Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2241 ze dne 6. prosince 2017 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2241/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 322/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2241
   ze dne 6. prosince 2017
   o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 497 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zabránilo narušení mezinárodních finančních trhů a zamezilo penalizaci institucí tím, že by se na ně během procesu uznávání stávajících ústředních protistran z třetích zemí vztahovaly vyšší kapitálové požadavky, bylo v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 stanoveno přechodné období, během něhož mohou instituce pokládat všechny ústřední protistrany z třetích zemí, s nimiž instituce usazené v Unii provádějí clearing transakcí, za způsobilé ústřední protistrany.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízením (EU) č. 575/2013 bylo změněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2), pokud jde o některé vstupy pro výpočet kapitálových požadavků na instituce pro expozice vůči ústředním protistranám z třetích zemí. V souladu s tím čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012 vyžaduje, aby určité ústřední protistrany z třetích zemí podávaly po omezenou dobu informace o celkové částce počáteční marže přijaté od členů svého clearingového systému. Toto přechodné období odpovídá období stanovenému v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Obě přechodná období měla skončit dnem 15. června 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ustanovení čl. 497 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 zmocňuje Komisi přijmout za mimořádných okolností prováděcí akt za účelem prodloužení přechodného období pro kapitálové požadavky o šest měsíců. Toto prodloužení by mělo být uplatněno rovněž na lhůty stanovené v čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012. Uvedená přechodná období byla naposledy prodloužena do 15. prosince 2017 prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/954 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pokud jde o ústřední protistrany usazené ve třetích zemích, které požádaly o uznání v souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 648/2012, uznal jich Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 29. Z těchto ústředních protistran byla jedna z Nového Zélandu uznána na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2274 (4). Dále bylo možné uznat tři další ústřední protistrany z Indie na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2269 (5). Zbývající ústřední protistrany ze třetích zemí na uznání stále čekají a proces uznávání do15. prosince 2017 dokončen nebude. Pokud nebude přechodné období prodlouženo, musely by instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii), které mají vůči zbývajícím ústředním protistranám ze třetích zemí expozice, výrazně zvýšit svůj kapitál na tyto expozice, což by mohlo vést k odstoupení těchto institucí jako přímých účastníků v uvedených ústředních protistranách, či přinejmenším k dočasnému ukončení poskytování clearingových služeb klientům těchto institucí, a tudíž k vážnému narušení trhů, na nichž tyto ústřední protistrany působí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nutnost zabránit narušení trhů mimo Unii, která vedla k dřívějším prodloužením přechodného období stanoveného v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, by proto přetrvávala i poté, co skončí prodloužení přechodného období stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2017/954. Další prodloužení přechodného období by mělo umožnit institucím usazeným v Unii (nebo jejich dceřiným podnikům usazeným mimo Unii) zamezit výraznému navýšení kapitálových požadavků kvůli dosud neukončenému procesu uznávání ústředních protistran, jež průchodným a přístupným způsobem poskytují zvláštní druh clearingových služeb, který instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii) požadují. Z tohoto důvodu je vhodné přechodná období prodloužit o dalších šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Patnáctiměsíční období uvedená v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a v čl. 89 odst. 5a druhém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012, která byla naposledy prodloužena v prováděcím nařízení (EU) 2017/954, se prodlužují o dalších šest měsíců, tj. do 15. června 2018.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. prosince 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř.věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/954 ze dne 6. června 2017 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 144, 7.6.2017, s. 14).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2274 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany na Novém Zélandu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 54).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2269 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Indii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 38).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.