Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2243 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2243/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 324/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2243
   ze dne 30. listopadu 2017,
   kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1212/2014 (2) zařadila Komise plný výrobek válcovitého tvaru se závitem vyrobený ze slitiny titanu, který je určen k použití v oblasti traumatologických operací, do kódu KN 8108 90 90.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci C-51/16 (3) rozhodl, že číslo 9021 kombinované nomenklatury (KN) uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (4) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 (5) musí být vykládáno v tom smyslu, že pod něj spadají takové lékařské implantační šrouby, jako jsou šrouby dotčené ve věci v původním řízení, jelikož vykazují charakteristiky, které je odlišují od běžných výrobků, zejména s ohledem na vysokou úroveň jejich konečné úpravy a velkou přesnost, jakož i způsob výroby a zvláštnost jejich funkce. Především skutečnost, že takové lékařské implantační šrouby, jako jsou šrouby dotčené v původním řízení, mohou být zavedeny do lidského těla pouze prostřednictvím zvláštních lékařských nástrojů, a nikoli pomocí běžných nástrojů, představuje charakteristiku, kterou je nutno vzít v úvahu při odlišení těchto lékařských implantačních šroubů od běžných výrobků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výrobek, na který se vztahuje prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014, odpovídá normám ISO/TC 150 pro implantační šrouby, je určen k použití v oblasti traumatologických operací při spojování zlomenin, dodává se ve sterilizovaném balení, je označen číslem, a tudíž je vysledovatelný během výroby a distribuce, a do těla se zavádí za použití speciálních nástrojů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Zařazení výrobku, na který se vztahuje prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014, do kódu KN 8108 90 90 tedy není v souladu se závěry Soudního dvora ve věci C-51/16.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1212/2014 by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014 se zrušuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1212/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 329, 14.11.2014, s. 3).
   
      (3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. dubna 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, ECLI:EU:C:2017:298.
   
      (4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 312, 31.10.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.