Finsku – povolené do 31.12.2018
            
            Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:
            
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     
                        2,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                        3,0 litru methyl(isobutyl)ketonu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        2,0 litru acetonu,
                        3,0 litru methyl(isobutyl)ketonu.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.