Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2247 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2247/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 324/11
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2247
      ze dne 30. listopadu 2017
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     (2)
                  
                  
                     (3)
                  
               
               
                  
                     Výrobek (tzv. „vyhřívací podložka“) o rozměrech přibližně 190 × 80 × 4 cm a o váze přibližně 11,5 kg je opatřen výplní a obsahuje topné těleso (mřížku obalenou tenkou vrstvou tkaniny). Spodní část podložky (pod topným tělesem) tvoří vrstva pěny o tloušťce 1 cm. Vrchní a současně vnější strana podložky je vypodložena vrstvou plochých a hladkých umělých kamínků s obsahem turmalínu. Povrch výrobku je pevný a nerovný.
                     Výrobek je vybaven regulátorem, který je připojen kabelem, a přívodním kabelem. Regulátor je opatřen displejem ukazujícím nastavenou teplotu a různé indikátory, tlačítkem pro nastavení požadované teploty a vypínačem.
                     Je určen k prohřátí různých částí lidského těla. Lze se na něj položit i posadit. Teplotu lze nastavit v rozmezí od 30 do 70 °C. Umělé kamínky vyzařují (po zahřátí) dlouhovlnné infračervené paprsky.
                     Viz obrázky (*1).
                  
                  
                     8516 79 70
                  
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8516 , 8516 79  a 8516 79 70 .
                     Zařazení do čísla 9019  jako masážní přístroj je vyloučeno, protože výrobek nefunguje třením, vibracemi ani jiným mechanickým pohybem. Výrobek není určen k masírování těla. Kamínky jsou ploché a hladké a mají zvláštní schopnost akumulovat a vyzařovat teplo bez jakéhokoli tření (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9019 , II).
                     Zařazení do čísla 9404  jako ložní potřeby a podobné výrobky (matrace nebo polštáře) je rovněž vyloučeno, protože výrobek není koncipován jako součást ložní výbavy. Je z pevného materiálu a má nerovný povrch. Proto se na něj nevztahuje poznámka 1 a) ke kapitole 85.
                     Výrobek funguje jako přístroj pro termoterapii vhodný k použití v domácnosti.
                     Výrobek je proto zařazen do kódu KN 8516 79 70  jako ostatní elektrotepelné přístroje.
                  
               
            
         
         
            
         
         
         
            (*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.